İE Menarini İlaçları › ADENURIC 80 mg 28 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

ADENURIC 80 mg 28 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Febuksostat }

Kas İskelet Sistemi > Gut İlaçları > Febuxostat MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş | Güncelleme : 25 October  2016

ADENURIC 80 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

80 mg febuksostat.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, hidroksipropil selüloz, kroskarmelloz sodyum, silika kolloidal hidrat, polivinil alkol, titanyum dioksit (E171), makrogol 3350, talk, sarı demir oksit (E172).

VBu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağım öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ADENURIC nedir ve ne için kullanılır?

2. ADENURIC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ADENURIC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ADENURIC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ADENURIC nedir ve ne için kullanılır?

ADENURIC tabletler febuksostat etkin maddesini içermekte ve ürik asit (ürat) isimli bir kimyasalın vücutta aşırı miktarda bulunmasıyla ilişkili olan gut hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Bazı kişilerde ürik asit kanda birikir ve çözünür halde kalamayacak kadar yüksek düzeylere çıkabilir. Bu durum meydana geldiğinde, eklemlerin ve böbreklerin içinde ve çevresinde ürat kristalleri oluşabilir. Bu kristaller, eklemlerde ani, şiddetli ağrıya, kızarıklığa, sıcaklığa ve şişliğe neden olabilir (bu durum gut atağı olarak bilinmektedir). Tedavi edilmediği takdirde, eklemlerin içinde ve çevresinde tofüs adı verilen daha büyük birikimler oluşabilir. Bu tofüsler eklem ve kemik hasarına neden olabilir.

ADENURIC, etkisini ürik asit düzeylerini düşürerek gösterir. Her gün bir kez ADENURIC kullanımıyla ürik asit düzeylerinin düşük tutulması, kristal birikmesinin durdurulmasını ve zaman içerisinde semptomların azalmasını sağlar. Ürik asit düzeylerinin yeterince uzun bir süre boyunca, yeterince düşük düzeylerde tutulması tofüslerin küçülmesini de sağlayabilir.

ADENURIC yetişkinlerde kullanılır.


2.ADENURIC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ADENURIC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Febuksostata ya da bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine aleıjiniz varsa.
 • ADENURIC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlarda ADENURIC’i kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz:

 • Daha önce kalp yetmezliğiniz ya da kalp problemleriniz olduysa ya da şu anda varsa
 • Daha önce böbrek hastalığınız ve/veya Allopurinole karşı (Gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ciddi alerjik reaksiyonunuz olduysa ya da şu anda varsa
 • Daha önce karaciğer hastalığınız ya da karaciğer fonksiyon testlerinizde anormallikler olduysa ya da şu anda varsa
 • Lesch-Nyhan sendromundan (kanda çok fazla ürik asit görülen nadir ve kalıtımsal bir hastalık) kaynaklanan yüksek ürik asit düzeyleri için tedavi görüyorsanız
 • Tiroid problemleriniz varsa.
 • ADENURIC’e alerjik reaksiyon gösterdiğiniz takdirde bu ilacı kullanmayı bırakınız (ayrıca bkz. bölüm 4). Aleıjik reaksiyonların olası semptomları aşağıdakiler olabilir:

  şiddetli formlar (örn. kabarcıklar, nodüller, kaşıntılı, eksfoliyatif döküntü) dahil olmak üzere deri döküntüsü, kaşıntı kollarda, bacaklarda ya da yüzde şişlik solunum güçlüğü

  lenf düğümlerinde büyüme ile birlikte ateş

  ama aynı zamanda, kalp ve solunum durması ile görülen, yaşamı tehdit edici ciddi aleıjik reaksiyonlar.

  Doktorunuz ADENURIC tedavisini kalıcı olarak durdurmaya karar verebilir.

  ADENETRIC kullanımında, yaşamı tehdit edici olma potansiyeline sahip deri döküntüleri (Stevens-Johnson sendromu) nadiren bildirilmiştir. Bu durum başlangıçta, çoğunlukla gövdede merkezi bir kabarcıkla birlikte kırmızımsı hedef benzeri benekler ya da dairesel lekeler şeklinde ortaya çıkar. Ayrıca, ağızda, boğazda, burunda, üreme organlarında ülserler ve konjonktivit de (gözlerde kızarıklık ve şişlik) görülebilir. Döküntü, deride yaygın kabarcıklanmaya ya da soyulmaya kadar ilerleyebilir.

  Febuksostat kullanımında Stevens-Johnson sendromu geliştiyse ADENURIC’e hiçbir zaman yeniden başlanmamalıdır. Döküntü ya da bu deri semptomları geliştiği takdirde derhal doktora başvurunuz ve bu ilacı aldığınızı söyleyiniz.

  Halen gut atağınız varsa (eklemde aniden başlayan şiddetli ağrı, hassasiyet, kızarıklık, sıcaklık ve şişlik), ADENETRIC ile ilk tedavinize başlamadan önce gut atağının geçmesini bekleyiniz.

  Bazı kişilerde, ürik asit düzeylerini kontrol eden bazı ilaçlara başlandığında gut ataklan alevlenebilir. Alevlenmeler herkeste ortaya çıkmaz, ama ADENETRIC alıyor olsanız bile, özellikle tedavinin ilk haftaları ya da ayları sırasında alevlenme yaşayabilirsiniz. Alevlenme olsa bile ADENURIC’i kullanmaya devam etmeniz önemlidir; çünkü ADENURIC hala ürik asit düşürücü etki göstermektedir. Her gün ADENURIC almaya devam ederseniz, zaman içerisinde gut alevlenmeleri seyrekleşecek ve daha az ağrılı olacaktır.

  Doktorunuz, alevlenmelerin semptomlarmının (eklemde ağrı ve şişlik gibi) giderilmesine ya da tedavisine yardımcı olmak amacıyla büyük olasılıkla başka ilaçlar da reçeteleyecektir.

  Doktorunuz karaciğerinizin normal çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kan testleri yaptırmanızı isteyebilir.

  ADENURIC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ADENETRIC yemekler ile birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ADENURIC’in doğmamış çocuklara zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. ADENURIC hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Hamileyseniz ya da emziriyorsanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuzun ya da eczacınızın tavsiyelerini alınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ADENURIC’in insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız ya da emzirmeyi planlıyorsanız ADENURIC kullanmamalısınız.

  Tedavi sırasında sersemlik hissi, uyku hali, bulanık görme ve uyuşukluk ya da karıncalanma hissi olabileceğini unutmayınız. Bu durumda araç ya da makine kullanmamalısınız.

  ADENURIC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ADENURIC tabletler laktoz (bir şeker türü) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz veya dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  ADENURIC her tabletinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum içerir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki maddelerin herhangi birini içeren ilaçları kullanıyorsanız bunu doktorunuza ya da eczacınıza söylemeniz özellikle önemlidir; çünkü bunlar ADENURIC ile etkileşime girebilir ve doktorunuz gerekli tedbirleri almak isteyebilir:

 • Merkaptopurin (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Azatioprin (bağışıklık yanıtının azaltılmasında kullanılır)
 • Teofılin (astım tedavisinde kullanılır)

 • 3.ADENURIC nasıl kullanılır ?

  Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olamıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Olağan doz günde bir tablettir. Her gün bir doz aldığınızı kontrol etmenize yardımcı olmak için blister ambalajın arkasında haftanın günleri yazılmıştır.

  Gut Tedavisi için:

  ADENURIC 80 mg tablet ya da 120 mg tablet olarak mevcuttur. Doktorunuz size en uygun olan dozu reçetelemiş olacaktır.

  Gut alevlenmenizin ya da atağınızın olmadığı zamanlarda her gün ADENURIC almaya devam ediniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletler ağız yoluyla alınmalıdır ve yemekle birlikte ya da ayrı olarak alınabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Bu ilacın 18 yaşın altındaki çocuklardaki güvenliliği ve etkililiği tespit edilmemiş olduğundan, ilacı 18 yaşın altındaki çocuklara vermeyiniz.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Eğer ADENURIC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ADENURIC kullanırsanız

  Kazara doz aşımı durumunda ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz ya da en yakın kaza ve acil durum birimiyle temas kurunuz.

  ADENURIC ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ADENURIC'i kullanmayı unuttuysanız

  ADENURIC’in bir dozunu atladıysanız hatırlar hatırlamaz ilacı alınız. İlacı almadığınızı hatırladığınızda neredeyse bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ADENURIC ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz söylemeden ADENURIC’i kullanmayı bırakmayınız. ADENURIC’i kullanmayı bıraktığınız takdirde ürik asit düzeyleriniz yükselmeye başlayabilir ve eklemlerinizin ve böbreklerinizin içinde ve çevresinde yeni ürat kristallerinin oluşması nedeniyle semptomlarınız kötüleşebilir.

  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş
Geri Ödeme KoduA16936
Satış Fiyatı 60.87 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 60.87 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699832090598
Etkin Madde Febuksostat
ATC Kodu M04AA03
Birim Miktar 80
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kas İskelet Sistemi > Gut İlaçları > Febuxostat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ADENURIC 80 mg 28 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 202160.87 TL
6 Sep 202160.87 TL
27 Aug 202160.87 TL
16 Aug 202160.87 TL
9 Aug 202160.87 TL
30 Jul 202160.87 TL
26 Jul 202160.87 TL
16 Jul 202160.87 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları