Atafarm İlaçları › KORDEXA 8 mg 20 tablet › Kullanma Talimatı

KORDEXA 8 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Deksametazon }

Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Deksametazon Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme : 10 August  2020

KORDEXA 8 mg Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablette 8 mg deksametazon.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mısır nişastası, povidon K-30, kroskarmelloz sodyum, sarı demir oksit, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KORDEXA nedir ve ne için kullanılır?

2. KORDEXA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KORDEXA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KORDEXA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KORDEXA nedir ve ne için kullanılır?

KORDEXA, kortikosteroid grubuna dahil bir ilaç olan deksametazon içeren tablettir. Her bir tableti 8 mg deksametazon içeren 20 tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

KORDEXA, aşağıdaki hastalıklarda kullanılır:

 Bağırsak hastalıkları (bölgesel mide ve bağırsak hastalığı ve bağırsak ülseri hastalığının kritik periyodunda)

 Alerjik durumlar (aşırı duyarlılık reaksiyonları, daimi ya da geçici alerjik nezle vb.)

• Cilt hastalıkları (yaygın cilt hastalıklarının erken tedavisinde)

 Hormonal hastalıklar (primer ve sekonder adrenokortikal yetmezlikler vb.)

 Kan hastalıkları (otoimmmün hemolitik anemi vb.)

 Kanser (lösemi ve lenfomanın geçici tedavisinde)

 Sinir sistemi hastalıkları (beyin tümörü, beyin ödemi vb.)

 Göz hastalıkları (topikal kortikosteroidlere yanıt vermeyen göz iltihaplarında)

• Böbrek hastalıkları (idiopatik nefrotik sendrom ya da lupus eritematosus'un neden olduğu proteinüriyi hafifletmek veya diürezi uyarmak için.)

• Solunum yolu hastalıkları (akciğer tüberkülozu, astım krizi)

• Romatizmal hastalıklar (akut gut artriti, akut romatizmal kardit, romatoid artrit vb.)

• Kemoterapiye bağlı bulantı-kusmaların tedavi ve korumasında tek başına ya da kombine olarak

• Sinir sistemi ya da kalp kası ile ilişkili trişinöz

• Tüberküloz menenjiti


2.KORDEXA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KORDEXA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

• Deksametazon'a veya KORDEXA'nın bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız var ise

• Tüm vücudunuzu etkileyen bir mantar hastalığınız var ise

KORDEXA'yı aşağıdaki durumlarda uzun süre kullanmayınız (acil durum tedavisi ve ilave tedavi haricinde):

• Mide ülseriniz var ise

• İleri derecede kemik erimesi (osteoporoz) hastalığınız var ise

• Ciddi kas hastalığınız var ise (Miyastenia Gravis hariç)

• Viral hastalığınız (herpes simpleks ve herpes zoster gibi), suçiçeği ve çocuk felci (bulber ensefalitik şekil hariç) hastalığınız var ise

• Karaciğer hastalığınız var ise (HBsAG pozitif kronik aktif hepatit)

• Gül hastalığınız var ise

• Koruyucu aşıdan yaklaşık 8 hafta önce ve 2 hafta sonrasına kadar

• Tüberküloz aşısı (BCG) sonrasında lenfoma oluşumu

• Dar ve geniş açılı glokom (göz içi basıncının artması) hastalığınız var ise

KORDEXA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Şeker hastalığınız var ise

• Psikiyatrik sorunlarınız var ise

• Sindirim sistemi ya da mide probleminiz var ise

• Bağışıklık sisteminiz zayıf ise (çevrenizde suçiçeği veya kızamık geçirmiş insanlar var ise, uzak durunuz)

• Gelişim dönemindeki çocuklarda

• Kemik erimesi (osteoporoz) hastalığınız var ise

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KORDEXA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

KORDEXA tercihen kahvaltıdan sonra tok karnına, bir miktar suyla birlikte çiğnemeden yutunuz.

Beslenme rejiminde besinlerin potasyum, albümin ve vitamin açısından zengin olmasına, bununla birlikte yağ, karbonhidrat ve tuz bakımından düşük düzeyde olmalarına dikkat ediniz.

Hamilelik

 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

 Tedaviniz sırasında hamile olduğunuz fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Deksametazon anne sütüne geçer, bu nedenle emzirme süresince kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

KORDEXA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse KORDEXA'yı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. KORDEXA, her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu miktar, düşük sodyum veya kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için bir risk oluşturmaz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız KORDEXA kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz:

• Dijital glikozitler

• Salüretikler

• Diyabetik ilaçlar

• Kumarin türevleri

• Efedrin

• Rifampisin, fenitoin, karbamazepin, barbitürat ve CYP3A4'ü tetikleyen diğer ilaçlar

• Ketokonazol, makrolid antibiyotikleri ve CYP3A4'yi inhibe eden diğer ilaçlar

• Non-steroid antiflojistikler / Antiromatizmal ilaçlar / Salisilatlar

• Doğum kontrol ilaçları (östrojenler)

• Prazikuantel

• ACE inhibitörleri

• Klorokin, hidroksiklorokin, meflokin

• Somatropin

• Protirelin

• Laksatifler

• Atropin, diğer antikolinerjikler


3.KORDEXA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır.

KORDEXA'yı kırmayız veya çiğnemeyiniz. Bir miktar su ile yutunuz. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

KORDEXA dozu hastalığın şiddetine ve hastanın tedaviye verdiği yanıta göre ayarlanır.

İstenmeyen etkilerin azaltılması amacıyla aşağıdaki tedavi kurallarına dikkat edilmeli ve tedavi için yeterli ölçüdeki en düşük doz uygulanmalıdır.

Bazı acil durumlarda (örneğin akut beyin ödemi, anafilaktik şok, status astmatikus, akut transplant red reaksiyonu, dozun 1.0 g prednisolon'a kadar çıkartılması) kısa süreli (10 güne kadar) yüksek doz glukokortikoit kullanılmasında sakıncalı bir durum olmamasına rağmen, tedavinin başlangıcında verilecek yüksek dozun (çoğunlukla 40-80 mg) kısa sürede idame doza (Cushing eşik dozunun 2 katından daha az olmak üzere) düşürülmesi gerekir.

İdame tedavi, gün aşırı (yirmi dört saate yayılmış biçimde) uygulanmalıdır.

Toplam dozun tümünün sabah saat 8'den önce hastaya verilmesi uygundur, böylece böbrek üstü bezlerinin salgı ritmi etkilenmemiş olur.

Bundan daha da iyisi dozun 2 günde bir dönüşümlü olarak verilmesidir.

Beyin ödemi tedavisinde, ayrıca geçici ve antiemetik terapide, günlük dozu 2 - 4 defada vermek gerekebilir.

Uzun süreli tedaviden sonra tedavinin aniden kesilmemesi gerekir. Bunun yerine ilacın yavaş yavaş kesilmesi önerilir.

Böbrek üstü bezi bozukluğu nedeniyle eforda böbrek üstü bezi yetersizliği görülebilmesi nedeniyle bu durumlarda (örneğin travma, ameliyat) yeni bir ilave doz verilmesi gerekir (5 mg Prednisolon'a eşdeğer doz/gün).

Beyin ödeminde (ağır vakalarda) genelde intravenöz Deksametazon ampul uygulanır ve iyileşme durumunda oral tedaviye, KORDEXA 4-16 mg/gün olarak devam edilir.

Hafif vakalarda duruma göre sadece oral olarak, KORDEXA 2-8 mg/gün olarak kullanılması yeterlidir.

İlerleyen kronik Romatoid artrit'in akut alevlenmelerinde, bronşiyal astımda, akut deri hastalıklarında, sarkoidoz ve ülseratif kolit'de başlangıç dozu KORDEXA 4-16 mg /gün olarak uygulanır.

Malign, kötü huylu tümörlerin geçici terapisinde başlangıçta KORDEXA 8-16 mg/gün olarak başlanır. İdame dozu olarak KORDEXA 4-12 mg/gün ile devam edilir.

Kemoterapi kaynaklı kusma tedavisi ve profilaksisinde, planlanan kemoterapi öncesindeki günde, 8 mg KORDEXA verilir. Terapi başlangıcında 8-16 mg i.v. (deksametazon - ampul) uygulanır. Daha sonra KORDEXA 16-24 mg/gün, toplam 2 gün daha uygulanır. Kemoterapi ilaçları kaynaklı ciddi aşırı duyarlık reaksiyonlarını önlemek için kortikosteroidler, difenhidramin ve H2 antagonistleriyle premedikasyon uygulanmalıdır. Premedikasyon için KORDEXA 8-20 mg/gün olarak 1-3 gün süresince kullanılır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda KORDEXA başlangıç dozu, hastalığın durumuna göre değişebilir. Başlangıç dozu, 0.02 - 0.3 mg/kg/gün'dür ve 3 ya da 4 kısma bölünmüş olarak verilir. Çocuklarda etki gösterebilecek en küçük dozaj ayarlamaları yapılmalı ve kısa süreli olarak uygulanmalıdır. Çünkü kortikosteroidler çocuklarda büyüme hızını etkileyebilirler. 14. yaşına kadar çocuklarda, gelişim bozukluğu tehlikesi açısından 3 günlük tedaviden sonra 4 gün tedavisiz bir aralık (aralıklı terapi) bırakılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yetişkinler için belirlenmiş olan doz uygulanır.

Özel kullanım durumları

Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

Karaciğer yetmezliği

Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

Eğer KORDEXA 'nın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KORDEXA kullanırsanız

KORDEXA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KORDEXA'nın fazla alınması ile boğazın şişmesi, deri reaksiyonu, nefes alıp vermede zorlanma görülebilir.

KORDEXA'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz. Unuttuğunuz dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KORDEXA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

KORDEXA tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız. Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza sorunuz.

Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA12033
Satış Fiyatı 95.52 TL [ 10 Aug 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 95.52 TL [ 7 Aug 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828011019
Etkin Madde Deksametazon
ATC Kodu H02AB02
Birim Miktar 8
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Deksametazon
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KORDEXA 8 mg 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 Aug 202095.52 TL
7 Aug 202095.52 TL
30 Jul 202095.52 TL
24 Jul 202095.52 TL
17 Jul 202095.52 TL
13 Jul 202095.52 TL
6 Jul 202095.52 TL
29 Jun 202095.52 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları