Koçak İlaçları › TEKOSIT 200 mg IM/IV liyofilize toz içeren 1 ampül › Kullanma Talimatı

TEKOSIT 200 mg IM/IV liyofilize toz içeren 1 ampül Kullanma Talimatı

Teikoplanin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Teicoplanin Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 24 July  2020

TEKOSİT 200 mg I.M./I.V. Liyofilize Toz İçeren Flakon Damar içine veya kas içine enjekte edilir.

Etken Madde

Her bir flakonda 200 mg teikoplanin

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TEKOSIT nedir ve ne için kullanılır?

2. TEKOSIT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TEKOSIT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TEKOSIT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TEKOSIT nedir ve ne için kullanılır?

 • TEKOSİT, kuru toz halinde teikoplanin isimli bir ilaç içerir.
 • TEKOSİT, bakterilerin neden olduğu infeksiyonlann tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir.
 • Bu infeksiyonlar eklemlerinizde, kanınızda veya kemiklerinizde meydana gelebilir. TEKOSİT damar içine veya kas içine enjekte edilerek kullanılır.

 • Etkin maddenin kuru toz halinde yer aldığı 1 enjeksiyonluk flakon ve 3 mİ enjeksiyonluk su içeren ampul aynı ambalaj içinde sunulmuştur.
 • Her bir çözücü ampul içinde 3 mİ enjeksiyonluk su bulunur. Her bir TEKOSIT I.M./I.V. Liyofilize Toz İçeren Flakonu içinde 24 mg sodyum klorür bulunur. 2 dozaj şekli mevcuttur. TEKOSİT 200 mg I.M./I.V. liyofilize toz içeren flakon ve TEKOSİT 400 mg I.M./I.V. liyofilize toz içeren flakon.

 • TEKOSİT diğer antibiyotiklerin tedavi edemediği enfeksiyonların tedavisi için veya penisilin veya sefalosporin grubundaki antibiyotiklere aleıjisi olan hastalarda kullanılır. Bu enfeksiyonlar vücudumuzun aşağıdaki bölümlerinde meydana gelebilir:
 • Kasları da içeren deri ve deri altı doku: Bazen "yumuşak doku" da denebilir. Bu dokuların enfeksiyonları
 • İdrar yollan: Böbrek ve mesaneyi de içeren organlann enfeksiyonlan
 • Akciğerler: Solunumu etkileyen enfeksiyonlar
 • Eklem ve kemikler: Kalça ve diz eklemlerinizdeki ve kemiklerinizdeki enfeksiyonlar da dahi1.
 • Kan: Bakterilerin kana geçmesi sonucu oluşan septisemi.
 • Kalp: Endokardit olarak adlandmlan kalbin iç zannm veya kapakçıklanmn iltihabı.
 • Mide veya bağırsak: Hastalık peritonit olarak adlandınlır. Bu durum eğer böbrek problemleriniz varsa ve düzenli olarak diyalize giriyorsanız gerçekleşebilir.
 • Aynca ameliyat öncesi (örneğin diş ve ortopedi ameliyatlan) enfeksiyon oluşumunu engellemek için de kullanılır.

  Penisilin ya da sefalosporinlere karşı aleıjisi bulunan hastaların enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.


  2.TEKOSIT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TEKOSIT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • İlacın etkin maddesi olan teikoplanine veya TEKOSİT’in içindeki herhangi bir maddeye karşı aleıjiniz varsa,
 • Aleıjinin belirtileri: Döküntü, dudak, yüz, boğaz ve dilinizin şişmesi sonucu yutkunma veya nefes almada problemler

  TEKOSIT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Böbrek problemleriniz varsa
 • Vankomisin isimli antibiyotiğe karşı aleıjiniz varsa
 • Böbrekler ve işitme yeteneği üzerinde olumsuz etki gösteren ilaçlar (aminoglikozid, kolistin,
 • amfoterisin B, siklosporin, sisplatin, furosemid ve etakrinik asit gibi) kullanıyorsanız veya yeni kullandıysanız

  • Tedavi sırasında, asıl tedavi edilen enfeksiyonun üzerine yeni bir enfeksiyon eklenirse

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  TEKOSIT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TEKOSİT damar içine veya kas içine enjekte edilerek kullanılır. Ancak, Clostridium difficile adlı bir bakterinin neden olduğu, antibiyotiğe bağlı ishal tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz TEKOSİT’i kullanmamanız gerekir. TEKOSIT’i, kesinlikle doktor kontrolünde kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  TEKOSİT’i, kesinlikle doktor kontrolünde kullanınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  TEKOSIT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  TEKOSİT’in içinde özel önlem alınmasını gerektirecek herhangi bir yardımcı madde bulunmaz.

  Bu tıbbi ürün her ml’sinde 1 mmol (23 mg)’den az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

  • Enfeksiyonlann tedavisi için kullanılan ilaçlar: aminoglikozid antibiyotikler (gentamisin, streptomisin, neomisin, kanamisin, amikasin, tobramisin dahil ) ve diğer antibiyotikler (sefaloridin veya kolistin)

 • Mantar enfeksiyonları için ilaçlar (amfoterisin B)
 • Siklosporin - organ nakli ameliyatlarında ve ağrılı eklem ve deri hastalıklarında
 • Sisplatin - bazı kanser türlerinde kullanılır.
 • İdrar söktürücüler (furosemid, etakrinik asit)
 • Doktorunuz kanınızda ilaç miktarını ölçmek için sizden düzenli olarak kan testleri isteyebilir.

  TEKOSİT ile tedaviniz sırasında doktorunuz karaciğer, böbreğiniz ve duymanız ile ilgili testler isteyebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.TEKOSIT nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Kas veya damar içine enjekte edilerek uygulanır.

  İntravenöz dozlar, 3-5 dakika içinde yapılan hızlı enjeksiyonla ya da 30 dakika içinde yapılan yavaş infiizyonla uygulanabilir.

  Kilonuza göre farklı doz uygulaması gerekebilir. Tedavinin süresi enfeksiyonuna bağlı olarak değişecektir.

  Orta şiddetteki enfeksiyonlarda:

  18 yaş ve üzeri yetişkinlere genellikle 400 mg başlangıç dozu ilk gün uygulanır. Devam dozu günde 200 mg olarak belirlenebilir.

  Şiddetli enfeksiyonlarda:

  İlk üç doz her 12 saatte bir 400 mg Devam dozu günde 400 mg

  Enfeksiyon oluşumunu engellemek için:

  Ameliyat öncesi tek doz 400 mg

  Periton Diyalizi:

  İlk gün damar içine uygulanan 400 mg’lık yükleme dozunun ardından:

  1. hafta: her diyaliz torbasında 20 mg/1 dozunda

  2. hafta: her iki torbada bir 20 mg/1 dozunda

  3. hafta: gece boyunca uygulamada kalan torba için 20mg/1.

  Çocuklar (2 aylık ve üzeri):

  Orta şiddetteki enfeksiyonlarda:

 • İlk üç uygulamada 10 mg/kg’lık doz 12 saatte bir uygulanır.
 • Daha sonra uygulamaya günde bir kez 6 mg/kg dozuyla devam edilir.
 • Şiddetli enfeksiyonlarda veya enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda:

 • İlk üç uygulamada 10 mg/kg’lık doz 12 saatte bir uygulanır.
 • Daha sonra uygulamaya günde bir kez 10 mg/kg dozuyla devam edilir.
 • Enfeksiyonu önlemek için:

 • Operasyondan önce bir defaya mahsus 400 mg dozunda uygulanır.
 • Bebekler (doğumdan sonraki bir ay içinde)

 • İlk gün 16 mg/kg, ardından her gün bir kez 8 mg/kg dozunda uygulanır.
 • Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına, yaşma ve varsa diğer hastalıklarına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.

  Özel kullanım durumlan:

  Eğer sizde böbrek problemleri varsa doktorunuz sizin için uygun olan en düşük TEKOSİT dozunu uygulayacaktır.

  Eğer TEKOSİT’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TEKOSIT kullanırsanız

  TEKOSİT doktor denetiminde kullanılacağı için, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır. Yanlışlıkla böyle bir durum söz konusu olursa, klinikte gerekli tedavi uygulanacaktır.

  TEKOSİT 4 aydan fazla verilmemelidir. Doktorunuz ya da hemşireniz hastalığın gelişimini ve size verilen tedaviyi kontrol edecektir.

  TEKOSİT’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TEKOSIT'i kullanmayı unuttuysanız

  TEKOSİT doktor denetiminde kullanılacağı için ve uygulamalar vasıflı sağlık personeli tarafından yapılacağı için ilacın uygulanmasının unutulması söz konusu olmayacaktır.

  TEKOSİT ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

  TEKOSİT tedavisi mutlaka doktor denetiminde uygulanacağı için, tedavinin durdurulmasına doktor karar verecektir. Ancak tedaviyi doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, infeksiyonun yerleştiği vücut sisteminizle ilgili yakınmalarınız tekrar ortaya çıkabilir ve genel sağlık durumunuz bozulabilir.

  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA10352
Satış Fiyatı 84.02 TL [ 24 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 84.02 TL [ 17 Jul 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828790013
Etkin Madde Teikoplanin
ATC Kodu J01XA02
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Teicoplanin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TEKOSIT 200 mg IM/IV liyofilize toz içeren 1 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Jul 202084.02 TL
17 Jul 202084.02 TL
13 Jul 202084.02 TL
6 Jul 202084.02 TL
29 Jun 202084.02 TL
19 Jun 202084.02 TL
15 Jun 202084.02 TL
12 Jun 202084.02 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları