› › › Kullanmadan Önce

TRISEQUENS 28 tablet Kullanmadan Önce

Estradiol + Noretindron }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Progestogen Estrogen Kombinasyonları > Noretindron ve Östrojen Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 13 October  2017

2.TRISEQUENS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TRISEQUENS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Sarılık (derinin ve gözlerin sararması) veya diğer karaciğer problemleri

• Kan basıncında anlamlı artış

• Yeni migren tipi baş ağrısının başlaması

Hamilelik

Endometriyal hiperplazi (Rahmin aşırı büyümesi)

Endometriyal hiperplazi ve kanser riski, östrojenler tek başına ve uzun süre uygulandığında artmaktadır. En azından siklusunuz başına östrojen ile kombine olarak bir progestagen almanız, ek riskleri büyük ölçüde önler.

Bazı kadınlar tedavinin ilk aylarında lekelenme veya ara kanamalar yaşamışlardır. İlk birkaç aydan daha uzun süren veya HRT tedavisinden bir süre sonra başlayan veya HRT alımını bıraksanız dahi devam eden lekelenme veya ara kanamalarınız varsa, en kısa sürede doktorunuza bildiriniz.

Meme kanseri

HRT alsa da almasa da her kadının meme kanseri olma riski bulunmaktadır. 5 yıldan daha uzun süredir HRT kullanan kadınla, aynı yaşta olan ve hiç HRT kullanmamış kadın karşılaştırıldığında HRT kullanan kadınlarda çok küçük bir artış bulunmaktadır. Bu risk, HRT alım süresiyle artmaktadır ve HRT kullanımı sonlandırıldıktan sonra birkaç yıl içinde (en fazla beş yıl) normale dönmektedir. Kesintisiz kombine (kanamasız) konjuge equin östrojen (CEE) ve medroksiprogesteron asetat (MPA) ürünü alan hastalarda meme kanserlerinin, ürünü kullanmayanlara oranla biraz daha büyük boyutta ve daha sık lokal lenf nodu metastazı olduğu ile ilgili veriler bulunmaktadır.

HRT kullanmayan 50 ile 64 yaş arasındaki kadınlar için, her 1000'inin yaklaşık 32'sine meme kanseri tanısı konulacaktır. 50 ile 64 yaş arasında HRT kullanmakta olan kadınlar için, ek meme kanseri vakası sayısı 5 ve 10 yıllık HRT tedavisinden sonra sırasıyla 6 ve 19 idi. Risk yaşa bağlı değildir ve 40'larımzda, 50'lerinizde ya da 60'larımzda HRT almaya başlamanız halinde aynıdır.

Meme kanseri ile ilgili bir endişeniz varsa, HRT tedavisinin riskleri ve yararları hakkında doktorunuzla görüşünüz.

Kan pıhtıları

Venöz trombozis (çoğunlukla derin ven trombozu veya DVT olarak bilinir), genellikle baldırlardaki toplardamarlarda kan pıhtıları oluştuğu zaman görülen nadir bir durumdur ve bacakta kızarma, şişme ve genellikle ağrıya neden olur. Bu pıhtılar nadiren hareket eder ve kanda dolaşır ve bu proses venöz tromboembolizm (VTE) olarak bilinir. Eğer bir pıhtı akciğerlerde yapışırsa pulmoner embolizm olarak bilinen tıkanmaya neden olur ve nefessizlik ve göğüste şiddetli ağrı ve/veya kollaps veya fenalık geçirmeye yol açar. Çoğu durumda, bu pıhtılar başarılı bir şekilde tedavi edilir fakat çok nadiren ciddi ve ölümcül olabilmektedir.

