SIFLOKS 500 mg 10 tablet Kısa Ürün Bilgisi

Siprofloksasin }

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

UYARI: TENDİNİT VE TENDON YIRTILMASI, PERİFERAL NÖROPATİ, SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ETKİLERİ VE MİYASTENİA GRAVİS’İN ŞİDDETLENMESİNİ DE İÇEREN CİDDİ ADVERS REAKSİYONLAR

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

500 mg siprofloksasine eşdeğer 582,3 mg siprofloksasin hidroklorür monohidrat içermektedir.

Yardımcı maddeler

 • Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


  3.   FARMASÖTİK FORMU

Film tablet;

Beyaz film kaplı, beyazımsı,krem renkli, bikonveks, yuvarlak film kaplı tablet.


 • 4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

  • 4.1. Terapötik endikasyonlar

   Bu endikasyonlarda diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu durumlarda kullanılabilir.

   Antibakteriyel ilaçların doğru kullanımıyla ilgili resmi kılavuzlar göz önünde tutulmalıdır. SİFLOKS, yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığı kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi şüphe bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır.

   SİFLOKS 500 mg film tablet, aşağıdaki endikasyonların tedavisinde endikedir (bkz. Bölüm 4.4 ve 5.1).

   Tedaviye başlamadan önce siprofloksasine direnç ile ilgili mevcut bilgiler üzerinde özellikle durulmalıdır. Antibakteriyel ajanların uygun kullanımı ile ilgili resmi kılavuzlar göz önünde bulundurulmalıdır.

   Yetişkinler:

   Gram-negatif bakterilere bağlı alt solunum yolu enfeksiyonları

   Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmeleri (Bkz. Bölüm 4.4)

   Kistik fibröz veya bronşektazide bronko-pulmoner enfeksiyonlar

   Pnömoni

   Kronik süpüratif otitis media (Bkz. Bölüm 4.4)

   Özellikle Gram-negatif bakterilere bağlı olduğunda kronik sinüzitin akut alevlenmeleri (Bkz. Bölüm 4.4)

   İdrar yolu enfeksiyonları

   Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları (Bkz. Bölüm 4.4)

   Komplike idrar yolu enfeksiyonları

   Piyelonefrit

   Genital sistem enfeksiyonları

   Duyarlı Neisseria gonorrhoeae’ye bağlı gonokokal üretrit ve servisit

   Duyarlı Neisseria gonorrhoeae’ye bağlı olgular dahil epididimo-orşit

   Duyarlı Neisseria gonorrhoeae’ye bağlı olgular dahil pelvik inflamatuar hastalık

   Prostatit

   Gastrointestinal kanal enfeksiyonları (örn. seyahat diyaresi)

   İntra-abdominal enfeksiyonlar

   Gram-negatif bakterilerden ileri gelen deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

   Malign otitis externa (Bkz. Bölüm 4.4)

   Kemik ve eklem enfeksiyonları

   Neisseria meningitidis’e bağlı invaziv enfeksiyonların 18 yaş üzeri profilaksisi

   Solunum yolu şarbonu (maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi)

   Siprofloksasin, bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen nötropenik ateş hastaların tedavisinde de kombinasyon tedavisinde kullanılabilir.

   Çocuklar ve ergenler:

   Pseudomonas aeruginosa’dan ileri gelen kistik fibrözde bronko-pulmoner enfeksiyonlar (klinik çalışmaların yapıldığı yaş aralığı:5-17 yaş)

   Komplike idrar yolları enfeksiyonları ve piyelonefrit, etken hassasiyeti gösterilmesi durumunda diğer alternatifler uygun olmadığında, (klinik çalışmaların yapıldığı yaş aralığı: 1-17 yaş)

   Solunum yolu şarbonu (maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi)

   Siprofloksasin, gerekli görülmesi halinde çocuklarda ve ergenlerde görülen şiddetli enfeksiyonların tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.

   4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   Dozaj endikasyona, enfeksiyonun şiddetine ve yerine, neden olan organizmaların siprofloksasine duyarlılığına, hastaların böbrek fonksiyonlarına ve çocuklar ile ergenlerde vücut ağırlığına göre belirlenir.

   Tedavi süresi, hastalığın şiddeti ile klinik ve bakteriyolojik seyre dayanır.

   Bazı bakterilerin (örn. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter veya Staphylococci) neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde, daha yüksek siprofloksasin dozları ve diğer uygun antibakteriyel ajanlarla birlikte uygulama gerekli olabilir.

   Bazı enfeksiyonların (örn. pelvik inflamatuar hastalık, intra-abdominal enfeksiyonlar, nötropenik hastalardaki enfeksiyonlar ve kemik ile eklem enfeksiyonları) tedavisi de, dâhil olan patojenlere bağlı olarak diğer uygun antibakteriyel ajanlarla birlikte uygulama gerektirebilir.

   Yetişkinler

   Endikasyonlar

   mg olarak günlük doz

   Toplam tedavi süresi (potansiyel      olarak

   siprofloksasin ile ilk parenteral tedavi dahil)

   Alt solunum yolu enfeksiyonları

   Kistik fibröz veya bronşektazide bronkopulmoner enfeksiyonlar

   Pnömoni

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   7 ila 14 gün

   (Bkz. Bölüm 4.4)

   İdrar          yolu

   enfeksiyonları

   (bkz. Bölüm 4.4)

   Komplike   idrar

   yolu enfeksiyonları

   Günde iki kez 500 mg

   7 gün

   Piyelonefrit

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   En az 10 gün, bazı spesifik durumlarda (abse gibi) 21 günden daha uzun bir süre devam edilebilir

   Genital     sistem

   enfeksiyonları

   Gonokokal üretrit ve servisit

   Tek doz olarak 500 mg

   1 gün (tek doz)

   Epididimo-orşit ve         pelvik

   inflamatuvar hastalık

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   En az 14 gün

   Prostatit

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   2 ila 4 hafta (akut) ile 4 ila 6 hafta (kronik)

   Gastrointestinal kanal enfeksiyonları ve intra-abdominal enfeksiyonlar

   Shigella dysenteriae tip 1 dışındaki Shigella türleri        dahil

   bakteriyel patojenlerin neden    olduğu

   diyare ve şiddetli seyahat diyaresinin ampirik tedavisi

   Günde iki kez 500 mg

   1 gün

   Shigella dysenteriae    tip

   1’in neden olduğu diyare

   Günde iki kez 500 mg

   5 gün

   Vibrio cholerae’nın neden    olduğu

   diyare

   Günde iki kez 500 mg

   3 gün

   Tifo ateşi

   Günde iki kez 500 mg

   7 gün

   Gram-negatif bakterilerden kaynaklanan intra-abdominal

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   5 ila 14 gün

   enfeksiyonlar

   Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   7 ila 14 gün

   Kemik ve eklem enfeksiyonları

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   En fazla 3 ay

   Bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen ateşli nötropenik hastalıklar Siprofloksasin,     resmi     klavuzlar

   doğrultusunda uygun  antibakteriyel

   ajanlarla birlikte uygulanmalıdır.

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   Tedaviye, tüm nötropeni periyodu

   süresince         devam

   edilmelidir.

   Neisseria meningitidis’e bağlı invaziv enfeksiyonların profilaksisi

   Tek doz olarak 500 mg

   1 gün (tek doz)

   Klinik açıdan uygun olduğunda oral yoldan tedavi alabilecek bireyler için solunum yolu şarbonuna maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi İlacın uygulanmasına şüpheli veya doğrulanmış    maruziyetten    sonra

   mümkün olan en kısa süre içinde başlanmalıdır.

   Günde iki kez 500 mg

   Bacillus       anthracis

   maruziyetinin doğrulanmasından itibaren 60 gün

   Uygulama sıklığı ve süresi:

   Bkz. Bölüm 4.2

   Uygulama şekli:

   Ağız yoluyla uygulanır. Tabletler bir miktar sıvı ile bütün olarak yutulur.

   Yemek zamanlarından bağımsız olarak alınabilir. Aç karnına alındığında etkin madde daha hızlı absorbe edilir. Bu durumda, tabletler süt ürünleri ya da mineral takviyesi içeceklerle (örn. süt, yoğurt, kalsiyum takviyeli portakal suyu) birlikte alınmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.5).

   Hastalığın şiddetine bağlı veya diğer nedenlerle tablet alamayan hastalara intravenöz formda siprofloksasin verilmesi önerilir (örn. hastaya enteral beslenme uygulanıyorsa). İntravenöz uygulamadan sonra tedavi oral yolla sürdürülebilir.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   Böbrek yetmezliği:

   Böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalar için önerilen başlangıç ve idame dozları:

   Kreatinin Klirensi [mL/dak./1,73 m²]

   Serum Kreatinin [mikromol/L]

   Oral Doz

   [mg]

   > 60

   < 124

   Bkz. Genel doz.

   30 - 60

   124 ila 168

   12 saatte bir 250-500 mg

   < 30

   >169

   24 saatte bir 250-500 mg

   Hemodiyaliz tedavisi alan hastalar

   > 169

   24 saatte bir 250-500 mg (diyaliz sonrası)

   Periton diyalizi tedavisi alan hastalar

   > 169

   24 saatte bir 250-500 mg

   Renal bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

   Karaciğer yetmezliği:

   Karaciğer fonksiyonları bozulmuş olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

   Hepatik bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

   Pediyatrik popülasyon:

   Endikasyonlar

   mg olarak günlük doz

   Toplam tedavi süresi (potansiyel olarak siprofloksasin ile ilk parenteral tedavi dahil)

   Kistik fibröz

   Doz başına en fazla 750 mg ile günde iki kez 20 mg/kg vücut ağırlığı

   10 ila 14 gün

   Komplike    idrar   yolları

   enfeksiyonları ve piyelonefrit

   Doz başına en fazla 750 mg ile günde iki kez 10 mg/kg ila 20 mg/kg vücut ağırlığı

   10 ila 21 gün

   Klinik    açıdan    uygun

   olduğunda oral yoldan tedavi alabilecek   bireyler    için

   solunum  yolu  şarbonuna

   maruziyet sonrası profilaksi ve   küratif tedavi   ilacın

   uygulanmasına şüpheli veya doğrulanmış   maruziyetten

   sonra mümkün olan en kısa süre içinde başlanmalıdır.

   Doz başına en fazla 500 mg ile günde iki kez 10 mg/kg ila 15 mg/kg vücut ağırlığı

   Bacillus           anthracis

   maruziyetinin doğrulanmasından   itibaren

   60 gün

   Diğer şiddetli enfeksiyonlar

   Doz başına en fazla 750 mg ile günde iki kez 20 mg/kg vücut ağırlığı

   Enfeksiyon tipine göre

   Geriyatrik popülasyon:

   Yaşlı hastalar, enfeksiyonun şiddetine ve hastanın kreatinin klirensine göre seçilmiş bir doz almalıdır.

   • 4.3. Kontrendikasyonlar

    Siprofloksasin veya diğer kinolonlara ya da ürünün herhangi bir bileşenine (Bkz. Bölüm 6.1) karşı aşırı duyarlılık

    Siprofloksasin ve tizanidinin birlikte kullanılması (Bkz. Bölüm 4.5).

    • 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

     Epidemiyolojik çalışmalar, florokinolon kullanımından sonra özellikle yaşlı popülasyonda aort anevrizması ve diseksiyonu riskinde artış olduğunu bildirmektedir.

     Bu nedenle florokinolonlar, aile öyküsünde anevrizma hastalığı pozitif olan hastalarda, önceden aort anevrizması ve/veya aort diseksiyonu teşhisi konulan hastalarda, aort anevrizması ve diseksiyonu için diğer risk faktörlerini ya da predispozan durumları içeren hastalarda (örn. Marfan sendromu, vasküler Ehlers-Danlos sendromu, Takayasu arteriti, dev hücreli arterit, Behçet hastalığı, hipertansiyon, bilinen ateroskleroz) sadece dikkatli bir yarar/risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra ve diğer terapötik seçenekler göz önüne alındıktan sonra kullanılmalıdır.

     Ani karın, göğüs veya sırt ağrısı durumunda, hastalara acil servise derhal başvurmaları tavsiye edilmelidir.

     Tendinit ve tendon rüptürü, periferal nöropati ve merkezi sinir sistemi etkileri dȃhil sakatlığa sebep olan ve potansiyel geri dönüşümsüz ciddi advers reaksiyonlar SİFLOKS dȃhil florokinolonlar, sakatlığa sebep olabilen ve potansiyel geri dönüşümsüzc iddi advers reaksiyonlarla ilişkilendirilmiştir. Yaygın olarak görülen advers reaksiyonlar kas-iskelet ve periferal sinir sistemi (tendinit, tendon rüptürü, tendonlarda şişme veya enflamasyon, karıncalanma veya uyuşma, kol ve bacaklarda uyuşukluk, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü, eklem ağrısı, eklemlerde şişme gibi) artralji, miyalji, periferal nöropati ve merkezi sinir sistemi etkileridir (halüsinasyon, anksiyete, depresyon, intihar eğilimi, insomnia, şiddetli baş ağrısı ve konfüzyon) (Bkz. Bölüm 4.8).

     Bu reaksiyonlar, SİFLOKS başladıktan sonra saatler ya da haftalar içinde görülebilir. Her yaş grubundan veya önceden mevcut risk faktörleri olmayan hastalar, bu advers reaksiyonları yaşamıştır.

     Herhangi bir ciddi advers reaksiyonun ilk bulgularının veya semptomlarının ortaya çıkması durumunda SİFLOKS derhal kesilmelidir. Ayrıca, florokinolonlarla bağlantılı olarak bu ciddi advers reaksiyonlardan herhangi birini yaşayan hastalarda SİFLOKS dȃhil florokinolonların kullanımından kaçınılmalıdır.

     Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi, kronik sinüzitin akut alevlenmeleri,kronik süpüratif otitis media, malign otitis externa ve komplike olmayan üriner sistemenfeksiyonları

     Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi, kronik sinüzitin akut alevlenmeleri, kronik süpüratif otitis media, malign otitis externa ve komplike olmayan üriner enfeksiyonlarda diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu durumlarda kullanılabilir. Buna ilave olarak üriner enfeksiyonlarda antibiyogramla duyarlılık kanıtlanması gerekmektedir.

     Endikasyonlar

     mg olarak günlük doz

     Toplam   tedavi   süresi

     (potansiyel         olarak

     siprofloksasin    ile    ilk

     parenteral tedavi dahil)

     Alt solunum yolu enfeksiyonları

     Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmeleri

     Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

     7 ila 14 gün

     Üst solunum yolu enfeksiyonları

     Kronik   sinüzitin

     akut alevlenmeleri

     Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

     7 ila 14 gün

     Kronik   süpüratif

     otitis media

     Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

     7 ila 14 gün

     Malign       otitis

     externa

     Günde iki doz 750 mg

     28 gün ile 3 ay arası

     Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları

     Günde iki kez 250 mg ila 500 mg

     3 gün

     Pre-menopozal kadınlarda tek doz 500 mg kullanılabilir

     Şiddetli enfeksiyonlar ve/veya gram pozitif ya da anaerobik bakterilere bağlı şiddetli enfeksiyonlar

     Siprofloksasin monoterapisi, şiddetli enfeksiyonların ve Gram-pozitif veya anaerobik patojenlerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisi için uygun değildir. Bu tip enfeksiyonlarda SİFLOKS, diğer uygun antibakteriyel ajanlarla birlikte uygulanmalıdır.

     Streptokokal enfeksiyonlar (Streptococcus pneumoniae dâhil)

     Siprofloksasin, etkililiği yetersiz olduğundan dolayı streptokokal enfeksiyonların tedavisinde önerilmez.

     Genital sistem enfeksiyonları

     Gonokokal üretrit, servisit, epididimo-orşit ve pelvik inflamatuvar hastalıklar florokinolona dirençli Neisseria gonorrhoeae izolatlarından kaynaklanabilir. Bu yüzden SİFLOKS, gonokokal üretrit veya servisit tedavisinde sadece siprofloksasine dirençli Neisseria gonorrhoeae dışlanabildiğinde uygulanmalıdır.

     Epididimo-orşit ve pelvik inflamatuvar hastalıklar için, ampirik siprofloksasin sadece siprofloksasine dirençli Neisseria gonorrhoeae dışlanamazsa uygun başka bir antibakteriyel ajan (örn. sefalosporin) ile kombinasyon halinde düşünülmelidir. Üç günlük tedavi sonucunda klinik iyileşme sağlanamadıysa tedavi yeniden değerlendirilmelidir.

     Üriner sistem enfeksiyonları

     İdrar yolları enfeksiyonlarında en yaygın ilişkili patojen olan Escherichia coli’nin florokinolonlara direnci yaşanılan bölgeye göre farklılık gösterir. Reçete eden hekimlerin lokal olarak bölgelerindeki Escherichia coli’nin florokinolonlara direnç prevalansını dikkate almaları tavsiye edilmektedir.

     Pre-menopozal kadınlarda komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılabilen tek doz siprofloksasinin, uzun tedavi süresindense daha düşük etkililik ile ilişkili olması beklenmektedir. Bu Escherichia coli’nin kinolonlara karşı gittikçe artan direnç düzeyi açısından daha fazla dikkate alınmalıdır.

     İntra-abdominal enfeksiyonlar

     Siprofloksasinin, cerrahi sonrası intra-abdominal enfeksiyonlardaki etkililiği ile ilgili sınırlı veriler bulunmaktadır.

     Seyahat ishali

     Seyahat edilen ülkelerdeki ilgili patojenlerde bulunan siprofloksasine dirence ilişkin bilgiler göz önüne alınmalıdır.

     Kemik ve eklem enfeksiyonları

     Siprofloksasin mikrobiyolojik sonuçlara bağlı olarak diğer antimikrobiyal ajanlar ile kombinasyon şeklinde birlikte kullanılmalıdır.

     Solunum yolu şarbonu

     İnsanlarda kullanımı, in-vitro duyarlılık verilerine ve insanlardaki sınırlı verilerle birlikte hayvanlardan elde edilen deneysel verilere dayanmaktadır. Tedavi eden hekimler, şarbon tedavisi ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası konsensüs dokümanlarına başvurmalıdır.

     Çocuklar ve ergenler

     Siprofloksasinin çocuklar ve adolesanlardaki kullanımı mevcut resmi kılavuzları izlemelidir. Siprofloksasin tedavisine, sadece çocuklar ve adolesanlarda kistik fibrozis ve/veya ağır enfeksiyonların tedavisinde deneyimli hekimler tarafından başlanmalıdır.

     Siprofloksasinin gelişmemiş hayvanların ağırlık taşıyan eklemleri üzerinde artropatiye neden olduğu gösterilmiştir. Çocuklarda siprofloksasin kullanımı ile ilgili olarak yapılan randomize, çift kör bir çalışmadan elde edilen güvenlilik verileri (siprofloksasin: n=335, ortalama yaş = 6,3 yıl; komparatörlar: n=349, ortalama yaş = 6,2 yıl; yaş aralığı = 1 ila 17 yıl), +42. gün %7,2 ila %4,6 değerinde ilaçla ilgili olduğundan şüphelenilen artropati insidansı (eklemle ilgili klinik belirti ve semptomlardan farklı) ortaya çıkarmıştır. Bir yıllık takip itibariyle ilaçla ilgili artropati insidansı sırasıyla %9 ve %5,7 olmuştur. Zamanla şüpheli ilaçla ilgili artropati olgularındaki artış, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Eklem ve/veya çevre doku ile ilgili olası advers olaylardan dolayı tedaviye, sadece dikkatli bir fayda/risk değerlendirmesinden sonra başlanmalıdır (Bkz. Bölüm 4.8).

     Kistik fibrozisde bronko-pulmoner enfeksiyonlar

     Klinik çalışmalarda 5 -17 yaş arası çocuklar ve gençler dâhil edilmiştir. 1 yaş ve 5 yaş arası çocukların tedavisinde daha sınırlı deneyim mevcuttur.

     Komplike üriner sistem enfeksiyonları ve piyelonefrit

     İdrar yolu enfeksiyonları için siprofloksasin tedavisi diğer tedaviler kullanılamaz olduğunda göz önünde bulundurulmalıdır ve mikrobiyolojik sonuçlara dayalı olmalıdır. Klinik çalışmalarda 1 -17 yaş arası çocuklar ve gençler dâhil edilmiştir.

     Diğer spesifik şiddetli enfeksiyonlar

     Resmi kılavuzlar doğrultusunda veya diğer tedaviler kullanılamadığında dikkatli bir fayda-risk değerlendirmesinin ardından ya da konvansiyonel tedavi başarısız olduktan sonra ve mikrobiyolojik dokümantasyon siprofloksasin kullanımını gerekçelendirebildiğinde diğer şiddetli enfeksiyonlarda kullanılabilir.

     Yukarıda bahsedilenler dışındaki spesifik şiddetli enfeksiyonlar için siprofloksasin kullanımı, klinik çalışmalarda değerlendirilmemiş olup bununla ilgili klinik deneyim sınırlıdır. Dolayısıyla bu enfeksiyonların görüldüğü hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır.

     Aşırı duyarlılık

     Bazı durumlarda ilk uygulamadan sonra anafilaksi ve anafilaktoid reaksiyonları da içerebilen aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar hemen ortaya çıkabilir (Bkz. Bölüm 4.8) ve yaşamı tehdit edici olabilir.

     Bu gibi durumlarda SİFLOKS kesilmeli ve uygun tıbbi tedavi uygulanmalıdır.

     Kas-iskelet sistemi

     SİFLOKS, genelde kinolon tedavisi ile ilgili tendon hastalığı/bozukluğu öyküsü görülen hastalarda kullanılmamalıdır. Yine de çok nadir durumlarda, neden olan organizmanın mikrobiyolojik dokümantasyonunun ve risk/fayda dengesinin değerlendirilmesinin ardından, mikrobiyolojik verilerin siprofloksasin kullanımını gerekçelendirebildiği yerlerde özellikle standart tedavi başarısız olduğunda veya bakteriyel direnç var ise bazı şiddetli enfeksiyonların tedavisi için bu hastalara SİFLOKS reçete edilebilir.

     SİFLOKS ile tedavinin ilk 48 saati içerisinde dahi bazen bilateral olabilen tendinit ve tendon kopması (özellikle aşil tendonu) meydana gelebilir. Tendon inflamasyonu ve kopması, siprofloksasin tedavisi bırakıldıktan sonra birkaç aya kadar dahi meydana gelebilir. Bu tendinopati riski, yaşlı hastalarda veya eş zamanlı olarak kortikosteroidlerle tedavi edilen hastalarda artabilir (Bkz. Bölüm 4.8).

     Herhangi bir tendinit belirtisi görüldüğünde (örn. ağrılı şişlik, inflamasyon), siprofloksasin tedavisi bırakılmalıdır. Etkilenen bacağın dinlendirilmesine özen gösterilmelidir.

     Miyastenia gravis şiddetlenmesi:

     Florokinolonlar nöromüsküler blokaj aktivitesine sahiptirler ve miyastenia gravisli hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan miyasteniagravisli hastalarda, ventilatör destek ihtiyacı ve ölümü kapsayan pazarlama sonrası bildirilen ciddi advers olaylar florokinolonla ilişkilendirilmiştir. Öyküsünde miyastenia gravis bulunan hastalar florokinolon kullanımından kaçınmalıdır (Bkz. Bölüm 4.8).

     Görme bozuklukları

     Görme bozukluğu başlarsa veya gözlerde herhangi bir etki hissedilirse, derhal göz doktoruna başvurulmalıdır.

     Kardiyak bozukluklar

     Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma riskini arttırabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

     QT aralığının uzamasına neden olabilecek bilinen risk faktörleri olan hastalarda, siprofloksasin dahil florokinolon kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Örneğin;

     Kongenital uzun QT sendromu

     QT aralığının uzamasına neden olabilecek ilaçların (ör. eşzamanlı kullanım sınıf IA veya III antiaritmikler, trisiklik antidepresanlar, makrolidler, antipsikotikler) eş zamanlı kullanımı Düzeltilmemiş elektrolit dengesizliği (ör. Hipokalemi, hipomagnezemi)

     Kardiyak hastalıklar (ör. kalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü, bradikardi)

     Yaşlı hastalar ve kadınlar QTc uzatan ilaçlara karşı daha hassas olabilir. Bu nedenle bu popülasyonda siprofloksasin de dahil olmak üzere florokinolonlar kullanılırken dikkatli olunmalıdır (Bkz. Bölüm 4.2, 4.5, 4.8, 4.9).

     Hipoglisemi

     Diğer kinolonlar ile olduğu gibi, hipoglisemi en sık olarak diyabetik hastalarda, özellikle yaşlı popülasyonda bildirilmiştir. Tüm diyabetik hastalarda kan glukoz düzeyinin dikkatle izlenmesi önerilmektedir (Bkz. Bölüm 4.8).

     Gastrointestinal sistem

     Tedavi sırasında veya sonrasında (tedaviden sonraki birkaç hafta dâh il) şiddetli ve persistan diyare meydana gelmesi, acil tedavi gerektiren antibiyotik ile ilişkili koliti (ölümcül sonuçları olabilen hayatı tehdit edici durum) gösterebilir (Bkz. Bölüm 4.8). Bu tip durumlarda SİFLOKS derhal bırakılmalı ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Bu durumda anti-peristaltik ilaçlar kontrendikedir.

     Fotosensitivite

     Siprofloksasinin ışık duyarlılığı reaksiyonlarına neden olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle SİFLOKS alan hastalar yoğun gün ışığına veya UV ışınlarınam aruz bırakılmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.8).

     Santral sinir sistemi (SSS)

     Diğer kinolonlarda olduğu gibi siprofloksasinin de nöbetleri tetiklediği veya nöbet eşiğini düşürdüğü bilinmektedir.

     Status epilepticus vakaları bildirilmiştir. SİFLOKS, nöbete yatkınlığı bulunan santral sinir sistemi bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Nöbet oluşması halinde, SİFLOKS kesilmelidir (Bkz. Bölüm 4.8).

     Siprofloksasinin ilk defa uygulanmasından sonra dahi psikiyatrik reaksiyonlar oluşabilir. Nadir vakalarda depresyon veya psikotik reaksiyonlar, intihar fikrine/düşüncelerine ve intihara teşebbüs veya intihar etmeye kadar gidebilir. Hastanın bu reaksiyonlardan herhangi birini geliştirmesi durumunda, SİFLOKS kesilmelidir.

     Siprofloksasin alan hastalarda parestezi, hipoestezi, disestezi veya zayıflık ile sonuçlanan duyusal veya sensorimotor polinöropati vakaları bildirilmiştir. Geri dönüşsüz durumların gelişmesini önlemek amacıyla ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya halsizlik dahil nöropati semptomları görülen hastalarda SİFLOKS tedavisi bırakılmalıdır. (Bkz. Bölüm 4.8)

     Renal ve üriner sistem

     Siprofloksasinin kullanımıyla ilişkili kristalüri bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.8). Siprofloksasin alan hastalar bol su içmeli ve idrarın aşırı alkali olmasından kaçınılmalıdır.

     Böbrek fonksiyon bozukluğu

     SİFLOKS, büyük oranda böbreklerden atıldığından, siprofloksasin birikiminden dolayı advers ilaç reaksiyonlarında bir artıştan kaçınmak için böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda doz ayarlaması gereklidir (Bkz. Bölüm 4.2).

     Yaşlı hastalarda renal fonksiyon azaldığı için doz ayarlamasına dikkat edilmelidir. Renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte olduğunda doz azaltılmasına dikkat edilmelidir.

     Hepatobilier sistem

     Siprofloksasinle hepatik nekroz ve yaşamı tehdit eden karaciğer yetmezliği olguları bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.8). Karaciğer hastalığının herhangi bir belirti ve bulgusunun (anoreksi, sarılık, idrarda koyulaşma, kaşıntı veya hassas abdomen) bulunması durumunda tedavi kesilmelidir.

     Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz yetmezliği

     Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz yetmezliği bulunan hastalarda siprofloksasin ile hemolitik reaksiyonlar bildirilmiştir. Potansiyel faydasının olası riske ağır bastığı düşünülmedikçe, bu hastalarda siprofloksasin kullanımından kaçınılmalıdır. Bu durumda, olasılıkla gerçekleşebilecek hemoliz durumu izlenmelidir.

     Direnç

     Siprofloksasin tedavisi sırasında veya tedavi sürecinin ardından, klinik olarak belirgin süper enfeksiyonla birlikte veya süper enfeksiyon olmaksızın siprofloksasine direnç gösteren bakteriler izole edilebilir. Uzun süreli tedaviler sırasında ve hastane enfeksiyonları ve/veya Staphylococcus ve Pseudomonas türlerinin neden olduğu enfeksiyonlar tedavi edilirken siprofloksasin seçilmesi siprofloksasine dirençli bakteriler açısından farklı bir risk oluşturabilir.

     Sitokrom P450

     Siprofloksasin CYP1A2’yi inhibe eder ve dolayısıyla bu enzim ile metabolize olan eş zamanlı uygulanan maddelerin (örn. teofilin, klozapin, olanzapin, ropinirol, tizanidin, duloksetin, agomelatin) serum konsantrasyonunun artmasına neden olabilir. Bu yüzden siprofloksasin ile eş zamanlı olarak bu maddeleri kullanan hastalar, klinik doz aşımı bulguları açısından yakından izlenmelidir ve serum konsantrasyonlarının (örn. teofilinin) tespit edilmesi gerekebilir (Bkz. Bölüm 4.5). Siprofloksasinin tizanidin ile birlikte uygulanması kontrendikedir.

     Metotreksat

     Siprofloksasinin metotreksat ile eş zamanlı kullanımı önerilmez (Bkz. Bölüm 4.5).

     Testlerle etkileşim

     Siprofloksasinin Mycobacterium tuberculosis’e karşı in vitro aktivitesi, hali hazırda siprofloksasin kullanan hastalardan alınan örneklerde yanlış negatif bakteriyolojik test bulgularına neden olabilir.

