NOVOEIGHT 3000IU enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü Kısa Ürün Bilgisi

Rekombinant Insan Koagulasyon Faktoru VIII }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > Koagülasyon Faktörü 8
Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. | 27 March  2020

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


4.1. Terapötik endikasyonlar

Hemofili A (konjenital faktör VIII eksikliği) hastalarının kanama tedavisinde ve profilaksisinde kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Tedavi hemofili tedavisinde deneyimli bir hekimin gözetimi altında başlatılmalıdır.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yerine koyma tedavisinin dozajı ve süresi faktör VIII eksikliğinin şiddetine, kanamanın yeri ve boyutuna ve hastanın klinik durumuna bağlıdır.

Uygulanan faktör VIII ünitelerinin sayısı, faktör VIII ürünleri için mevcut WHO standardına ait Uluslararası Ünite (IU) ile ifade edilir. Faktör VIII’in plazmadaki aktivitesi yüzde (normal düzey insan plazmasına göre) ya da Uluslararası Ünite (plazmada faktör VIII için Uluslararası Standarda göre) şeklinde ifade edilir.

Bir Uluslararası Ünite (IU) faktör VIII aktivitesi, 1 mL normal insan plazmasında bulunan faktör VIII miktarına eşdeğerdir.

Kanadıkça tedavi

Gereken faktör VIII dozunun hesaplanmasında, kg vücut ağırlığı başına 1 Uluslararası Ünite (IU) faktör VIII’in plazma faktör VIII aktivitesini 2 IU/dl artırdığı yönündeki gözlemsel/deneysel bilgi esas alınmaktadır. Gereken doz aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Gereken ünite sayısı = vücut ağırlığı (kg) x istenen faktör VIII yükselmesi (%) (IU/dL) x 0.5 (IU/kg / IU/dL).

Uygulanacak miktar ve uygulama sıklığında her zaman söz konusu olgudaki klinik etkililik esas alınmalıdır.

Aşağıdaki hemorajik olaylar söz konusu olduğunda faktör VIII aktivitesi, karşılık gelen periyottaki belirli plazma aktivite düzeyinin (IU/dl veya normalin yüzdesi olarak) altına düşmemelidir. Kanama epizotlarında ve ameliyatlarda uygulanacak doza kılavuzluk etmesi için aşağıdaki tablo kullanılabilir:

Tablo 1 Kanama epizotlarında ve ameliyatlarda uygulanacak doz için kılavuz

Hemoraji derecesi/cerrahi      Gereken FVIII düzeyi (%) Dozların sıklığı

prosedür tipi                   (IU/dL)                        (saat)/Tedavinin süresi (gün)

Hemoraji

Erken dönem içine kanama kanama

hemartroz, kas

veya ağız içi

20-40

Ağrıyla beliren kanama epizodunda düzelme ya da iyileşme sağlanana kadar en az 1 gün her 12 ila 24 saatte bir tekrarlanır.

Daha yaygın hemartroz, kas içine kanama veya hematom

30-60

İnfüzyon, 3 - 4 gün süreyle ya da ağrı ve disabilite düzelene kadar daha uzun süreyle her 12 - 24 saatte bir tekrarlanır.

Yaşamı     tehdit     eden

hemorajiler

60-100

İnfüzyon, tehdit giderilene kadar 8 - 24 saatte bir tekrarlanır.

Cerrahi

Diş çekimi cerrahi

dahil minör

30-60

24 saatte bir, en az bir gün, iyileşme sağlanana kadar

Majör cerrahi

80-100

(preoperatif ve postoperatif)

İnfüzyon 8-24 saatte bir yeterli yara iyileşmesi olana kadar tekrarlanır, ardından %30-60     faktör     VIII

aktivitesini sürdürmek üzere tedaviye en az 7 gün daha devam edilir.

Profilaksi

Ağır hemofili A hastalarında kanamaya karşı uzun süreli profilaksi. Normal şartlar altında önerilen dozlar, iki günde bir verilen kg vücut ağırlığı başına 20-40 IU faktör VIII ya da haftada üç kez verilen kg vücut ağırlığı başına 20-50 IU faktör VIII’dir.Erişkin ve adölesanlarda (>12 yaş) daha az sıklıkta dozaj (üç günde bir veya haftada 2 kez 40-60 IU/kg) uygulanabilir. Bazı durumlarda, özellikle daha genç hastalarda, daha kısa doz aralıkları veya daha yüksek dozlar gerekli olabilir.

Tedavinin izlenmesi

Tedavi süresince, uygulanacak doza ve infüzyonların tekrarlanacağı sıklığa yön göstermesi için faktör VIII düzeylerinin gerektiği şekilde izlenmesi önerilmektedir. Özellikle majör cerrahi müdahalelerde yerine koyma tedavisinin koagülasyon analizi (plazma faktör VIII aktivitesi) yoluyla net izlemi şarttır. Her hasta, farklı yarı ömür ve toparlanma göstererek, faktör VIII’e yanıt açısından farklılık gösterebilir. Düşük kilolu veya aşırı kilolu hastalarda, vücut ağırlığına göre dozun ayarlanması gerekebilir. Hastaların kan örneklerinde faktör VIII aktivitesini belirlemek için bir in vitro tromboplastin zamanı (aPTZ) bazlı tek aşamalı bir pıhtılaşma testi kullanıldığında, plazma faktör VIII aktivite sonuçları, hem aPTZ reaktifi hem de kullanılan referans standarttan önemli ölçüde etkilenebilir. Ayrıca aPTZ bazlı tek aşamalı bir pıhtılaşma testi ve Avrupa Farmakopesi’ne göre kromojenik tayin ile elde edilen analiz sonuçları arasında önemli farklılıklar olabilir. Bu, özellikle testte kullanılan laboratuvar ve / veya reaktifleri değiştirirken önemlidir.

Cerrahi

Pediyatrik hastalarda cerrahi ile ilgili kısıtlı deneyim bulunmaktadır.

Uygulama şekli:

İntravenöz kullanım.

NovoEight için önerilen infüzyon hızı 1-2 mL/dakikadır. Hız, hastanın rahatlık düzeyine göre belirlenmelidir.

Uygulama öncesinde tıbbi ürünün rekonstitüsyonu (karışım halinde hazırlanması) üzerine talimatlar için bölüm 6.6’ya bakınız.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda deneyim bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalar klinik çalışmalara dahil edilmiştir. Bu hastalar ile karaciğer yetmezliği olmayan hastalar arasında etkililik ve güvenlilik açısından fark gözlenmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

12 yaşın altındaki hastalarda kanamaya karşı uzun süreli profilaksi için iki günde bir, kg vücut ağırlığı başına 25-50 IU faktör VIII ya da haftada 3 defa kg vücut ağırlığı başına 25-60 IU faktör VIII önerilmektedir. 12 yaşın üzerindeki pediyatrik hastalarda doz önerileri, erişkinlerdeki ile aynıdır.

Geriyatrik popülasyon:

65 yaşın üzerindeki hastalar ile ilgili deneyim bulunmamaktadır.

 • 4.3. Kontrendikasyonlar

  Etkin maddeye ya da bölüm 6.1’de listesi bulunan yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.

  4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

  NovoEight ile alerjik tip aşırı duyarlılık reaksiyonları olasıdır. Ürün, bazı hastalarda alerjik reaksiyonlara neden olabilen hamster proteinlerinden eser miktarlarda içerir. Aşırı duyarlılık semptomlarının ortaya çıkması halinde hastalara bu tıbbi ürünün kullanımını derhal durdurmaları ve hekimleri ile temasa geçmeleri tavsiye edilmelidir. Hastalar aşırı duyarlılığın kurdeşen, yaygın ürtiker, göğüs sıkışması, hırıltı, hipotansiyon ve anafilaksi gibi erken işaretleri konusunda bilgilendirilmelidir.

  Şok durumunda, şok tedavisine yönelik mevcut tıbbi standartlar izlenmelidir.

  İnhibitörler

  Hemofili A hastalığı olan bireylerin tedavisinde bilinen bir komplikasyon, faktör VIII inhibitörü olan nötralizan antikorların oluşmasıdır.

  Bu inhibitörler genelde faktör VIII prokoagülan aktivitesine karşı yönlendirilmiş IgG immünglobulini yapısındadır ve modifiye Bethesda test yöntemiyle plazmanın her ml’si başına Bethesda Ünitesi (B.U.) olarak ifade edilir.

  İnhibitör gelişme riski, ilk 20 maruziyet günü içerisinde en yüksek olacak şekilde faktör VIII maruziyeti yanı sıra hastalığın şiddeti ile ilişkilidir.

  Nadiren, ilk 100 maruziyet gününden sonra inhibitör gelişimi olabilir.

  Daha önceden 100 maruziyet gününden uzun süreyle tedavi görmüş inhibitör gelişimi hikayesi olan hastalarda bir Faktör VIII preparatından diğerine geçilmesi durumunda rekürren inhibitör gelişimi (düşük titreli) vakaları gözlenmiştir. Bu nedenle herhangi bir ürün değişimini takiben hastaların inhibitör oluşumu açısından dikkatlice izlenmesi tavsiye edilir.

  İnhibitör gelişiminin klinik önemi inhibitör titresine bağlı olacaktır, geçici olan veya tutarlı şekilde düşük düzeyde kalan düşük inhibitör titrasyonunun sebep olduğu yetersiz klinik yanıt riski, yüksek inhibitör titrasyonuna kıyasla daha az olacaktır.

  Genel olarak, pıhtılaştırıcı faktör VIII ürünü ile tedavi edilen tüm hastalar, uygun klinik gözlem ve laboratuvar testleri ile inhibitör oluşumu açısından dikkatlice izlenmelidir. Eğer istenilen faktör VIII plazma aktivite seviyesine ulaşılamaz ise veya uygun dozla kanama kontrol altına alınamazsa, o zaman faktör VIII inhibitörü varlığı için bir test yapılmalıdır. Yüksek seviyede inhibitörlü hastalarda faktör VIII tedavisi etkili olmayabilir ve diğer terapötik seçenekler düşünülmelidir.

  Bu hastaların yönetimi, hemofili ve faktör VIII inhibitörlü hasta tedavisinde deneyimli hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir.

  Biyolojik tıbbi ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.

  Kardiyovasküler olay

  Mevcut kardiyovasküler risk faktörleri olan hastalarda FVIII ile ikame tedavisi kardiyovasküler riski artırabilir.

  Katetere bağlı komplikasyonlar

  Eğer bir santral venöz erişim cihazı (CVAD) gerekli ise, lokal enfeksiyonlar, bakteriyemi ve kateter yeri trombozu gibi CVAD ile ilişkili komplikasyonlar riski göz önünde bulundurulmalıdır.

  Pediyatrik popülasyon

  Belirtilen uyarılar ve önlemler hem erişkinler hem de çocuklar için geçerlidir.

  Bu tıbbi ürün rekonstitüye edildikten sonra çözeltinin mL’si başına 0.31 mmol (7 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  • 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

   NovoEight ile etkileşim çalışmaları gerçekleştirilmemiştir.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

   Pediyatrik popülasyon:

   NovoEight ile etkileşim çalışmaları gerçekleştirilmemiştir.

   • 4.6. Gebelik ve laktasyon

    Genel tavsiye

    Gebelik kategorisi: C

    Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) NovoEight’in çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

    Gebelik dönemi

    Hemofili genel olarak erkeklerde görüldüğünden, turoktokog alfanın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur.

    Hayvanlar üzerinde yapılan çalısmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal / fetal gelisim /ve veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelisim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. Bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

    NovoEight gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

    Laktasyon dönemi

    Kadınlarda hemofili A’nın seyrek görülmesine bağlı olarak, emzirme süresince faktör VIII kullanımı ile ilgili deneyim bulunmamaktadır. Bu nedenle, faktör VIII emzirme süresince sadece açıkça endike olduğunda kullanılmalıdır.

    Üreme yeteneği/Fertilite

    NovoEight‘in üreme yeteneği üzerindeki etkisine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

    • 4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

     NovoEight’in araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

     • 4.8. İstenmeyen etkiler

      Güvenlilik profilinin özeti

      Aşırı duyarlılık reaksiyonları veya alerjik reaksiyonlar (anjiyoödem, infüzyon yerinde yanma ve batma hissi, üşüme, yüzde kızarıklık, yaygın ürtiker, baş ağrısı, kurdeşen, hipotansiyon, uyuşukluk, bulantı, huzursuzluk, taşikardi, göğüs sıkışması, karıncalanma, kusma, hırıltılı solunumu içerebilir) seyrek olarak gözlenmiştir ve bazı durumlarda şiddetli anafilaksiye (şok dahil) ilerleyebilir.

      Çok seyrek olarak hamster proteinine karşı antikor gelişimi ve eşlik eden aşırı duyarlılık reaksiyonları gözlenmiştir.

      NovoEight de dahil olmak üzere faktör VIII ile tedavi edilen hemofili A hastalarında nötralizan antikor (inhibitörler) gelişimi meydana gelebilir. Bu inhibitörlerin oluşması halinde, bu durum yetersiz klinik yanıt olarak ortaya çıkacaktır. Bu vakalarda uzman bir hemofili merkezine başvurulması tavsiye edilir. .

      Advers reaksiyonların tablo biçiminde listesi

      Aşağıda verilen tablo, MedDRA sistem organ sınıflandırmasına göredir (SOC ve Tercihli Terim Düzeyi).

      Sıklıklar şu sisteme göre değerlendirilmiştir: çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1,000 ila <1/100); seyrek (≥1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000) ve bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

      Her bir sıklık gruplamasında, istenmeyen etkiler, azalan ciddiyet sırasına göre sunulmaktadır.

      Tablo 2 Klinik çalışmalardaki advers ilaç reaksiyonlarının sıklığı

      Sistem organ sınıfı

      Önceden tedavi görmüş hastalarda Sıklık *

      Önceden tedavi görmemiş hastalarda sıklık*

      Advers reaksiyon

      Kan ve lenf sistemi hastalıkları

      Yaygın olmayan**

      Çok yaygın**

      Faktör VIII inhibisyonu

      Psikiyatrik hastalıklar

      Yaygın olmayan

      Uykusuzluk

      Sinir sistemi hastalıkları

      Yaygın olmayan

      Baş ağrısı, sersemlik hali, yanma hissi

      Kardiyak hastalıklar

      Yaygın olmayan

      Sinüs taşikardisi, akut miyokard enfarktüsü

      Vasküler hastalıklar

      Yaygın olmayan

      Hipertansiyon, lenfödem, hiperemi

      Yaygın

      Kızarma, yüzeysel trombofilebit

      Deri ve deri altı doku hastalıkları

      Yaygın

      Döküntü ,eritematöz döküntü

      Yaygın olmayan

      Döküntü, likenoid keratoz, ciltte yanma hissi

      Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

      Yaygın olmayan

      Kas-iskelet sertliği, artropati, ekstremite ağrısı, kas-iskelet ağrısı

      Yaygın

      Hemartroz, kas içi hemoraji

      Solunum, torasik ve mediastinal hastalıklar

      Yaygın

      Öksürük

      Gastrointestinal sistem hastalıkları

      Yaygın

      Kusma

      Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

      Yaygın

      Enjeksiyon yeri

      reaksiyonları***

      Yaygın

      Pireksi, kateter bölgesinde eritem

      Yaygın olmayan

      Yorgunluk, sıcaklık hissi, periferik ödem, ateş

      Araştırmalar

      Yaygın

      Hepatik enzim düzeylerinde yükselme* *

      * *

      Yaygın

      Anti Faktör VIII antikor pozitif

      Yaygın olmayan

      Kalp atım hızında artış

      Yaralanma, zehirlenme ve prosedüre bağlı komplikasyonlar

      Yaygın

      Yanlış doz uygulanması

      Yaygın

      İnfüzyona bağlı reaksiyon

      Yaygın olmayan

      Kontüzyon

      Ürün kaynaklı problemler

      Yaygın

      Cihazda tromboz


      5.1. Farmakodinamik özellikler

      NovoEight, kesilmiş B-domainli bir rekombinant insan koagülasyon faktörü VIII olan turoktokog alfa içerir. Bu glikoprotein aktive edildiğinde insan faktörü VIII ile aynı yapıya sahiptir ve post-translasyonel değişiklikler plazma türevli molekülün değişiklikleri ile benzerdir. von Willebrand faktörünün bağlanması için önemli olan Tyr1680 (doğuştan tam uzunlukta) noktasında mevcut olan tirozin sülfasyon bölgesinin turoktokog alfa molekülünde tamamen sülfatlanmış olduğu bulunmuştur. Hemofili hastasına infüze edildiğinde, faktör VIII hastanın dolaşımındaki endojen von Willebrand faktörüne bağlanır. Faktör VIII/von Willebrand faktörü kompleksi, farklı fizyolojik fonksiyonlara sahip iki molekülden oluşur (faktör VIII ve von Willebrand faktör). Aktive faktör VIII, aktive faktör IX için ko-faktör işlevi görerek faktör X’un aktive faktör X’a dönüşümünü hızlandırır. Aktive faktör X, protrombini trombine dönüştürür. Trombin daha sonra fibrinojeni fibrine dönüştürür ve pıhtı oluşabilir. Hemofili A, düşük faktör VIII:C düzeylerine bağlı olan ve eklemlerde, kaslarda veya iç organlarda spontan oluşan ya da kaza veya cerrahi travma sonucu ortaya çıkabilen ciddi kanamalara neden olan cinsiyet kromozomuna bağlı kalıtsal bir kan pıhtılaşma bozukluğudur. Replasman tedavisi ile faktör VIII’in plazma düzeyleri artırılır, böylelikle faktör eksikliği geçici olarak düzeltilir ve kanama eğilimleri giderilir.

      Klinik etkililik

      NovoEight’in ağır hemofili A (FVIII aktivitesi ≤%1) hastalarında kanamaların önlenmesi ve tedavisinde ve cerrahi müdahaleler sırasında güvenliliği ve etkililiğini değerlendirmek amacıyla dört çok merkezli, açık etiketli, kontrol grubu olmayan çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan üçü daha önce tedavi görmüş hastalarda, dördüncüsü daha önce tedavi görmemiş hastalarda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda 297 hastaya ilaç uygulanmıştır; inhibitörü olmayan 12 yaş ve üzeri 175 adölesan ve erişkin hasta (≥150 maruziyet günü), inhibitörü olmayan 12 yaş altı daha önceden tedavi görmüş 63 pediyatrik hasta (≥50 maruziyet günü) ve daha önceden tedavi görmemiş 6 yaşın altındaki 59 hasta.

      238 daha önceden tedavi görmüş hastanın 188’si güvenlilik uzatma çalışmasına devam etmiştir. NovoEight ile tedavinin güvenli olduğu ve amaçlanan hemostatik ve önleyici etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Hastaların 297’sinde gözlenen 3,153 kanamadan 2,794’ü (%88.6) NovoEight’in 1-2 infüzyonu ile düzelmiştir.

      Tablo 3 Daha önceden tedavi edilmiş hastalarda Turoktokog alfa tüketimi ve genel başarı oranları

      Küçük çocuklar (0 ila <6 yaş)

      Büyük çocuklar (6 ila <12 yaş)

      Adölesanlar (12 ila <18 yaş)

      Erişkinler (≥ 18 yaş)

      Toplam

      Hasta sayısı

      151

      238

      Önlem için hasta başına kullanılan doz (IU/kg VA) Ortalama (SS) Min; Maks

      41.5(8.1)

      3.4; 196.3

      38.4(9.4)

      3.2; 62.5

      28.5(9.3)

      17.4; 73.9

      28.5(8.3)

      12.0; 97.4

      31.9(10.1)

      3.2; 196.3

      Kanama tedavisi için kullanılan doz (IU/kg VA) Ortalama (SS) Min; Maks

      44.0(12.6)

      21.4; 193.8

      40.4(10.45)

      24.0; 71.4

      29.3(10.3)

      12.4 ; 76.8

      35.0(12.3)

      6.4; 104.0

      36.0(12.5)

      6.4; 193.8

      Başarı oranı * %

      %92.2

      %88.4

      %85.1

      %89.6

      %89.2

      VA: Vücut ağırlığı, SS: Standart sapma *Başarı ’Mükemmel’ ya da ’İyi’ olarak tanımlanmaktadır.

      5.2. Farmakokinetik özellikler

      Turoktokog alfa ile yapılan tüm farmakokinetik çalışmalar, önceden tedavi edilmiş ağır hemofili A (FVIII ≤%1) hastaları ile gerçekleştirilmiştir. Plazma örneklerinin analizi hem tek aşamalı pıhtılaşma testi hem de kromojenik yöntem ile yürütülmüştür.

      36 laboratuvarın dahil edildiği uluslararası bir çalışmada NovoEight’in FVIII:C tayinlerinde tayin performansı değerlendirilmiş ve piyasalarda yer alan tam uzunlukta bir rekombinant FVIII ürünü ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışma, bu iki ürünle karşılaştırılabilir ve tutarlı sonuçlar alındığını ve NovoEight’in plazmada, ayrı bir NovoEight standardına gerek olmadan güvenilir bir şekilde ölçülebileceğini göstermiştir.

      NovoEight’in tek doz farmakokinetik parametreleri, pıhtılaşma testi için Tablo 4’te, kromojenik test için Tablo 5’te gösterilmektedir.

      Emilim:

      NovoEight intravenöz olarak, doğrudan damar içine uygulanır. Bu nedenle, emilim çalışmaları yapılmamıştır.

      Dağılım:

      Plazma FVIII aktivitesi, dağılım fazı belirgin olmayan bir mono-üstel bozunma ile azalır.

      Tablo 4 Ağır hemofili A (FVIII ≤%1) hastalarında turoktokog alfanın tek doz farmakokinetik özellikleri, pıhtılaşma testi

      Parametre

      0 - <6 yaş

      6 - <12 yaş

      ≥12 yaş

      n=14

      n=14

      n=33

      Ortalama (SS)

      Ortalama (SS)

      Ortalama (SS)

      Artan toparlanma (IU/mL)/(IU/kg)

      0.018 (0.007)

      0.020 (0.004)

      0.022 (0.004)

      EAA ((IU*sa)/mL)

      9.92 (4.11)

      11.09 (3.74)

      15.26 (5.77)

      KL (mL/sa/kg)

      6.21 (3.66)

      5.02 (1.68)

      3.63 (1.09)

      t.½ (sa)

      7.65 (1.84)

      8.02 (1.89)

      11.00 (4.65)

      Vkd (mL/kg)

      56.68 (26.43)

      46.82 (10.63)

      47.40 (9.21)

      Cmaks (IU/mL)

      1.00 (0.58)

      1.07 (0.35)

      1.226 (0.41)

      Ortalama alıkonma süresi (s)

      9.63 (2.50)

      9.91 (2.57)

      14.19 (5.08)

      Cmax: Plazmadaki maksimum konsantrasyon (aktivite)

      EAA: Faktör VIII aktivite zaman profili altındaki alan

      Vkd:Dağılım hacmi

      KL: Klerens

      t1/2 = Terminal yarı-ömür

      Biyotransformasyon:

      Uygulanabilir değil.

      Eliminasyon:

      Plazma FVIII aktivitesi, mono-üstel bir düşüş ile elimine edilir.

      Tablo 5 Ağır hemofili A (FVIII ≤%1) hastalarında turoktokog alfanın tek doz farmakokinetik özellikleri, kromojenik test

      Parametre

      0 - <6 yaş

      6 - <12 yaş

      ≥12 yaş

      n=14

      n=14

      n=33

      Ortalama (SS)

      Ortalama (SS)

      Ortalama (SS)

      Artan toparlanma (IU/mL)/(IU/kg)

      0.022 (0.006)

      0.025 (0.006)

      0.029 (0.006)

      EAA ((IU*sa)/mL)

      12.23 (4.36)

      14.37 (3.48)

      19.63 (7.73)

      KL (mL/sa/kg)

      4.59 (1.73)

      3.70 (1.00)

      2.86 (0.94)

      t.½ (sa)

      9.99 (1.71)

      9.42 (1.52)

      11.22 (6.86)

      Vkd (mL/kg)

      55.46 (23.53)

      41.23 (6.00)

      38.18 (10.24)

      Cmaks (IU/mL)

      1.12 (0.31)

      1.25 (0.27)

      1.63 (0.50)

      Ortalama alıkonma süresi (s)

      12.06 (1.90)

      11.61 (2.32)

      14.54 (5.77)

      Cmax: Plazmadaki maksimum konsantrasyon (aktivite)

      EAA: Faktör VIII aktivite zaman profili altındaki alan

      Vkd:Dağılım hacmi

      KL: Klerens

      t1/2 = Terminal yarı-ömür

      Farmakokinetik parametreler 6 yaşın altındaki pediyatrik hastalar ile 6 ila 12 yaş arası pediyatrik hastalar arasında benzer olmuştur. Pediyatrik hastalar ile erişkin hastalar arasında NovoEight’in farmakokinetik parametrelerinde bir miktar değişkenlik gözlenmiştir. Hemofili A’lı erişkin hastalar ile karşılaştırıldığında pediyatrik hastalarda görülen daha yüksek KL ve daha kısa t.½ , kısmen, daha genç hastalarda kilogram vücut ağırlığı başına daha yüksek olduğu bilinen plazma hacmine bağlı olabilir.

      Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

      Tüm farmakokinetik çalışmalar, 50 IU/kg dozundan sonra yapılmıştır. Bu nedenle, doz doğrusallığı araştırılmamıştır.

      • 5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

       Güvenlilik farmakolojisi ve tekrarlı doz toksisitesinden oluşan konvansiyonel çalışmalar bazında klinik dışı veriler, insanlar için endişeye neden olabilecek bir durum meydana getirmemektedir.

       6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

       6.1. Yardımcı maddelerin listesi

       Toz:

       Sodyum klorür

       L-histidin

       Sukroz

       Polisorbat 80

       L-metiyonin

       Kalsiyum klorür dihidrat

       Sodyum hidroksit (pH ayarı için)

       Hidroklorik asit (pH ayarı için)

       Çözücü:

       Sodyum klorür

       Enjeksiyonluk su

       • 6.2. Geçimsizlikler

        Geçimlilik çalışmaları bulunmadığından, bu tıbbi ürün diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

        • 6.3. Raf ömrü

         Açılmamış flakon:

         30 ay buzdolabında (2°C - 8°C) saklandığı sürece.

         Raf ömrü boyunca, 9 ayı geçmeyecek kesintisiz bir süre için 30°C ve altındaki oda sıcaklığında (≤ 30°C) veya 3 ayı geçmeyecek kesintisiz bir süre için oda sıcaklığı üzerinde (30°C ila 40°C arasında) saklanabilir.

         Ancak buzdolabından bir kere çıkarıldıktan sonra tekrar buzdolabına koyulmamalıdır. Saklamanın başladığı zaman ve saklama sıcaklığı ürün kutusu üzerine kaydedilmelidir.

         Rekonstitüsyon sonrasında (kullanıma hazırlandıktan sonra):

         Kullanıma hazırlandıktan sonraki kimyasal ve fiziksel stabilite aşağıdakiler için gösterilmiştir:

         • -  24 saat süreyle 2°C- 8°C’de saklanır.

         • -  4 saat süreyle 30°C’de saklanır; 9 ayı geçmeyecek kesintisiz bir süre için oda sıcaklığında (≤ 30°C) saklanan ürün için geçerlidir.

         • -   4 saat süreyle 40°C’ye kadar saklanır; 3 ayı geçmeyecek kesintisiz bir süre için oda sıcaklığı üzerinde (30°C ila 40°C arasında) saklanan ürün için geçerlidir.

         6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

         Buzdolabında saklanmalıdır (2°C - 8°C). Dondurulmamalıdır.

         Işıktan korumak için, flakon orijinal kutusunda saklanmalıdır.

         6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

         Her NovoEight 3000 IU enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü ambalajı şunları içerir:

         • - 1 adet kauçuk (klorobütil) tıpalı flakon (tip I cam) içinde toz

         • - Rekonstitüsyon için 1 adet steril flakon adaptörü

         • - 1 adet bromobütil tıpalı enjektör başlıklı, kauçuk (bromobütil) pistonlu, geri kaçış kilidi

         6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

         Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereklerine uygun olarak imha edilmelidir.

         NovoEight, enjektör içinde verilen çözücü ile toz karıştırılarak hazırlandıktan sonra (rekonstitüye edilerek) intravenöz yolla uygulanır. Rekonstitüsyon sonrası çözelti berrak veya hafif opelesan görünümdedir. Bulanık görünen veya tortu içeren çözeltileri kullanmayınız.

         Ayrıca bir infüzyon setine (ince tüp ve kelebek iğne), steril alkollü bezlere, gazlı bezlere ve flasterlere ihtiyacınız olacaktır. Bunlar, NovoEight ambalajında yer almaz.

         Her zaman aseptik teknik kullanınız.

         Rekonstitüsyon

         • A)

         Flakonu, flakon adaptörünü ve kullanıma hazır enjektörü ambalajından çıkarınız. Piston koluna dokunmayınız ve kutu içinde bırakınız. Flakonun ve kullanıma hazır enjektörün oda sıcaklığına gelmesini sağlayınız. Bunu, elleriniz kadar ılık olana kadar elleriniz içinde tutarak yapabilirsiniz. Flakonu ve kullanıma hazır enjektörü ısıtmak için başka bir yol kullanmayınız.

         • B)

         Plastik kapağı flakondan çıkarınız. Eğer plastik kapak gevşekse veya yoksa bu flakonu kullanmayınız. Flakondaki lastik tıpayı steril alkollü bez ile siliniz ve kullanmadan önce birkaç saniye kurumasını bekleyiniz.

         • C)

         Koruyucu kağıdı flakon adaptöründen çıkarınız. Koruyucu kağıt tam kapalı değilse veya yırtıksa, bu flakon adaptörünü kullanmayınız.

         Flakon adaptörünü koruyucu kapaktan parmaklarınızla çıkarmayınız.

         • D)

         Koruyucu kapağı ters çeviriniz ve flakon adaptörünü flakona takınız. Taktıktan sonra flakon adaptörünü flakondan çıkarmayınız.

         • E)

         Koruyucu kapağı baş ve işaret parmağınızla şekilde gösterildiği gibi hafifçe sıkınız. Koruyucu kapağı flakon adaptöründen çıkarınız.

         • F)

         Piston kolunu geniş üst kısmından kavrayınız ve piston kolunu hemen kullanıma hazır enjektör içindeki dalıcı pistona doğru, direnç hissedilene kadar saat yönünde çevirerek enjektöre bağlayınız.

         • G)

         Delikli kısımdan kırılana kadar aşağı yönde eğmek suretiyle enjektör kapağını kullanıma hazır enjektörden çıkarınız. Enjektör kapağının altında bulunan enjektörün ucuna dokunmayınız.

         • H)

         Kullanıma hazır enjektörü direnç hissedilene kadar çevirerek flakon adaptörüne sıkıca takınız.

         I)

         Kullanıma hazır enjektörü hafif eğik ve flakon aşağı bakacak şekilde tutunuz. Piston kolunu flakonun içine tamamen girene kadar itiniz.

         J)

         Piston kolunu aşağıya doğru basılı tutunuz ve toz çözülene kadar flakonu dairesel hareketlerle döndürünüz. Köpüklenmeye yol açacağından flakonu çalkalamayınız.

         Rekonstitüsyondan hemen sonra NovoEight’in kullanılması önerilir. Rekonstitüye tıbbi ürünün saklama koşulları için bkz. bölüm 6.3.

         Daha büyük bir doz gerekirse, A ile J arası adımları ek flakonlarla, flakon adaptörleri ve kullanıma hazır enjektörler ile tekrarlayınız.

         Rekonstitüye çözeltinin uygulanması

         K)

         Piston kolunu tamamen içe basılı halde tutunuz.

         Flakon baş aşağı bakacak şekilde enjektörü çeviriniz. Piston kolunu itmeyi durdurunuz ve kendiliğinden geri hareket etmesine izin veriniz; bu esnada rekonstitüye çözelti enjektörü dolduracaktır. Rekonstitüye çözeltiyi enjektöre çekmek için piston kolunu hafifçe aşağı çekiniz.

         Eğer dolu flakonun sadece bir kısmına ihtiyacınız varsa, doktorunuz veya hemşireniz tarafından size anlatıldığı gibi, rekonstitüye çözeltiden ne kadar çektiğinizi görmek için enjektör üzerindeki ölçeğe bakınız.

         Hava kabarcıkları varsa bunların üst kısma yükselmesini sağlamak için, flakonu baş aşağı tutarken enjektöre parmaklarınızın ucuyla hafifçe vurunuz. Tüm hava kabarcıkları kaybolana kadar piston kolunu itiniz.

         • L)

         Flakon adaptörünü flakon ile çevirerek açınız.

         NovoEight artık enjeksiyon için hazırdır. Uygun bir yer belirleyiniz ve NovoEight’i damar içine, 2-5 dakikalık bir sürede yavaşça enjekte ediniz.

         İmha

         Enjeksiyondan sonra kullanılmamış tüm NovoEight çözeltisini, infüzyon setiyle birlikte enjektörü, flakon adaptörü ile birlikte flakonu ve diğer atık maddeleri eczacınızın tarif ettiği şekilde atınız.

         Olağan ev atıkları ile birlikte atmayınız.

         Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur? HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

         İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

         Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
         Satış Fiyatı 5496.83 TL [ 27 Mar 2020 ]
         Önceki Satış Fiyatı 5496.83 TL [ 23 Mar 2020 ]
         Original / JenerikOriginal İlaç
         Reçete DurumuTuruncu Reçeteli bir ilaçdır.
         Barkodu8699676790708
         Etkin Madde Rekombinant Insan Koagulasyon Faktoru VIII
         ATC Kodu B02BD02
         Birim Miktar 3000
         Birim Cinsi IU
         Ambalaj Miktarı 1
         Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > Koagülasyon Faktörü 8
         İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
         NOVOEIGHT 3000IU enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü Barkodu