Ulugaylar İlaçları › MIGREX 2.5 mg 3 film tablet › Kullanma Talimatı

MIGREX 2.5 mg 3 film tablet Kullanma Talimatı

Frovatriptan Suksinat Monohidrat }

Sinir Sistemi > Migren İlaçları > Frovatriptan Ulagaylar İlaç San. Ve Tic. A.ş | Güncelleme : 20 October  2020

MİGREX 2.5 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

2.5 mg Frovatriptan (süksinat monohidrat) içerir.

• Yardımcı madde(ler):Laktoz anhidrik, mikrokristal selüloz, magnezyum stearat, sodium nişasta glikolat (tip A), kolloidal silika anhidrik, titanyum dioksit (E171), hipromelloz (E464), macrogol 3000, triasetin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MIGREX nedir ve ne için kullanılır?

2. MIGREX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MIGREX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MIGREX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MIGREX nedir ve ne için kullanılır?

MİGREX frovatriptan içerir. Frovatriptan triptanlar ilaç grubuna (5-hidroksitriptamin (5HTı) selektif reseptör agonistleri) dahildir ve migren ataklarının tedavisi için kullanılır.

MİGREX auralı (migren öncesinde görülen ve hastaya göre değişen, ancak görme, koklama, duymayı vs. etkileyebilecek geçici farklı bir duygu) veya aurasız migren ataklarının başağrısı fazının tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.

MİGREX migren ataklarını önlemek için kullanılmamalıdır.

MİGREX'in tabletleri bir yüzünde "m" ve diğer yüzünde "2.5" baskısı olan yuvarlak film tabletlerdir. 3 ve 6 film tablet ambalajlar olarak kullanıma sunulmuştur.


2.MIGREX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MIGREX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Frovatriptan veya MİGREX'in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

• Kalp krizi geçirdiyseniz ya da anjina pektoris (sol kola yayılabilen göğüste ezici ağrı ile tanımlanan durum) gibi bazı kardiyovasküler hastalıklar geçirdiyseniz ya da geçiriyorsanız ya da bağırsağı besleyen damarlarda ya da kol ve bacaklarınızda dolaşım bozukluğu (özellikle el ve ayak parmaklarınızda) varsa,

• Felç ya da geçici iskemik atak (TIA) geçirdiyseniz,

• Şiddetli ya da orta derecede yüksek kan basıncınız varsa ya da kan basıncınız yeterince kontrol edilmediyse,

• Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,

• Migren tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla (ergotamin ve ergotamin türevleri (metiserjit dahil olmak üzere) ya da diğer triptanlar (5-hidroksitriptamin (5HT1) agonistleri) birlikte kullanmayınız.

• Bazı tür migren vakalarında (hemiplejik, baziller veya oftalmoplejik)

MİGREX'i aşağıdaki durumlarda dikkatli KULLANINIZ:

Koroner arter hastalığı riskiniz varsa;

• Ağır sigara içicisi iseniz ya da nikotin "yerine koyma tedavisi" kullanıyorsanız,

• Menopoz sonrası evrede bir kadın ya da 40 yaş üzerinde bir erkek iseniz,

Eğer bu durumlardan birine sahipseniz, MİGREX kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Çok nadir olarak, daha öncesinde kalp ve damar hastalığı olmayan hastalarda da triptan kullanırken göğüste sıkışma hissi ya da ağrı ortaya çıkabilir. Eğer böyle bir durum olursa, ilacı almayı kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

MIGREX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MİGREX'in yiyeceklerle birlikte ya da aç karnına yeterli miktar su ile alınması gereklidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MİGREX doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe, hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MİGREX doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe, emzirme süresince kullanılmamalıdır. MİGREX aldıktan sonraki 24 saat süresince emzirmeyiniz ve bu süre zarfında göğsünüzde biriken sütü atınız.

Araç ve makina kullanımı

Migren ve MİGREX tedavisi uyuklamaya neden olabilir. Eğer etkileniyorsanız, araç ve makine kullanımı tehlikeli olabilir, bundan kaçınınız.

MIGREX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

MİGREX'i migren tedavisinde kullanılan diğer bazı ilaçlarla birlikte kullanmamalısınız:

• Özellikle ergotamin, ergotamin türevleri (metiserjit dahil olmak üzere); bu ilaçlarla MİGREX kullanımınız arasında en az 24 saat olmalıdır. Benzer şekilde, MİGREX aldıktan sonraki 24 saatte bu ilaçları kullanmayınız.

• Özellikle diğer triptanları (sumatriptan, almotriptan, eletriptan, naratriptan, rizatriptan ya da zolmitriptan gibi 5-HT1 agonistleri) kullanmanız arasında en az 24 saat ara olmalıdır.

• Doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe, bu ilacı depresyon tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) ilaçlarla (fenelzin, izokarboksazid, tranilsipromin, moklobemid) birlikte kullanmayınız.

• Oral kontraseptif ya da seçici serotonin geri alım inhibitörleri (sitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) kullanıyorsanız, doktor ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

• Selektif serotonin/norepinefrin geri alım inhibitörleri (duloksetin,venlafaksin) kullanıyorsanız, doktor ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

MİGREX'i, St. John's Wort (hypericum perforatum - sarı kantaron bitkisi) ile birlikte almamanız önerilir.

MİGREX ile yukarıdaki ilaçların birlikte kullanımı (özellikle MAOİ, seçici serotonin geri alım inhibitörleri, selektif serotinin/norepinefrin geri alım inhibitörleri ve hypericum perforatum) serotonin sendromu riskini arttırabilir (serotonin sendromu belirtileri: titreme, terleme, huzursuzluk, ani kas kasılmaları, bulantı, ateş ve konfüzyon(zihin karışıklığı)).

MİGREX ile birlikte kullanabileceğiniz diğer ilaçlar hakkında bir şüpheniz varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.MIGREX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

MİGREX'i daima doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz doktorunuza danışınız.

MİGREX'i migren başağrısımn başlamasından sonra mümkün olduğunca erken alınız.

Eğer ilk doz ile ağrı azalmazsa, aynı atak için ikinci bir doz almayınız.

Yaşlılarda kullanımı

İlk dozdan sonra rahatlarsanız, fakat 24 saat içinde başağrısı tekrarlarsa, 2 doz arasında en az

2 saat olacak şekilde ikinci bir doz alabilirsiniz.

24 saat içerisinde maksimum doz olan 5 mg'ı (iki tablet) geçmeyiniz.

MİGREX'in birkaç gün arka arkaya tekrarlanan kullanımı bu ilacın yanlış kullanılması demektir ve yan etkilerin artışına sebep olabilir ve tedavinin geçici olarak kesilmesini gerektiren günlük kronik başağrılarına yol açabilir. Gün içinde sıklıkla başağrılarınız olmaya başlarsa doktorunuza danışınız, çünkü bu ilacın aşırı kullanımına ilişkin başağrısı olabilir.

Uygulama yolu ve metodu

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta dereceli karaciğer yetmezliğiniz varsa, doz ayarlamasına gerek yoktur. MİGREX, ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer MİGREX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MIGREX kullanırsanız

MİGREX'i yanlışlıkla aşırı dozda alırsanız hemen doktor ya da eczacınızı arayınız ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Kalan tabletleri ve kullanma talimatını yanınıza almayı unutmayınız.

MİGREX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MIGREX'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MIGREX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

MİGREX ile tedavi sonlandırıldığında hiçbir özel önlem alınması gerekmez. Eğer ilacın kullanımına yönelik sorularınız olursa, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ulagaylar İlaç San. Ve Tic. A.ş
Geri Ödeme KoduA09694
Satış Fiyatı 36.83 TL [ 20 Oct 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 36.83 TL [ 13 Oct 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699831090131
Etkin Madde Frovatriptan Suksinat Monohidrat
ATC Kodu N02CC07
Birim Miktar 2.5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 3
Sinir Sistemi > Migren İlaçları > Frovatriptan
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MIGREX 2.5 mg 3 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 Oct 202036.83 TL
13 Oct 202036.83 TL
6 Oct 202036.83 TL
25 Sep 202036.83 TL
18 Sep 202036.83 TL
11 Sep 202036.83 TL
7 Sep 202036.83 TL
28 Aug 202036.83 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları