Helba İlaçları › ALCEBA oral damla › Kullanma Talimatı

ALCEBA oral damla Kullanma Talimatı

Memantin }

Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Memantin Helba İlaç Ve Dış San. Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 13 July  2012

ALCEBA 10 mg/g oral damla

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir gram çözelti (20 damla) 8.31 mg memantine eşdeğer 10 mg memantin HC1 içerir.

Yardımcı maddeler

Sorbitoi (%70), Gliserol, Propilen gliko1. Sitrik asit ınonohidrat. Sodyum sitrat,Metil hidroksi benzoat.Propil hidroksi benzoat,Saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALCEBA nedir ve ne için kullanılır?

2. ALCEBA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALCEBA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALCEBA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ALCEBA nedir ve ne için kullanılır?

ALCEBA 50 ve 100 ml'lik damlalıklı. bal renkli cam şişelerde bulunur. ALCEBA 10 mg / g oral damla renksiz ve berrak çözeltidir.

ALCEBA, her gramında etkin bileşen olarak 8.31 mg memantine eşdeğer 10 mg memantin HC1 içerir.

ALCEBA. demansa karşı kullanılan ilaçlar grubundadır.

Alzheimer hastalığında görülen hafıza kaybı.beyindeki mesaj sinyallerinin bozulması nedeniyle ortaya çıkar. Beyinde,NMDA-reseptörü denilen oluşumlar bulunur. Bu oluşumlar, öğrenme ve hatırlama için önem taşıyan sinir uyarısında rol oynarlar.ALCEBA, NMDA reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahildir ve NMDA reseptörleri üzerinde etki

göstererek sinir uyarısını ve hafızayı iyileştirir. ALCEBA, bu etkisi nedeniyle, orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.


2.ALCEBA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALCEBA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Memantin hidroklorür veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

ALCEBA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Epileptik nöbet hikayeniz var ise,

• Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon şikayetiniz var ise (yüksek kan basıncı).

Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve ALCEBA'nın klinik yararı doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.

Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır), ketamin (anestezik madde olarak kullanılır), dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanır) ve diğer NMDA antagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

ALCEBA, çocuklar ve 18 yaşından küçük gençler (ergenler) için önerilmemektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALCEBA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler Asidoz (RTA.böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı (böbrek fonksiyonlarının zayıflığı)) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda memantin kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ALCEBA kullanan anneler emzirmemelidir.

Araç ve makina kullanımı

Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir.

Ayrıca; ALCEBA reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba veya makine kullanmanızı

sakıncalı hale getirebilir.

ALCEBA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilacın formülünde sorbitol bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse ALCEBA kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz size tavsiyede bulunacaktır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçların etkileri ALCEBA ile değişebilir ve dozlarının doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir:

• Amantadin. ketamin, dekstrometorfan

• Dantrolen, baklofen

• Simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

• Hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon)

• Antikolinerjikler (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek için kullanılan maddeler)

• Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler)

• Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)

• Dopamin agonistleri (L-dopa. bromokriptiıı gibi maddeler)

• Nöroleptikler (mental bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler)

• Oral antikoagülanlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ALCEBA nasıl kullanılır ?

Llygun kullanım vc doz / uygulama sıklığı için talimatlar

ALCEBA'yı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Tedavinin ilk 3 haftası süresince, ALCEBA dozu kademeli olarak arttırılarak ulaşılan 20 mg'lık doz, günlük önerilen tedavi dozudur.

1. Hafta (1-7 gün):

İlk hafta boyunca günde bir defa 5 mg memantin alınız. (10 damla ALCEBA 10 mg/g oral damla veya V2 tablet ALCEBA 10 mg Film Tablet)

2.Hafta (8-14 gün):

İkinci hafta boyunca günde bir defa 10 mg memantin alınız. (20 damla ALCEBA 10 mg/g oral damla veya 1 tablet ALCEBA 10 mg Film Tablet)

3.Hafta (15-21 gün):

Üçüncü hafta boyunca günde bir defa 15 mg memantin alınız. (30 damla ALCEBA 10 mg/g oral damla veya 1 tablet ve Vı tablet ALCEBA 10 mg Film Tablet)

4. Hafta:

Dördüncü haftadan itibaren tedaviye, günde bir defa 20 mg memantin ile devam ediniz (40 damla ALCEBA 10 mg/g oral damla veya 2 tablet ALCEBA 10 mg Film Tablet veya 1 tablet ALCEBA 20 mg Film Tablet)

Devam dozu:

Önerilen günlük doz 20 mg'dır. Tedavi süresi:

ALCEBA'yı size yararlı olduğu sürece almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

ALCEBA günde bir kez ağızdan alınır. Oral damla her gün aynı saatte bir miktar su ile yutulmalıdır. Oral damla, yiyecekle veya yiyecek alımından bağımsız olarak alınabilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yapılan klinik çalışmalara göre. 65 yaş üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg'dır (günde 1 kez 40 damla).

Özel kullanım durumları

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

Karaciğer yetmezliği

Hafif veya orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child- Pugh A ve Child-Pugh B) doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda memantin kullanımı hakkında veri bulunmamaktadır. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda ALCEBA kullanılması önerilmez.

Eğer ALCEBA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALCEBA kullanırsanız

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Helba İlaç Ve Dış San. Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı 1264.72 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 1264.72 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680008590011
Etkin Madde Memantin
ATC Kodu N06DX01
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG/G
Ambalaj Miktarı 100
Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Memantin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ALCEBA oral damla Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 20231,264.72 TL
15 Sep 20231,264.72 TL
8 Sep 20231,264.72 TL
1 Sep 20231,264.72 TL
29 Aug 20231,264.72 TL
21 Aug 20231,264.72 TL
14 Aug 20231,264.72 TL
7 Aug 20231,264.72 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları