VALTREX 1000 mg 21 tablet Klinik Özellikler

Valasiklovir }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Valasiklovir
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | 27 March  2020

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

VALTREX, Herpes zoster (zona) enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. VALTREX, akut ve post herpetik nevralji dahil, zostere bağlı ağrının süresini ve hastalarda görülme oranını azaltarak, ağrının giderilmesini hızlandırır.

VALTREX deri ve mukoz membranların herpes simplex enfeksiyonlarının tedavisinde, ilk ve nükseden genital herpes dahil olmak üzere kullanılır.

VALTREX herpes labialis (uçuk) tedavisinde endikedir.

VALTREX, deri ve mukoz membranların nükseden herpes simplex enfeksiyonlarının önlenmesinde (baskılanmasında), genital herpes dahil endikedir.

VALTREX baskılanma tedavisi olarak alındığında ve daha güvenli seks yasamı ile birarada olduğunda genital herpes bulaşmasını azaltır.

VALTREX organ nakli sonrası görülen sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonunun ve hastalığının profilaksisinde endikedir. VALTREX ile yapılan CMV profilaksisi akut doku rejeksiyonunu (renal transplant hastalarında), fırsatçı enfeksiyonları ve diğer herpes virüs enfeksiyonlarını (HSV (herpes simplex virüs); VZV (varicella zoster virüs)) azaltır.

4.2    Pozoloji ve uygulama sekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Herpes Zoster (zona) Tedavisi (oftalmik zoster dahil)

Yetişkinler: Herpes zoster enfeksiyonlarının tedavisi: 1000 mg valasiklovir (1 VALTREX 1000 mg tablet), günde 3 kez, 7 gün süre ile alınmalıdır. Doz kreatin klerensine bakılarak azaltılmalıdır (bakınız: böbrek yetmezliği).

Bağışıklık sistemi yeteriz hastalarda: Günde 3 kez 1000 mg (1 VALTREX 1000 mg tablet) en az 7 gün süre ile alınmalıdır. Lezyonların kabuklanmasını takiben 2 gün daha kullanılmalıdır. Doz kreatin klerensine bakılarak azaltılmalıdır (bakınız: böbrek yetmezliği). Bağışıklığı yetersiz

hastalarda kabarcık formdaki lezyonun ilk haftası içerisinde veya lezyonun tamamen kabuklaşmasından önce antiviral tedavi önerilmektedir.

Herpes Simplex Enfeksiyonlarının Tedavisi

İmmün sistemi sağlam yetişkinler ve 12 yaş üzeri adolesanlar: 500 mg valasiklovir (VALTREX 500 mg Tablet) günde 2 kez alınmalıdır. Bu sebeple bu hastaların VALTREX 500 mg TABLET kullanması önerilmektedir. Nükseden enfeksiyonlarda tedaviye 3 ya da 5 gün devam edilmelidir. Daha şiddetli olabilen başlangıç epizodlarında tedavi 5 günden 10 güne kadar uzatılabilir. Tedaviye mümkün olabildiğince erken başlanmalıdır. Herpes simplex’in nüks enfeksiyonlarında tedaviye ideal olarak prodromal sürede veya ilk belirti veya semptomlar görülür görülmez başlanmalıdır.

VALTREX, HSV nüksünün ilk belirti ve semptomları görüldüğünde alınırsa lezyon gelişmesini önleyebilir.

Alternatif olarak, herpes labialis (uçuk) için, 1 gün süreyle VALTREX 2 g günde iki kez etkili bir tedavidir. İkinci doz, ilk dozdan 12 saat sonra alınabilir (6 saatten önce alınmamalıdır). Doz kreatin klerensine bakılarak azaltılmalıdır (bakınız: böbrek yetmezliği). Bu dozaj rejimini kullanırken, tedavi bir günü geçmemelidir; çünkü tedaviyi uzatmanın ilave klinik fayda sağlamadığı gösterilmiştir. Tedaviye uçuğun en erken semptomlarında (ör. acıma, kaşınma veya yanma) başlanmalıdır.

Bağışıklığı yetersiz hastalarda Herpes simplex enfeksiyonları tedavisi için günde 2 kez 1000 mg (VALTREX 1000 mg tablet) hastanın klinik durumu ve immünolojik değerleri değerlendirilerek en az 5 gün süreyle alınmalıdır. Tedaviye mümkün olabildiğince erken başlanmalıdır. Doz kreatin klerensine bakılarak azaltılmalıdır (bakınız: böbrek yetmezliği). Maksimum yarar için tedaviye 48 saat içerisinde başlanmalıdır. Lezyonların takibi için sıkı monitorizasyon gerekmektedir.

Herpes Simplex Enfeksiyonlarının Nükslerinin Önlenmesi (Baskılama):

İmmün sistemi sağlam yetişkinler ve 12 yaş üzeri adolesanlar: Bağışıklığı yeterli hastalarda, günde bir kez 500 mg valasiklovir alınmalıdır. Bu sebeple bu hastaların VALTREX 500 mg TABLET kullanması önerilmektedir.

Bağışıklığı yetersiz hastalarda önerilen doz günde 2 kez 500 mg’dır. Bu sebeple bu hastaların VALTREX 500 mg TABLET kullanması önerilmektedir.

Genital Herpes Bulaşmasının Azaltılması:

Yetişkinler: Yılda 9 veya daha az nüks olan bağışıklığı yeterli heteroseksüel yetişkinlerde, enfekte eş günde bir kez 500 mg valasiklovir almalıdır. Bu sebeple bu hastaların VALTREX 500 mg TABLET kullanması önerilmektedir.

Diğer hasta popülasyonlarında bulaşmanın azalmasıyla ilgili veriler yoktur.

Sitomegalovirüs (CMV) Enfeksiyon ve Hastalığının Profilaksisi:

12 yaştan itibaren adolesan ve yetişkinler: Organ nakli sonrası mümkün olan en kısa sürede günde dört kere 2 g VALTREX başlanmalıdır. Kreatinin klerensine göre bu doz azaltılmalıdır (aşağıdaki renal bozukluktaki pozolojiye bkz). Tedavi süresi genellikle 90 gün olmakla birlikte yüksek risk grubu hastalarda bu süre uzatılabilir.

Uygulama sekli:

VALTREX Tablet, hekim tarafından tavsiye edildiği şekilde su ile beraber alınmalıdır. Unutulan dozların yerine başka doz alınmamalı ve tedaviye ertesi gün için planlanan doz alınarak devam edilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Böbrek işlevi yetersiz hastalara valasiklovir verilirken dikkatli olmalıdır. Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Böbrek işlevi ciddi düzeyde bozulmuş hastalarda valasiklovir dozu aşağıdaki Tablo 1’deki gibi azaltılmalıdır.

Kreatinin klirensi < 50 mL/dk/1.73 m2 olan pediyatrik hastalarda valasiklovir kullanımına dair deneyim bulunmamaktadır.

Tablo 1: Erişkinlerde ve adölesanlarda böbrek yetmezliği için Valasiklovir dozaj ayarı

Terapötik endikasyon

Kreatinin klirensi mL/dk

Valasiklovir dozajı*

Herpes zoster (tedavi); immün

En az 50

Günde üç kez 1 g

sistemi sağlam ve baskılanmış

30 ila 49

Günde iki kez 1 g

erişkinler

10 ila 29

Günde bir kez 1 g

<10

Günde bir kez 500 mg

Herpes simpleks (tedavi)

- immün sistemi sağlam

En az 30

Günde iki kez 500 mg

erişkinler ve adölesanlar

< 30

Günde bir kez 500 mg

- immün sistemi yetersiz

En az 30

Günde 2 kez 1 g

erişkinler

< 30

Günde 1 kez 1 g

Herpes labialis (tedavi); immün

En az 50

Günde iki kez 2 g, 1 gün

sistemi sağlam erişkinler ve

30 ila 49

Günde iki kez 1 g, 1 gün

adölesanlar

10 ila 29

Günde iki kez 500 mg, 1 gün

<10

Bir kez 500 mg

Herpes simpleksin önlenmesi

(baskılama):

En az 30

Günde bir kez 500 mg

- immün sistemi sağlam

< 30

Günde bir kez 250 mg

erişkinler ve adölesanlar

En az 30

Günde iki kez 500 mg

- immün sistemi baskılanmış

< 30

Günde bir kez 500 mg

erişkinler

Sitomegalovirüs (profilaksi);

En az 75

Günde dört kez 2 g

erişkinlerde ve adölesanlarda

50 ila < 75

Günde dört kez 1.5 g

25 ila < 50

Günde üç kez 1.5 g

10 ila < 25

Günde iki kez 1.5 g

< 10 ya da diyalizde

Günde bir kez 1.5 g

*Aralıklı hemodiyalize giren hastalarda valasiklovir dozajı, hemodiyaliz gerçekleştirildi sonra uygulanmalıdır.

kten

Karaciğer yetmezliği: Erişkin hastalarda valasiklovirin 1 gramlık dozu ile gerçekleştirilen çalışmalar hafif veya orta şiddette sirozlu (hepatik fonksiyonu işlevsel olan) hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. İlerlemiş sirozlu hastalarda (hepatik fonksiyon bozukluğu ve portal-sistemik şant belirtileri olan) elde edilen farmakokinetik veriler doz ayarlanması ihtiyacını belirtmemiştir; fakat klinik deneyim sınırlıdır.

Daha yüksek dozlar için (> 4 g/gün), bkz. Uyarılar ve Önlemler.

Pediyatrik popülasyon: Herpes zoster tedavisinde VALTREX’in 12 yaşın altındaki çocuklarda etkinlik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.

Geriyatrik popülasyon: Yaşlılarda böbrek yetersizliği olasılığı göz önüne alınmalı ve dozaj buna göre ayarlanmalıdır (aşağıdaki böbrek yetmezliğine bakınız). Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

VALTREX, valasiklovir, asiklovir veya VALTREX formülasyonundaki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Sıvı alma durumu: Özellikle yaşlılardan, dehidratasyon riski altında olan hastaların yeterli sıvı almalarına özen gösterilmelidir.

Böbrek yetmezliğinde ve yaşlılarda kullanımı: Asiklovir renal klerens ile atılır, bu nedenle böbrek yetmezliği olan hastalarda doz azaltılmalıdır (Bakınız Pozoloji ve Kullanım Şekli). Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonlarında azalma olması olasıdır ve bu nedenle bu grup hastalarda dozun azaltılması gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Gerek yaşlı hastalar gerekse böbrek yetmezliği olan hastalarda nörolojik yan etki geliştirme riski daha yüksektir ve bu hastalar, bu etkilerin belirtileri açısından yakından izlenmelidir. Bildirilen olgularda, bu reaksiyonların genellikle tedavinin kesilmesiyle birlikte geri dönüşümlü olduğu görülmüştür (bakınız İstenmeyen Etkiler).

HERPES ZOSTER TEDAVİSİNDE

Özellikle immün sistemi yetersiz kişilerde tedaviye yanıt dikkatle takip edilmelidir. Oral tedavinin yeterli bulunmadığı durumlarda intravenöz antiviral tedavi değerlendirilmelidir. Komplike Herpes zoster (örn. iç organların dahil olduğu, yayılmış zoster, motor nöropatiler, ensefalopati, ve serebrovasküler komplikasyonlar) hastalarına intravenöz antiviral tedavi uygulanmalıdır.

İlave olarak oftalmik zosterli veya hastalığın yayılma riski yüksek durumda olan ve iç organların hastalığa dahil olduğu immün sistemi yetersiz hastalar intravenöz antiviral tedavi ile tedavi edilmelidir.

HERPES LABİALİS TEDAVİSİNDE VE CMV ENFEKSİYON VE HASTALIĞININ ÖNLENMESİNDE

Karaciğer fonksiyon bozukluğu ve karaciğer naklinde yüksek dozda VALTREX kullanımı:

Karaciğer hastalığı bulunanlarda yüksek dozda VALTREX (4 g veya daha fazla/gün) kullanımıyla ilgili veri bulunmamaktadır. VALTREX’in karaciğer naklinde kullanımıyla ilgili bir çalışma yapılmamış olduğundan bu hastaların günlük 4000 mg üzeri doz uygulamalarında dikkatli olunmalıdır.

CMV enfeksiyonu tedavisinde: Yüksek riskte CMV hastalığı (örn. donör CMV pozitif/alıcı CMV negatif veya antitimosit globulin indüksiyon tedavisi kullanımı) olan organ nakli hastaları (~ 200) üzerinde valasiklovir etkililiğini gösteren çalışmalarda valasiklovirin bu hastalarda kullanımının ancak valgansiklovirin veya gansiklovirin kullanımının güvenlilik sorunlarını önlemek amacıyla olabileceği belirtilmiştir.

CMV proflaksisi için kullanılan yüksek doz valasiklovir diğer endikasyonlar için kullanılan düşük doz valasiklovire kıyasla daha sık yan etki MSS anomalileri dahil gösterebilir. Hastalar böbrek fonksiyonundaki değişiklikler için yakından takip edilmeli ve dozaj ayarlanmalıdır.

GENİTAL HERPES BULAŞMASININ AZALTILMASINDA

Genital herpeste kullanım: Hastalar antiviral tedavi başlamış olsa bile semptomların görüldüğü süre içerisinde cinsel ilişkide bulunmamaları gerektiği konusunda uyarılmadırlar. Valasiklovir ile birlikte baskılama tedavisi genital herpesin bulaşma riskini azaltabilir. Ancak genital herpes tedavisini sağlamaz veya bulaşma riskini ortadan kaldırmaz. Hastalar güvenli seks uygulamasına dikkat etmelidirler.

Pediyatrik kullanım: 12 yaşın altındaki pediyatrik hastalarda VALTREX’in etkinlik ve güvenliliği saptanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda böbrek işlevi yetersizdir ve doz azaltılması gereklidir. Yaşlı hastalarda renal ve MSS advers etkileri görülme olasılığı fazladır. Klinik uygulamada görülen MSS advers olayları ajitasyon, halusinasyonlar, konfüzyon, deliryum ve ansefalopati daha sık olarak yaşlı hastalarda gözlenmiştir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Valasiklovirin nefrotoksik ilaç ürünleri ile kombine kullanım durumlarında (özellikle renal fonksiyonu bozulmuş hastalar olmak üzere) dikkat gösterilmelidir ve bu hastalarda renal fonksiyon takibi gerekmektedir. Bu durum, aminoglikozidler, organoplatin bileşikleri, iyotlanmış kontrast ortamı, metotreksat, pentamidin, foskarnet, siklosporin ve takrolimus ile eşzamanlı uygulama için geçerlidir.

Asiklovir aktif renal tübüler sekresyon aracılığıyla büyük oranda değişmeden idrarla atılır. 1000 mg valasikloviri takiben, simetidin ve probenesid asiklovirin renal klirensini azaltır ve asiklovirin AUC’sini, asiklovirin aktif renal sekresyonunun inhibisyonu ile sırasıyla yaklaşık %25 ve %45 oranında artırır. Valasiklovir ile birlikte alınan simetidin ve probenesid asiklovir AUC’sini yaklaşık %65 artırmıştır. Aktif tübüler sekresyonu inhibe eden veya onunla yarışan eşzamanlı olarak uygulanan diğer ilaçlar (örn., tenofovir dahil) bu mekanizma ile asiklovir konsantrasyonlarını artırabilir. Benzer şekilde, valasiklovir uygulaması eşzamanlı olarak uygulanan maddenin plazma konsantrasyonlarını artırabilir.

HERPES LABİALİS TEDAVİSİNDE VE CMV ENFEKSİYON VE HASTALIĞININ ÖNLENMESİNDE

Yüksek dozda VALTREX alan hastalarda (4 g/gün ve daha fazla) birlikte kullanıldıklarında eliminasyon için asiklovirle yarışan ilaçlar verilirken, bir ya da iki ilacın veya metabolitlerinin plazma düzeylerindeki artış potansiyeli nedeniyle, dikkat edilmelidir. Organ nakli hastalarında bağışıklık sistemini baskılayıcı ajan olarak kullanılan mikofenolat mofetil ile oral asiklovirin birlikte verilmesi sonucunda, asiklovir ve mikofenolat mofetilin inaktif metabolitinin plazma/zaman eğrisinin altında kalan alanların (EAA) arttığı görülmüştür.

Böbrek fizyolojisinin başka özelliklerini etkileyen ilaçlarla (siklosporin, takrolimus) birlikte eğer yüksek doz VALTREX (4 g/gün ve daha fazla) uygulanacaksa böbrek fonksiyonlarının takibi ile birlikte dikkatli olunması gerekmektedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

 Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Genital herpes bulaşma riskini azaltmak için genital herpes tedavisi sırasında güvenli seks yöntemleri uygulanmalıdır. Hastalara, antiviral tedavi başlamış olsa dahi, semptomlar mevcutken cinsel ilişkiye girmemeleri söylenmelidir. Antiviral maddelerle uygulanan supresif tedavi sırasında, viral döküntü sıklığı anlamlı ölçüde azalmaktadır. Bununla birlikte, hala bulaşma riski mevcuttur. Bu sebeple, valasiklovir tedavisine ek olarak, hastaların güvenli seks yöntemleri kullanmaları önerilmektedir.

Gebelik dönemi

Valasiklovirin gebelik sırasında kullanımına dair kısıtlı veri mevcuttur. Valasiklovir gebelik sırasında ancak tedavinin potansiyel faydaları, potansiyel riske ağır bastığı durumda kullanılmalıdır.

Gebelik kayıt sistemlerinde valasiklovire ya da herhangi bir asiklovir (valasiklovirin aktif metaboliti) formülasyonuna maruz kalan kadınlarda gebelik sonuçları kaydedilmiştir: prospektif girilen kayıtlardan sırasıyla 111 ve 1246 sonuç (gebeliğin ilk trimesterinde 29 ve 756 maruziyet) elde edilmiştir. Asiklovir gebelik kaydı sisteminin bulguları, genel popülasyon ile karşılaştırıldığında, asiklovire maruz kalan kişilerde doğum kusuru sayısında bir artış ortaya koymamış, mevcut doğum kusurları ise herhangi bir özellik göstermemiş ya da ortak bir sebebe işaret edecek tutarlı bir patern sergilememiştir. Valasiklovir gebelik kayıt sistemine alınan kadın sayısı düşük olduğundan, valasiklovirin gebelikteki güvenliliği açısından güvenilir ve kesin kararlara varılamamaktadır (bakınız Farmakokinetik).

Laktasyon dönemi

Valasiklovirin aktif metaboliti olan asiklovir anne sütüne geçer. VALTREX 500 mg dozunun oral uygulama sonrası anne sütündeki doruk asiklovir konsantrasyonları (Cmaks), karşılık gelen maternal serum konsantrasyonlarının 0.5 ile 2.3 mislidir (medyan 1.4). Asiklovir anne sütündeki EAA, maternal serum EAA’sının 1.4-2.6 misli (medyan 2.2) arasında değişir. Anne sütünde medyan asiklovir konsantrasyonunun 2.24 mikrogram/mL (9.95 mikromol/L) olduğu bulunmuştur.

Günde 2 kez 500 mg’lık bir maternal VALTREX dozu emzirilen bebeğe yaklaşık 0.61 mg/kg/gün oral asiklovir dozajı sağlar. Valasiklovirin anne sütünden eliminasyon yarılanma ömrünün, serumdaki ile benzer olduğu görülmüştür.

Maternal serum, anne sütü ya da bebeğin idrarında değişmemiş valasiklovir tespit edilmemiştir.

Valasiklovir emziren bir anneye uygulanacak ise dikkatli olunması önerilir. Bununla birlikte, asiklovir neonatal herpes simpleksin tedavisinde 30mg/kg/günlük i.v. dozlarında kullanılmaktadır. Valasiklovirin terapötik dozlarında, bebek tarafından alınan doz, yenidoğan herpesinde uygulanan terapötik intravenöz asiklovir dozunun %2’sinden daha az olduğundan, emzirilmekte olan yenidoğanlarda/bebeklerde herhangi bir etki meydana gelmesi beklenmez (bkz. Bölüm 5.2). Valasiklovir, bebek emzirirken dikkatli şekilde ve ancak klinik olarak endike olan durumlarda kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği (fertilite)

Yapılan fertilite çalışmalarının sonuçları, valasiklovirin oral yolla uygulama yapılan erkek veya dişi sıçanlarda fertiliteyi etkilemediğini göstermiştir.

Asiklovirin yüksek parenteral dozlarında, sıçan ve köpeklerde testiküler atrofi ve aspermatogenezis gözlenmiştir. Valasiklovir ile insanlarda herhangi bir fertilite çalışması yapılmamış olmakla birlikte, 400 ila 1000 mg asiklovir ile 6 aylık günlük tedaviyi takiben 20 hastada sperm sayısı, motilitesi veya morfolojisinde herhangi bir değişiklik bildirilmemiştir.

4.7    Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Parkinson  Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış. Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.