     • 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

      Diğer tıbbi ürünlerin siprofloksasin üzerine etkisi

      QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar

      Siprofloksasin diğer florokinolonlarla benzer şekilde QT aralığını uzattığı bilinen ilaçları almakta olan hastalarda ihtiyatlı bir şekilde kullanılmalıdır (örn. Sınıf IA ve III antiaritmikler, trisiklik antidepresanlar, makrolidler, antipsikotikler) (Bkz. Bölüm 4.4).

      Şelasyon kompleksi formülasyonları

      Oral siprofloksasin ile birlikte demir, sukralfat veya antasitler ve kuvvetli tamponlanmış ilaçlar (antiretroviral ilaçlar) ile magnezyum, alüminyum veya kalsiyum içeren tedavi edici ürünler ve sevelamer, lantan karbonat gibi polimerik fosfat bağlayıcılar alındığında siprofloksasin absorbsiyonu azalır. Birlikte kullanımı gerektiğinde SİFLOKS diğer ilaçlardan 1-2 saat önce veya en az 4 saat sonra verilmelidir. Bu sınırlama H2 reseptör blokörü sınıfı antasit ilaçlar için geçerli değildir.

      Gıda ve süt ürünleri

      Öğün sırasında alınan kalsiyum, siprofloksasinin absorpsiyonunu anlamlı derecede etkilemez. Bununla birlikte, siprofloksasin ile süt ürünleri veya mineral katkılı içeceklerin (örn: süt, yoğurt, kalsiyum destekli portakal suyu) aynı anda kullanılması, siprofloksasinin absorpsiyonunu azaltabilir. Bu yüzden, SİFLOKS’u bu şekilde kullanımından kaçınılmalıdır.

      Probenesid

      Probenesid, siprofloksasinin renal atılımını engeller. Probenesid içeren tedavi edici ürünlerle birlikte kullanımı siprofloksasinin serum konsantrasyonunun yükselmesine yol açar.

      Metoklopramid

      Metoklopramid (oral), siprofloksasinin absorbsiyonunu hızlandırır ve doruk kan düzeyine daha kısa sürede ulaşmasına neden olur. Ancak siprofloksasinin biyoyararlanımı üzerine etkisi yoktur.

      Omeprazol

      Siprofloksasinin omeprazol içeren tedavi edici ürünlerle birlikte uygulanması, siprofloksasinin Cmaks ve EAA değerlerinde hafif bir düşüşe yol açabilir.

      Siprofloksasin’in diğer tıbbi ürünler üzerine etkisi

      Tizanidin

      Tizanidin içeren tedavi edici ürünler, SİFLOKS ile birlikte uygulanmamalıdır. (Bkz. Bölüm 4.3). Sağlıklı bireylerde yapılan bir klinik çalışmada, tizanidin serum konsantrasyonlarında siprofloksasin ile birlikte verildiğinde bir artış görülmüştür (Cmaks artışı: 7 kat, aralık: 4-21 kat, EAA artışı: 10 kat, aralık: 6-24 kat). Artan serum konsantrasyonlarına bağlı hipotansif ve sedatif etkiler artmıştır (Bkz. Bölüm 4.4).

      Metotreksat

      SİFLOKS ile metotreksatın aynı anda uygulanması, metotreksatın renal tübüllerden transportunu inhibe ederek metotreksatın plazma düzeylerinde artışa yol açabilir. Bu metotreksat ile bağlantılı toksik reaksiyonların riskini arttırabilir. Siprofloksasinin metotreksat ile eş zamanlı kullanımı önerilmez (Bkz. Bölüm 4.4)

      Teofilin

      Siprofloksasin ve teofilin içeren tedavi edici ürünlerin eş zamanlı uygulanmaları serum teofilin düzeyinde arzu edilmeyen artışa yol açabilir. Bu durumda teofiline ait istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir ve nadiren bu etkiler hayati veya öldürücü olabilir. Eğer iki tedavi edici ürünün kombinasyon şeklinde kullanımı gerekiyorsa serum teofilin düzeyi izlenmeli ve teofilin dozu uygun şekilde azaltılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4).

      Diğer ksantin türevleri

      Siprofloksasin ve kafein ya da pentoksifilin (okspentifilin) içeren ürünler eşzamanlı kullanıldığında, söz konusu ksantin türevlerinin serum konsantrasyonlarının arttığı bildirilmiştir.

      Siklosporin

      Eş zamanlı siprofloksasin ve siklosporin içeren tedavi edici ürünler verildiğinde serum kreatinin düzeyinde geçici yükselme gözlenmiştir. Bu nedenle bu hastaların serum kreatinin düzeyleri haftada iki kere kontrol edilmelidir.

      Vitamin K antagonistleri

      Siprofloksasinin bir vitamin K antagonistiyle eşzamanlı uygulanması bu ilaçların antikoagülan etkilerini artırabilir. Söz konusu risk altta yatan enfeksiyona, hastanın yaş ve genel durumuna bağlı olarak değişebilir dolayısıyla siprofloksasinin INR (uluslararası normalize edilmiş oran) artışına katkısını belirlemek güçtür. SİFLOKS’un bir vitamin K antagonistiyle (ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion) birlikte uygulandığı sırada ya da bu uygulamadan hemen sonra INR sık sık izlenmelidir.

      Duloksetin

      Klinik çalışmalar duloksetinin fluvoksamin gibi güçlü CYP450 1A2 izoenzim inhibitörleri ile eş zamanlı kullanımının, duloksetinin EAA ve Cmaks değerlerinde artışa yol açabileceğini göstermiştir. Siprofloksasin ile olası bir etkileşime ait hiçbir klinik veri olmamasına rağmen, eş zamanlı kullanımda benzer etkiler beklenebilir (Bkz. Bölüm 4.4)

      Ropinirol

      Klinik bir çalışmada, orta derecede bir CYP450 1A2 izozim inhibitörü olan ropinirol ile siprofloksasinin eşzamanlı kullanımı ropinirolün Cmaks ve EAA değerlerinde sırasıyla %60 ve %84’lük artışa neden olmuştur. Siprofloksasinle eşzamanlı uygulandığı durumda ropinirolle ilişkili istenmeyen etkilerin izlenmesi ve uygun biçimde doz ayarlaması önerilmektedir (Bkz. Bölüm 4.4).

      Lidokain

      Sağlıklı gönüllülerde lidokain içeren tedavi edici ürünlerin CYP450 1A2 izozimi inhibitörü olan siprofloksasin ile eşzamanlı kullanımının, intravenöz lidokain klerensini %22 azalttığı gösterilmiştir. Lidokain tedavisi iyi tolere edilmesine karşı, vaka raporlarında eşzamanlı uygulamada ortaya çıkabilecek siprofloksasin ile ilişkili muhtemel yan etkiler bildirilmektedir.

      Klozapin

      250 mg siprofloksasinin 7 gün süreyle klozapinle eşzamanlı uygulamasını takiben, klozapin ve N-desmetilklozapin serum konsantrasyonları sırasıyla %29 ve %31 oranlarında artmıştır. SİFLOKS ile eşzamanlı kullanım sırasında ya da hemen sonrasında klinik izlem ve uygun klozapin doz ayarlaması tavsiye edilmektedir (Bkz. Bölüm 4.4).

      Sildenafil

      Sildenafilin Cmaks ve EAA değerleri sağlıklı bireylerde, 500 mg siprofloksasinle eşzamanlı uygulanan 50 mg’lık oral dozu takiben yaklaşık iki kat artmıştır. Dolayısıyla SİFLOKS’un sildenafille birlikte reçete edildiği durumda riskler ve yararlar göz önünde bulundurulmalıdır.

