Bristol Myers Squibb İlaçları › SPRYCEL 70 mg 60 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

SPRYCEL 70 mg 60 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Dasatinib }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. | Güncelleme : 31 May  2021

SPRYCEL 70 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablette 70 mg Dasatinib monohidrat

Yardımcı maddeler

Tablet çekirdeği:Laktoz monohidrat, mikrokristalin sellüloz, hidroksipropil sellüloz,

kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat

Film kaplama:Hipromelloz, titanyum dioksit, makrogol 400

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SPRYCEL nedir ve ne için kullanılır?

2. SPRYCEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SPRYCEL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SPRYCEL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SPRYCEL nedir ve ne için kullanılır?

SPRYCEL, beyaz-beyazımsı, bikonveks, yuvarlak bir tarafında “BMS” diğer tarafında “524” yazılı film kaplı tablettir.

SPRYCEL 60 film kaplı tablet içeren çocukların açamayacağı polipıopilen kapaklı yüksek dansiteli polietilen (HDPE) şişe ambalajdadır. Her kartonda bir şişe vardır.

SPRYCEL, kronik miyeloid lösemisi olan (KML) yetişkinler için bir tedavidir. Lösemi, akyuvar hücrelerinin bir kanser şeklidir. Bu akyuvar hücreleri genelde, vücudun enfeksiyonlara karşı savaşmasına yardımcı olur. KML’li kişilerde, grantilosit adı verilen akyuvar hücreleri kontrol dışı büyümeye başlarlar. SPRYCEL, bu lösemili hücrelerin büyümesini engeller.

SPRYCEL aynı zamanda, Philadelphia kromozom pozitif (Ph+) akut lenfoblastik lösemili (ALL) ve lenfoid blast KML’ li ama daha önceki tedavilerden fayda görmeyen yetişkinler

için de bir tedavidir. ALL’a sahip kişilerde, lenfosit adı verilen akyuvar hücreleri çok çabuk çoğalırlar ve çok uzun yaşarlar. SPRYCEL, bu lösemili hücrelerin büyümesini engeller.


2.SPRYCEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SPRYCEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Dasatinib monohidrata veya SPRYCEL’in bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız. Alerjik olma ihtimaliniz varsa, doktorunuza danışınız.

SPRYCEL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Kanı sulandırmak için veya pıhtılaşmayı önleyici ilaç alıyorsanız(bkz. Diğer İlaçlar ile birlikte kullanımı)
 • *    Karaciğer veya kalp probleminiz varsa, ya da eskiden olduysa

 • SPRYCEL’i kullandığınızda nefes almakta zorluk çekiyorsanız, göğüs ağrısı veya öksürük oluşuyorsa : bu durum, akciğerde veya göğüste sıvı toplanmasının bir işareti olabilir (bu durıım 65 yaş ve üzerindeki hastalarda daha sık görülebilir); veya akciğerleri besleyen kan damarlarındaki değişiklikler nedeniyle olabilir.
 • *    Lökosit ve tıombosit gibi kemik iliğindeki kan hücre üretiminin azalmasına bağlı bu kan hücre sayılarında azalma (myelosupresyon), kanama, vücutta su tutulumu (sıvı retansiyonu), kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol uçabilen bir durum (QT uzaması), kalpten akciğerlere kan taşıyan kan damarlarındaki (pulmoner arterler) kan basıncının yüksek olması (pulmoner hipertansiyon) durumunuz varsa

  Yukarıda belirtilenler sizin ile ilgili ise lütfen doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, SPRYCEL’in istenilen etkide bulunup bulunmadığını kontrol etmek için durumunuzu düzenli olarak izleyecektir. SPRYCEL alırken size düzenli olarak kan testi yapılacaktır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SPRYCEL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  SPRYCEL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SPRYCEL kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz, hamilelik esnasında SPRYCEL’i kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir. SPRYCEL’i kullanan, hem erkeklerin hem kadınların tedavi süresi boyunca efektif doğum kontrol yöntemlerini kullanmaları tavsiye edilmelidir.

  SPRYCEL’i hamilelikte kullanmanız halinde, kendiliğinden düşük ve yanı sıra cenin ve bebekte anomali gelişebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SPRYCEL’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

  Dasatİnib monohidrat sersemlik veya bulanık görmeye sebep olabileceğinden araç veya makine kullanırken dikkatli olunuz.

  SPRYCEL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler halikında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse SPRYCEL’i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  SPRYCEL çoğunlukla karaciğerde yıkılır. Diğer bazı ilaçlar ile birlikte alınması etkisini değiştirebilir.

  Aşağıdaki ilaçlar SPRYCEL ile beraber kullanılmamalıdır:

 • Ketokonazol, itrakonazol (bunlar mantar hastalıklarına karşı etkili İlaçlardır)
 • Erİtromisin, klaritromisin, telitromisin (bunlar antibiyotiktir)
 • Ritonavir (virüse karşı etkili bir İlaçtır)
 • Deksametazon (bu bir kortikosteıoiddir)
 • Fenitoin, karbamazepin, fenobarbital (sara hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlardır)
 • Rifampisin (verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir.)
 • Famotidin, omeprazol (mide asidini engellemek için kullanılan ilaçlardır)
 • St. Jolııı’s wort - depresyon ve diğer durumların tedavisinde kullanılan, reçetesiz olarak temin edilebilen bitkisel bir preparattır.(S'ö/*ı kantaron olarak da bilinir)

 • Simvastatin (kolesterol düzeyini düşüren İlaç), astemizol ve terfenadin gibi (alerji belirtilerinin tedavisine yönelik ilaç), sisaprid (midenin boşalmasını hızlandıran ilaç), pimozid (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç), kinidin (kalp ritm bozuklukları tedavisinde kullanılan ilaç), bepridil (göğüste sıkıştırıcı ağrı ile seyreden kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç) veya ergot aikaloidleri (ergotamin, dihidroergotamin) (migren ve başağrılarının tedavisine yönelik İlaçlar),
 • CYP3A4 substratları (karaciğerde ilaç metabolizasyonundan sorumlu teme! enzimlerden birini etkileyen ilaçlar) olarak bilinirler.

  Mide asidini nötralize eden ilaçlar (aluminiyum hidroksit / magnezyum hidroksit gibi anti asitler) SPRYCEL alınmadan 2 saat önce veya alındıktan 2 saat sonra alınabilir.

  Kan sulandırıcı ya da pıhtı önleyici ilaçlar alıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.SPRYCEL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  SPRYCEL’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmaksınız. SPRYCEL yetişkinler için reçete edilmiştir.

  Tavsiye edilen başlangıç dozu kmııik fazdaki hastalar (KML) için günde 1 kez sabah veya akşam ağız yoluyla alınan 100 mg tablettir.

  Akseleıe ya da blastik kriz KML ya da Ph(+) ALL hastaları için tavsiye edilen başlangıç dozu ağız yoluyla günde iki kez 70 mg tablettir. Bu doz sabah 1 tablet ve akşam 1 tablet olarak alınır.

  Tedaviye cevabınıza göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir veya tedavinizi sonlaııdırabilir. Yüksek veya düşük dozların uygulanmasında farklı tablet dozlarının birlikte kullanılması gerekebilir. Tabletler hergiin aynı saatte alınmalıdır.

  SPRYCEL’i, doktorunuz tedavinizi kesene kadar, her gün almanız gerekmektedir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletler tüm olarak yutulmalıdır, ezi İm emelidir. Yemekle beraber veya yemeksiz de alına-bilinir. Yüksek veya düşük dozlar için farklı tablet dozlarının birlikte kullanımı gerekebilir.

  Çocuklarda kullanımı

  SPRYCEL’iıı 18 yaş altındaki hastalarda güvenliliği ve etkililiği henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle kullanımı önerilmemektedir. Bu yaş grubunda SPRYCEL kullanımına yönelik kısıtlı deneyim mevcuttur,

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaş üstü kişilerde, SPRYCEL’in yetişkinlerde kullanılan dozu kullanılabilir.

  Özel kullanım durumları

  SPRYCEL orta derecede ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  SPRYCEL ile böbrek fonksiyonları azalmış olan hastalarda herhangi bir klinik çalışma yapılmamıştır

  Eğer SPRYCEL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SPRYCEL kullanırsanız

  SPRYCEL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SPRYCEL'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  SPRYCEL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir. Doktorunuz tedavinizi kesinceye kadar kullanınız.

  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc.
Geri Ödeme KoduA10545
Satış Fiyatı 15437.42 TL [ 31 May 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 15437.42 TL [ 24 May 2021 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699726094602
Etkin Madde Dasatinib
ATC Kodu L01EA02
Birim Miktar 70
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 60
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SPRYCEL 70 mg 60 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
31 May 202115,437.42 TL
24 May 202115,437.42 TL
21 May 202115,437.42 TL
17 May 202115,437.42 TL
10 May 202115,437.42 TL
3 May 202115,437.42 TL
24 Apr 202115,437.42 TL
19 Apr 202115,437.42 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları