NOVOSEVEN RT 1 mg 1 flakon Klinik Özellikler

Rekombinant Faktor Vii A }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > Rekombinant faktor vii a
Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. | 22 May  2020

4.1. Terapötik endikasyonlar

NovoSeven® RT, aşağıda belirtilen hasta gruplarının kanama epizodlarının tedavisinde ve cerrahi uygulamalarında ya da invazif girişimlerinde kanamanın önlenmesinde endikedir.

• Pıhtılaşma faktörleri VIII veya IX’a karşı 5 BU’nun üzerinde inhibitör geliştirmiş olan konjenital hemofili hastaları

• Faktör VIII veya faktör IX uygulamasına karşı yüksek anamnestik yanıt vermesi beklenen konjenital hemofili hastaları

• Edinsel hemofili hastaları

• Konjenital FVII eksikliği olan hastalar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Tedavi hemofili ve/veya diğer kanama bozukluklarının tedavisinde deneyimli bir hekimin gözetimi altında başlatılmalıdır.

İnhibitörlü ya da yüksek anamnestik yanıt vermesi beklenen Hemofili A veya B hastaları

Pozoloji:

NovoSeven® RT, kanama epizodunun başlamasından sonra mümkün olduğu kadar erken uygulanmalıdır. Önerilen başlangıç dozu, intravenöz bolus enjeksiyon olarak, 90 Mg/kg vücut ağırlığıdır. NovoSeven® RT’nin başlangıç dozunu takiben enjeksiyonlar tekrarlanabilir. Tedavinin süresi ve enjeksiyonlar arasındaki aralık hemorajinin şiddetine, invazif girişimlere ya da uygulanan cerrahiye bağlı olarak değişecektir.

Çocuklarda doz:

Mevcut klinik deneyim çocuklar ile erişkinler arasında dozun farklılaşmasını gerektirmediği halde, çocuklardaki klerens erişkinlerdekinden daha hızlıdır. Bu nedenle, çocuk hastalarda erişkin hastalardakine benzer plazma konsantrasyonlarının elde edilebilmesi için daha yüksek rFVIIa dozları gerekebilir (Bölüm 5.2’ye bakınız).

Uygulama sıklığı ve süresi:

Doz aralığı:

Hemostazın sağlanması için başlangıçta 2-3 saat aralarla uygulanır. Eğer tedaviye devam etmek gerekirse, etkili hemostaz sağlandıktan sonra tedavinin sürdürülmesinin endike olduğu düşünülen süre boyunca doz aralığı sırası ile 4, 6, 8 ya da 12 saate kadar çıkarılabilir.

Hafif - Orta kanama epizodları (ev tedavisi dahil)

Erken girişimlerin, hafif-orta şiddetteki eklem, kas ve mukokutanöz kanamaların tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Dozun iki şekilde uygulanması önerilebilir:

1) İki-üç saatlik aralarla iki-üç doz 90 ^g/kg vücut ağırlığı. Tedavinin sürmesi gerekiyorsa, 90 ^g/kg ek bir doz uygulanabilir.

2) Tek doz 270 ^g/kg vücut ağırlığı.

Ev tedavisinin süresi 24 saati geçmemelidir. Ağır kanama epizodları

Başlangıç dozu olarak 90 ^g/kg vücut ağırlığı önerilmektedir ve hasta tedavi edildiği hastaneye giderken uygulanabilir. Takip eden dozlar hem oraj inin tipi ve ağırlığına bağlı olarak değişir. İlaç verilme sıklığı başlangıçta bir klinik gelişme gözlenene kadar her iki saatte bir olacak şekilde ayarlanmalıdır. Kesintisiz tedavi endike olduğunda, doz aralığı 1-2 gün için 3 saate yükseltilebilir. Takip eden günlerde de doz aralığı, tedavinin devam etmesinin endike olduğu düşünülen süre boyunca, 4, 6, 8 ya da 12 saat olacak şekilde artırılabilir. Büyük bir kanama epizodu 2-3 hafta tedavi edilebilir ve klinik olarak gerektiğinde bu süre uzayabilir.

İnvazif girişim/cerrahi

Müdahale öncesinde başlangıç dozu olarak 90 ^g/kg vücut ağırlığı hemen verilmelidir. Aynı doz iki saat sonra ve yapılan müdahalenin tipine ve hastanın klinik durumuna bağlı olarak ilk 24-48 saat için 2-3 saatlik aralıklarla tekrarlanmalıdır. Büyük cerrahi girişimlerde, doz 2-4 saatlik aralıklarla tekrarlanarak, 6-7 gün devam edilmelidir. Doz aralığı, bundan sonraki iki haftalık tedavi için 6-8 saate artırılabilir. Büyük bir cerrahi girişim geçirecek hastalar iyileşme gerçekleşinceye kadar 2-3 hafta süreyle tedavi edilebilirler.

Edinsel Hemofili

Pozoloji:

NovoSeven® RT, kanama epizodunun başlamasından sonra mümkün olduğu kadar erken uygulanmalıdır. Önerilen başlangıç dozu, intravenöz bolus enjeksiyon olarak, 90 Mg/kg vücut ağırlığıdır. NovoSeven® RT’nin başlangıç dozunu takiben gerekirse enjeksiyonlar tekrarlanabilir. Tedavinin süresi ve enjeksiyonlar arasındaki aralık hemorajinin şiddetine, invazif girişimlere ya da uygulanan cerrahiye bağlı olarak değişecektir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Başlangıçtaki doz aralığı 2-3 saat olmalıdır. Hemostaz sağlandıktan sonra, tedavinin sürdürülmesinin endike olduğu düşünülen süre boyunca doz aralığı sırası ile 4, 6, 8 ya da 12 saate kadar çıkarılabilir.

Faktör VII eksikliği

Doz, doz aralığı ve doz verme sıklığı

Cerrahi ya da invazif girişim uygulanacak kanama epizodlarının tedavisi ve kanamanın önlenmesi için önerilen doz miktarı, hemostaz sağlanıncaya kadar her 4-6 saatte bir 15-30 ^g/kg vücut ağırlığıdır. Doz ve enjeksiyon sıklığı her hasta için uyarlanmalıdır.

Glanzmann trombastenisi

Doz, doz aralığı ve doz verme sıklığı

Cerrahi ya da invazif girişim uygulanacak hastalarda kanama epizodlarının tedavisi ve kanamanın önlenmesi için önerilen doz miktarı iki saatlik (1.5-2.5 saat) aralıklarla kg vücut ağırlığı başına 90 ^g’dır (80-120 ^g aralığında). Etkili hemostaz sağlanabilmesi için en az üç doz uygulanmalıdır. Devamlı infüzyona bağlı olarak etkinliğin olmadığı durumlar görülebileceğinden önerilen uygulama şekli bolus tarzında enjeksiyondur.

Dirençli olmayan hastalar için Glanzmann trombastenisi’nde ilk basamak tedavi tercihi trombosit uygulamasıdır.

Uygulama şekli:

Preparat, 6.6’da anlatıldığı gibi karıştırılarak hazırlanır ve intravenöz bolus enjeksiyon şeklinde 2-5 dakikada uygulanır.

NovoSeven® RT infüzyon çözeltileriyle karıştırılmamalı veya damla infüzyonu şeklinde uygulanmamalıdır.

Tedavinin izlenmesi - Laboratuvar testleri

NovoSeven® RT tedavisinin izlenmesine gerek yoktur. Doz gereksinimini kanama durumunun ağırlığı ve NovoSeven® RT uygulamasına alınan klinik yanıt yönlendirmelidir.

rFVIIa uygulamasından sonra, protrombin zamanı (PT) ve aktive parsiyel tromboplastin zamanında (aPTT) kısalma olduğu gösterilmiştir, ancak rFVIIa’nın klinik etkinliği ve PT ve aPTT arasında korelasyon gözlenmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

NovoSeven® RT’nin böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel kullanımına ilişkin bilgi yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuk hastalarda kullanım dozu için doktora danışılmalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Doku faktörünün normalden çok daha yoğun bir şekilde salgılandığı patolojik durumlarda, NovoSeven® RT tedavisi ile ilişkili trombotik olayların gelişme veya Dissemine İntravasküler Koagülasyon’un (DİK) indüklenme potansiyel riski olabilir.

Bu tür durumlar, ileri aterosklerotik hastalık, ezilme yaralanmaları, septisemi veya DİK’i olan hastaları içerebilir.

Rekombinant pıhtılaşma faktörü VIIa NovoSeven® RT, eser miktarda fare IgG, sığır IgG ve diğer artık kültür proteinleri (hamster ve sığır serum proteinleri) içerebildiğinden, preparatla tedavi edilen hastalarda bu proteinlere karşı aşırı duyarlılık gelişebilme olasılığı vardır. Böyle durumlarda antihistaminiklerle i.v. tedavi düşünülmelidir.

Ağır kanama durumunda, preparat, özellikle pıhtılaşma faktörleri VIII ve IX’a karşı inhibitör gelişen hastaların tedavisinde uzmanlaşmış hastanelerde veya eğer mümkün değilse, hemofili tedavisinde uzmanlaşmış bir doktora danışılarak kullanılmalıdır.

Yaşlı hastalarda, kg vücut ağırlığı başına 270 |ig tek doz uygulaması ile klinik deneyim yoktur.

Ev tedavisinin süresi 24 saati geçmemelidir.

Kanama kontrol altına alınamazsa mutlaka hastaneye başvurulmalıdır. Hastalar/hastaya bakan kişiler tüm NovoSeven® RT kullanımları ve sonuçları hakkında hemen doktoru/hastayı takip eden hastaneyi bilgilendirmelidir.

Faktör VII eksikliği olan hastalarda NovoSeven® RT kullanımından önce ve sonra protrombin zamanı ve faktör VII pıhtılaşma aktivitesi izlenmelidir. Faktör VIIa aktivitesinin beklenen düzeye erişemediği ya da önerilen dozlarla tedaviden sonra kanamanın kontrol edilemediği durumlarda, antikor oluşumundan şüphelenilebilir ve antikor analizi yapılmalıdır. NovoSeven® RT ile tedavi edilen faktör VII eksikliği hastalarında tromboz riski bilinmemektedir.

Bu ürün, düşük miktarda, fruktoz ve glukozdan oluşan bir disakarid olan sukroz içerir. Fruktoz intoleransı olan hastalara özel dikkat gösterilmelidir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

NovoSeven® RT ve pıhtılaşma faktörü konsantreleri arasında potansiyel bir etkileşim riski bilinmemektedir. Aktifleştirilmiş veya aktifleştirilmemiş protrombin kompleks konsantreleri ile aynı anda kullanımından kaçınılmalıdır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

rFVIIa’nın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. NovoSeven® RT gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

rFVIIa’nın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. rFVIIa’nın süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da NovoSeven® RT tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve NovoSeven® RT tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Pazarlama sonrası deneyimlere göre, advers ilaç reaksiyonları seyrektir (1000 standart dozda 1’den az). Sistem organ sınıflarına göre analiz edildiğinde, pazarlama sonrası dönemde, hem ciddi hem de ciddi olmayan reaksiyonları içeren advers ilaç reaksiyonlarının bildirilme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000)

Kan ve lenfatik bozukluklar

Çok seyrek: D-dimer artışı, tüketim koagülopatisi

Kardiyak bozukluklar

Çok seyrek: Miyokard enfarktüsü

Gastrointestinal bozukluklar

Çok seyrek: Bulantı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesi durumları

Seyrek: Etkinliğin olmadığı durumlar (terapötik yanıtta azalma) Çok seyrek: Ateş, enjeksiyon bölgesinde ağrı

Laboratuvar Araştırmaları

Çok seyrek: Alanin aminotransferaz, alkalen fosfataz, laktat dehidrogenaz ve protrombin düzeylerinde artış

Sinir sistemi bozuklukları

Çok seyrek: Serebral infarkt ve serebral iskemiyi de içeren serebrovasküler bozukluklar

Cilt ve subkütan doku bozuklukları

Çok seyrek: Ciltte döküntü

Vasküler bozukluklar

Çok seyrek: Venöz trombotik olaylar, hemoraji

Her bir sıklık gruplamasında, istenmeyen etkiler, etkinin ciddiyetindeki azalmaya göre sıralanarak sunulmuştur.

Pazarlama sonrası dönemde bildirilen ciddi advers reaksiyonlar:

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

" bölümünde tanımlandığı gibi mevcut bir medikal duruma bağlı olarak arteriyel trombotik bozukluklara yatkınlık söz konusudur.

- Tromboflebit, derin ven trombozu ve bununla ilişkili pulmoner emboli gibi venöz trombotik olaylar. Bu olguların büyük çoğunluğunda hastalar, eşlik eden risk faktörlerine bağlı olarak, venöz trombotik olaylara yatkındır. Eşlik eden bir durum, trombotik olay öyküsü, cerrahi sonrası immobilizasyon veya venöz kateterizasyon gibi venöz trombotik bozukluk riski artmış hastalar dikkatli takip edilmelidir.

- Karaciğerin trombotik olayları. Olguların çok büyük çoğunluğunda, hastalarda karaciğer hastalığı veya karaciğer cerrahisi nedeniyle yatkınlık söz konusudur.

Pazarlama sonrasında, çok nadir olarak, anafilaktik reaksiyonları içeren aşırı duyarlılık reaksiyon olguları bildirilmiştir. Alerjik reaksiyon öyküsü olan hastalar dikkatle izlenmelidir.

Hemofili A ve B hastalarında faktör VII’ye karşı antikor gelişimi bildirilmemiştir. Faktör VII eksikliği olan hastalarda, rFVIIa tedavisinden sonra faktör VII’ye karşı antikor gelişen nadir olgular bildirilmiştir. Bu hastalar daha önceden insan plazma ve/veya plazma kaynaklı faktör VII ile tedavi edilmiş hastalardır. İki hastada antikorlar in vitro olarak inhibitör etki göstermiştir. NovoSeven® RT ile tedavi edilen faktör VII eksikliği hastaları faktör VII antikorlarına karşı dikkatli takip edilmelidir.

Glanzmann trombastenisi olan bir hastada rFVIIa uygulamasından sonra anjiyonörotik ödem geliştiği spontan olarak bildirilmiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon Yukarıda belirtilen yan etkilerden farklı bir özellik bildirilmemiştir.

Geriyatrik popülasyon

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Önerilen dozun 10-20 katı ile tedavi edilen yaşlı (>80 yaş) bir erkek faktör VII eksikliği hastasında trombotik bir olay bildirilmiştir.

Doz aşımına bağlı bir başka trombotik olay bildirilmemiştir; önerilen dozun 8-10 katı ile tedavi edilen 6 yaşındaki bir inhibitörlü Hemofili A hastasında bile trombotik olay bildirilmemiştir.

Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur. İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.