Onko İlaçları › 5-FROTU 5000 mg/100 ml enj. için çöz. içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

5-FROTU 5000 mg/100 ml enj. için çöz. içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

5-fluorouracil }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Fluorourasil Onko Koçsel İlaç San. Tic. A.ş | Güncelleme : 26 April  2016

5-FROTU 5000 mg/lOOmL enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Steril, apirojen.

Damar yoluyla uygulanır.

Etken Madde

Her flakon (100 ml içinde) 5000 mg 5-Fluorourasil içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su, nitrojen.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. nedir ve ne için kullanılır?

2. ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2. nedir ve ne için kullanılır?

5-FROTU berrak, neredeyse renksiz, parçacık içermeyen bir çözeltidir. Bir adet 100 ml'lik şeffaf cam flakonda bulunmaktadır.

5-FROTU antimetabolit olarak adlandırılan, tümör hücrelerinin bölünmesini önleyen bir ilaçtır.


2. kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Fluorourasile veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı duyarlılığınız varsa
 • Uzun bir hastalık nedeniyle çok zayıf düştüyseniz veya ağır bir enfeksiyon geçiriyorsanız
 • Diğer tedavilerden dolayı kemik iliğiniz hasar gördüyse (radyoterapi-ışın tedavisi-dahil)
 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız
 • Bebeğinizi emziriyorsanız
 • Kötü huylu olmayan kanser hastalığınız varsa
 • Brivudin, sorivudin ve analogları olarak adlandırılan ilaçlan kullanıyorsanız 

  'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  5-FROTU yalnızca kanser ilaçları kullanımında tecrübeli uzman bir doktor tarafından veya onun sıkı gözetimi altında uygulanmalıdır.

 • Eğer;

 • Kanınızda çok sayıda hücre miktarında yüksek oranda azalma olduysa (bunu kontrol etmek için kan testi yapılacaktır). Bu durumda hekiminiz tedaviyi durdurabilir veya sizi hastaneye yatırabilir.
 • Ağzınızda ve/veya midenizde yara, şiddetli ishal, mide veya herhangi bir yerde kanama gelişirse. Bu durumda doktorunuz tedavinizi sonlandırabilir.
 • Tedaviden önceki 30 gün içerisinde önemli bir ameliyat geçirmişseniz
 • Böbrek hastalığınız varsa
 • Sarılık dahil karaciğer hastalığınız varsa
 • Angina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) veya kalp hastalığı hikayeniz varsa. Tedavi sırasında herhangi bir göğüs ağrısı oluşursa doktorunuza söyleyiniz.
 • Dihidropirimidin dehidrogenaz (DPD) enzim aktivitesi yetersizliği veya azalması varsa
 • Antikanser ilaçlarla tedaviden önce yüksek doz radyasyon (ışın) tedavisi aldıysanız
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulama yöntemi bakımından besinlerle etkileşimi beklenmez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  5-FROTU’nun hamilelik ve/veya yeni doğan üzerinde zararlı etkileri bulunmaktadır. 5-FROTU hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  5-FROTU ile tedavi edilen erkek ve kadınlar tedavi sırasında ve tedavi durdurulduktan sonraki 3. aya kadar uygun doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  5-FROTU emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  5-FROTU bulantı ve kusmaya neden olarak dolaylı yoldan araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

  5-FROTU’nun içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün her flakonda 1.15 g sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Kullandığınız ilaçlar hakkında doktorunuza bilgi veriniz. Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte 5-FROTU kullanımı, 5-FROTU’nun veya birlikte kullanılan ilacın etkisini değiştirebilir;

 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Metronidazol (antibiyotik)
 • Kalsiyum lökovorin (kalsiyum folinat olarak da bilinir ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçların zararlı etkilerini azaltmada kullanılır)
 • Allopurinol (gut tedavisinde kullanılır)
 • Simetidin (mide ülserlerinde kullanılır)
 • Varfarin (kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılır)
 • Sorivudin, brivudin (virüslere karşı etkilidir)
 • Fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılır)
 • Klozapin (ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılır)
 • Siklofosfamid, vinkristin, sisplatin, doksorubisin (sitotoksik-hücre fonksiyonunu durduran-ilaçlar). Bu ilaçlar ilacınızın yan etkilerini artırabilir.
 • Antrasiklinler (kanser tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar). Kalbinizin etkilenme riskini artırabilir.
 • Aminofenazon, fenilbutazon (ağrı kesiciler) ve sülfonamid (antibiyotik). Tedavi öncesinde ve tedavi süresince bu ilaçlan kullanmamalısınız.
 • Klordiazepoksit (sakinleştirici), disülfram (alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılır), griseofulvin (mantar hastahklannın tedavisinde kullanılır) ve isoniazid (tüberküloz tedavisinde kullanılır). Bu ilaçlar ilacınızın etkinliğini artırabilir.
 • Aşılar
 • Mitomisin (kanser tedavisinde kullanılır). İlacınızın mitomisin ile uzun süre kombine halde kullanıldığında hemolitik-üremik sendrom (akyuvarlar, kan pıhtılaşma hücrelerde azalma ve böbrek yetmezliği) diye adlandınlan özel bir yan etki gelişebilir.
 • Kemik iliğini etkileyen diğer ilaçlarla veya radyasyon (ışın tedavisi) ile aynı zamanda alındığında doktorunuz doz ayarlaması yapacaktır.

 • 3. nasıl kullanılır ?

  Size uygulanacak ilacın dozu genel durumunuza, kilonuza, yakın zamanda ameliyat geçirmiş olup olmadığınıza, böbrek ve karaciğerinizin çalışma durumuna ve kan testi sonuçlarınıza bağlıdır. İlacınızın dozu günde 1 gramı aşmamalıdır.

  Tedavinizin ilk kürü günlük veya haftalık aralıklarla uygulanabilir. İlerleyen kürler tedaviye vereceğiniz cevaba bağlıdır. Tedaviniz aynı zamanda radyoterapi (ışın tedavisi) ile birlikte olabilir.

  Tedaviniz esnasında ve sonrasında kanınızdaki hücrelerin miktarını kontrol etmek için bazı kan testleri yapılacaktır. Eğer akyuvar (beyaz kan hücreleri) miktarı çok düşük çıkarsa tedavi sonlandırılabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  5-FROTU damar içine uygulanır.

  5-FROTU size uygulanmadan önce glukoz çözeltisi veya sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilebilir. Atar ya da toplar damar içine uygulanabilir. Eğer toplar damar içine uygulanacaksa, normal enjeksiyon veya serum yoluyla yavaş uygulama (infüzyon) şeklinde verilebilir. Eğer atar damar içine uygulanacaksa infüzyon şeklinde verilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda 5-FROTU kullanımı için herhangi bir dozaj önerisi yoktur.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda 5-FROTU dozajı erişkinlerde kullanılana benzerdir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz sizin için ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Eğer 5-FROTU’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla kullanırsanız

  5-FROTU uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, size gerekenden fazla veya az ilaç uygulaması muhtemel değildir. Ancak size fazla doz uygulandığını düşünüyorsanız mümkün olan en kısa sürede doktorunuza haber veriniz.

  Doz aşımı durumunda, daha fazla yan etkiyle karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz size bu yan etkilere yönelik uygun tedaviyi verecektir.

  5-FROTU’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  'i kullanmayı unuttuysanız

  5-FROTU uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun olmaması için gereken önlemler alınacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Onko Koçsel İlaç San. Tic. A.ş
Geri Ödeme KoduA15982
Satış Fiyatı 290.47 TL [ 17 Mar 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 290.47 TL [ 14 Mar 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699650772355
Etkin Madde 5-fluorouracil
ATC Kodu L01BC02
Birim Miktar 5000
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Fluorourasil
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

5-FROTU 5000 mg/100 ml enj. için çöz. içeren 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Mar 2023290.47 TL
14 Mar 2023290.47 TL
10 Mar 2023290.47 TL
3 Mar 2023290.47 TL
24 Feb 2023290.47 TL
20 Feb 2023290.47 TL
10 Feb 2023290.47 TL
3 Feb 2023290.47 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları