Generica İlaçları › ACEPER PLUS 4 mg/1.25 mg 30 tablet › Kullanma Talimatı

ACEPER PLUS 4 mg/1.25 mg 30 tablet Kullanma Talimatı

Perindopril + Indapamid }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri Kombinasyonları > Perindopril ve İndapamid Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş | Güncelleme : 31 May  2021

ACEPER PLUS 4 mg/1.25 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Perindopril tert-butilamin 4mg (3,538 mg Perindopril sodyum tuzuna ve

3,338 mg Perindopril'e eşdeğer)

İndapamid 1.25 mg

Yardımcı maddeler

Susuz laktoz, mısır nişastası, mikrokristalin selüloz PH102, talk, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ACEPER PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. ACEPER PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ACEPER PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ACEPER PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ACEPER PLUS nedir ve ne için kullanılır?

• ACEPER PLUS, iki etkin maddenin "•perindopril tert-butilamin ve indapamid" kombinasyonu bir ilaçtır.

• Antihipertansif grubuna aittir.

• Perindopril, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ADE) adı verilen ilaçlar sınıfındandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat kan pompalamasını sağlar.

• İndapamid bir diüretiktir. Diüretikler böbreklerde üretilen idrar miktarını artırır.Yine de indapamid üretilen idrar miktarını çok az artırdığı için diğer diüretiklerden farklıdır.

Her iki etkin madde de kan basıncını azaltmaktadır ve kan basıncınızı kontrol etmek için birlikte çalışmaktadır.

• ACEPER PLUS, 30 tabletlik blister ambalajlarda takdim edilir.


2.ACEPER PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ACEPER PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Etkin maddeler perindopril ve indapamid'e veya ACEPER PLUS'ın içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjik),

• Daha önce herhangi bir ADE inhibitörü ile tedavi sırasında solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü gibi semptomlar görüldüyse veya başka nedenlerde ailenizde bu tür semptomlar görüldüyse (anjiyoödem adı verilir),

• Ciddi karaciğer yetmezliği veya karaciğer ensefalopatisi (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma),

• Böbrek yetmezliği ve diyaliz hastası iseniz,

• Kanda düşük veya yüksek potasyum seviyeleri,

• Tedavi edilmemiş dekompanse kalp yetmezliği (ciddi su tutulması, nefes almada zorlanma),

Hamilelik

• Emziriyorsanız.

ACEPER PLUS çocuklarda kullanılmaz.

ACEPER PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Aortik stenoz (kalpten gelen ana damarda daralma) veya hipertrofık kardiyomiyopati (kalp kası rahatsızlığı) veya böbrek arterinde stenoz (böbreğe kan taşıyan damarda daralma) varsa,

• Diğer kalp ve böbrek rahatsızlıklarından şikayetçiyseniz,

• Karaciğer rahatsızlığınız varsa,

• Sistemik lupus eritematöz veya skleroderma gibi kollajen doku hastalıklarından şikayetçiyseniz,

• Ateroskleroz (damar sertleşmesi) varsa,

• Hiperparatiroidizm (paratiroid bezlerinin yetersiz çalışması) varsa,

• Gut hastası iseniz,

• Şeker hastası iseniz,

• Tuz yasaklayan bir diet uyguluyor ya da tuz yerine geçen potasyum içeren maddeler

kullanıyorsanız,

• Lityum veya potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren) kullanıyorsanız (ACEPER PLUS ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır - Bakınız "diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı")

ACEPER PLUS kullanırken aşağıdaki durumlardan da doktorunuzu haberdar etmelisiniz: Eğer;

• Anestezi uygulanacak ve/veya ameliyat olacaksanız,

• Yakın zamanda ishal ve kusma şikayetiniz olduysa,

• LDL aferezi olacaksanız (bir makine yardımıyla vücudundaki kolesterolün atılması),

• Balansı veya eşekarısı sokmalarına karşı alerji için desensitizasyon tedavisi görecekseniz,

• İyot içeren kontrast madde (mide, böbrek gibi organların röntgen cihazında görünmesini sağlayan madde) enjeksiyonu gereken bir tıbbi teste tabi tutulacaksanız.

ACEPER PLUS doping testlerinde görülen aktif madde (indapamid) içermektedir. Atletler ve sporcular dikkatli olmalıdır.

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

ACEPER PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Dozlar yemekten önce alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadım önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ACEPER PLUS hamilelikte kullanılmaz. ACEPER PLUS ile tedavi görürken hamile kalırsanız (veya hamilelik planlıyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ACEPER PLUS emzirirken kullanılmaz.

Araç ve makina kullanımı

ACEPER PLUS'ın uyanıklığı bozucu etkisi yoktur, ancak bazı hastalarda, özellikle tedavinin başlangıcında veya başka bir antihipertansif ilaçla birlikte kullanımında düşük kan basıncına bağlı olarak bireysel reaksiyonlar görülebilir. Bunun sonucu olarak da araç veya makine kullanma yetisi bozulabilir.

ACEPER PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ACEPER PLUS, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar ACEPER PLUS ile tedaviyi etkileyebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

• Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)

• Baklofen (multiple skleroz -MS- gibi hastalıklarda ortaya çıkan kas katılığının tedavisinde)

• Steroid yapısında olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen), yüksek doz salisilatlar (örn. Aspirin)

• Depresyon, anksiyete, şizofreni gibi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. imipramin gibi trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler...)

• İleri seviyede astım ve romatizmal artrit tedavisi gibi çeşitli durumlarda kullanılan kortikosteroidler

• Yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlar

• Potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren), potasyum tuzlan

• insülin, metformin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar

• Allopurinol (gut tedavisinde)

• Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde)

• Kalp ritmi problemleri için kullanılan ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol)

• Sültoprid (antipsikotik tedavi)

• Terfenadin ve astemizol (alerjilerin tedavisi için antihistaminler)

• Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar

• Enjeksiyon yoluyla eritromisin (antibiyotik)

• Halofantrin (bazı sıtma türlerinin tedavisinde)

• Pentamidin (pnömoni tedavisinde)

• Vinkamin (yaşlılarda zihinsel işlevlerle ilgili semptomatik bozuklukların tedavisinde)

• Bepridil (angina pektoris tedavisinde)

• Digoksin (kalp problemlerinin tedavisinde)

• Uyarıcı (stimülan) laksatifler (örn. senna)

• Enjeksiyon yoluyla amfoterisin B (ileri derecede mantar hastalığının tedavisinde)

• Tetrakozaktid (Crohn hastalığının tedavisinde)

• Kalsiyum (tuzları)

• Otoimmün bozuklukların tedavisinde veya organ nakli ameliyatlarından sonra organ reddini önlemek amacıyla kullanılan immünosüpresanlar (örn. siklosporin) ¥

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ACEPER PLUS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• ACEPER PLUS için önerilen günlük doz bir tablettir. İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları yemekten önce almanız önerilir.

• Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.

• Önerilen dozu aşmayınız

Uygulama yolu ve metodu

• ACEPER PLUS sadece ağızdan kullanım içindir.

• Tabletleri aç karnına yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanımı:

ACEPER PLUS çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler tarafından kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

65 yaş ve üzeri yaşlılarda tedaviye kan basıncı ve böbrek fonksiyonlarının kontrol edilmesinden sonra başlanır.

Özel kullanım durumları

Böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuz dozu değiştirebilir.

Eğer ACEPER PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ACEPER PLUS kullanırsanız

ACEPER PLUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsamz bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz alımında en çok karşılaşılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (baş dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda uzanıp bacakları yukarı kaldırmak iyi gelecektir.

ACEPER PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, unuttuğunuzu fark ettiğinizde sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ACEPER PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Yüksek kan basıncının tedavisi ömür boyu olduğu için bu ilacı kesmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Bu ürün ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktor veya eczacınıza danışınız.

Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş
Satış Fiyatı 54.38 TL [ 31 May 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 54.38 TL [ 24 May 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699293010074
Etkin Madde Perindopril + Indapamid
ATC Kodu C09BA04
Birim Miktar 4+1,25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri Kombinasyonları > Perindopril ve İndapamid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ACEPER PLUS 4 mg/1.25 mg 30 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
31 May 202154.38 TL
24 May 202154.38 TL
21 May 202154.38 TL
17 May 202154.38 TL
10 May 202154.38 TL
3 May 202154.38 TL
24 Apr 202154.38 TL
19 Apr 202154.38 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları