› › › Kullanmadan Önce

LAROXYL 10 mg 30 draje {Roche} Kullanmadan Önce

Amitriptilin Hcl }

Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.

2.LAROXYL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LAROXYL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•    İlacm etkin maddesi olan amitriptilin, diğer trisiklik depresyon gidericilere veya ilacm içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa

•    Yakın zamanda önce kalp krizi(myokard enfarktüsü) geçirmişseniz, kalp atım düzensizliği (kardiyak aritmi), her düzeydeki kalp bloğu ya da yetmezliğiniz varsa

•    Artmış ya da abartılı davranış periyoduna girdiyseniz (mani)

•    Ciddi karaciğer hastalığınız varsa

•    LAROXYL, monoamin oksidaz İnhibitörleriyle birlikte alınmamalıdır. Monoamin oksidaz inhibitörleriyle tedavi gören hastalarda, monoamino oksidaz inhibitörlerinin kesilmesinden sonra LAROXYL tedavisinin başlanmasına kadar iki haftalık bir ara bırakılmalıdır.

•    Hamileyseniz,

•    Bebeğinizi emziriyorsanız,

•    Alkol kullanıyorsanız,

•    Çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

LAROXYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•    kan hastalığınız varsa

•    başka bir psikiyatrik hastalığınız varsa (öm., şizofreni, manik depresyon)

•    Karaciğer ya da kardiyovasküler (kalp-damar) hastalığınız varsa

•    İdrar güçlüğü ya da prostat büyümesi varsa

•    Tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa ve tiroid bozukluğu tedavisi için ilaç alıyorsanız

•    Sara (epilepsi) veya havale (konvülsiyon) öykünüz varsa

•    elektrokonvülzif tedavi (EKT) görüyorsanız

•    Göz basıncınızda artış varsa (glokom)

•    Uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes’e neden olabilen ilaçlar kullanıyorsanız LAROXYL tedavisi sırasında anestezi uygulanması (diş tedavileri için de geçerlidir) kalp atım düzensizliği (aritmi) ve düşük tansiyon (hipotansiyon) riskini artırabilir. Eğer anestezi gerekliyse, anesteziste hastanm LAROXYL ile tedavi görmekte olduğu söylenmelidir.

Antidepresan ilaçlann özellikle çocuklar ve 24 yaşma kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun arttın İma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanm gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakından izlenmesi gereklidir.

LAROXYL depresyon belirtilerinin giderilmesinde, özellikle endojen depresyonun tedavisinde kullanılır. LAROXYL’in çocuk hastalarda kullanımı yoktur.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LAROXYL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LAROXYL kullanırken alkollü içecekler almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LAROXYL, Özellikle hamileliğin İlk üç vc son üç ayında kullanılmamalıdır. Son üç ayda kullanırsanız bebekte geri çekilme semptomları (belirti) görülebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız LAROXYL kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

LAROXYL dikkatinizi zayıflatabileceğinden ve alkolün merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerini şiddetlendirebileceğinden, beceri gerektiren işlerdeki (araba kullanma, makine kullanma vs) performansınızı değiştirebilir. I.AROXYL uyanıklığınızı bozabilir.

İlaç sizi etkilerse araç veya makine kullanmayınız ve hemen doktorunuza başvurunuz.

LAROXYL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi üründe laktoz ve sukroz vardır. Eğer doktorunuz tarafından herhangi bir şeker çeşidine karşı hassas olduğunuz söylendiyse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün gliserol triasetat, karboksimetil selüloz sodyum içermektedir. Bu maddelere karşı herhangi bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

LAROXYL alırken aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

•    Altretamin (bazı kanser tiplerinin tedavisinde kullanılır)

•    Apraklonidin vc brimonidiıı (glokom tedavisinde kullanılır)

 • Bak lülen (kas gevşetici)
 • •    Nefopaııı. tramadol, kodein ve dihidrukodein gibi ağrı kesiciler

  •    Amiodaron, diltiazem, disupramıd, prokainamid. propafenon, kinidin. sotalol ve verapamil gibi bazı kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar

  •    Anjina tedavisi için dilaltı veya sprey şeklinde kullandığınız ilaçlar (gliserii trinitrat, isosorbit dinitrat)

 • Rifampisin veya linezolid (enfeksiyon tedavisinde kullanılır)
 • •    Karbamazepin ya da fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılır)

  •    Terfenadin (alerji tedavisinde kullanılır)

  •    Metil fen i dat (dikkat eksikliği/hİperaktivite bozukluğu (ADHD) tedavisinde kullanılır)

  •    Guanetidin, debrisokin, betanidin ya da klonidin ya da diüretik (su atıcı tabletler) gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

  •    Klozapin, pimozid, tioridazin, klorpromazin, haloperidol, proklorperazin, sulpirid gibi antipsikotik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) ilaçlar

  •    Simetidin (ülser tedavisinde kullanılır).

  •    Etiklorvinol (uyku tedavisinde kullanılır)

  •    Entakapon ya da selejilin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır)

 • Doğum konimi hap lan
 • Sibuiramin (iştah kesici olarak kullanılır)
 • •    Adrenalin (epinefrin), efedrin, izoprenalin, noradrenalin (norepinefrin), fenilefrin ve fenilpropanolamin (birçok öksürük ve soğuk algınlığı ilacında bulunabilir) gibi sempatomimetik ilaçlar

  •    Ritonavir (HIV tedavisinde kullanılır).

  •    Flukonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699505120492
Etkin Madde Amitriptilin Hcl
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları