ALERINIT 5 mg 20 film tablet Kısa Ürün Bilgisi

Levosetirizin }

Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Levosetirizin
İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 14 December  2012

 • 1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

  ALERİNİT 5 mg film tablet

 • 2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

  Etkin madde

  Her bir film tablette:

  Levosetirizin dihidroklorür 5 mg

  Yardımcı maddeler

  Laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilmiştir) 65.95 mg

  Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.


 • 3.   FARMASÖTİK FORMU

  Film kaplı tablet

  Beyaz renkli, oval şekilli, standart konkav, bir tarafı çentikli (çentiğin amacı yalnızca yutmak için tabletin kırılmasını kolaylaştırmaktır, tabletin eşit dozlara bölünmesi için değildir, tablet eşit yarımlara bölünebilir), film kaplı tablet.


  4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

   4.1. Terapötik endikasyonlar

   ALERİNİT, 6 yaşın üzerindeki hastalarda, alerjik rinit (intermittan/persistan veya

   mevsimsel/perennial) ve ürtiker ile ilişkili semptomların giderilmesinde endikedir.

   4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   Pozoloji / Uygulama sıklığı ve süresi:

   6 - 12 yaş arası çocuklarda

   Önerilen günlük doz 5 mg'dır (1 film tablet).

   12 yaş ve üzeri ergenler ile yetişkinlerde

   Önerilen günlük doz 5 mg'dır (1 film tablet).

   Kronik ürtiker tedavisinde, günde 5 mg (1 film tablet) ile yanıt alınamayan hastalarda Alerinit

   dozu günde 20 mg'a (4 film tablet) kadar artırılır.

   Yaşlılarda

   Orta-ağır şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması önerilir (Bkz., Bölüm "Böbrek yetmezliği" ).

   İntermitan alerjik rinit (haftada 4 günden az ya da 4 haftadan kısa süren belirtiler) hastalığa ve öyküye göre tedavi edilir; belirtiler geçtiğinde tedavi kesilebilir ve belirtiler tekrar görüldüğünde tedaviye yeniden başlanabilir. Persistan alerjik rinit durumunda (haftada 4 günden fazla ve 4 haftadan uzun süren belirtiler), hastanın alerjenlere maruz kaldığı dönem boyunca tedavinin sürdürülmesi önerilir. 5 mg levosetirizin film kaplı tablet ile klinik çalışmalar, 6 aylık bir tedavi dönemi için mevcuttur.

   Uygulama şekli:

   Film kaplı tablet ağızdan alınmalıdır, bir miktar sıvı ile tam olarak yutulmalıdır. Yemeklerle birlikte veya yemeklerden bağımsız olarak alınabilir. Günlük dozun tek bir seferde alınması önerilir.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   Böbrek yetmezliği:

    Doz aralıkları kişinin böbrek fonksiyonlarına göre bireyselleştirilir. Doz ayarlaması, aşağıdaki tablo uyarınca yapılır. Bu doz tablosunu kullanmak için, hastanın kreatinin klerensi (CLcr) ml/dak olarak hesaplanmalıdır.

    CLcr ml/dak değeri, serum kreatinin (mg/dl) değerinin aşağıdaki formüle uygulanmasıyla hesaplanır:

    [ 140-yaş (yıl) ] x ağırlık (kg)

    image

    CLcr = (x 0.85 kadınlar için)

    72 x serum kreatinin (mg/dl)

    Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastalarda Doz Ayarlaması:

    Grup

    Kreatinin Klerensi (ml/dak)

    Doz ve Doz sıklığı

    Normal

    ≥ 80

    Günde bir kez 5 mg

    Hafif

    50 - 79

    Günde bir kez 5 mg

    Orta

    30 - 49

    İki günde bir kez 5 mg

    Ağır

    < 30

    Üç günde bir kez 5 mg

    Son dönem böbrek yetmezliği ve diyalizdeki hastalarda

    < 10

    Kontrendikedir

    4.3. Kontrendikasyonlar

    ALERİNİT, herhangi bir piperazin türevi veya içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi

    birine (Bölüm 6.1'de listelenmiştir) karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

    Ağır böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 10 ml/dak'nın altında) olan hastalarda kontrendikedir.

    4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

    Film tablet formülasyonu, uygun doz adaptasyonuna izin vermediğinden, 6 yaş altında çocuklarda kullanımı önerilmez. Bu nedenle, 6 yaşın altındaki çocuklarda levosetirizinin pediyatrik formülasyonun kullanımı önerilir.

    Alkol ile birlikte alındığında dikkatli olunması önerilir (Bkz., Bölüm Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler).

    Levosetirizin üriner retansiyon riskini artırabileceğinden, üriner retansiyonun (örn., omurilik lezyonu, prostatik hiperplazi) predispozan faktörleri bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

    Epilepsi hastalarında ve konvülsiyon riski olan hastalarda, levosetirizin nöbet şiddetinin artmasına neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

    Deri alerji testlerine olan yanıt antihistaminikler tarafından inhibe edilir ve bu testler uygulanmadan 3 gün önce antihistaminik kullanımına ara verilmelidir.

    Tedavi başlangıcında mevcut olmasa dahi, levosetirizin bırakıldığında kaşıntı meydana gelebilir. Semptomlar kendiliğinden geçebilir. Bazı vakalarda, semptomlar şiddetli olabilir ve tedaviye tekrar başlanmasını gerektirebilir. Tedavi tekrar başlatıldığında semptomlar düzelmelidir.

    Bu tıbbi ürün laktoz monohidrat içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

    4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

    Levosetirizin ile yapılmış etkileşim çalışması yoktur (CYP3A4 indükleyicileri ile yapılan bir çalışma da yoktur). Levosetirizinin rasemat bileşiği olan setirizin ile yapılan çalışmalarda, klinikte anlamlı advers etkileşimlerin (psödoefedrin, simetidin, ketokonazol, eritromisin, antipirin, azitromisin, glipizid ve diazepam ile) olmadığı gösterilmiştir. Teofilin (günde bir kez 400 mg) ile yapılan çok dozlu bir çalışmada setirizin klerensinde küçük bir azalma (%16) gözlenmiş; ancak setirizin ile birlikte uygulandığında teofilinin dağılımı değişmemiştir.

    Ritonavir (günde iki kez 600 mg) ve setirizin (günde bir kez 10 mg) ile yapılan bir çoklu doz çalışmasında, setirizine maruziyet yaklaşık %40 artmış, setirizin ile birlikte uygulandığında ritonavirin dağılımı hafifçe azalmıştır (- %11).

    Levosetirizin gıdalar ile birlikte alındığında emilim hızında azalma olmasına karşın emilim miktarı değişmemektedir.

    Hassas hastalarda, alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanlarının setirizin veya levosetirizin ile birlikte eşzamanlı kullanımının, uyanıklıkta ve performansın bozulmasında ilave düşüşlere neden olabilir.

    Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

    Özel popülasyonlar üzerinde herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

    Pediyatrik popülasyon:

    Pediyatrik popülasyon üzerinde herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

    4.6. Gebelik ve laktasyon

    Gebelik kategorisi: B

    Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar ALERİNİT ile tedavi edilebilir. ALERİNİT'in oral kontraseptiflerle eş zamanlı kullanımının kontrasepsiyon etkinliğini azaltması beklenmez.

    Gebelik dönemi

    Levosetirizinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin klinik veri bulunmamaktadır ya da sınırlı miktardadır (300'den az gebelik sonucu). Ancak levosetirizinin rasematı olan setirizin için gebe kadınlarda büyük miktarda bir veri (1000 gebelik verisinden daha fazla), herhangi bir malformasyon veya fetüs/yenidoğan toksisitesine neden olmadığını göstermiştir. Hayvanlarda yapılan çalışmalarda, gebelik, embriyonal/fetal gelişim, doğum ve doğum sonrası gelişim üzerinde doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zararlı etki bildirilmemiştir (Bkz. Bölüm 5.3).

    Laktasyon dönemi

    Levosetirizinin rasematı olan setirizin anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle, levosetirizinin de insan sütüne geçmesi olasıdır. Anne sütü verilen infantlarda, levosetirizin ile ilişkili advers reaksiyonlar gözlenebilir.

    Emziren kadınların kullanması önerilmez.

    Üreme yeteneği / Fertilite

    Levosetirizin için veri bulunmamaktadır.

    4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

    Karşılaştırmalı klinik çalışmalarda, levosetirizinin, önerilen dozlarda kullanıldığında, zihinsel dikkati, reaksiyonları veya araç kullanma yeteneğini olumsuz etkilediğine dair herhangi bir bulgu ortaya çıkmamıştır.

    Ancak, levosetirizin kullanan bazı hastalarda somnolans, yorgunluk ve asteni görülebilir. Bu nedenle, araç kullanması gereken, potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerde bulunan veya makine kullanmak zorunda olan hastalar, ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalı, dikkatli olmalıdırlar.

    4.8. İstenmeyen etkiler

    12-71 yaş grubundaki kadın ve erkeklerde yapılan terapötik çalışmalarda, levosetirizin 5 mg grubundaki hastaların %15.1'inde, plasebo grubundaki hastaların %11.3'ünde en az bir advers ilaç reaksiyonu görülmüştür. Bu advers ilaç reaksiyonlarının %91,6'sı hafif ve orta şiddettedir.

    Terapötik çalışmalarda, advers olaylara bağlı olarak tedaviyi bırakanların oranı, levosetirizin 5 mg ile %1.0 (9/935); plasebo ile %1.8 (14/771 ) idi.

    Levosetirizin ile yapılan klinik çalışmalarda 935 gönüllü, tavsiye edilen 5 mg'lık günlük dozu almıştır. Levosetirizin 5 mg ya da plasebo alan hastalarda elde edilen bu verilerde, %1 ya da daha fazla oranda (yaygın: ≥1/100, ≤1/10) aşağıdaki advers ilaç reaksiyon insidansları bildirilmiştir:

    Tercih edilen isim

    (WHOART)

    Plasebo

    (n =771)

    Levosetirizin 5 mg

    (n = 935)

    Baş ağrısı

    25 (%3.2)

    24 (%2.6)

    Somnolans

    11 (%1.4)

    49 (%5.2)

    Ağız kuruluğu

    12 (%1.6)

    24 (%2.6)

    Yorgunluk

    9 (%1.2)

    23 (%2.5)

    Ayrıca istenmeyen etkilerin yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila ≤1/100), sıklığında asteni veya karın ağrısı gözlemlenmiştir.

    Somnolans, yorgunluk ve asteni gibi sedatif advers ilaç reaksiyonlarının tamamı, levosetirizin 5 mg'da (%8.1) plaseboya göre (%3.1) daha sıktır.

    Pediyatrik popülasyon

    Yaşları 6-11 ay ve 1 yaş ile 6 yaş arası pediyatrik hastalarda gerçekleştirilen iki plasebo kontrollü çalışmalarda, 159 gönüllüye sırasıyla 2 hafta boyunca günlük 1.25 mg ve günde iki kez 1.25 mg levosetirizin verilmiştir. Levosetirizin veya plasebo tedavisi altındakilerde aşağıda belirtilen sıklıkta %1 veya daha fazla oranlarda istenmeyen reaksiyonlar bildirilmiştir:

    Sistem Organ Sınıfı ve Tercih Edilen İsim

    Plasebo (n=83)

    Levosetirizin (n=159)

    Gastrointestinal Bozukluklar

    Diyare

    0

    3(%1.9)

    Kusma

    1(%1.2)

    1(%0.6)

    Konstipasyon

    0

    2(%1.3)

    Sinir Sistemi bozuklukları

    Somnolans

    2(%2.4)

    3(%1.9)

    Psikiyatrik bozukluklar

    Uyku bozuklukları

    0

    2(%)1.3

    1 haftadan daha az ile 13 haftaya kadar değişen çeşitli periyodlarda günlük 5 mg levosetirizine maruz kalan yaşları 6-12 yaş arasındaki çocuklarda çift kör plasebo kontrollü çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Levosetirizin veya plasebo tedavisi altındakilerde aşağıda belirtilen sıklıkta %1 veya daha fazla oranlarda istenmeyen reaksiyonlar bildirilmiştir:

    Tercih Edilen isim

    Plasebo (n=240)

    Levosetirizin 5mg (n=243)

    Baş ağrısı

    5(%2.1)

    2(%0.8)

    Somnolans

    1(%0.4)

    7(%2.9)

    Pazarlama sonrası deneyim:

    Pazarlama sonrası deneyimden elde edilen istenmeyen etkiler, sistem organ sınıfı ve görülme

    sıklığına göre verilmektedir:

    Çok yaygın (≥ 1/10), yaygın (≥ 1/100 ila ≤ 1/10), yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila ≤ l /100), seyrek (≥ 1/10.000 ila ≤ 1/1.000) ve çok seyrek (≤ 1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilere göre tahmin edilemiyor).

    Bağışıklık sistemi hastalıkları

    Çok seyrek: Anafilaktik şok dahil aşırı duyarlılık

    Bilinmiyor: Anafilaksiyi içeren hipersensitivite reaksiyonu

    Metabolizma ve beslenme hastalıkları

    Bilinmiyor: İştah artışı

    Psikiyatrik hastalıklar

    Çok seyrek: Agresyon, ajitasyon, halüsinasyon, depresyon, insomnia, intihar düşüncesi, kabus görme

    Sinir sistemi hastalıkları

    Yaygın: Baş ağrısı, somnolans

    Bilinmiyor: Konvülsiyon, sersemlik, parestezi, baş dönmesi, senkop, titreme, disgözi

    Kulak ve iç kulak hastalıkları

    Bilinmiyor: Vertigo

    Göz hastalıkları

    Bilinmiyor: Görme bozukluğu, bulanık görme, okülojirasyon

    Kardiyak hastalıklar

    Bilinmiyor: Palpitasyonlar, taşikardi

    Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

    Bilinmiyor: Dispne

    Gastrointestinal hastalıklar Yaygın: Ağız kuruluğu Yaygın olmayan: Karın ağrısı

    Bilinmiyor: Bulantı, kusma, diyare

    Hepato-bilier hastalıklar

    Bilinmiyor: Hepatit

    Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

    Bilinmiyor: Dizüri, idrar retansiyonu

    Deri ve derialtı doku hastalıkları

    Bilinmiyor: Anjiyonörotik ödem, sabit ilaç erüpsiyonu, kaşıntı, döküntü, ürtiker

    Kas- iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları

    Bilinmiyor: Kas ağrısı (miyalji), artralji

    Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

    Yaygın: Halsizlik Yaygın olmayan: Asteni Bilinmiyor: Ödem

    Araştırmalar

    Bilinmiyor: Kilo artışı, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

    Seçili advers reaksiyonların tanımlanması

    Levosetirizinin bırakılmasından sonra, kaşıntı raporlanmıştır.

    Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

    Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

    4.9. Doz aşımı ve tedavisi

    Semptomlar:

    Doz aşımının belirtileri yetişkinlerde uyuşukluk; çocuklarda ise önce ajitasyon ve huzursuzluk, ardından da uyuşukluk olabilir.

    Tedavi:

    Levosetirizin'in bilinen spesifik bir antidotu yoktur.

    Doz aşımı söz konusuysa, semptomatik veya destekleyici tedavi önerilir. İlaç alındıktan sonra kısa bir süre geçmişse, mide lavajı düşünülmelidir. Levosetirizin, vücuttan hemodiyaliz ile etkili bir şekilde atılamaz.


    5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

     5.1. Farmakodinamik özellikler

     Farmakoterapötik grup: Sistemik antihistaminik, piperazin türevi ATC kodu: R06A E09

     Etki mekanizması

     Levosetirizin, setirizinin (R) enantiyomeri, güçlü ve selektif bir periferik H-reseptör antagonistidir.

     Bağlanma çalışmaları, levosetirizinin insan H-reseptörlerine yüksek afinitesi olduğunu göstermektedir (Ki = 3.2 nmol/l). Levosetirizin afinitesi, setirizin afinitesinin (Ki = 6.3 nmol/l) iki katıdır. Levosetirizin, 115 ± 38 dakikalık bir yarılanma ömrü ile H- reseptörlerinden ayrılır. Tek uygulama sonrasında, levosetirizinin reseptör tutma oranı 4 saatte %90, 24 saatte %57'dir.

     Sağlıklı gönüllülerde yapılan farmakodinamik çalışmalar, yarı dozda levosetirizinin, hem deride hem de burunda setirizin ile eşdeğer aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir.

     Farmakodinamik etkiler

     Levosetirizinin farmakodinamik aktivitesi randomize, kontrollü çalışmalarda incelenmiştir:

     Levosetirizin 5 mg, desloratadin 5 mg ve plasebonun, histamin ile indüklenen kabarıklık ve kızarıklıklar üzerindeki etkilerini karşılaştıran bir çalışmada, plasebo ve desloratadin ile karşılaştırıldığında levosetirizin tedavisi kabarıklık ve kızarıklık oluşumunu, ilk 12 saatte en yüksek olmak üzere 24 saat süren etki ile, anlamlı derecede (p<0.001) azaltmıştır.

     Alerjene maruziyet testi odası modelinde yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda, polen ile indüklenen belirtilerin kontrolünde, levosetirizin 5 mg'ın etki başlangıcı, ilaç alımından 1 saat sonra gözlenmiştir.

     In vitro çalışmalarda ("Boyden Chamber" ve hücre tabakalama teknikleri), levosetirizinin, cilt ve akciğer hücreleri boyunca eotaksin ile indüklenen, eozinofil transendotel migrasyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir. İn vivo ("skin chamber" tekniği ile), 14 yetişkin hastada yapılan farmakodinamik deneysel bir çalışmada, polen ile indüklenen reaksiyonunun ilk 6 saatinde, plaseboya kıyasla, levosetirizin 5 mg'ın 3 ana inhibitör etkisi saptanmıştır: Vasküler Hücre Adhezyon Molekülü-1 (VCAM-1) salıverilmesinin inhibisyonu, vasküler permeabilitenin modülasyonu ve eozinofil toplanmasında azalma.

     Mevsimsel alerjik rinit, pereniyal alerjik rinit ya da persistan alerjik rinitli yetişkin hastalarda yapılan çok sayıda çift-kör, plasebo kontrollü klinik çalışmada, levosetirizinin etkililiği ve güvenliliği gösterilmiştir. Bazı çalışmalarda, levosetirizinin, alerjik rinitin, nazal obstrüksiyon dahil, tüm belirtilerini önemli derecede iyileştirdiği gösterilmiştir.

     Persistan alerjik rinitli (belirtilerin haftada 4 gün ve en az 4 ardışık hafta sürmesi) ve ev tozu akarlarına ve çim polenine karşı duyarlı olan 551 yetişkin hastada (levosetirizin kullanan 276 hasta dahil) yapılan 6 aylık klinik çalışmada, 5 mg levosetirizinin , tüm çalışma süresi boyunca taşifilaksi gelişmeden, alerjik rinit toplam semptom skorunu azalttığı, plaseboya göre klinik ve istatistiksel olarak anlamlı derecede daha etkili olduğu gösterilmiştir. Tüm çalışma boyunca, levosetirizinin hastaların yaşam kalitesini anlamlı şekilde iyileştirdiği görülmüştür.

     Levosetirizin tabletlerin pediyatrik güvenlilik ve etkililiği, sırasıyla, mevsimsel ve pereniyal alerjik rinit şikayeti olan 6-12 yaş arası hastaların katıldığı iki plasebo kontrollü klinik çalışmada araştırılmıştır. Her iki çalışmada da levosetirizin , belirtileri anlamlı ölçüde düzeltmiş ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini artırmıştır.

     Kronik idiyopatik ürtikerli, 166 hastayı içeren, plasebo kontrollü bir klinik çalışmada, 6 hafta boyunca 85 hastaya günde bir kez plasebo, 81 hastaya ise levosetirizin 5 mg verilmiştir. Plasebo ile karşılaştırıldığında, levosetirizin tedavisi, ilk haftada ve tüm tedavi dönemi boyunca kaşıntı şiddetini anlamlı ölçüde azaltmıştır. Dermatoloji Yaşam Kalite İndeksi ile değerlendirildiğinde, levosetirizin , plasebo ile karşılaştırıldığında hastaların sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde daha fazla iyileşme sağlamıştır.

     Histamin ile indüklenen deri reaksiyonlarına etkisi, plazma konsantrasyonlarına bağımlı değildir.

     EKG'lerde levosetirizinin QT aralığı üzerine etkisi görülmemiştir.

     5.2. Farmakokinetik özellikler

     Genel Özellikler‌

     Levosetirizinin farmakokinetiği, bireyler arası değişkenliği düşük, doz ve zamandan bağımsız olarak doğrusaldır. Farmakokinetik profili, tek enantiyomer veya setirizin olarak verildiğinde

     aynıdır. Emilim ve atılım sürecinde hiç bir kiral inversiyon olmaz.

     Emilim:

     Levosetirizin, oral yolla alındığında hızla ve büyük oranda emilmektedir. Yetişkinlerde, plazma doruk konsantrasyonlarına dozdan 0.9 saat sonra ulaşılmaktadır. Kararlı duruma iki gün sonra ulaşılır. Tek ve tekrarlanan günde bir kez 5 mg'lık dozun uygulanmasını takiben saptanan doruk konsantrasyonları, sırasıyla 270 ng/ml ve 308 ng/ml'dir. Emilim miktarı dozdan bağımsızdır ve gıdalar ile birlikte alındığında değişmez fakat doruk konsantrasyonu azalır ve gecikir.

     Dağılım:

     Levosetirizinin insanlarda doku dağılımına ve kan-beyin-engelini aşmasına dair bilgi bulunmamaktadır. Sıçan ve köpeklerde, en yüksek doku konsantrasyonu karaciğer ve böbreklerde, en düşük olanı ise santral sinir sisteminde saptanmıştır.

     İnsanlarda, levosetirizin plazma proteinlerine %90 oranında bağlanır. Levosetirizinin dağılım hacmi 0.4 l/kg olduğundan, dağılımı sınırlıdır.

     Biyotransformasyon:

     İnsanlarda levosetirizin biyotransformasyon oranı dozun %14'ünden azdır ve bu nedenle genetik polimorfizmden veya enzim inhibitörlerinin eş zamanlı alımından kaynaklanan farkların ihmal edilebilir olması beklenmektedir. Metabolik yolaklar, aromatik oksidasyonu, N- ve O- dealkilasyonu ve taurin konjugasyonunu kapsar. Dealkilasyon yolaklarında birincil olarak CYP 3A4 ile düzenlenirken; aromatik oksidasyon, çoklu ve/veya tanımlanmamış CYP izoformlarını içerir. Levosetirizin 5 mg oral doz ile ulaşılan doruk konsantrasyonların üstünde bile 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 3A4 CYP izoenzimlerinin aktiviteleri üzerinde herhangi bir etki göstermemiştir.

     Düşük metabolizması ve metabolik inhibisyon potansiyelinin olmamasından dolayı,

     levosetirizinin diğer maddelerle, diğer maddelerin de levosetirizin ile etkileşimi beklenmez.

     Eliminasyon:

     Yetişkinlerdeki plazma yarılanma ömrü 7.9 ± 1.9 saattir. Küçük çocuklarda yarılanma ömrü daha kısadır. Yetişkinlerde ortalama görünür toplam vücut klirensi 0.63 ml/dk/kg'dır. Levosetirizin ve metabolitlerinin başlıca eliminasyon yolu idrardır, dozun ortalama %85.4'ü, idrarla vücuttan atılırlar. Dozun sadece %12.9'u dışkı yoluyla atılmaktadır. Levosetirizin hem glomerüler filtrasyon, hem de aktif tübüler sekresyonla vücuttan atılır.

     Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

     Levosetirizin, doğrusal farmakokinetik sergiler.

     Hastalardaki karakteristik özellikler

     Irk:

     Irkın levosetirizine etkisi çalışılmamıştır. Levosetirizin primer olarak böbrekten atıldığına ve kreatinin klerensinde önemli ırksal farklılıklar olmadığına göre, levosetirizinin farmakokinetik karakterinin ırklar arasında farklılık göstermesi beklenmez. Rasemik setirizin ile de ırka bağlı bir değişiklik görülmemiştir.

     Cinsiyet:

     77 hastadan (40 erkek, 37 kadın) elde edilen farmakokinetik sonuçlar cinsiyetin olası etkisi için değerlendirildi. Kadınlarda (7,08±1,72 saat) yarı ömür erkeklere (8,62±1,84 saat) göre

     biraz daha kısaydı. Ancak kadınlarda (0,67±0,16 ml/dk/kg) vücut ağırlığı ayarlanmış oral klerens erkeklerdekine (0,59±0,12 ml/dk/kg) benzer görünmektedir. Böbrek fonksiyonları normal olan kadın ve erkeklerde aynı dozlar ve doz aralıkları geçerlidir.

     Pediyatrik popülasyon:

     Çapraz tasarımlı bir pediyatrik farmakokinetik çalışmada, tek doz 5 mg levosetirizinin 6-11 yaş aralığındaki, vücut ağırlığı 20-40 kg olan 14 çocuğa oral uygulanması ile Cve EAA (eğri altında kalan alan) değerleri sağlıklı yetişkin bireylerde bildirilen değerlerin yaklaşık iki katıdır. Ortalama Colan 450 ng/ml değerine ortalama 1,2 saatte ulaşıldı, yetişkinlere kıyasla pediyatrik popülasyonda, normalleştirilmiş ağırlıkta, total vücut klerensi %30 daha fazlaydı ve eliminasyon yarı ömrü %24 daha kısaydı. 6 yaşından küçük pediyatrik hastalara özel farmakokinetik çalışma yapılmamıştır. 1,25 mg- 30 mg aralığında tek veya çoklu doz levosetirizin alan 323 bireyde (1-5 yaş aralığında 181 çocuk, 6-11 yaş aralığında 18 çocuk, 18-55 yaş aralığında 124 yetişkin) retrospektif farmakokinetik bir analiz yapılmıştır. Bu analizden ortaya çıkan veriye göre 6 ay- 5 yaş aralığındaki çocuklara günde bir defa 1,25 mg levosetirizin uygulanmasının günde bir defa 5 mg levosetirizin alan yetişkinler ile benzer plazma konsantrasyonları sağlaması beklenmektedir.

     Geriyatrik popülasyon:

     Yaşlı bireyler için farmakokinetik veriler sınırlıdır. 9 yaşlı hastaya (65-74 yaş) 6 gün boyunca her gün, günde bir defa 30 mg levosetirizin uygulandığında total vücut klerensi genç yetişkinlere kıyasla yaklaşık %30 daha düşüktü. Rasemik setirizinin farmakokinetiğinin yaştan çok renal fonksiyona bağlı olduğu gösterilmiştir. Levosetirizin ve setirizinin her ikisi de ağırlıklı olarak idrarla atıldığına göre, bu bulgu levosetirizin için de geçerlidir. Bu sebeple, yaşlı hastalarda levosetirizin dozu renal fonksiyona göre ayarlanmalıdır.

     Böbrek yetmezliği:

     Levosetirizinin sanal sistemik klerensi, kreatinin klerensi ile korelasyon gösterir. Bu yüzden, levosetirizinin alım aralıklarının, orta ve ağır şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda, kreatinin klerensine göre ayarlanması önerilir. Anürik son evre böbrek hastası olan gönüllülerde, toplam vücut klerensi, normal gönüllülerle karşılaştırıldığında yaklaşık %80 azalmaktadır. Standart 4 saatlik bir hemodiyaliz sırasında atılan levosetirizin miktarı <

     %10'dur.

     Karaciğer yetmezliği:

     Karaciğer yetmezliği olan hastalarda levosetirizinin farmakokinetiği test edilmemiştir. Kronik karaciğer hastalığı (hepatoselüler, kolestatik ve biliyer siroz) olan hastalara verilen tek doz 10 veya 20 mg rasemik setirizin ile sağlıklı bireylere kıyasla yarılanma ömründe %50 artış ve klerenste %40 azalma görülmüştür.

     Farmakokinetik/farmakodinamik ilişkisi:

     Histamin kaynaklı deri reaksiyonları üzerine etki plazma konsatrasyonları ile aynı fazda bakılmamıştır.

     5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

     Klinik öncesi verilerde, geleneksel güvenlilik farmakolojisi, tekrarlı doz toksisitesi, üreme toksisitesi, genotoksisite veya karsinojenisite çalışmalarına dayalı olarak insanlar için herhangi bir özel tehlike ortaya çıkmamıştır.

     6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

      6.1. Yardımcı maddelerin listesi

      Mikrokristalin selülöz

      Laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilmiştir)

      Kolloidal silikon anhidröz Magnezyum stearat Titanyum dioksit Hipromelloz (E171) Hipromelloz (E464) Makrogol 400

      Polisorbat 80 (E433)

      6.2. Geçimsizlikler

      Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

      6.3. Raf ömrü

      48 ay

      6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

      25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

      6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

      Alu/Alu blister içerisinde 20 tablet bulunur.

      6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

      Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"'ne uygun olarak imha edilmelidir.

      Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur. Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA12658
  Satış Fiyatı 79.69 TL [ 14 Jun 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 79.69 TL [ 31 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699680090054
  Etkin Madde Levosetirizin
  ATC Kodu R06AE09
  Birim Miktar 5
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 20
  Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Levosetirizin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
  ALERINIT 5 mg 20 film tablet Barkodu