Haver Ecza İlaçları › TRAMOSEL 100 mg/2 ml IV/IM/SC enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül › Kullanma Talimatı

TRAMOSEL 100 mg/2 ml IV/IM/SC enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül Kullanma Talimatı

Tramadol Hcl }

Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Tramadol Haver Pharma İlaç A.Ş. | Güncelleme : 11 October  2013

TRAMOSEL 100 mg / 2 ml İ.V./İ.M./S.C. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine, kas içine veya deri altına uygulanır.

Etken Madde

Her bir ampul 100 mg tramadol hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum asetat, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TRAMOSEL nedir ve ne için kullanılır?

2. TRAMOSEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TRAMOSEL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TRAMOSEL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TRAMOSEL nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


2.TRAMOSEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TRAMOSEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer tramadol'e veya TRAMOSEL içindeki diğer bileşenlerden herhangi bir (aşırı duyarlı) iseniz;

alerjik etkileyen


i ne


• Alkol, uyku hapları, ağrı gidericiler veya diğer psikotrop (mizacı ve duygulan ilaçlar) ilaçlarla akut zehirlenme durumunda;

• MAO inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar) alıyorsa TRAMOSEL tedavisinden önceki 14 gün içinde aldıysanız ("Diğer İlaçlar i kullanımı" başlığına bakınız);

nız veya birlikte


üe


• Sara hastalığınız varsa (epileptikseniz) ve nöbetleriniz tedavi ile yeterince edilmiyorsa;

kontrol


• Uyuşturucu madde kesilmesinde uyuşturucu madde yerine.

TRAMOSEL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Diğer ağrı kesicilere (opioidler) bağımlı olduğunuzu düşünüyorsanız;

• Bilinç bozukluğu ile ilgili rahatsızlığınız varsa (bayılacağınızı hissediyorsanız);

• Şok durumunda iseniz (soğuk terleme bunun bir belirtisi olabilir);

• Kafa içi basıncınız artmışsa (muhtemelen bir kafa yaralanmasından ve hastalığından sonra),

ya beyin


• Nefes alıp vermede zorluk çekiyorsanız,

• Nöbet riski artabileceğinden, epilepsiye veya nöbetlere eğiliminiz varsa;

• Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa

Bu durumlarda bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Önerilen doz düzeyinde tramadol kullanan hastalarda epileptik nöbetler bildirilini tramadol dozları, önerilen günlük üst sınırı (400 mg) aştığında artabilir.

TRAMOSEL'in fiziksel ve psikolojik bağımlılığa yol açabildiğine dikkat ediniz.

TRAMOSEL uzun süre kullanıldığında, etkisi azalabilir, bu nedenle daha yükse almak gerekebilir (tolerans gelişimi). İlaç suistimaline yatkınlığı olan veya bağımlı hastalarda, TRAMOSEL ile tedavi sıkı tıbbi denetim altında ve yalnızca kısa gerçekleştiril mel idir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerlikse lütfen doktorunuza danışınız.

}tir. Risk,

k dozlar lığı olan sürelerde


TRAMOSEL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Etkisi şiddetlenebileceği için TRAMOSEL tedavisi sırasında alkol almayınız. Yiyecek ve içecek ile etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İnsanda gebelikte tramadolün güvenliliği ile ilgili çok az bilgi bulunmaktadır. B gebeyseniz TRAMOSEL kullanmayınız

u nedenle


Gebelikte tekrarlı kullanım yeni doğanda fiziksel bağımlılığa veya çekilme bulgularına yol açabilir.

Tedaviniz sırasında kamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

TRAMOSEL sersemlik, uyuşukluk, baş dönmesi ve bulanık görmeye neden c böylece tepkilerinizi bozabilir. Tepkilerinizin etkilendiğini düşünüyorsanız araba > araçları sürmeyiniz, elektrikli cihazları kullanmayınız, makine çalıştırmayınız.

labilir ve eya diğer


TRAMOSEL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TRAMOSEL her dozunda 23 mg'dan daha az sodyum içerir; bu dozda sodyı ma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TRAMOSEL, MAO inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar) ile bir arada kullanılmamalıdır.

Aşağıdaki maddeleri içeren ilaçları kullanıyorsanız TRAMOSEL'in ağrıyı hafifletici etkisi

azalabilir ve etki süresi kısalabilir:

• Karbamazepin (epilepsi nöbetleri için);

• Pentazosin, nalbufın veya buprenorfm (ağrı kesiciler);

• Ondansetron (bulantı önleyici).

Doktorunuz size TRAMOSEL alıp almamanızı ve hangi dozda alacağınızı söyleyecektir.

Aşağıdaki durumlarda yan etki riski artmaktadır:

• TRAMOSEL kullanırken, trankilizanlar, uyku hapları, morfin ve kodein (aynı zamanda öksürük kesicidir) gibi diğer ağrı kesicileri ve alkol alıyorsanız. Uyuşukluk veya bayılacakmış gibi hissedebilirsiniz. Bu gerçekleşirse doktorunuza söyleyiniz.

• Bazı antidepresanlar gibi konvülsiyonlara (nöbetler) neden olabilen ilaçlar kullar|ıyorsanız. Aynı zamanda TRAMOSEL kullanıyorsanız bir nöbet geçirme riskiniz artabilir. Doktorunuz TRAMOSEL'in size uygun olup olmadığım söyleyecektir.

• Depresyon ve benzeri hastalıkların tedavisi için selektif serotonin reuptake i (sıklıkla SSRI olarak adlandırılır) veya MAO inhibitörleri kullanıyorsanız. TR| bu ilaçlarla etkileşime girebilir ve bilinç bulanıklığı, yerinde duramama, ateş, ter ve bacaklarda veya gözlerde koordine olmayan hareketler, kaslarda kontu kasılmalar veya diyare gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

nh


ibitörleri KMOSEL leme, kol olsüz ani


• TRAMOSEL ile birlikte kumarin grubu antikoagülanları (kanı inceltmek için kul lam lan ilaçlar), örneğin varfarin, kullanıyorsanız. Bu ilaçların kan pıhtılaşması üzerindeki etkileri etkilenebilir ve kanama oluşabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.TRAMOSEL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

TRAMOSEL'i tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz d veya eczacınız ile tekrar görüşünüz.

^klorunuz


Doz, ağrınızın şiddetine ve ağrıya duyarlılığınıza göre ayarlanmalıdır. Genel ola ak ağrıyı giderecek en düşük doz seçilmelidir.

Doktorunuz tarafından başka şekilde reçete edilmediyse olağan doz şu şekildedir:

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki gençlerde: Bir defada uygulanan dozun 2 mg/kg'ı geçmemesi önerilir. Ağrının şiddetine bağlı olarak etki 4-8 saat arasında sürer. Güne e 400 mg tramadol (4 ampul) aşılmamalıdır.

TRAMOSEL’i gerektiğinden daha uzun süre kullanmamalısınız. Daha uzun süreli tedaviye gereksinim duyuyorsanız, doktorunuz düzenli kısa aralıklarla (gerektiğinde tedaviyi keserek) TRAMOSEL kullanmaya devam edip etmemeniz gerektiğini ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini kontrol edecektir.

Uygulama yolu ve metodu

IV uygulama yavaş enjeksiyon ile veya infüzyon yolu ile yapılır. Ampuller IM| veya SC uygulamaya da uygundur.

Değişik yaş grupları

tramadol


Çocuklarda kullanımı

1-12 yaş arasındaki çocuklarda tek dozda 1-2 mg / kg kullanılır.

Doktorlar ve sağlık personeli için; ampulün çocuklara uygulanışına ait bilgiler bu talimatının en sonunda verilmiştir.

Yaşlılarda kullanımı

75 yaşa kadar olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değile ir. 75 yaş üzeri hastalarda tramadolün vücuttan atılımı gecikebilir. Böyle bir durumunuz varsa, doktorunuz doz aralığım artırmanızı önerebilir. Günde 300 mg tramadol dozunun aşılmaması önerilir.

kullanma

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Akut ağrılarda günde 1 ya da 2 kez kullanılır. Far! düzenlemesine gerek yoktur. Şiddetli karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği ola|ı TRAMOSEL almamalıdır. Hafif veya orta dereceli yetmezliğiniz varsa, dokto aralığını uzatmanızı önerebilir.

1:1ı

bir doz hastalar nuz doz


IU


Eğer TRAMOSEL ’ ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TRAMOSEL kullanırsanız

Yanlışlıkla ilave bir doz aldıysanız, bunun genellikle olumsuz etkileri olmaz. Bir soriraki dozu belirtildiği şekilde almalısınız.

Çok yüksek dozlar aldıktan sonra, iğne başı büyüklüğünde göz bebeği, kusma, kan basıncında düşme, kalp atışlarında hızlanma, komaya (derin bilinçsizlik) varan derecede bilinç bozulmaları, sara nöbetleri, solunumun durmasına dek değişen derecede solunu, güçlüğü oluşabilir. Bu vakalarda derhal doktorla temasa geçilmelidir.

TRAMOSEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TRAMOSEL'i kullanmayı unuttuysanız

TRAMOSEL'i uygulamayı unutursanız, muhtemelen ağrı geri döner. Unutulmuş dozları yerine koymak için çift doz almayınız, sadece daha önce olduğu gibi ilacı almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TRAMOSEL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

TRAMOSEL tedavisini çok erken bırakırsanız veya ara verirseniz, muhtemelen ağn gen döner. Yan etkiler yüzünden tedaviyi kesmek isterseniz, lütfen doktorunuzla görüşünüz.

TRAMOSEL tedavisi kesildiğinde, genellikle, art-etki olmayacaktır. Ancak, bazı nadir durumlarda, bir süredir TRAMOSEL kullanan kişiler, ilacı almayı aniden keserlerse rahatsızlık hissedebilirler. Sürekli huzursuzluk, endişe durumu, sinirlilik v; titreme hissedebilirler. Hiperaktif olabilirler, uyumada güçlük, mide veya barsak bozuklukları çekebilirler. Çok nadir vakada panik ataklar, halüsinasyonlar, kaşıntı, karıncalanma ve uyuşma gibi olağan dışı algılamalar ve kulakta çınlama (tinnitus) gelişebilir. TRAMOSEL'i kestikten sonra bu yakınmalardan herhangi biri oluştuğu taktirde lütfen dojttorunuza başvurunuz.

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Haver Pharma İlaç A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14269
Satış Fiyatı 55.52 TL [ 17 Mar 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 55.52 TL [ 14 Mar 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuYeşil Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680400770660
Etkin Madde Tramadol Hcl
ATC Kodu N02AX02
Birim Miktar 100+2
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 5
Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Tramadol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TRAMOSEL 100 mg/2 ml IV/IM/SC enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Mar 202355.52 TL
14 Mar 202355.52 TL
10 Mar 202354.57 TL
3 Mar 202354.57 TL
24 Feb 202354.57 TL
20 Feb 202354.57 TL
10 Feb 202354.57 TL
3 Feb 202354.57 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları