Astellas İlaçları › PROGRAF 5 mg/ml konsantre IV infüzyon için solüsyon içeren 10 ampül › Kullanma Talimatı

PROGRAF 5 mg/ml konsantre IV infüzyon için solüsyon içeren 10 ampül Kullanma Talimatı

Takrolimus }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Takrolimus Astellas Pharma İlaç Ticaret Ve Sanayi A.Ş | Güncelleme : 28 January  2011

PROGRAF 5 mg/ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul Steril

Damar yolu ile uygulanır.

  • •  

    Etken Madde

    5 mg takrolimus

  • •   Yardımcı madde(ler):Polioksietilen hidrojenize hint yağı, dehidrate alkol

  • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

    Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

    • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

    • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

    • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

    • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

    Bu Kullanma Talimatında:

    1. PROGRAF nedir ve ne için kullanılır?

    2. PROGRAF’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

    3. PROGRAF nasıl kullanılır?

    4. Olası yan etkiler nelerdir?

    5. PROGRAF’in saklanması

    Başlıkları yer almaktadır.


    2.PROGRAF nedir ve ne için kullanılır?

    •  PROGRAF 5 mg/ml İ.V. İnfüzyon için Konsantre Çözelti, her biri şeffaf cam ampullerde berrak renksiz çözelti içeren 10 ampullük ambalajlarda takdim edilmektedir. Her bir ampul, kullanılmadan önce seyreltilmesi gereken 1 ml’lik infüzyonluk çözelti konsantresi içerir.

  • •  PROGRAF, immünosüpresanlar (bağışıklık baskılayıcı) adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Organ naklinizi takiben (örn. karaciğer, böbrek, kalp) vücudunuzun bağışıklık sistemi yeni organı reddetmeye çalışacaktır. PROGRAF, vücudunuzun bağışıklık cevabını kontrol ederek, vücudunuzun nakledilen organı kabul etmesini sağlamak için kullanılmaktadır. PROGRAF çoğu kez, bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.


  • 2.PROGRAF kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

    PROGRAF'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

    •  Eğer takrolimus veya makrolid antibiyotiklerin alt grubundaki herhangi bir antibiyotiğe (örn. eritromisin, klaritromisin, josamisin) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa

  • •  Eğer bileşiminde bulunan diğer maddelere, özellikle polioksietilen hidrojene hint yağı veya benzer yapıdaki bileşiklere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa

  • PROGRAF'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • •  PROGRAF’ı kullanırken doktorunuz zaman zaman birtakım testler yaptırmanızı (kan, idrar, kalp fonksiyonu, görme ve nörolojik testler dahil) isteyebilir. Bu oldukça normaldir ve doktorunuzun sizin için en uygun PROGRAF dozuna karar vermesine yardımcı olacaktır.

  • •  Almanız gereken PROGRAF’ın dozunu ve etkililiğini etkileyebileceği için, St. John’s Wort (Hipericum perforatum) (Sarı Kantaron) gibi bitkisel ilaçları ya da diğer herhangi bir bitkisel ürünü kullanmaktan kaçınınız. Şüphede olduğunuz takdirde, herhangi bir bitkisel ürün ya da ilacı kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.

  • •  Eğer karaciğer problemleriniz varsa ya da karaciğerinizi etkilemiş olabilecek bir hastalık geçirdiyseniz, alacağınız PROGRAF dozunu etkileyebileceği için lütfen doktorunuza söyleyiniz.

  • •  Eğer titreme, ateş, bulantı veya kusma gibi belirtilerin eşlik ettiği veya etmediği şiddetli karın ağrısı hissederseniz,

  • •  Eğer bir günden uzun süre ishal olursanız, lütfen doktorunuza söyleyiniz, çünkü aldığınız PROGRAF dozunun ayarlanması gerekebilir.

  • •  Eğer ‘QT uzaması’ olarak adlandırılan bir elektriksel aktivite değişiminiz varsa,

  • •  PROGRAF kullanırken uygun koruyucu kıyafetler giyerek ve yüksek koruma faktörlü bir güneş kremi kullanarak, güneş ışığına ve UV ışığına maruz kalmanızı sınırlandırmalısınız. Bunun nedeni, bağışıklık sistemini baskılayan tedavilerde kötü huylu cilt değişikliklerine dair potansiyel risk olmasıdır.

  • •  Eğer herhangi bir aşı yapılmasına ihtiyacınız olursa, öncesinde doktorunuza danışınız. Doktorunuz en iyi şekilde ne yapılması gerektiği konusunda sizi bilgilendirecektir.

  • •  PROGRAF kullanan hastalarda, lenfoproliferatif hastalıkların (Lenfoid dokuların kontrolsüz büyümesiyle karakterize hastalıklar) gelişme riskinin yüksek olduğu raporlanmıştır (Bkz. Bölüm 4). Bu hastalıklarla ilgili olarak belirli tavsiyeler için doktorunuza danışınız.

  • Tedaviniz sırasında aşağıdakilerden biri sizin için geçerli olursa derhal doktorunuza söyleyiniz.

    - Bulanık görme, renkli görmede değişiklik, detayları görmede zorluk veya görüş alanınızın kısıtlanması gibi görme yetinizle ilgili sorunlar.

    Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

    PROGRAF'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

    PROGRAF alırken greyfurt ve greyfurt suyu tüketiminden kaçınılmalıdır.

    Hamilelik

    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • •  Hamile olmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

    Emzirme

    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • •  PROGRAF anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle PROGRAF kullanırken emzirmemelisiniz.

  • Araç ve makina kullanımı

    PROGRAF’ı kullandıktan sonra, baş dönmesi veya uyku hali hissediyorsanız veya net görme konusunda problem yaşıyorsanız herhangi bir araç, alet ya da makine kullanmayınız. Bu etkiler, PROGRAF alkol ile birlikte alındığında daha sık gözlenmektedir.

    PROGRAF'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  • •  PROGRAF az sayıda hastada şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabilecek polioksietilen hidrojene hint yağı içermektedir. Daha önceden bu tür bir problem yaşadıysanız, lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

  • •  PROGRAF, %81 hacim etanol (alkol) içerir, bu da doz başına 638 mg kadardır. Bu miktar, 16 mL biraya, 7 mL şaraba eşdeğerdir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlıdır. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı veya epilepsisi bulunan hastalar gibi yüksek risk gruplarında dikkatle kullanılmalıdır.

  • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

    Reçetesiz alınan ilaçlar ve bitkisel ilaçlar dahil ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda almışsanız veya alacaksanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

    PROGRAF, siklosporin (bağışıklık baskılayıcı) ile birlikte alınmamalıdır.

    PROGRAF kan düzeyleri aldığınız diğer ilaçlardan etkilenebilir ve diğer ilaçların kan düzeyleri de PROGRAF kullanmanızdan etkilenebilir ve bu durum PROGRAF dozunun artırılmasını veya azaltılmasını veya kesilmesini gerektirebilir. Özellikle, aşağıdaki etkin maddeleri içeren ilaçlar alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz:

  • •  Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ve özellikle makrolid antibiyotikler adı verilen antibiyotikler ve antifungal ilaçlar, örn. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol, izavukonazol, eritromisin, klaritromisin, josamisin ve rifampisin

  • •  HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan güçlendirici ilaç korbisistat ve kombinasyon tabletleri, HIV proteaz inhibitörleri, örn. ritonavir, nelfinavir, sakinavir

  • •  Hepatit C enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan HCV proteaz inhibitörleri, örn. telaprevir, boseprevir ve dasabuvir dahil veya olmadan ombitazvir/partitaprevir/rintonavir kombinasyonları

  • •  Nilotinib ve imatinib (belirli kanser türlerinin tedavisi için)

  • •  Organ naklinin reddini önlemek için bağışıklık sistemini baskılamada kullanılan mikofenolik asit

  • •  Mide ülseri ve reflünün tedavisinde kullanılan omeprazol, lansoprazol ve simetidin

  • •  Bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan antiemetikler olarak bilinen ilaç (örn. metoklopramid)

  • •  Mide yanması tedavisinde kullanılan antasit olarak bilinen ilaç (magnezyum-alüminyum-

  • hidroksit)

  • •  Etinilöstradiol (örn. ağızdan alınan doğum kontrol hapı) veya danazol ile hormon tedavileri

  • •  Nifedipin, nikardipin, diltiazem ve verapamil gibi yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanılan ilaçlar

  • •  Aritmiyi (düzensiz kalp atışı) kontrol altına almak için kullanılan antiaritmikler olarak bilinen ilaç (amiodaron)

  • •  Yüksek kolesterol ve trigliseridlerin tedavisinde kullanılan ve “statinler” olarak bilinen ilaçlar

  • •  Epilepsi (sara) hastalığında kullanılan antiepileptik ilaçlar fenitoin veya fenobarbital

  • •  Kortikosteroidler prednizolon ve metilprednizolon

  • •  Depresyon tedavisinde kullanılan antidepresan nefazodon

  • •  St. John Wort (hipericum perforatum) (Sarı Kantaron) içeren bitkisel ilaçlar veya Schisandra sphenanthera (Şizandra üzümü) içeren özütler

  • İbuprofen (Ateş, ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılan bir ilaç), amfoterisin B (Bakteriyel enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) veya antiviraller (Viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç) (örn. asiklovir) alıyorsanız veya almanız gerekiyorsa doktorunuza söyleyiniz. Bunlar PROGRAF ile birlikte alındığında böbrek veya sinir sistemi sorunlarınızı kötüleştirebilir.

    Ayrıca PROGRAF’ı aldığınız sırada potasyum takviyeleri veya potasyum tutucu diüretikler (idrar söktürücüler) (örn. amilorid, triamteren veya spironolakton), belirli ağrı kesiciler (NSAİİ adı verilen ilaçlar, örn. ibuprofen) antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar) veya diyabet (şeker hastalığı) tedavisi için oral tedavi alıyorsanız, doktorunuzun bilmesi gerekmektedir.

    Eğer aşı olmanız gerekiyorsa, öncesinde lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.


    3.PROGRAF nasıl kullanılır ?

    Nakledilen organınızın reddini önlemek için başlangıç dozu, vücut ağırlığınıza göre hesaplanarak doktorunuz tarafından belirlenecektir. Transplantasyondan hemen sonraki başlangıç dozları genellikle nakledilen organa bağlı olarak

    vücut ağırlığı (kg) başına günlük 0,01 – 0,10 mg

    aralığında olacaktır.

    Dozunuz genel durumunuza ve kullanmakta olduğunuz diğer bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlara bağlıdır. Doğru dozu belirlemek veya zaman zaman dozu ayarlamak için doktorunuz düzenli kan testlerine ihtiyaç duyacaktır.

    PROGRAF ile tedavi 7 günden fazla devam etmemelidir. Doktorunuz ancak bundan sonra ampulün yerine PROGRAF kapsülleri reçete edecektir.

    Uygulama yolu ve metodu

    PROGRAF ancak seyreltildikten sonra intravenöz infüzyon (ilacın belli bir sürede damardan yavaş yavaş verilmesi) olarak uygulanmalıdır. PROGRAF’ı 24 saatlik sürekli bir infüzyon olarak alacak ve asla kısa bir enjeksiyon olarak almayacaksınız.

    PROGRAF damara doğrudan uygulanmadığı takdirde hafif düzeyde tahrişe neden olabilir.

    Değişik yaş grupları

    Çocuklarda kullanımı

    Doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanılmalıdır.

    Yaşlılarda kullanımı

    Özel kullanımı yoktur.

    Özel kullanım durumları

    Böbrek yetmezliği:

    Özel kullanımı yoktur. Böbreğe toksik etkisi olduğu için doktorunuz böbreğinizin fonksiyonlarını ölçmek için bazı testler isteyebilir

    Karaciğer yetmezliği:

    Doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanılmalıdır.

    Eğer PROGRAF’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

    Kullanmanız gerekenden daha fazla PROGRAF kullanırsanız

    PROGRAF’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktorunuz bir sonraki dozunuzu ayarlayacaktır.

    PROGRAF’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

    PROGRAF'i kullanmayı unuttuysanız

    PROGRAF uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

    Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

    PROGRAF ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

    PROGRAF tedavinizi durdurmak, nakledilen organınızın reddedilme riskini artırabilir. Doktorunuz bunu yapmanızı söylemedikçe tedavinizi kesmeyiniz.

    Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
    HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
    Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
    Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
    Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

    İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

    Astellas Pharma İlaç Ticaret Ve Sanayi A.Ş
    Geri Ödeme KoduA06400
    Satış Fiyatı 4592.52 TL [ 17 Mar 2023 ]
    Önceki Satış Fiyatı 4592.52 TL [ 14 Mar 2023 ]
    Original / JenerikOriginal İlaç
    Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
    Barkodu8699043890352
    Etkin Madde Takrolimus
    ATC Kodu L04AD02
    Birim Miktar 5
    Birim Cinsi MG/ML
    Ambalaj Miktarı 10
    Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Takrolimus
    İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

    İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

    PROGRAF 5 mg/ml konsantre IV infüzyon için solüsyon içeren 10 ampül Barkodu
    Tarihi İlaç Fiyatı
    17 Mar 20234,592.52 TL
    14 Mar 20234,592.52 TL
    10 Mar 20234,564.27 TL
    3 Mar 20234,564.27 TL
    24 Feb 20234,564.27 TL
    20 Feb 20234,564.27 TL
    10 Feb 20234,564.27 TL
    3 Feb 20234,564.27 TL
    2023 / 2008 İlaç Fiyatları