HRT alsın almasın tüm kadınların bacaklardaki, akciğerlerdeki veya vücudun diğer bölümlerindeki toplardamarlarda kan pıhtısı oluşma riski vardır. 50-59 yaşları arasında, 5 yıldır HRT kullanan kadınlar için, 5 yıllık dönemde HRT kullanmayan 3 vaka ile karşılaştırıldığında 1000 kadın başına 4 ekstra VTE vakası anlamına gelmektedir. Ancak, VTE riski yaşla birlikte artmaktadır, dolayısıyla 60-69 yaşları arası 5 yıldır HRT alan kadınlar için, 5 yıllık dönemde HRT kullanmayan 8 vaka ile karşılaştırıldığında 1000 kadın başına 9 ekstra VTE vakası anlamına gelmektedir. Bu kan pıhtılarının oluşumu HRT alımının ilk yılında daha sıktır.

Bazı hastalar VTE geliştirme riskine sahiptirler ve bu risk HRT kullanımı ile artabilir. Eğer sizin veya aile fertlerinizin VTE hikayeniz varsa, eğer çok fazla aşırı kilolu iseniz, eğer sistemik lupus eritematoz (SLE) olarak bilinen hastalığa sahipseniz veya çocuk düşürme durumunuz olduysa veya kanı sulandırıcı ilaçlarla (örn. varfarin) tedavi edilmekteyseniz, HRT, VTE gelişim riskinizi artırabilir. Yukarıdakilerden herhangi biri sizde varsa, bunu doktorunuza bildiriniz.

Eğer uzun süre hareketsiz kalmışsanız, eğer vücudunuzda büyük hasarlar oluşmuşsa veya büyük bir cerrahi operasyona giriyorsanız VTE riski artabilir. Uzun süre hareketsiz kalacağınız özellikle karın ve bacakları etkileyen bir operasyon geçireceğinizi biliyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. VTE riskini azaltmak için cerrahiden dört - altı hafta önce HRT'yi kesmeniz istenebilir. İlacınıza tamamen hareketli olduğunuz zaman yeniden devam edebilirsiniz.

Eğer bacağınızda ağrılı bir şişlik veya ani göğüs ağrısı oluşursa ve solumada güçlük yaşarsanız, HRT ilacınızı kesmelisiniz ve derhal doktorunuzla temasa geçmelisiniz, çünkü bunlar VTE'nin erken belirtileridir.

Kalp hastalığı

Koroner arter hastalığı, kan ve besinlerin kalbe akışı sınırlandığında oluşmaktadır. Bu, damarda yağlı maddelerin birikmesinden dolayı (örn. aterosklerozda olduğu gibi) veya kan pıhtısının varlığından dolayı (tromboz) olmaktadır. Bu, anjina - sol kola, boyuna, çeneye veya kürek kemiğine yayılan göğüs ağrısı ve daha ciddi durumlarda kalp kriziyle sonuçlanabilir.

İki büyük çalışmadan elde edilen sonuçlar HRT'nin kalp hastalığı üzerinde yararlı bir etkisi olmadığını göstermektedir. Bu çalışmalardaki kadınlar, konjuge equin östrojenler (CEE) ve medroksiprogesteron asetat (MPA) içeren HRT tabletlerini kullanmışlardır ve kullanımın ilk yılında kalp hastalığı riski çok az artış göstermiştir. Diğer HRT ürünleri için kardiyovasküler morbidite ve mortalitedeki etkilerini inceleyen randomize kontrollü çalışmalardan elde edilen sadece sınırlı veri mevcuttur. Bu nedenle, bu verilerin diğer HRT ürünleri için de genişletilebileceği belirsizdir.

Eğer anjina veya kalp krizi geçirmişseniz, HRT kullanırken potansiyel risk ve yararları doktorunuzla görüşmelisiniz.

İnme (Felç)

Tüm kadınlarda felç geçirme riski, yaşlandıkça artar. Felç oluşma oranı, 50'lerinde olan her 1000 kadın için yaklaşık 3 ve 60'larında olan her 1000 kadın için 11 'dir. Felç geçirme olasılığı, ayrıca, yüksek kan basıncı, sigara içme, aşırı içki tüketimi veya düzensiz kalp atışı (atriyal fibrilasyon) ile artar.

Son bulgular HRT'nin felç geçirme riskinizi çok az artırdığını bildirmektedir.

50'lerinde olan ortalama kadınları göz önüne alırsak, 1000'de 3'ü herhangi bir beş yıllık periyotta felç geçirecektir. HRT kullanıcılarında bu, 1000'de 4 olacaktır. 60'larında olan kadınları alırsak, 1000'de 11'i beş yıldan sonra felç geçirecektir. HRT kullanıcıları için, bu durum 1000'de 15 olacaktır.

Yumurtalık kanseri

Son çalışmalarda en az 5-10 yıl sadece-östrojen içeren HRT ürünlerini kullanan kadınlarda ve rahmi alınmış kadınlarda, hiç HRT kullanmamış kadınlara göre yumurtalık kanseri gelişme riskinin çok az daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Kombine östrojen/progestagen HRT preparatlarının uzun süreli kullanımının, sadece-östrojen içeren ürünlerden daha farklı bir risk oluşturup oluşturmadığı belirsizdir.

Diğer koşullar

Doktorunuz aşağıdaki durumlarda sizi daha yakından takip etmek isteyebilir:

• Eğer bir böbrek hastalığınız, son dönem böbrek yetmezliğiniz veya kalbin düzenli çalışmaması durumunuz varsa

• Eğer, hormon replasman tedavisi sırasında, hipertrigliserideminiz (kanda yağ seviyesinin yüksek oluşu) varsa, çünkü nadir durumlarda bu pankreatite yol açabilir.

Eğer kan testi yaptırmanız gerekiyorsa, östrojen böyle testlerin sonuçlarını etkileyebildiğinden TRISEQUENS kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

HRT'nin bilme, düşünme, öğrenme ve hüküm verme (bilişsel işlev) süreçlerini geliştirdiği ile ilgili hiçbir kanıt yoktur. 65 yaş üzeri kadınlarda konjuge equin östrojen (CEE) ve medroksiprogesteron asetat (MPA) içeren preparatların olası düşünsel yeteneklerin kaybı (demans) riskini artırdığı ile ilgili bazı kanıtlar bulunmaktadır. Bunun genç kadınlar ve diğer HRT preparatlarını almış olan kadınlar için de geçerli olup olmadığı bilinmemektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TRISEQUENS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TRISEQUENS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer hamile iseniz, TRISEQUENS kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer emziriyorsanız, TRISEQUENS kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

TRISEQUENS'in araç ve makine kullanım becerisi üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

TRISEQUENS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TRISEQUENS, laktoz monohidrat (mavi tablette 37.9 mg/tablet; beyaz tablette 37.4 mg/tablet; kırmızı tablette 38.4 mg/tablet) ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlüğünüz) olduğu söylenmişse TRISEQUENS almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlar TRISEQUENS'in etkisini azalatabilirler:

Antikonvülzanlar (örn. fenobarbital, fenitoin, karbamazepin) ve anti-infektifler (örn. rifampisin, rifabutin, nevirapin, efavirenz, ritonavir ve nelfinavir).

St. John's Wort (Hypericum perforatum) içeren bitkisel preparatlar da TRISEQUENS'in etkisini azaltabilirler.

Ketokonazol (fungisit) içeren ilaçlar TRISEQUENS'in etkisini artırabilirler.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA08064
Satış Fiyatı 11.8 TL [ 13 Oct 2017 ]
Önceki Satış Fiyatı 11.8 TL [ 6 Oct 2017 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699676090297
Etkin Madde Estradiol + Noretindron
ATC Kodu G03FB05
Birim Miktar 4+2
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Progestogen Estrogen Kombinasyonları > Noretindron ve Östrojen
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

Tarihi İlaç Fiyatı
13 Oct 201711.80 TL
6 Oct 201711.80 TL
29 Sep 201711.80 TL
22 Sep 201711.80 TL
15 Sep 201711.80 TL
8 Sep 201711.80 TL
25 Aug 201711.80 TL
18 Aug 201711.80 TL
2017 / 2008 İlaç Fiyatları