İlaçları › OPDIVO 40 mg/4ML IV inf. çöz. kons. içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

OPDIVO 40 mg/4ML IV inf. çöz. kons. içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

Nivolumab }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 8 August  2017

OPDIVO® 40 mg/4 mL İnfüzyonluk Çözelti Konsantresi İçeren Flakon Damar yoluyla kullanılır.

Steril

•    Etkin madde. Etkin madde nivolumabdır. Her 1 mL infüzyonluk çözelti konsantresi 10 mg nivolumab içerir. Her flakon 40 mg (4 mL’de) nivolumab içerir.

Nivolumab, rekombinant DNA teknolojisi ile Çin hamsteri över (yumurtalık) hücrelerinde üretilen tamamen insana özgü bir anti-PD-1 monoklonal antikordur (vücudun enfeksiyonlara ve kansere karşı savunmasına yardımcı, normalde bağışıklık sistemi tarafından üretilen bir tür protein) (IgG4).

•    Yardımcı maddeler. Sodyum sitrat dihidrat, sodyum klorür (bkz. Bölüm 2), mannitol (E421), pentetik asit, polisorbat 80, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk sudur.

T Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağım öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•    Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•    Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•    Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. OPDIVO nedir ve ne için kullanılır?

2. OPDIVO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OPDIVO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OPDIVO’nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


nedir ve ne için kullanılır?

OPDIVO (steril konsantre), az miktarda partikül içerebilen, berrak ila opak, renksiz ila açık sarı sıvıdır. OPDIVO, içinde 4 mL çözelti konsantresi içeren 1 adet 10 mL’lik flakon bulunan ambalajlarda sunulmaktadır.

OPDIVO etkin madde olarak, tamamen insan monoklonal antikoru (vücudun enfeksiyonlara ve kansere karşı savunmasına yardımcı, normalde bağışıklık sistemi tarafından üretilen bir tür

protein) olan nivolumab içerir. Bir monoklonal antikor, vücuttaki belirli bir proteini tanımak ve ona bağlanmak üzere tasarlanmış olan bir protein türüdür. Nivolumab, rekombinant DNA teknolojisi ile Çin hamsteri över (yumurtalık) hücrelerinde üretilen tamamen insana özgü bir anti-PD-1 monoklonal antikordur (IgG4).

Nivolumab, programlanmış ölüm-1 reseptörü (PD-1) adı verilen bir proteine özel olarak bağlanır ve aktivitesini bloke eder. Nivolumab, PD-1 aktivitesini bloke ederek, bağışıklık sistemini düzenler ve T hücrelerinizin (vücudun doğal savunması olan bağışıklık sisteminin bir parçasını oluşturan bir beyaz kan hücresi tipi) kanser hücrelerine yanıt vermesine yardımcı olur. Bu, melanoma (bir cilt kanseri tipi), böbrek, lenfoid, akciğer ve baş ve boyun kanser hücrelerine karşı aktivitelerinin artmasına yardımcı olur.

OPDIVO;

•    Yetişkinlerde tam rezeksiyonun (cerrahi yolla çıkartılması) ardından melanom (cilt kanseri) tedavisinde kullanılmaktadır (cerrahi sonrası tedavi adjuvan tedavi olarak adlandırılır).

•    Yetişkinlerde ilerlemiş melanomun (cilt kanseri) tedavisinde kullanılmaktadır. Cerrahi yolla çıkartılamayan, lokal ileri evre veya diğer organlara sıçrayan, kötü huylu melanomu olan, genel durumu iyi, daha önce OPDIVO ile benzer bir tedavi kullanmamış, birinci basamak kemoterapiyi takiben hastalığı ilerlemiş hastaların tedavisinde, hastalığın ilerlemesine kadar kullanılabilir.

•    Yetişkinlerde ilerlemiş renal hücreli karsinomun (ilerlemiş böbrek kanseri) tedavisinde kullanılmaktadır. Hastaların genel durumunu değerlendiren Karnofsky performans statüsü en az 70 olmalıdır. Daha önce bir veya iki basamak antianjiojenik denilen kanser hücrelerinin damarlanmasmı azaltarak yok etmeye yönelik ilaçlarla tedavi edilmiş ve en fazla 3 basamak sistemik tedavi uygulanmış olması ve hastalığın ilerlemiş olması gerekmektedir.

•    Yetişkinlerde otolog kök hücre naklinin (kendinize ait kan üreten hücrelerin nakledilmesi) de aralarında bulunduğu önceki tedavilerin ardından tekrarlayan veya bunlara yanıt vermeyen klasik Hodgkin lenfoma tedavisinde kullanılmaktadır.

•    Yetişkinlerde lokal olarak ilerlemiş veya metastatik (diğer organlara sıçrayan), Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin (KHDAK) tedavisinde daha önce bir basamak kemoterapi kullanımı sonrası ilerleme gelişmiş, genel durumu iyi olan ve/veya beyine sıçramamış hastaların tedavisinde tekrar ilerlemeye kadar kullanılmaktadır. (Hastaların tedavisinde tedavi öncesi veya sonrasında başka bir OPDIVO benzeri ilaç kullanılamaz.)

•    Yetişkinlerde, cerrahi işlem yapılamayan, lokal, ilerlemiş, kemoradyoterapi sonrası tekrar gelişen veya diğer organlara sıçrayan baş ve boyun (ağız boşluğu, yutak, gırtlak) kanserinde kemoterapi sonrası ilk 6 ay içerisinde tekrar görülen hastaların tedavisinde, hastalığın ilerlemesine kadar kullanılmaktadır.


•    Yetişkinlerde tek başına, bir fluoropirimidin, oksaliplatin ve irinotekan ile tedaviyi takiben hastalığı ilerlemiş, mikrosatellit instabilitesi yüksek (MSI-H) ya da uyumsuzluk onanm eksikliği (dMMR) olan diğer organlara sıçrayan kolorektal (kalınbağırsak) kanseri (KRK) olan hastaların tedavisinde kullanılabilir.

2. OPDIVO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler OPDIVO’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

¦    Nivolumab'a veya ilaç içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa kullanılmamalıdır. Emin değilseniz doktorunuzla konuşunuz.

¦    OPDIVO 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır.

OPDIVO’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Aşağıdakilere neden olabileceğinden OPDIVO’yu kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz:

¦    Kalbinizle ilgili problemler, örneğin ritim veya kalp atım hızında değişiklik veya anormal kalp ritmi.

¦    Nefes almada güçlük veya öksürük gibi akciğer problemleri. Bunlar akciğerlerde iltihaplanma belirtisi olabilir (pnömonit veya interstisyel akciğer hastalığı).

¦    İshal (sulu, gevşek veya yumuşak dışkı) veya mide ağrısı ve dışkıda mukus veya kan olması gibi bağırsakların iltihaplandığını gösteren herhangi bir belirti (kolit).

¦    Karaciğer iltihabı (hepatit). Anormal karaciğer fonksiyon testlerini içerebilen hepatit belirti ve işaretleri, gözde ve ciltte sararma (sarılık), midenin sağ tarafında ağrı ve yorgunluğu içerebilmektedir.

¦    Böbrek iltihaplanmanız veya probleminiz varsa. Belirti ve işaretler anormal böbrek fonksiyon testlerini veya azalan idrar hacmini içerebilir.

¦    Hormon üreten bezlerde, bu bezlerin çalışmasını etkileyebilecek (hipofız, adrenal veya tiroid bezleri gibi) sorunlar., Bu bezlerin düzgün çalışmamasına ilişkin belirti ve işaretler yorgunluk (aşırı bitkinlik), kilo değişiklikleri veya baş ağrısını ve görme bozukluklarını içerebilmektedir.

¦    Şeker hastalığı (diyabet). Belirtiler aşırı susuzluğu, yüksek miktarda idrar yapmayı, kilo kaybı ile iştah artışını, yorgunluk hissini, uyuşukluk, zayıflık, sıkıntılı, huzursuz ve genel olarak rahatsızlık hissini içerir. Şeker hastalığından dolayı kanda asit bulunması (diabetik ketoasidozis).

¦    Döküntü ve kaşıntıya neden olabilen ciddi cilt iltihabı (toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu olarak bilinmektedir). Ciddi deri reaksiyonlarının belirti ve semptomları arasında döküntü, kaşıntı ve deride soyulma bulunabilir (ölümcül olasılıkta).

¦    Kaslarda enflamasyon örneğin miyokardit (kalp kası enflamasyonu), miyozit (kas enflamasyonu) ve rabdomiyoliz (kaslarda ve eklemlerde sertlik, kas spazmları). Belirti ve semptomlar arasında kaslarda ağrı, sertlik, güçsüzlük, göğüs ağrısı veya şiddetli bitkinlik yer alır.

¦    Solid (katı) organ naklinin reddi.

¦    Greft-versus-host hastalığı (organ hasarına neden olabilen nakil reddi)

Bu belirti veya işaretlerden herhangi birini görürseniz veya bu belirti veya işaretler kötüleşirse, bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz. Semptomlarınızı kendi kendinize diğer ilaçlarla tedavi etmeye çalışmayınız. Doktorunuz;

¦    komplikasyonları önlemek ve bu belirtileri azaltmak için size başka ilaçlar verebilir,

¦    OPDIVO’nun bir sonraki dozunu atlayabilir,

¦    veya OPDIVO tedavinizi tamamen kesebilir.

Bu belirti ve semptomların bazen gecikmeli olarak oluşabildiği ve son dozdan haftalar hatta aylar sonra görülebildiği unutulmamalıdır. Tedaviden önce doktorunuz genel sağlık durumunuzu kontrol edecektir. Tedavi sırasında size kan tahlilleri de yapılacaktır.

Aşağıdaki durumlarda size OPDIVO verilmeden önce doktorunuza veya hemşirenize danışın:

•    Bir otoimmün hastalığınız varsa (vücudun kendi hücrelerine saldırdığı bir durum);

•    Gözünüzde melanom varsa;

•    Size daha önce melanom (cilt kanseri) tedavisi için kullanılan bir başka ilaç olan ipilimumab verildiyse ve o ilaç nedeniyle ciddi yan etkiler yaşadıysanız;

•    Kanserinizin beyninize sıçradığı söylendiyse;

•    Geçmişte akciğerlerinizde iltihaplanma yaşadıysanız;

•    Bağışıklık sisteminizin baskılanması için ilaçlar aldıysanız.

OPDIVO ile uygulanan tedavinin ardından donör kök hücrelerinin kullanıldığı (alioj enik) kök hücre nakli komplikasyonları

Bu komplikasyonlar ciddi olabilir ve ölüme neden olabilir. Allojenik kök hücre nakli geçirdiğiniz takdirde sağlık uzmanınız sizdeki komplikasyon belirtilerini takip edecektir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Diğer tüm terapötik proteinlerde olduğu gibi OPDIVO için de potansiyel immunojenesite (vücuda giren antijenin kendisine karşı antikor oluşturma) riski söz konusudur. Biyolojik tıbbi ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.

OPDIVO’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

OPDIVO’nun, yiyecek veya içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, hamile kalmayı planlıyorsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz.

Doktorunuz özel olarak önermediği sürece hamilelik döneminde OPDIVO’yu kullanmamalısınız. Hamile kadınlarda OPDIVO’nun etkileri bilinmemekle birlikte, etkin maddesi olan nivolumab anne kamındaki bebeğe zarar verebilir.

¦    Doğurganlık çağında olan bir kadınsanız OPDIVO tedavisi sırasında ve son OPDIVO dozunu takiben en az 5 ay boyunca etkin doğum kontrol yöntemleri uygulamalısınız.

¦    OPDIVO tedavisi sırasında hamile kalırsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nivolumabın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Süt emen bebeklere yönelik risk göz ardı edilemez. OPDIVO tedavisi sırasında veya sonrasında bebeğinizi emzirip emziremeyeceğinizi doktorunuza sorunuz.

Araç ve makine kullanımı

OPDIVO’nun araç veya makine kullanmanızı etkilemesi beklenmemektedir. Ancak, OPDIVO’nun sizi olumsuz şekilde etkilemediğinden emin olana dek bir araç veya makine kullanmayınız.

OPDIVO’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

OPDIVO sodyum içermektedir. OPDIVO verilmeden önce düşük sodyumlu (düşük tuzlu) bir diyetteyseniz, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Bu ilaç 1 mL konsantrede 2,5 mg sodyum içerir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

OPDIVO ile farmakokinetik etkileşim çalışmaları gerçekleştirilmemiştir. OPDIVO, sitokrom P450 (CYP) enzimleri denilen kendi metabolizma enzimleriniz veya diğer ilaç metabolize eden enzimler tarafından metabolize edilmediğinden (değişikliğe uğratılmadığından), eşzamanlı uygulanan ilaçlarla bu enzimlerin etkisinin azalması ya da artmasının OPDIVO’nun etkisini etkilemesi beklenmez.

OPDIVO verilmeden önce, OPDIVO’nun etkisini bozabileceğinden, kortikosteroidler gibi bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Ancak, OPDIVO ile tedavi edilirken doktorunuz, tedaviniz sırasında yaşayabileceğiniz yan etkileri azaltmak amacıyla size kortikosteroidler veya diğer bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlardan verebilir ve bu durum ilacınızın etkisini değiştirmeyecektir.

Talidomid (bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç) türevleri ve deksametazona (bir çeşit bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç) OPDIVO eklendiğinde multipl miyelom (bir çeşit kan kanseri) hastalarında artan ölüm

Multipl miyelom hastaları üzerinde gerçekleştirilen klinik çalışmalarda Opdivo ve benzeri ilaçların kullanımını önerilmediği; talidomid türevi + deksametazona, Opdivo ve benzeri ilacın eklenmesi ölümde artışla sonuçlanmıştır. Mutiple miyelom hastalarında bu kullanım, kontrollü klinik çalışmalar dışında önerilmemektedir.

Özel popülasyonlar (hasta gruplan) ya da çocuklarda, diğer ilaçlarla etkileşimine yönelik hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.


Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. OPDİVO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Size verilecek OPDİVO miktan vücut ağırlığınıza göre hesaplanacaktır. Önerilen doz, kg vücut ağırlığı başına 3 mg nivolumabdır.

Kolorektal (kalın bağırsak) kanseri için önerilen OPDİVO dozu, hastalığın progresyonu (ilerlemesi) veya kabul edilemez toksisiteye (yan etkisi) kadar 2 haftada bir uygulanan 240 mg'dır.

Size uygulanan doza bağlı olarak uygun miktarda OPDİVO, kullanımdan önce 9 mg/mL (%0,9) enjeksiyonluk sodyum klorür çözeltisi veya 50 mg/mL (%5) enjeksiyonluk glukoz çözeltisi ile seyreltilebilir. Gerekli dozun elde edilebilmesi için birden fazla OPDIVO flakonu gerekli olabilir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

İlk birkaç ay içinde tümörün boyutunda başlangıçta geçici bir artış veya küçük yeni lezyonlar (doku bozukluğu) ve ardından tümörün küçülmesi gözlenmiştir. Klinik açıdan durumunda değişiklik görülmeyen hastalarda hastalığın ilerlediğine ilişkin ilk kanıtın ardından, hastalığın ilerlediği doğrulanana kadar, OPDIVO tedavisine devam edilmesi önerilir.

Adjuvan tedavi için OPDIVO ile tedavi süresi maksimum 12 aydır.

Dozun yükseltilmesi veya azaltılması önerilmez. Bireysel güvenlilik ve tolerabiliteye dayanarak dozun ertelenmesi veya kesilmesi gerekebilir. Dozların kalıcı olarak kesilmesi veya askıya alınmasıyla ilgili durumlar veya bağışıklık sistemiyle bağlantılı görülen yan etkilerin yönetimiyle ilgili durumları doktorunuz kontrol ediyor olacaktır.

OPDIVO ile tedaviniz uygulanırken size hasta uyarı kartı verilecektir ve OPDIVO’nun riskleri konusunda gerekli uyarılar yapılacaktır.

Tedavinizde bir gecikme olduğu durumlarda doktorunuz bireysel değerlendirmenizi yaparak OPDIVO’yu yeniden başlatabilir.

Doktorunuz tedaviden yarar gördüğünüz sürece veya tedaviyi artık tolere edemeyene dek size OPDIVO uygulamaya devam edecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

OPDIVO, deneyimli bir doktorun gözetimi altında bir hastane veya klinikte uygulanacaktır.

OPDIVO her 2 haftada bir 60 dakikalık bir sürede, damardan intravenöz olarak infüzyonla (seruma bağlı olarak) verilecektir.

Diğer organlara sıçrayan kolorektal (kalın bağırsak) kanseri için 2 haftada bir 30 dakika süreyle intravenöz infüzyon olarak (seruma bağlı olarak) verilebilir.

OPDIVO sadece damar içi yolla kullanıma yöneliktir.

Damar içi uygulama, steril, ateş yapmayan, 0,2 - 1,2 mikrometre gözenek boyutuna ve düşük protein bağlama oranına sahip bir düz eksenli filtre ile uygulanmalıdır.

OPDIVO damar içine bir defada ani ve yüksek dozda (push veya bolus) enjeksiyon olarak uygulanmamalıdır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Daha fazla veri elde edilene kadar, 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

OPDIVO’nun etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda (> 65 yaş) doz ayarlaması gerekli değildir. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri, Skuamöz (yassı hücreli) Hücreli Baş ve Boyun Kanseri ve Adjuvan (cerrahi sonrası) Melanom (cilt kanseri) için 75 yaş ve üzeri yaşlı hastalardaki veriler bu popülasyonla ilgili bir karar verebilmek için yeterli değildir. Diğer organlara sıçrayan KRK hastalarından elde edilen veriler, daha genç hastalardan farklı yanıt verip vermediklerini belirlemek amacıyla yeterli sayıda 65 yaş ve üzerindeki hastaları içermemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hafif ila orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalardan elde edilen veriler, bu popülasyonla ilgili bir karar verebilmek için yeterli değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir. Orta ila şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli şekilde uygulanmalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OPDIVO kullandıysanız:

OPDIVO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OPDIVO’yu kullanmayı unutursanız:

OPDIVO uygulanacak randevularınızın tamamına gelmeniz sizin için çok önemlidir. Bir randevuyu kaçırmanız durumunda, doktorunuza bir sonraki dozun ne zaman uygulanacağını sorunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

OPDIVO ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Tedavinizin kesilmesi ilacın etkisini durdurabilmektedir. Doktorunuza danışmadan OPDIVO tedavisini sonlandırmayınız.

Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Geri Ödeme KoduA16775
Satış Fiyatı 3132.5 TL [ 21 Jan 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 3132.5 TL [ 14 Jan 2022 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699726765007
Etkin Madde Nivolumab
ATC Kodu L01XC17
Birim Miktar 40/4
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları
İthal ( ref. ülke : Porto riko ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

OPDIVO 40 mg/4ML IV inf. çöz. kons. içeren 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Jan 20223,132.50 TL
14 Jan 20223,132.50 TL
10 Jan 20223,132.50 TL
7 Jan 20223,132.50 TL
5 Jan 20223,132.50 TL
3 Jan 20223,132.50 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları