NERUDA 300 mg 50 film tablet Klinik Özellikler

Gabapentin }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Gabapentin
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17 May  2013

4.1. Terapötik endikasyonlar

Epilepsi:

NERUDA, sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği, basit veya kompleks parsiyel konvülsiyonlu yetişkin ve 12 yaş üstü çocuk hastaların tedavisinde monoterapi (yeni tanı konulan konvülsiyonlu hastaların tedavisi dahil) ya da ek tedavi olarak kullanılır.

Not: 12 yaşından küçük çocuklarda monoterapi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur.

Sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği, parsiyel konvülsiyonlu 3 yaş ve daha büyük çocukların ek tedavisinde kullanılır.

Nöropatik ağrı:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Hastaya özel başlangıç dozları: 100 mg, 300 mg ve 400 mg gabapentindir.

İdame safhasında, 600 mg ve 800 mg film tabletlerin yanısıra 300 mg ve 400 mg’lık

gabapentin dozları kullanılmaktadır.

Diyalize giren hastalar 100 mg gabapentin kullanabilir.

Doz, hastanın ilacı tolere edebilmesine ve etkiye göre hekim tarafından belirlenir. Epilepsi:

12 yaş üzerindeki hastalarda monoterapi ve ek tedavi: Gabapentinin etkin dozu günde 900 - 3600 mg’dır.

Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde aşağıdaki dozlar önerilir: Başlangıç ve idame dozu:

Gabapentin tedavisine 300 mg gabapentin ile başlanmalıdır.

Doz ilk üç gün içinde kademeli olarak yükseltilerek, günde 900 mg’lık gabapentin dozuna aşağıda belirtildiği şekilde ulaşılabilir:

1.gün: Günde bir defa 300 mg gabapentin (300 mg/gün)

2.gün: Günde iki defa 300 mg gabapentin (600 mg/gün)

3.gün: Günde üç defa 300 mg gabapentin (900 mg/gün)

Alternatif olarak 1’inci günden itibaren günde üç defa 300 mg gabapentin uygulanabilir. Daha yüksek günlük dozlara ihtiyaç duyuluyorsa günde 1800 mg’lık gabapentin dozuna ulaşmak için üç defa tek 600 mg’lık film tablet veya günde 2400 mg’lık gabapentin dozuna ulaşmak için üç defa tek 800 mg’lık film tablet alınması önerilir. Toplam günlük doz, üç defada uygulanan 3600 mg gabapentin dozunu aşmamalıdır. Uzun süreli açık etiketli klinik çalışmalarda 4800 mg/gün’e kadar olan dozlar iyi tolere edilmiştir. Günlük toplam doz, üç doza bölünerek uygulanmalıdır. (ör: sabah, öğle ve akşam olacak şekilde).

3-12 yaşlarındaki çocuklarda ek tedavi: Başlangıç ve idame dozu:

Gabapentin başlangıç dozu günde üç defa üç eşit doza bölünerek verilen 10-15 mg/kg/gün’dür ve etkin doza yaklaşık üç günlük bir titrasyon ile ulaşılır. 5 yaş ve üzeri çocuk hasta grubunda etkili gabapentin dozu günde üç defa üç eşit doza bölünerek verilen 25-35 mg/kg/gün’dür. 3-5 yaş çocuk hasta grubunda etkili gabapentin dozu günde üç defa üç eşit doza bölünerek verilen 40 mg/kg/gün’dür. Uzun süreli bir klinik çalışmada 50 mg/kg/gün’e kadar olan dozlar iyi tolere edilmiştir. İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.

Nöropatik ağrı: Yetişkinler:

Başlangıç dozu 900 mg/gün’dür, bu doz üç eşit doza bölünerek verilmelidir (günde üç defa 300 mg’lık bir tablet ya da günde üç defa 100 mg’lık üç tablet). Gerekli olduğu durumlarda doz maksimum 3600 mg/gün’e kadar yükseltilebilir.

Genel durumu kötü olan hastalarda, vücut ağırlığı düşük olanlarda ya da transplantasyon sonrası dönemlerde, 100 mg’lık doz kullanılarak 100 mg’lık basamaklar şeklinde yükseltilmelidir.

Psikotik hastalık öyküsü olan hastalarda dikkatli olunması önerilmektedir. Psikotik hastalık öyküsü olan ve nadiren de olmayan bazı hastalarda, gabapentin tedavisine başlanmasıyla psikotik nöbetler bildirilmiştir. Gabapentinin kesilmesi ya da dozun azaltılmasıyla bu olayların çoğu ortadan kalkmıştır.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Tedavi süresi klinik duruma bağlıdır. Epilepsi tedavisi normal olarak, uzun süreli tedavi gerektirir. NERUDA tedavisine son verilmesi veya tedaviye alternatif bir ilaç eklenmesi istenirse, "rebound fenomeni" (gabapentin tedavisinin aniden kesilmesi durumunda epileptik nöbetlerin sıklaşması) olduğunu gösterir bir belirti olmamakla birlikte, bu işlem bir haftadan kısa sürede olmamak kaydıyla yavaş yavaş yapılmalıdır.

Nöropatik ağrının tedavisinde yapılan klinik çalışmalarda, etkililik ve güvenlilik, 5 aydan uzun süreli tedavi süresi için araştırılmamıştır.

Uygulama şekli:

NERUDA, yeterli miktarda sıvı ile (örneğin, bir bardak su) yutularak alınmalıdır. Yemeklerle birlikte ya da yemekler arasında kullanılabilir. Günde üç doz olarak kullanılırken, iki doz arasındaki sürenin 12 saati aşmamasına dikkat edilmelidir.

Bir dozun alınmasının unutulması (son dozun alınmasından sonra 12 saatten fazla bir sürenin geçmesi) durumunda ek bir gabapentin dozunun daha geç alınma veya alınmama kararı hekim tarafından verilmelidir.

Magnezyum veya aluminyum içeren antasitlerle beraber kullanılması durumunda, NERUDA antasit uygulamasından en az 2 saat sonra alınmalıdır. Bu gabapentin biyoyararlanımının azalmasını büyük ölçüde engeller.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi < 80 ml/dakika) ve hemodiyaliz uygulananlarda doz aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır.

Böbrek fonksiyonu kreatinin klerensi (ml/dakika)

Gabapentin toplam günlük doz sınırları1 (mg/gün)

> 80

900-3600

50-79

600-1800

30-49

300-900

15-29

1502 - 600

< 15

150** - 300

Hemodiyaliz hastalarında doz

Daha önce hiç gabapentin kullanmamış hemodiyaliz hastalarında yükleme dozu olarak 300-400 mg gabapentin önerilir. Daha sonra, dört saatlik her hemodiyalizden sonra 200-300 mg gabapentin verilir. Diyaliz uygulanmayan günlerde gabapentin kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Bir hastada gabapentin ile tedavi sırasında akut pankreatit gelişirse, gabapentinin kesilmesi göz önünde bulundurulmalıdır.

Gabapentin ile herhangi bir rebound konvülsiyon kanıtı olmamasına rağmen, epileptik hastalarda antikonvülsan ajanların aniden kesilmesi status epileptikus’un oluşmasını hızlandırabilir.

Gabapentinin primer jeneralize konvülsiyonlara karşı etkili olduğu düşünülmez ve bazı hastalarda bu konvülsiyonları şiddetlendirebilir. Bu nedenle, gabapentin karma konvülsiyonları olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

65 yaş veya üzerindeki hastalarda gabapentin ile herhangi bir sistematik çalışma yapılmamıştır. Nöropatik ağrı görülen hastalarda yapılan bir çift kör çalışmada, 65 yaş veya üzerindeki hastalarda, daha genç hastalara kıyasla daha yüksek oranda uyuklama hali, periferal ödem ve asteni görülmüştür. Bu bulgular dışında, bu yaş grubunda yapılan klinik araştırmalar daha genç hastalarda gözlenenden farklı bir advers etki profili göstermez.

Önceden tedaviye dirençli olan bazı hastalarda, nöbet riski gabapentin ile azaltılabilir. Yeterli etki sağlanamazsa, gabapentin kademeli olarak kesilmelidir. Gabapentinin birdenbire kesilmesi nöbet sayısında artış riskini yükseltebilir ve hatta status epileptikusu hızlandırabilir.

Çocukların ve adolesanların öğrenme, zeka ve gelişimleri üzerinde uzun süreli (36 haftadan daha fazla) gabapentin tedavisinin etkileri yeteri kadar çalışılmamıştır. Bu nedenle, uzatılmış tedavinin faydaları potansiyel risklerine karşı değerlendirilmelidir.

Laboratuvar testleri:

Basit test stikleriyle yapılan toplam idrar proteinin semi-kantitatif tayininde, yalancı pozitif sonuçlar elde edilebilir. Bu nedenle, basit test stikleriyle alınan pozitif sonucun Biuret metodu, turbidimetrik veya boya-tutma metodları gibi farklı analitik prensiplere dayanan metodlar ile tasdik edilmesi veya başlangıçtan itibaren bu alternatif metodların kullanılması tavsiye edilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan bir çalışmada, 60 mg kontrollü salım morfin kapsülü 600 mg gabapentin kapsülden 2 saat önce uygulandığında, morfin olmadan alınan gabapentine kıyasla ortalama gabapentin EAA değeri % 44 oranında artmıştır. Bu nedenle, hastalar uyuklama hali gibi SSS depresyonu belirtileri açısından dikkatle gözlenmelidir ve gabapentin veya morfinin dozu uygun şekilde azaltılmalıdır.

Gabapentin ve fenobarbital, fenitoin, valproik asit veya karbamazepin arasında herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.

Gabapentinin kararlı durum farmakokinetikleri, sağlıklı gönüllüler ile bu antiepileptik ajanları alan epilepsili hastalarda benzerdir.

Noretindron ve/veya etinil estradiol içeren oral kontraseptiflerle gabapentinin birlikte uygulanması, her iki bileşenin kararlı durum farmakokinetiklerini etkilemez.

Aluminyum ve magnezyum içeren antasitlerle gabapentinin birlikte uygulanması, gabapentinin biyoyararlanımını % 24’e kadar azaltır. Gabapentinin antasit uygulamasından sonra en erken iki saat içinde alınması tavsiye edilir.

Gabapentinin renal atılımı probenesid ile değişmez.

Simetidin ile birlikte uygulandığında, gabapentinin renal atılımında gözlenen hafif bir azalmanın klinik açıdan herhangi bir önemi yoktur.

Gabapentinin bitkisel ürünler olan kediotu, sarı kantaron, kava biberi ve gotu kola ile birlikte alımı santral sinir sistemi depresyonlarını (baskılanmasını) arttırabileceği için birlikte kullanılmamalıdır.

Gabapentinin bitkisel ürün olan çuha çiçeği ile birlikte kullanımı nöbet eşiğini düşürebileceğinden birlikte alınmamalıdır.

Gabapentin, alkol ile de alınmamalıdır. MSS baskılanması şiddetlenebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda gabapentinin kullanımıyla ilgili herhangi bir veri yoktur.

Gebelik dönemi

Gabapentinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. NERUDA hasta için beklenen yararlar risklerden daha fazla olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Gabapentin anne sütü ile atılmaktadır. Gabapentin’in anne sütü alan bebekler üzerindeki etkisi bilinmemektedir. NERUDA, beklenen yararlar risklerden daha fazla olursa emzirme döneminde kullanılabilir.

Üreme yeteneği /Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Epilepsi (ek tedavi ve monoterapi) ve nöropatik ağrı üzerinde yapılan klinik çalışmalarda gözlenen advers reaksiyonlar aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir.

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar

Çok yaygın: Viral enfeksiyon.

Yaygın: Pnömoni, solunum enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, enfeksiyon, otitis media.

Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Yaygın: Lökopeni Seyrek: Trombositopeni

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Seyrek: Alerjik reaksiyonlar (örn: ürtiker)

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın: İştahsızlık, iştah artışı

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın: Aşırı kızgınlık, konfüzyon ve duygusal değişkenlik, depresyon, anksiyete, sinirlilik, düşünce bozukluğu. Seyrek: Halüsinasyon.

Sinir sistemi bozuklukları

Çok yaygın: Uykuya eğilim, baş dönmesi, ataksi.

Yaygın: Konvülsiyonlar, hiperkinezi, disartri, amnezi, titreme, uykusuzluk, baş ağrısı, parestezi, hipestezi, koordinasyon bozukluğu, nistagmus, reflekslerin artması, azalması veya kaybolması.

Seyrek: Hareket bozuklukları (örn: koreoatetoz, diskinezi, distoni)
Göz bozuklukları

Yaygın: Ambliyopi, diplopi gibi görme bozuklukları.

Kulak ve iç kulak bozuklukları

Yaygın: Baş dönmesi Seyrek: Kulak çınlaması.

Kalp bozuklukları

Seyrek: Çarpıntı

Vasküler bozukluklar

Yaygın: Hipertansiyon, vazodilatasyon

Solunum sistemi bozuklukları

Yaygın: Nefes darlığı, bronşit, farenjit, öksürük, rinit.

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın: Kusma, bulantı, dişlerde anormallik, gingivit, diyare, karın ağrısı, hazımsızlık, konstipasyon, ağız veya boğaz kuruluğu, midede gaz. Seyrek: Pankreatit.

Karaciğer-safra bozuklukları

Seyrek: Hepatit, sarılık.

Deri ve subkutan doku bozuklukları

Yaygın: Kaşıntı, döküntü, akne, yüzde ödem.

Seyrek: Stevens-Johnson sendromu, anjiyoödem, eritema multiforme, alopesi.

Kas-iskelet ve kemik bozuklukları

Yaygın: Artralji, miyalji, sırt ağrısı, seğirme.

Böbrek ve üriner bozukluklar

Yaygın: İnkontinans Seyrek: Akut böbrek yetmezliği

Üreme sistemi bozuklukları

Yaygın: İmpotans

Genel bozukluklar

Çok yaygın: Yorgunluk, ateş.

Yaygın: Periferal ödem, yürüyüş bozukluğu, asteni, ağrı, keyifsizlik, grip sendromu Seyrek: Kesilme reaksiyonları (çoğunlukla anksiyete, uykusuzluk, bulantı, ağrılar, terleme), göğüs ağrısı.

Diğer yan etkiler

Yaygın: Beyaz kan hücresi sayısında azalma, kilo alma

Seyrek: Diyabetli hastalarda kan glukoz seviyelerinde dalgalanmalar, karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme.

Yaygın: Kazara oluşan hasar, kırık, aşınma

Gabapentin tedavisinde akut pankreatit vakaları bildirilmiştir. Bu durumun gabapentin ile olan ilişkisi açık değildir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

49 grama kadar olan gabapentin doz aşımlarında akut, hayatı tehdit eden toksisite gözlenmemiştir. Doz aşımının semptomları baş dönmesi, çift görme, konuşma bozukluğu, uyuklama hali, uyuşukluk ve hafif diyaredir. Tüm hastalar destekleyici tedavi ile tam olarak iyileşmiştir.

Gabapentin hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilmesine rağmen, deneyimler genellikle diyalizin gerekmediğini göstermektedir. Bununla birlikte, şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda, hemodiyaliz endike olabilir.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur? Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?