      Fenitoin

      Aynı anda siprofloksasin ve fenitoin alan hastaların serum fenitoin seviyelerinde değişme (artma veya azalma) gözlenmiştir. Bu durumda, ilaç seviyelerinin izlenmesi tavsiye edilmektedir.

      Agomelatin

      Klinik çalışmalarda, güçlü bir CYP450 1A2 izoenzim inhibitörü olan fluvoksaminin aglomelatin metabolizmasını önemli derecede inhibe ederek agomelatine maruziyeti 60 kat artırmakta olduğu gösterilmiştir. Bir orta derece CYP450 1A2 inhibitörü olan siprofloksasin ile benzer bir etkileşim için klinik veri bulunmamasına rağmen, eş zamanlı kullanımı durumunda benzer etkiler beklenebilir (Bkz. Bölüm 4.4).

      Zolpidem

      4.6. Gebelik ve laktasyon

      Gebelikte kullanım kategorisi: C’dir.

      Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Siprofloksasinin çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Önlem olarak, uygun bir kontrasepsiyon yöntemi kullanılması önerilmektedir.

      Gebelik dönemi

      Siprofloksasinin hamile kadınlarda kullanımından elde edilen veriler, malformasyon veya fetüs/yenidoğan toksisitesini göstermemektedir. Jüvenil ve doğum öncesi dönemde kinolonlara maruz kalan hayvanlarda tam olarak gelişmemiş kıkırdağa etkileri gözlendiğinden, ilacın olgunlaşmamış insan organizmasında/fetüste artiküler kıkırdak hasarına sebebiyet verebileceği dışlanamaz (Bkz. Bölüm 5.3).

      Önlem olarak, hamilelikte siprofloksasin kullanımından kaçınılmalıdır.

      Laktasyon dönemi

      Siprofloksasin anne sütüne itrah edilir. Olası a rtiküler hasar riskine bağlı olarak, SİFLOKS’un emzirme sırasında kullanımı önerilmemektedir (Bkz. Bölüm 5.3).

      Üreme yeteneği / Fertilite

      Hayvanlar üzerindeki çalışmalar için Bkz. Bölüm 5.3.

      • 4.7 Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkiler

      4.8. İstenmeyen etkiler

      Siprofloksasin (oral, parenteral) ile gerçekleştirilen tüm klinik çalışmalara dayanan advers ilaç reaksiyonları, sıklık bakımından CIOMS III kategorilerine göre listelenmiştir (toplam n= 51621).

      Siprofloksasin kullanımında bildirilen advers reaksiyon sıklıkları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Her sıklık grubunda, istenmeyen etkiler azalan ciddiyet sıralamasına göre sunulmuştur. Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (mevcut verilerden kestirilememiştir).

      Yalnızca pazarlama sonrası sürveyans sırasında tanımlanan ve sıklığı kestirilemeyen advers reaksiyonlar “bilinmiyor” başlığı altında sıralanmıştır.

      Sistem  organ

      sınıfı

      Yaygın

      Yaygın olmayan

      Seyrek

      Çok seyrek

      Bilinmiyor

      Enfeksiyonlar

      ve

      enfestasyonlar

      Mikotik süperinfeksiyo nlar

      Kan ve lenf sistemi hastalıkları

      Eozinofili

      Lökopeni, anemi, nötropeni, lökositoz, trombositope ni, trombositemi.

      Hemolitik anemi, agranülositoz, pansitopeni (hayatı tehdit eden), kemik iliği depresyonu (hayatı tehdit eden)

      Bağışıklık sistem hastalıkları

      Alerjik reaksiyon, alerjik ödem/anyijoö dem

      Anafilaktik reaksiyon, anafilaktik şok   (hayatı

      tehdit   eden)

      (Bkz. Bölüm 4.4),   serum

      hastalığı benzeri reaksiyon

      Metabolizma ve   beslenme

      sistemi hastalıkları

      İştahta ve gıda alımında azalma

      Hiperglisemi

      Hipoglisemi

      (Bkz. Bölüm

      4.4)

      Psikiyatrik

      hastalıklar

      Psikomotor hiperaktivite/ ajitasyon

      Konfüzyon ve oryantasyon bozukluğu, anksiyete reaksiyonları, anormal rüyalar (kabus), depresyon (intihar fikri/düşüncel eri      veya

      intihara teşebbüs  ve

      intihar etmeye varma olasılığı (Bkz. Bölüm 4.4) ), halüsinayon

      Psikotik reaksiyonlar (intihar fikri/düşüncel eri      veya

      intihara teşebbüs   ve

      intihar etmeye varma olasılığı) (Bkz. Bölüm 4.4)

      Mani, hipomani dahil

      Sinir   sistemi

      hastalıkları

      Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozuklukları, tat bozuklukları

      Parestezi,dise stezi, hipoestezi, tremor (titreme), nöbetler (status epileptikus dahil) (Bkz. Bölüm  4.4),

      vertigo

      Migren koordinasyon bozukluğu, yürüme güçlüğü, koku bozuklukları, intrakraniyal hipertansiyon (psödotümör serebri)

      Periferal nöropati  ve

      polinöropati (Bkz. Bölüm 4.4)

      Göz hastalıkları

      Görme bozuklukları (ör. diplopi)

      Görsel  renk

      bozuklukları

      Kulak ve iç kulak hastalıkları

      Kulak çınlaması, işitme kaybı/işitme azalması

      Kardiyak hastalıklar

      Taşikardi

      Ventriküler aritmi, torsades   de

      pointes (özellikle QT uzaması açısından risk faktörü bulunan hastalarda), EKG’de uzamış  QT

      (Bkz. Bölüm 4.4 ve 4.9)

      Vasküler hastalıklar

      Vazodilatasy on, hipotansiyon, senkop

      Vaskülit

      Göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

      Dispne

      (astımla ilgili durumlar dâhil)

      Gastrointestina

      l hastalıklar

      Bulantı, diyare

      Kusma, gastrointestina l ve abdominal ağrı, dispepsi, gaz şişkinliği

      Antibiyotik kaynaklı kolit (çok nadiren ölümle sonuçlanabile n)

      Pankreatit

      Hepatobiliyer

      hastalıklar

      Transaminaz seviyelerinde artış, bilirubin artışı

      Hepatik yetmezlik, kolestatik sarılık, hepatit

      Karaciğer nekrozu (çok nadiren hayatı tehdit   eden

      karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir.) (Bkz. Bölüm 4.4)

      Deri ve deri altı       doku

      hastalıkları

      Döküntü, kaşıntı, ürtiker

      Işık duyarlılığı reaksiyonları (Bkz. Bölüm

      4.4)

      Peteşi, eritema multiforme, eritema nodosum, Stevens-Johnson sendromu (potansiyel olarak hayatı tehdit edici), toksik epidermal nekroliz (potansiyel olarak hayatı tehdit edici)

      Akut  genel

      ekzantematöz püstüloz (AGEP), Eozinofili ve sistemik semptomlarla seyreden ilaç sendromu (DRESS)

      Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

      Kas-iskelet ağrısı     (örn.

      ekstremite ağrısı,       sırt

      ağrısı,   göğüs

      ağrısı)  Atralji

      (eklem ağrısı)

      Miyalji, artrit,      kas

      tonusunda artış        ve

      kramp

      Kas güçsüzlüğü, tendinit, tendon rüptürü (çoğunlukla Aşil tendonu) (Bkz. Bölüm

      • 4.4) , miyastenia gravis şiddetlenmesi (Bkz. Bölüm

       • 4.4)

      Böbrek    ve

      idrar      yolu

      hastalıkları

      Renal bozukluk

      Renal yetmezlik Hematüri Kristalüri (Bkz.

      Bölüm 4.4) Tübülointerst isyel nefrit

      Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

      Asteni, ateş

      Ödem, terleme (hiperhidrozi s)

      Araştırmalar

      Alkalen fosfataz düzeyinde artış

      Amilaz artışı

      INR (International normalized ratio)    artışı

      (Vitamin K antagonistleri ile     tedavi

      edilen hastalarda)

      *Bu reaksiyonlar, pazarlama sonrası çalışmalardan ve genelde QT uzaması risk faktörü olan hastalardan elde edilen advers reaksiyonlardır (Bkz. Bölüm 4.4).

      Pediyatrik hastalar


      5.1. Farmakodinamik özellikler

      Farmakoterapötik grup: Sistemik kullanılan antibakteriyeller, Florokinolonlar

      ATC kodu: J01MA02

      Etki mekanizması

      Bir florokinolon antibakteriyel ilaç olarak siprofloksasinin bakterisid özelliği, bakteriyel DNA replikasyonu, transkripsiyonu, onarımı ve rekombinasyonu için gerekli enzimler olan tip II topoizomeraz (DNA giraz) ve topoizomeraz IV inhibisyonunu içermektedir.

      Farmakokinetik/farmakodinamik ilişki

      Etkililik, çoğunlukla bakteriyel bir patojen için siprofloksasinin maksimum serum konsantrasyonu (Cmaks) ile minimum inhibitör konsantrasyonu (MIC) arasındaki ilişkiye ve eğri altında kalan alan (EAA) ile MIC arasındaki ilişkiye dayanır.

      Direnç mekanizması

      İn vitro siprofloksasin direnci yaygınlıkla çoklu adımlı mutasyonlar aracılığıyla topoizomeraz IV ve DNA girazdaki hedef alan mutasyonlarına bağlıdır. Siprofloksasin ve diğer florokinolonlar arasında çarpraz-direnç sonuçları değişkendir. Tekli mutasyonlar klinik dirençten çok duyarlılıkta azalmaya neden olabilir, ancak çoklu mutasyonlar genellikle klinik siprofloksasin direnci ve kinolon sınıfı arasında çapraz dirençle sonuçlanabilir.

      Aynı sınıfta yer alan çeşitli etkin maddelerin fizikokimyasal özellikleri ve her etkin maddenin taşınma sistemlerinin afinitesine bağlı olarak, geçirgenlik ve/veya etkin madde taşma pompası direnç mekanizmalarının florokinolonların duyarlılığı üzerine değişken etkileri olabilir. Tüm in-vitro direnç mekanizmaları klinik izolatlar üzerinde yaygın olarak gözlemlenmektedir. Geçirgenlik bariyerleri (Pseudomonas aeruginosa’ da yaygındır) gibi diğer antibiyotikleri inaktive eden direnç mekanizmaları ve taşma mekanizmaları siprofloksasine duyarlılığı etkileyebilir.

      Qnr geni tarafından kodlanmış plazmid-aracılı direnç bildirilmiştir.

      Antibakteriyel aktivite spektrumu

      Bakterilerin duyarlı veya dirençli olduğunu gösteren minimum konsantrasyon seviyeleri (breakpoints), duyarlı suşları orta seviyede duyarlı olan suşlardan ve orta seviyede duyarlı olanları ise dirençli suşlardan ayırır:

      EUCAST tavsiyeleri

      Mikroorganizmalar

      Duyarlı

      Dirençli

      Enterobacteriaceae

      Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

      Dirençli >1 mg/L

      Pseudomonas türleri

      Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

      Dirençli >1 mg/L

      Acinetobacter türleri

      Duyarlı ≤ 1 mg/L

      Dirençli >1 mg/L

      Staphylococcus türleri1

      Duyarlı ≤ 1 mg/L

      Dirençli >1 mg/L

      Haemophilus influenzae ve

      Moraxella catarrhalis

      Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

      Dirençli >0,5 mg/L

      Neisseria gonorrhoeae

      Duyarlı ≤ 0,03 mg/L

      Dirençli >0,06 mg/L

      Neisseria meningitidis

      Duyarlı ≤ 0,03 mg/L

      Dirençli >0,06 mg/L

      Türle ilgili olmayan kırılma noktaları*

      Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

      Dirençli >1 mg/L

      1Staphylococcus türleri - yüksek dozda tedavi ile ilgili siprofloksasin için kırılma noktaları.

      * Genelde FK/FD verilerine dayanarak türle ilgili olmayan kırılma noktaları tespit edilmiştir ve bunlar spesifik türlerin MIC dağılımlarından bağımsızdır.

      Kazanılan direncin prevalansı, coğrafi olarak ve zamanla değişebilmektedir, özellikle ciddi enfeksiyonların tedavisinde, belirli türler için dirence ait lokal bilgiler istenir. Gerektiği takdirde, ajanın en azından bazı enfeksiyon türleri için kullanımının sorgulandığı, direncin yerel prevalansının arttığı durumlarda, uzmanlardan görüş istenebilir.

      Aşağıda sıralanan bakteri cins ve türlerinin in vitro koşullarda siprofloksasine yaygın biçimde duyarlı olduğu gösterilmiştir:

      Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

      Bacillus anthracis(1)

      Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

      Aeromonas spp.

      Brucella spp.

      Citrobacter koseri

      Francisella tularensis

      Haemophilus ducrevi

      Haemophilius influenzae*

      Legionella spp.

      Moraxella catarrhalis*

      Neisseria meningitidis

      Pasteurella spp.

      Salmonella spp.*

      Shigella spp.*

      Vibrio spp.

      Yersinia pestis

      Anaerobik mikroorganizmalar

      Mobiluncus

      Diğer Mikroorganizmalar

      Chlamydia trachomatis ($)

      Chlamydia pneumoniae ($)

      Mycoplasma hominis ($)

      Mycoplasma pneumoniae ($)

      Edinilmiş direncin sorun olabileceği türler

      Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

      Enterococcus faecalis($)

      Staphylococcus spp.* (2)

      Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

      Acinetobacter baumanni+

      Burkholderia cepacia+*

      Camplybacter spp. +*

      Citrobacter freundii*

      Enterobacter aerogenes

      Enterobacter cloacae*

      Escherichia coli*

      Klebsiella pneumoniae*

      Morganella morganii*

      Neisseria gonorrhoeae*

      Proteus mirabilis*

      Proteus vulgaris*

      Providencia spp.

      Pseudomonas aeruginosa*

      Klebsiella oxytoca

      Serratia marcescens*

      Pseudomonas fluorescens

      Anaerobik mikroorganizmalar

      Peptostreptococcus spp.

      Propionibacterium acnes

      Aşağıda belirtilen mikroorganizmalar doğaları gereği siprofloksasine dirençli kabul edilir:

      Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

      Actinomyces

      Enterococcus faecium

      Listeria monocytogenes

      Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

      Stenotrophomonas maltophilia

      Anaerobik mikroorganizmalar

      Yukarıda listelenenler dışında

      Diğer mikroorganizmalar

      Mycoplasma genitalium

      Ureaplasma urealitycum

      *:  Duyarlı izolatlar için onaylı klinik koşullarda klinik etkililik kanıtlanmıştır

      +:  Bir veya daha fazla AB ülkesinde direnç oranı ≥ %50

      ($): Edinilmiş direnç mekanizması yokluğunda doğal ara duyarlılık

      • (1) : Bacillus anthracis sporlarının inhalasyonuna bağlı deneysel hayvan enfeksiyonlarında

      çalışmalar gerçekleştirilmiştir; bu çalışmalarda maruziyetten kısa süre sonra başlanan antibiyotiklerin, tedavi infektif doz altında organizmadaki sporların sayısını düşürmek amacıyla yapılmışsa hastalığın meydana gelmesini önlediği ortaya çıkmıştır. İnsan gönüllülerde önerilen kullanım esas olarak in vitro duyarlılığa ve sınırlı insan verileri ile birlikte deneysel hayvan verilerine dayanmaktadır. Yetişkinlerde 500 mg dozda günde iki oral siprofloksasin ile iki aylık tedavi süresi insanlarda şarbon enfeksiyonunun önlenmesi için etkili doz olarak kabul edilmiştir. Tedaviyi uygulayan doktor şarbon tedavisi bakımından ulusal ve/veya uluslararası konsensüs belgelerine başvurmalıdır.

      • (2) : Metisiline dirençli S. aureus çok yaygın olarak florokinolonlara eş direnç gösterir.

      Metisiline direnç oranı tüm stafilokok türler arasında %20 - %50 civarındadır ve genellikle nozokomiyal izolatlarda daha yüksektir.

      • 5.2. Farmakokinetik özellikler

       Emilim

       250 mg, 500 mg ve 750 mg siprofloksasin tabletlerin tek dozlarının oral uygulamasının ardından siprofloksasin, çoğunlukla ince bağırsaktan olmak üzere hızlı ve geniş ölçüde emilir ve maksimum serum konsantrasyonlarına 1-2 saat sonra ulaşır.

       100-750 mg’lık tek dozlar, 0,56 ve 3,7 mg/L arasında doza bağlı bir maksimum serum konsantrasyonu (Cmaks) sağlar. Serum konsantrasyonu, 1000 mg’a kadarki dozlarda orantılı olarak artar. Mutlak biyoyararlanım, yaklaşık %70-80’dir.

       12 saatte bir verilen 500 mg’lık oral dozun, 12 saatte bir 60 dakika boyunca verilen 400 mg siprofloksasinin intravenöz infüzyonu ile sağlanana eşdeğer bir serum konsantrasyonu-zaman eğrisi altındaki alan (EAA) düzeyi sağladığı gösterilmiştir.

       Dağılım

       Siprofloksasinin protein bağlama düzeyi düşüktür (%20-30). Siprofloksasin, plazmada genelde iyonize olmamış formda bulunur ve 2-3 L/kg vücut ağırlığı şeklinde büyük bir kararlı durum dağılım hacmine sahiptir. Siprofloksasin akciğer (epitel sıvısı, alveolar makrofajlar, biyopsi dokusu), sinüs, iltihaplı lezyonlar (kantarid kaynaklı kabarcık sıvısı) ve ürogenital sistem (ürin, prostat, endometrium) gibi çeşitli dokularda yüksek konsantrasyona ulaşır; burada toplam konsantrasyon plazma konsantrasyonunu aşmaktadır.

       Biyotransformasyon

       Desetilensiprofiloksasin (M 1), sülfosiprofloksasin (M 2), oksosiprofloksasin (M 3) ve formilsiprofloksasin (M 4) olarak tanımlanan dört metabolit düşük konsantrasyonlarda saptanmıştır. Bu metabolitler, ana bileşikten daha düşük derecede olmakla birlikte in vitro antimikrobiyal aktivite gösterir.

       Siprofloksasinin, CYP 450  1A2 izoenzimlerinin orta dereceli bir inhibitörü olduğu

       bilinmektedir.

       Eliminasyon

       Siprofloksasin, büyük oranda böbreklerden ve daha az oranda da feçes ile atılır. Böbrek fonksiyonları normal gönüllülerde serum eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 4-7 saattir.

       Siprofloksasinin atılımı (dozun %’si)

       Oral uygulama

       İdrar

       Feçes

       Siprofloksasin

       44,7

       Metabolitler (M1 – M4)

       11,3

       7,5

       Renal klirens, 180-300 mL/kg/saat arasında ve toplam vücut klirensi de 480-600 mL/kg/saat arasındadır. Siprofloksasin, hem glomerüler filtrasyona hem de tübüler sekresyona uğrar. Böbrek fonksiyonlarındaki şiddetli bozulma, siprofloksasinin yarılanma ömrününün 12 saate kadar çıkmasına yol açar.

       Siprofloksasinin renal olmayan klirensi genelde aktif trans-bağırsak ve metabolizma yoluyla gerçekleşir. Dozun %1’i biliyer yolla atılır. Siprofloksasin safrada yüksek konsantrasyonlarda bulunur.

       Pediyatrik hastalar

       Pediatrik hastalarda farmakokinetik veriler sınırlıdır.

       Çocuklarda yapılan bir çalışmada Cmaks ve EAA değerinin yaşa bağlı olmadığı görülmüştür (bir yaş üzerinde). Birden fazla dozlamanın (günde üç kez 10 mg/kg) ardından Cmaks ve EAA değerinde belirgin bir artış gözlenmemiştir.

       Şiddetli sepsis görülen 10 çocukta, 1 yaşından küçüklerde 10 mg/kg’ın 1 saat intravenöz infüzyonundan sonra Cmaks değeri 6,1 mg/mL (aralık 4,6-8,3 mg/L) olurken 1-5 yaş arası çocuklarda bu değer 7,2 mg/L (aralık 4,7-11,8 mg/L) olmuştur. EAA değerleri ise, ilgili yaş gruplarında 17,4 mg*saat/L (aralık 11,8-32 mg*saat/L) ve 16,5 mg*saat/L (aralık 11- 23,8 mg*saat/L) olmuştur.

       5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

       Klinik dışı veriler tek doz toksisitesi, tekrarlanan doz toksisitesi, karsinojenik potansiyel veya üreme toksisitesi ile ilgili konvansiyonel çalışmalar temelinde insanlar için herhangi belirli bir tehlike olmadığını göstermektedir. Diğer bazı kinolonlar gibi siprofloksasin de klinik açıdan anlamlı     maruziyet     düzeylerinde     hayvanlarda     fototoksik     bulunmuştur.

       Fotomutajenisite/fotokarsinojenisite ile ilgili veriler, in vitro deneylerde ve hayvan deneylerinde siprofloksasin için zayıf bir fotomutajenik veya fototümorojenik bir etki göstermiştir. Bu etki, diğer giraz inhibitörlerininkine benzer bulunmuştur.

       Artiküler tolerans çalışmaları

       Diğer giraz inhibitörleri gibi gelişmemiş hayvanların ağırlık taşıyan eklemleri üzerinde hasara neden olur.

       Kıkırdak hasarının derecesi yaş, tür ve doza göre değişir. Hasar eklemlere fazla yüklenilmemek suretiyle azaltılabilir. Gelişmiş hayvanlar (sıçan, köpek) ile yapılan çalışmalarda kartilaj hasarına dair delil bulunmamıştır. Genç beagle köpeklerinde terapötik dozlarda siprofiloksasin kullanımı ile 2 hafta sonunda ciddi eklem değişiklikleri saptanmıştır, bu değişiklikler 5 ay sonra da gözlenmeye devam etmiştir.

       6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

       6.1. Yardımcı maddelerin listesi

       Mikrokristalin selüloz

       Mısır nişastası

       Krospovidon

       Koloidal sulu silika

       Magnezyum stearat

       Hidroksipropilmetil selüloz

       Titanyum dioksit

       Polietilen glikol 4000

       Film kaplama maddesi:

       Hidroksipropil metilselüloz

       Titanyum dioksit

       Polietilen glikol 4000

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi İlaç San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA07245
Satış Fiyatı 13.43 TL [ 15 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 13.43 TL [ 12 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699502090507
Etkin Madde Siprofloksasin
ATC Kodu J01MA02
Birim Miktar 500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Siprofloksasin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
SIFLOKS 500 mg 10 tablet Barkodu