Centurion Pharma İlaçları › ALBUMAN 200 mg/ml 100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon › Kullanma Talimatı

ALBUMAN 200 mg/ml 100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon Kullanma Talimatı

Human Albumin }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Kan Ürünleri > Albumin Centurion Pharma İlaç Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. | Güncelleme : 17 May  2013

ALBUMAN 200 mg/mL lOOmL IV infüzyon için çözelti içeren flakon Damar yoluyla uygulanır.

Etken Madde

: İnsan albümini % 20 (200mg/mL)

Yardımcı maddeler

Sodyum    kaprilat,    sodyum    hidroksit    veya    hidroklorik    asit,    sodyum

klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALBUMAN nedir ve ne için kullanılır?

2. ALBUMAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALBUMAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALBUMAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ALBUMAN nedir ve ne için kullanılır?

ALBUMAN, insan protein albümini içeren infüzyonluk bir çözeltidir, damar içine uygulanır. ALBUMAN 100 mL olarak piyasada bulunmaktadır. Berrak hafif akışkan bir sıvıdır; hemen hemen renksiz sarı, amber veya yeşil renktedir.

İnsan albümini, insan plazmasının normal bir bileşenidir ve bir replasman tedavisi (yerine koyma tedavisi) için verildiğinde vücudunuzda bulunan albümin gibi davranır. Albümin vücudunuzda dolaşan kanın hacmini belli düzeyde tutar ve hormonlar, enzimler, ilaçlar ve toksinler için taşıyıcı görevi görür.

Albümin, vücudunuzda dolaşan kanın hacminde yetersizlik olduğu durumlarda ve doktorunuzun yerine koyma tedavisini uygun gördüğü durumlarda, vücudunuzda dolaşan kan hacminin düzeltilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için kullanılır.


2.ALBUMAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALBUMAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer albümin preparatlarına veya ALBUMAN içeriğindeki herhangi bir bileşene aşırı duyarlıysanız

ALBUMAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

İnsan kanı veya plazmasından hazırlanan tıbbi ürünlerin kullanımından kaynaklanan enfeksiyonları önlemek için standart önlemler arasında, donörlerin seçimi, bireysel bağışın ve plazma havuzunun spesifik enfeksiyon belirteçleri açısından izlenmesi ve virüslerin inaktivasyonu/uzaklaştırılması için etkili üretim basamaklarının uygulanması yer alır. Buna rağmen, insan kanı veya plazmasından üretilen tıbbi ürünlerin uygulanması sırasında, enfekte edici ajanların bulaşma ihtimali tam olarak ortadan kaldırılamaz. Bu durum henüz bilinmeyen ya da yeni görülen virüsler ve diğer patojenler için de geçerlidir.

Alman önlemlerin HIV, HBV, HCV gibi zarflı ve HAV gibi zarfsız virüsler üzerinde etkili olduğu kabul edilmektedir.

Alman bu önlemler Parvovirüs B19 gibi diğer zarfsız virüslere karşı kısıtlı etkili olabilir. Parvovirüs B19 enfeksiyonu hamile kadınlar (fötal enfeksiyon) ve immün yetersizliği ya da artmış eritropoez görülen (örn. hemolitik anemi) hastalar için riskli olabilir.

Bu ürün insan kanından elde edildiğinden, virüsler gibi enfeksiyöz ajanların ve teorik olarak Creutzfeldt-Jacob (CJD) hastalığı ajanlarının bulaşma riskini taşıyabilir. Hekim bu ürünün riskleri ve yararları hakkında hastaya bilgi vermelidir.Belirlenmiş prosedürlerle, Avrupa Farmakopesi spesifikasyonlarına göre üretilmiş albümin ile virüs bulaşmasına dair rapor bulunmamaktadır.

ALBUMAN hastaya her verildiğinde, hasta ve ürün seri numarası arasında bir bağlantı kurulabilmesi için, ürünün adı ve seri numarasının kaydedilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir.

Aşağıdaki hastalıklardan birine sahipseniz dikkatli kullanılmalıdır:

- Dekompanse (onarılamayan) kalp yetmezliği

- Hipertansiyon (yüksek tansiyon)

- Özofajal varisler (yemek borusu varisleri)

- Pulmoner ödem (akciğer ödemi)

- Kanamaya yatkınlık

- Şiddetli anemi (kansızlık)

- Anüri (Böbrek yetmezliğine bağlı olarak idrara çıkamama)

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

ALBUMAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bu ürün albümin içerir. Albümin insan vücudunda bulunan doğal bir bileşendir. Yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanımı ile ilgili bir etkileşim beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelerde ALBUMAN kullanımının güvenliliği, kontrollü klinik araştırmalarla kanıtlanmamıştır. Albümin ile klinik deneyimler gebelik süreci, fötus ve yeni doğanda zararlı bir etki beklenmediğini düşündürmektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALBUMAN’mn insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

Araç veya makine kullanma yeteneği üzerine hiçbir zararlı etkisi yoktur.

ALBUMAN’da bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALBUMAN 100 mmol/litre sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Albümin diğer ilaçlarla, tam kan veya alyuvarlar süspansiyonları ile karıştırılmamalıdır. Bununla birlikte, diğer ilaçlann Albuman infüzyonluk çözelti ile yapılan tedavinizi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ALBUMAN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

ALBUMAN 200g/l, infüzyonluk çözelti yavaş infüzyonla verilir. Doktorunuz veya hemşireniz çözeltiyi infüzyon seti yardımıyla damar içine uygulayacaktır. Doz ve infüzyon hızı ihtiyacınıza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Gereken doz boyunuza ve vücut ağırlığınıza, hastalığınızın şiddetine ve devam eden sıvı ve protein kaybına bağlıdır.

ALBUMAN 200g/l, doğrudan damar içine uygulanabilir veya izotonik bir çözelti (ör. %5 glikoz veya %0.9 sodyum klorür) ile de seyreltilebilir. Ancak hastada hemolize neden olabileceği için enjeksiyonluk su ile seyreltilmemelidir.

Bulanık veya tortulu çözeltileri kullanmayınız. Böyle bir durum, proteinin stabil olmadığının veya çözeltinin kontamine olduğunun belirtisi olabilir.

Albümin çözeltileri, uygulanan kişide hemolize neden olabileceği için, enjeksiyonluk su ile seyreltilmemelidir.

İnfüzyon sırasında, size uygulanan dozun uygun olup olmadığını anlamak için, kan basıncınız, kalp fonksiyonu, kan sayımı ve nefes alışınız düzenli olarak kontrol edilecektir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

ALBUMAN, prematüre bebeklerde kullanım için uygundur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği

ALBUMAN, diyaliz hastalarında kullanılabilir. Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz ve doktorunuzun

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda Kullanım

Yaşlılarda etkinliği ve güvenilirliği incelenmemiştir.

Pediyatrik popülasyon

Bu ürün, prematüre bebeklerde kullanılabilir.

Eğer ALBUMAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALBUMAN kullanırsanız

Aşırı doz verildiğinde hipervolemi (dolaşan kan hacminin aşırı miktarda artışı) meydana gelebilir. Belirtiler örn. baş ağrısı, nefes darlığı ve kan basıncında artıştır. Bu belirtiler görülürse infüzyona derhal son verilmelidir. Fazla sıvının uzaklaştırılması için size tedavi uygulanabilir.

ALBUMAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ALBUMAN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALBUMAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Centurion Pharma İlaç Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA14046
Satış Fiyatı 1993.13 TL [ 5 Aug 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 1993.13 TL [ 1 Aug 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuMor Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8681735980052
Etkin Madde Human Albumin
ATC Kodu B05AA01
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Kan Ürünleri > Albumin
İthal ( ref. ülke : Hollanda ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ALBUMAN 200 mg/ml 100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
5 Aug 20221,993.13 TL
1 Aug 20221,993.13 TL
25 Jul 20221,907.40 TL
18 Jul 20221,907.40 TL
11 Jul 20221,904.46 TL
24 Jun 20221,959.01 TL
17 Jun 20221,959.01 TL
10 Jun 20221,909.48 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları