AKINETON 2 mg 100 tablet {Assos} Kısa Ürün Bilgisi

Biperiden Hcl }

Sinir Sistemi > Antikolinerjikler > Biperiden
Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti. | 30 December  2011

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

AKINETON® 2 mg Tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Biperiden HCI.................2 mg

Laktoz........................38,0 mg

Diğer yardımcı maddeler için 6.1 ’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Beyaz renkli, çentikli, düz tablet


4.1. Terapötik endikasyonlar

S Parkinson sendromu (özellikle rijidite ve tremorun tedavisinde)

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Biperiden ile tedaviye, normal olarak küçük dozlar ile başlanır, doz, terapötik etki ve istenmeyen etkilere bağlı olarak artırılır.

Tedavinin süresi, hastalığın türüne ve seyrine bağlıdır. AKINETON® tedavisi aşamalı bir şekilde azaltılarak sonlandınlmalıdır.

Erişkinler:

Parkinson sendromu: Günde 2 defa yarım (Vı) tablet (2 mg/gün) ile başlanır, günde 1 tablet (2 mg/gün) artırılarak bireysel yeterli idame dozu saptanır. Bu genellikle günde 3-4 kez Vfc-2 tablettir (3-16 mg). Günlük maksimum doz 8 tablettir (16 mg). Günlük doz, eşit aralıklarla güne yayılmalıdır.

iiaca bağlı oluşan ekstrapiramidal semptomların tedavisi: Semptomların ağırlığına bağlı olarak yetişkinler, nöroleptik ilaçlarla birlikte günde 1 ila 4 kez y/ı (yanm)-2 tablet (1-16 mg/gün) alırlar.

Diğer ekstrapiramidal hareket bozukluklarının antikolinerjik tedavisi için, 2 mg’ lık başlangıç dozu, haftalık artışlarla basamaklı şekilde artırılarak tolere edilebilir idame dozuna ulaşılır, bu idame dozu, diğer endikasyonların tedavisi için kullanılan standart maksimum dozların bir kaç katı kadar yüksek olabilmektedir.

Uygulama şekli:

AKINETON® tercihen yemek sırasında veya yemekten sonra bir bardak su ile alınmalıdır. Hemen öğün sonrasında alınırsa gastrointestinal kanaldaki istenmeyen etkiler en aza indirilebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek/Karaciğer yetmezliğine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

İlaca bağlı oluşan ekstrapiramidal semptomların tedavisi için nöroleptiklere ek olarak, 3-15 yaş arası çocuklara günde 1-3 kez V6-1 tablet verilir (günde 1-6 mg biperidene eşdeğer) (Bkz. Uyarı 1 ar/Önl emi er).

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

AKINETON*®, aşağıdaki durumlarda kontrendikedİr:

S Etkin madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık S Dar açılı glokom

S Gastrointestinal kanalda stenoz ya da obstrüksiyon (ileus)

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Orantısız karşıt-düzenleme (kontregülasyon) riski nedeniyle, yaşamı tehdit edici komplikasyonların bulunduğu vakalar dışında, ilaç uygulaması ani olarak durdurulmamalıdır.

Özellikle serebrovasküler veya dejeneratif hastalıkları olan yaşlı hastalarda, terapötik dozlarda uygulansa dahi bileşiğe karşı yüksek hassasiyet görülebilir.

Biperiden gibi merkezi sinir sistemi üzerinde etkisi olan antikolinerjikler ile serebral kriz eğilimi artabilir. Böyle tabloya predispoze olan hastalarda dikkatli olunması önerilir. Konvülsiyon eğilimi olan hastalarda ve epilepsi hastalannda AKINETON® dozları dikkatle düzenlenmelidir.

Biperiden bazı hastalarda ve özellikle prostat hipertrofısi hastalarında ağrılı miksıyona ve daha az sıklıkla da idrar retansiyonuna neden olabilir. AKINETON^; idrar rezidüsü olan prostat hipertrofısi hastalarına ancak özel dikkat gösterilerek verilmelidir.

Şiddetli taşikardiye yol açabilen hastalıklarda ve kardiyak aritmi durumunda dikkatli kullanılmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

e daha çok tedavi başlangıcında ve dozun hızla artırıldığı durumlarda rastlanır.

Göz içi basıncı düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir (Bkz. Bölüm 4.8 İstenmeyen Etkiler). Çocuklarda biperiden ile deneyim temel olarak nöroleptikler veya metoklopramid ve benzer bileşiklerin kullanımıyla bir istenmeyen etki olarak ortaya çıkan veya zehirlenme semptomu olarak görülen ilaç kökenli distonideki kısa süreli kullanımıyla sınırlıdır.

Uzun süre kullanıldığında alışkanlık yapabilir. Otoriye neden olan etkisi nedenKie bağımlılık ve kötüye kullanım gelişme ri>ki vardır.

AKINETON® laktoz içermektedir. Bu nedenle nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalann bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.5.   Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

AKINETON®, psikotrop ilaçlar, antihistaminikler, antiparkinson preparatları ve spazmolitikler gibi diğer antikolinerjik ilaçlarla birlikte uygulandığında santral ve periferik istenmeyen etkilerinin artması mümkündür.

Kinidinle birlikte uygulanırsa antikolinerjik kardiyovasküler etkileri (özellikle AV düğüm üzerine etki) artabilir. Levodopa ile birlikte uygulanırsa, diskinezi şiddetlenebilir.

Nöroleptik nedenli tardif diskineziler biperiden ile artabilir. Tardif diskinezi varlığında Parkinson semptomları bazen o kadar şiddetli olur ki, mutlaka antikolinerjik tedavi gerekebilir.

Biperidenin karbidopa/levodopaya eklenmesi halinde, Parkinson hastalığında genelleştirilmiş koreik hareketler bildirilmiştir.

Antikolinerjikler petidinin merkezi sinir sistemi üzerindeki istenmeyen etkilerini şiddetlendirebilir.

AKINETON® ile tedavi sırasında alkolün etkisi artabilir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Biperidenin gebe bir kadına verildiğine fetal zarara yol açıp açmadığı ya da reprodüktif kapasiteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

Bu nedenle AKINETON® kullanan ve çocuk doğurma potansiyeli bulunan veya gebe kalmayı planlayan kadınların doktorlarına danışmaları ve uygun bir kontrasepsiyon yöntemi ile gebelikten korunmaları önerilir.

Gebelik dönemi

Biperidenin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Gebe bir kadına verildiğinde fetal zarara yol açıp açmadığı bilinmemektedir. Biperidenin özel bir teratojenik riske neden olduğuna dair bir emare mevcut değildir. Hamilelik döneminde özellikle de ilk üç aylık devrede kullanımına ilişkin bilgiler yetersiz olduğundan ihtiyatlı davranılması tavsiye edilir.

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Biperiden gebe bir kadına ancak hekim tarafından mutlaka gerekli olduğuna karar verilirse uygulanmalıdır. Aksi takdirde gebelerde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Biperiden insan sütüne geçmektedir. Mutlaka gerekli olmadığı takdirde emziren anneler tarafından kullanılmamalı ya da emzirmeye ara verilmelidir.

Antikolinerjikler laktasyonu engeller. Bu konuda biperiden ile ilgili olarak herhangi bir veri yoktur. Biperiden anne sütüne geçer, sütte annenin plazmasındaki konsantrasyona ulaşmak mümkündür. Yeni doğan bebekte metabolizmanın şekli ve kapsamı bilinmediğinden ve farmako-toksikolojik etkiler ihtimal dışı bırakılamayacağından, biperiden ile tedavi sırasında kural olarak bebekler emzirilmemelidir.

Biperiden emziren bir kadına uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Üreme yeteneği/ Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Advers reaksiyonların sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

[Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila<l/l00), seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerle tahmin edilemiyor)]

Bağışıklık sistemi hastalıklar:

Bilinmiyor: Ciltte kızarıklığı içeren aşırı duyarlılık.

Psikiyatrik hastalıklar:

Seyrek: Deliryum, halüsinasyon, asabiyet, ve uykusuzluk, REM latansında artış ve REM uyku yüzdesinde azalma ile karakterize REM uykusunda azalma ve bu etkiye karşı tolerans gelişmesi.

Bilinmiyor: Yüksek dozlarda huzursuzluk ajitasyon, anksiyete, öfori, konfıizyonel durumlar.
Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygın: Serebral fonksiyon bozukluğu olan hastalarda merkezi sinir sistemi stimülasyonu görülür ve dozun azaltılmasını gerektirebilir.

Yaygm olmayan: Hafıza bozukluğu, baş ağrısı izole raporlar halinde diskinezi, ataksi, kas seğirmesi ve konuşma bozukluğu.

Bilinmiyor: Yorgunluk, baş dönmesi ve uyuşukluk.

Göz hastalıkları:

Bilinmiyor: Akomodasyon bozuklukları, midriyazis, fotofobi, dar açılı glokom meydana gelebilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla göz içi basınç kontrol edilmelidir.

Kardiyak hastalıklar:

Çok seyrek: Bradikardi.

Bilinmiyor: Taşikardi.

Gastrointestinal hastalıklar:

Seyrek: Tükürük bezlerinin şişmesi, konstipasyon, mide bulantısı, mide bozuklukları. Bilinmiyor: Ağız kuruluğu.

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Bilinmiyor: Aşırı duyarlılık reaksiyonları ve izole vakalarda alerjik deri döküntüsü.

Böbrek ve idrar hastalıkları:

Çok seyrek: İdrar retansiyonu olabilir (antidot: karbakol).

Bilinmiyor: Bazen hastalar, özellikle prostat hiperplazisi hastaları idrara çıkma güçlükleri yaşayabilirler; bu durumda dozun azaltılması önerilir.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Bilinmiyor: Hipohidroz

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı semptomları, hastalarda antikolinerjik semptomlar görülmesiyle (göz bebeklerinin genişlemesi ve hareketlerinin yavaşlaması, mukozal dokuların kuruması, yüzün kızarması, kalp atış hızının artması, mesane atonisi, bağırsak atonisi, özellikle çocuklarda ateş yükselmesi) ve ajitasyon, deliryum, konfuzyon, bilinç bulanıklığı ve/veya halüsinasyon gibi merkezi sinir sistemi semptomları şeklinde antikolinerjik semptomlann görüldüğü atropin zehirlenmesine benzer.

Şiddetli zehirlenme vakalarında akut dolaşım ve solunum yetmezliği riski vardır. Serebrospinal sıvıya geçerek merkezi sinir sistemi semptomlarım etkisizleştiren asetilkolinesteraz inhibitörleri, özellikle fizostigmin (öm: fizostigmin testinin pozitif olduğu yerlerde fızostigminsalisilat verilir) önerilen antidotlardır. Gerekirse ve semptomlann şiddetine bağlı olarak kardiyovasküler ve solunum fonksiyonuna (oksijen) yardımcı olunmalı, vücut sıcaklığı düşürülmeli ve mesane kateterizasyonla boşaltılmalıdır. Santral sinir sistemi uyarımı gözlenirse küçük dozlarda diazepam, kardiyak stimülan olarak dobutamin kullanılabilir. Ayrıca genel ve destekleyici önlemlerle birlikte gastrik lavaj da yapılması gereklidir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antiparkinson ATC kodu: N04AA02

Biperiden merkezi sinir sistemi üzerinde belirgin etki gösteren bir antikolinerjik ajandır. Antikolinerjik etkinliği, atropine nazaran daha zayıftır. Biperiden, periferik ve merkezi muskarinik reseptörlere (öncelikle Mı) kompetitif olarak bağlanır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

4 mg biperiden hidroklorür (3.59 mg biperidene eşdeğer), oral uygulamadan sonra yarım saat içerisinde hızla emilir ve 0.3 saatlik bir yarılanma ömrüne sahiptir. 4 nanogram/ml civarındaki doruk plazma konsantrasyonlarına yaklaşık 1.5 saat sonra ulaşılır.

Dağılım:

Sanal dağılım hacmi 24 ± 4.1 lt/kg’dır. Biperiden plazma proteinlerine geniş ölçüde bağlanır. Albumine ek olarak, al- asit glikoprotein (al- AGP) başka bir potansiyel bağlanma noktasıdır. Terapötik seviyenin çok üstüne ulaşan konsantrasyon seviyesinden bağımsız olarak, bağlanma derecesi beyaz ırkta yaklaşık %95 ve Japonlarda yaklaşık %90’dır. Bu farklılığa neden olan faktör bilinmemektedir. Biperidenin plazma proteinlerine bağlanması kadınlarda %94 ve erkeklerde %93 düzeyindedir.

Bivotransformasvon:

Biperiden hemen hemen tamamıyla metabolize olur. Esas biperiden metaboliti bisikloheptan halkasının (%60) hidroksilasyonuyla oluşur, ancak aynı zamanda piperidin halkasında da bir miktar hidroksilasyon ortaya çıkar (%40). Oral plazma klerens hızı 146 lt/saat civarında; biyoyararlanımı %33 ve eliminasyon yarılanma ömrü 21 saat civarındadır.

Eliminasyon:

İdrarda değişmemiş biperiden saptanmaz. Çeşitli metabolitler (hidroksilasyon ürünleri ve konjügatlar), idrar ve feçes yoluyla hemen hemen eşit miktarlarda atılırlar.

Dogrusallık/Dogrusal olmavan durum Doğrusallık/doğrusal olmayan durum ile ilgili bir veri yoktur.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalara ilişkin farmakokinetik veri bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon

Yaşlı hastalarda, özellikle organik beyin hastalığı semptomları olanlar ve serebral nöbetlere karşı duyarlılık artışı gösterenlerde, dikkatli bir doz uygulanması gereklidir. Yaşlı hastalar antikolinerjik ilaçlara daha duyarlıdır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Kronik toksisite: Kronik toksisite konusunda sıçanlar ve köpekler üzerinde yapılan incelemelerde toksik etkilere ilişkin bir veri elde edilmemiştir.

Mutajenite ve tümör oluşum potansiyeli: Biperidenin genotoksik potansiyelini değerlendirmek için aşağıda belirtilen testler yapılmıştır. Ames salmonella/mikrosom testi, Çin faresinin V79 hücre çizgisinde HPRT testi, test tübü içinde insan lenfositlerinde kromozom aberasyon testi ve sıçanın kemik iliğinde canlı dokular üzerinde kromozom aberasyon testi (bir defalık oral uygulama 398 mg/kg). Sonuçlar biperidenin in vitro olarak bakterilerde ve memelilerin hücrelerinde gen mutasyonlarına ve de in vitro ve in vivo olarak memelilerin hücrelerinde kromozom aberasyonlarına sebep olmadığını göstermiştir.

Tümör oluşma potansiyeli konusunda hayvanlar üzerinde yapılmış uzun süreli araştırmalar yoktur.

Üreme toksisitesi: Biperiden gebe dişi Sprague-Dawley sıçanlarına ve Rus tavşanlarına organogenez sırasında azami 60.5 mg/kg ve/veya 40.5 mg/kg’lık dozlar halinde oral olarak verildiğinde sezaryenle alman ceninlerde matemal toksik dozlar verildikten sonra bile, maddeye bağlı anomalilerin gözlenmediği bildirilmiştir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Kalsiyum hidrojenfosfat

Mikrokristalize selüloz

Kopolividon

Laktoz

Magnezyum stearat Talk

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

100 tabletlik PVC/alüminyum blister ambalaj.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği” “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

Parkinson  Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış. Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA00441
Satış Fiyatı 249.11 TL [ 5 Jul 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 249.11 TL [ 28 Jun 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuYeşil Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699708011559
Etkin Madde Biperiden Hcl
ATC Kodu N04AA02
Birim Miktar 2
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Sinir Sistemi > Antikolinerjikler > Biperiden
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
AKINETON 2 mg 100 tablet {Assos} Barkodu