ADVANTAN S çözelti %0.1 20 ml {İntendis} { 8697529650353 } Kısa Ürün Bilgisi

Metilprednizolon Aseponat }

Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler > Metilprednizolon Aseponat
İntendis İlaç Ticaret Ltd. Şti | 24 May  2013

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ADVANTAN % 0.1 S Çözelti 20 mİ

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: 1 mİ ADVANTAN S Çözelti, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat (%0.1 (a/h)’lik metilprednisolon aseponat çözeltisine eşdeğer miktarda) içerir.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Deride kullamm için çözelti


4.1. Terapötik endikasyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozolojı/uygulama sildiği ve süresi:

ADVANTAN S Çözelti, günde bir kez daml
atılarak ve hafifçe hastalıklı deriye sürülmelidir. Kullanım süresi genel olarak 4 haftayı açmamalıdır.

Uygulama şekli:

Haricen hastalıklı deriye sürülerek kullanılır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

ADVANTAN S Çözelti’ nin böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

ADVANTAN S Çözelti’ nin çocuklarda ve 18 yaş altı adolesanlarda güvenliüği kanıtlanmamıştır. Mevcut hiçbir veri yoktur.

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

Tedavi alanında tüberküloz veya sifıliz lezyonu bulunduğunda; tedavi alanında viral hastalıklar (örn. varicella, herpes zoster), rozasea ve aşı sonrası deri reaksiyonlan gözlemlenmişse kontrendikedir.

Sistemik fungal enfeksiyonlarda kontrendikedir.

Etkin ve yardımcı maddelerin herhangi birine aşın duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

4.4.   özel kullanım uyarılan ve önlemleri

Bakteriyel enfekte olmuş deri hastalıkları ve/veya mantar enfeksiyonlarında, aynca ek spesifik bir tedavi gereklidir. Oluşmuş yeni enfeksiyonların; belirtilerini gizleyebilir, bunlara karşı resistans oluşumunu azaltabilir.

İmmunosüpresif dozlarda kortikostreoid alan hastalarda, ölü ya da inaktif aşılara karşı oluşan cevap azalabilir.

Latent ya da aktif türberküloz vakalarında, dikkaltli kullanılmalıdır.

Advantan S Çözelti’ nin çocuklarda kullanımı hakkında henüz klinik veri bulunmamaktadır.

ADVANTAN S Çözelti kullanılırken, gözlerle ve açık derin yaralarla ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. ADVANTAN S Çözelti yamçı özelliğe sahiptir, açık alev yanında uygulanmamalıdır.

Topikal kortikosteroidlerin geniş bir alana tatbik edilmeleri veya uzun süreli uygulamaları, özellikle oklüzyon altında sistemik yan etki riskim belirgin bir şekilde artırır.

Sağlıklı yetişkin gönüllülerde %60 deri yüzeyine, oklüzif koşullar altında 22 saat boyunca ADVANTAN (Pomat olarak) uygulamasının ardından plazma kortizol seviyesinde supresyon ve sirkadiyen ritimler üzerinde etki gözlenmiştir.

Sistemik kortikoidlerde olduğu gibi, lokal kortikoidlerin kullanılması ile de (örn. yüksek doz veya uzun süre geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) glokom gelişebilir.

4.5.   Diğer tıbbi firfinler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü(Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerine etkiler bakımından yetersizdir (bkz.kısım 5.3). İnsanlar
a yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

ADVANTAN S Çözelti gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

ADVANTAN S Çözelti’nin gebe kadınlarda kullanımına
ilişkin yeterli veri ve kontrollü çalışmalar mevcut değildir.

Metilprednisolon aseponat, hayvanlarla yapılmış deneysel çalışmalarda embriyotoksik ve/veya teratojenik etki göstermiştir. (5.3’e bakınız
:
Klinik
öncesi güvenlilik verileri). Genellikle kortikoid içeren topikal preparatlar gebeliğin ilk trimestrinde kullanılmamalıdırlar. Özellikle gebelikte geniş alanların tedavisinden, uzun süreli kullanımdan veya kapalı pansumandan kaçınılmalıdır.

Epidemiyolojik çalışmalar, gebeliğinin ilk üç ayında sistemik glukokortikoidler ile tedavi edilen kadınların çocuklarında yank damak görülme riskinde artış olabileceğini düşündürmektedir.

ADVANTAN S Çözelti ile tedavinin klinik endikasyonu gebelerde dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Sıçanlarda metilprednisolon aseponatın süt yoluyla yenidoğanlara pratikte geçtiği görülmemiştir. Metilprednisolon aseponatın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, ancak, sistemik olarak uygulanan kortikosteroidlerin insan sütünde saptandığı bildirilmiştir. Topikal uygulanan ADVANTAN formülasyonlanyla, metilprednisolon aseponatın insan sütünde saptanabilir miktarlarda bulunmasına yetecek oranda sistemik emilime neden olup olmayacağı bilinmemektedir. Bu nedenle, emziren kadınlarda ADVANTAN S Çözelti uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalarda, ADVANTAN S Çözelti ile en sık gözlemlenen yan etkiler uygulama bölgesinde yanmadır.

Klinik
çalışmalarda gözlemlenen yan etkilerin görülme sıklığı MedDRA sınıflandırmasına göre aşağıda liste halinde sunulmaktadır: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Kodlama için MedDRA versiyon 12.0 kullanılmıştır.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar Yaygın: Uygulama bölgesinde yanma hissi

Yaygın olmayan: Uygulama bölgesinde kaşıntı, ağn, folikülit, yanma, kuruma, iritasyon, ekzema.

Deri ve deri altı doku bozuklukları Yaygın olmayan: Sebore kapit, saç dökülmesi

Topikal uygulama için olan diğer kortikoidlerdeki gibi, aşağıdaki lokal yan etkiler oluşabilir: deride atrofi, uygulama bölgesinde eritem, deride çatlaklar, hipertrikoz, teleanjiyektaziler, perioral dermatit, deride renk değişikliği, akne, ve/veya formülasyondaki bileşenlere karşı

alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Kortikoid içeren topikal preparatlar uygulandığında emilime bağlı olarak sistemik etkiler ortaya çıkabilir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Akut toksisite çalışmalarından elde edilen sonuçlar, çözeltinin deriye bir defalık fazla dozun aşm dozda uygulanması (emilime elverişli şartlarda geniş bir yüzeye uygulama) veya yanlışlıkla ağızdan alınmasını takiben akut bir entoksikasyon riskini göstermemektedir. Advantan S Çözelti’nin yanlışlıkla oral alınması sonucu içeriğindeki izopropanolün etkileri beklenir. Bu etkiler, sadece birkaç mİ alımı takiben merkezi sinir sistemi depresyon bulgulan olarak ortaya çıkabilir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup : Kortikosteroidler, potent (grup III)

ATC kodu: D07AC14

Topikal uygulamayı takiben, ADVANTAN S Çözelti’ nin iltihabi ve allerjik deri reaksiyonlanmn yamsıra hiperproliferasyon ile seyir eden süreçleri de baskılayarak, objektif semptomlan (eritem, ödem, sulantı) ve sübjektif şikayetleri (kaşıntı, yanma, ağn) geriletir.

Diğer tüm glukokortikoidlerde olduğu gibi metilprednisolon aseponatın etki mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Metilprednisolon aseponat’ m intraselüler glukokortikoid reseptörlerine bağlandığı ve özellikle bunun ciltte gerçekleşen yıkımlarıma reaksiyonu sonucu oluşan ana metabolit 6a-metilprednisolon-17-propionat için de geçerli olduğu bilinmektedir.

DNA’mn bazı bölgelerine bağlanan steroid reseptör kompleksi, bir seri biyolojik etki oluşumunu tetikler.

Steroid reseptör kompleksinin DNA’mn bazı bölgelerine bağlanması makrokortin sentezinin indüklenmesi ile sonuçlanır. Makrokortin araşidonİk asidin serbestlenmesini ve böylece prostaglandin ve lökotrienler gibi enflamasyon medyatörlerinin oluşumunu inhibe eder.

Glukokortikoidlerin immünosüpresif etkisi, şimdiye kadar tam olarak anlaşılmamış olan sitokin sentezi inhibisyonu ve antimitotik etki ile açıklanabilir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:
Metilprednisolon aseponat tüm formülasyonlardan cilde geçebilir.

Topikal kortikoidin perkütan absorbsiyon oram ve derecesi; bileşiğin kimyasal yapısı, ilacın bileşimi, ilaç içerisinde bileşiğin konsantrasyonu, maruz kalma koşullan (tedavi bölgesi, maruz kalma süresi, açık veya oklüzif) ve deri durumu (deri hastalığının türü ve şiddeti, anatomik bölge vs.) gibi faktörlere bağlıdır.

Da&ılım:
Stratum komeum ve canlı derideki konsantrasyon, dıştan içe doğru azalmaktadır.

Bivotransformasvon
: Metilprednisolon aseponat, epidermis ve dermişte, ana metaboliti olan ve kortikoid reseptörüne ana ilaçtan daha sıkı bağlanan 6a-metilprednisolon-17-propionat’a hidroliz edilir. Bu hidroliz derideki biyoaktivasyona işaret eder.

Sistemik dolaşıma ulaştıktan sonra metilprednisolon aseponatın ana metaboliti 6 a-metilprednisolon-17-propionat hızla glukuronik aside bağlanır ve sonuçta inaktive olur. Rliminasvon
: Metilprednisolon aseponatın metabolitleri (ana metabolit: 6a-

metiIprednisolon-17-propionat-21-glukuronid) 16 saatlik bir yanlanma ömrü ile başlıca böbrek yoluyla elimine edilmektedir. İntravenöz uygulamayı takiben, ,4C-işaretii maddenin itrahı, 7 gün içinde idrar ve dışkı yoluyla tamamlanmaktadır. Vücutta herhangi bir etken madde ya da metabolit birikimi oluşmamaktadır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Metilprednisolon aseponatın <5 mL %0.1’ lik ADVANTAN S Çözeltisi’ nden perkütan emilimi gönüllülere yapılan tek bir uygulamada ve psöriyazis kapit hastalanna 4 hafta boyunca günlük tek doz uygulama sonrasında incelenmiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sistemik tolerans çalışmalarında, tekrarlanan dozlarda subkutan ve dermal metilprednisolon aseponat uygulaması, tipik bir glukokortikoid etki profili göstermiştir. Bu sonuçlardan yola çıkılarak; ADVANTAN S Çözeltisi’nin terapötik kullanımını takiben, tipik glukokortikoid yan etkileri dışmda başka bir etki, geniş alanlara uygulama ve/veya oklüzif tedavi gibi uç koşullarda dahi, beklenmez.

ADVANTAN S Çözelti ile gerçekleştirilen embriyotoksisite çalışmalan, diğer glukokortikoidler için tipik olan sonuçlan vermiştir, örn, uygun test sistemi embriyoletal ve/veya teratojenik etkileri göstermiştir. Bu bulgular, ADVANTAN S Çözelti’ nin gebelikte reçetenlenirken özen gösterilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalann sonuçlan, “4.6 Gebelik ve laktasyon” bölümünde özetlenmiştir.

Gerek bakteri ve memeli hücrelerinin gen mutasyonu taram
asına ilişkin İn vitro çalışmalar, gerekse kromozom ve gen mutasyonu taramasına ilişkin in vitro ve İn vivo çalışmalar, metilprednisolon aseponat’ın herhangi bir genotoksik potansiyeli olduğunu göstermemiştir.

Metilprednisolon aseponat kullanılarak spesifik tümör oluşumu çalışmalan yürütülmemiştir. Yapı, farmakolojik etki mekanizması ile ilgili bilgiler ve uzun süre uygulama ile sistemik tolerans çalışmalarından elde edilen sonuçlar, tümör oluşum riskinde bir artış olabileceğine dair bir bulgu vermemektedir. Dermal ADVANTAN S Çözelti’nin uygulaması ile sistemik etkili immünosupresif etkiye ulaşılmadığından, tümör oluşumuna bir etki beklenmemektedir.

Metilprednisolon aseponat’ın deri ve mukoza üzerindeki lokal tolerans çalışmalarında, glukokortikoidlerin bilmen topikal yan etkilerinden başka bir bulgu kaydedilmemiştir.

Metilprednisolon aseponat, yapılan çalışmalarda, kobayların derisinde duyarlığı arttırıcı potansiyel göstermemiştir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik” lerine uygun olarak imha edilmelidir.

Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır. Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İntendis İlaç Ticaret Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697529650353
Etkin Madde Metilprednizolon Aseponat
ATC Kodu D07AC14
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 20
Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler > Metilprednizolon Aseponat
İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
ADVANTAN S çözelti %0.1 20 ml {İntendis} { 8697529650353 } Barkodu