IVHEBEX 5000 IU/100 ml IV inf. için liyofilize toz içeren 1 flakon Klinik Özellikler

Insan Hepatit B Immunoglobulini }

4.1. Terapötik endikasyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Pozoloji

• Yetişkinlerde:

Karaciğer transplantasyonu olan HBsAg (+) hastalarda transplantasyon gününde perioperatif olarak 10.000 IU doz uygulanır. Transplantasyonu takip eden post-operatif 1 haftalık dönemde her 3 günde bir (post-operatif 1., 4. ve 7. günler) 5.000 IU olmak üzere toplam 15.000 IU doz uygulanır.

Uzun süreli idame tedavisinde antikor düzeyi 100-150 IU/L’nin üzerinde tutulmalıdır. Vakaların çoğunda 2 ayda bir 5.000 IUTuk tek bir IVheBex enjeksiyonu bu düzeye ulaşmak için yeterlidir. Hastaların farmakokinetik profilleri değişken olabileceği için, idame tedavisinin başlangıcında ve tedavi süresince antikor düzeylerinin ölçülmesi önerilmektedir.

• Çocuklarda:

Pozoloji 10,000 IU/1.73 m2 esasına dayanarak vücut yüzey alanına göre ayarlanmalıdır.

Hepatit B virüsüne karşı aşılama da yapılmalıdır. İlk aşı dozu, insan hepatit B immünoglobulinin enjekte edildiği günde fakat farklı yerlere yapılabilir.

Uygulama şekli:

IVheBex, 6.6. Kullanma Talimatı’nda da tanımlandığı şekilde, enjeksiyonluk su ile kullanıma hazırlanacak toz formunda sunulmuştur. Kullanıma hazır hale getirilen çözelti hafif opak görünümlü ya da renksizdir. Bulanık ya da çökeltili çözeltiler enjekte edilmemelidir. IVheBex, sadece IV olarak infüzyon edilmelidir.

Uygulanma hızı hastanın klinik toleransının bir fonksiyonu olarak ayarlanmalıdır ve ilk 30 dakika içerisinde 1 mL/kg/saati geçmemelidir. İyi tolere edildiğinde, uygulama hızı en fazla 4 mL/kg/saat olacak şekilde yavaş yavaş arttırılabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda minimum konsantrasyonda ve pratik olarak mümkün en yavaş infüzyon hızıyla uygulanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Özel kullanımı yoktur.

Pediyatrik popülasyon: İlacın dozu vücut ağırlığına göre hesaplanmalı ve ilaç minimum infüzyon hızında uygulanmalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

• Özellikle dolaşımında anti-lgA antikoru bulunan IgA yetersizliği olan hastalarda, insan immünoglobulinlerine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda,

• Preparatın içindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Virüs güvenliği

Ivhebex, insan plazmasından elde edilmektedir. İnsan plazmasından elde edilen ilaçlar, virüsler ve teorik olarak Varyant Creutzfeldt-Jacob (v-CJD) gibi çeşitli hastalıklara yol açabilen enfeksiyon yapıcı ajanlar içerebilirler. Ivhebex’de Varyant Creutzfeldt-Jacob hastalığının bulaşma riski teorik olarak minimumken, klasik Creutzfeldt-Jacob hastalığının bulaşma riski hiçbir kanıtla desteklenmez. Alınan önlemlere rağmen, bu tür ürünler halen potansiyel olarak hastalık bulaştırabilir.

Bu tip ürünlerin enfeksiyon yapıcı ajanları bulaştırma riski, plazma verenlerin belirli virüslere Önceden maruz kalıp kalmadığının izlenmesi, belirli virüs enfeksiyonlarının halihazırda varlığının test edilmesi ve belirli virüslerin yok edilmesi ve/veya inaktivasyonu ile azaltılmıştır. Bütün bu önlemlere rağmen, bu ürünler hala potansiyel olarak hastalık bulaştırabilirler. Ayrıca, henüz bilinmeyen enfeksiyon yapıcı ajanların bu ürünlerin içerisinde bulunma ihtimali mevcuttur.

HIV, HBV, HCV gibi zarflı virüsler ve HAV gibi zarflı olmayan virüslerin etkisi için önlemlerin alınmasına dikkat edilmelidir. Parvovirüs B19 gibi zarflı olmayan virüslere karşı alınan tedbirler sınırlı sayıda olabilir. Parvovirüs B19 enfeksiyonu, gebelikte (fetal enfeksiyon) ve immün yetmezlik ya da kırmızı kan hücre üretiminde artış olan hastalarda tehlikeli olabilir (hemolitik anemi gibi).

Doktor, bu ilacı hastaya reçete etmeden veya uygulamadan önce hastası ile risk ve yararlarım tartışmalıdır._

IVheBex’in hastaya her uygulanışında, ürünün adı ve seri numarasının kaydedilerek hasta ve ürünün serisi arasında bir bağlantı sağlanması şiddetle önerilmektedir.

Hastalar, serum anti-HBs antikor seviyeleri için düzenli olarak izlenmelidir.

Preparatın içindeki bileşenlerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Hastalar, uygulamadan sonra en az 20 dakika izlenmelidir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

bölümünde anlatılan uygulama hızı yakından İzlenmelidir. Hastalar, intoleransın herhangi bir belirtisini saptamak için infüzyon boyunca yakından izlenmelidir. Eğer intolerans oluşur ise, uygulanma hızı azaltılmalı veya bu etkiler ortadan kalkana kadar infüzyon durdurulmalıdır.

Böbrek yetmezliği riski olan hastalarda sukroz içeriği (27.5 mg/mL) dikkate alınmalıdır. Önceden böbrek yetmezliği olan, diabetes mellitus, hipovolemi, aşırı kilo, nefrotoksik ilaçların birlikte kullanılması veya 65 yaşın üzerindeki hastalarm HepBIg tedavisi almaları durumunda teorik olarak böbrek yetmezliği riski vardır. Böbrek fonksiyon bozukluğu ve akut böbrek yetmezliği raporları, birçok IVIg ürünlerin kullanımı ile ilişkili iken, stabilizan olarak sukroz içeren ürünler toplam sayının orantısız bir kısmını oluşturmaktadır.

Tüm hastalarda, HepBIg uygulaması için şunlar gereklidir:

• HepBIg infüzyonunun başlatılmasından önce yeterli hidrasyon.

• İdrar çıkışının izlenmesi.

• Serum kreatinin seviyelerinin izlenmesi

• Kıvrım diüretiklerinin birlikte kullanılmasının engellenmesi.

Böbrek yetmezliği durumunda, HepBIg tedavisinin durdurulması düşünülmelidir.

Glukoz içeriği (7.5 mg/mL), latent diyabette, diyabette veya düşük karbonhidrat diyeti yapan hastalarda dikkate alınmalıdır. Bu ilaç, geçici glukozüri geliştirebilen asemptomatik diyabet hastalarında ve preparatın herhangi bir bileşenine intolerans gösteren hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

IgA yetersizliği olan veya olmayan hipo- veya agamaglobulinemisi olan hastalarda bazı yan etkiler daha sık görülebilir.

Gerçek aşırı duyarlılık reaksiyonları seyrektir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları çok seyrek olarak anti-IgA antikorunun bulunduğu IgA eksikliği durumlarında veya üründe az miktarda hayvan pepsini bulunduğu durumlarda ortaya çıkar.

Aleıjik veya anafılaktik reaksiyon durumunda, infüzyon derhal durdurulmalıdır. Şok durumunda, şok tedavisi için mevcut yöntemler izlenmelidir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Canlı attenüe virüs aşıları

İmmunoglobülin uygulaması, kızamık, rubella, kabakulak ve varicella aşıları gibi canlı attenüe virüs içeren aşıların etkinliğini en az 6 hafta olmak üzere 3 ay süre ile bozabilir. İnsan hepatit B immünoglobulinin uygulanmasından sonra, canlı attenüe virüs aşıları ile aşılamadan önce 3 aylık bir süre geçmelidir.

Canlı attenüe aşı ile aşılandıktan 3-4 hafta sonra insan hepatit B immünoglobulini uygulanmalıdır; aşılamadan sonra 3-4 hafta içinde insan hepatit B immünoglobulini uygulaması gerektiğinde, insan hepatit B immünoglobulinin in uygulamasından 3 ay sonra tekrar aşılama yapılmalıdır.

Serolojik test ile etkileşim

İmmünoglobulinin enjeksiyonundan sonra, hastalarm kanındaki pasif olarak transfer edilen çeşitli antikorların geçici artışı, serolojik testte pozitif sonuçların yanlış yorumlanmasına yol açabilir.

Eritrosit antijenlerine antikorların pasif geçişi, eritrosit-antikorları için bazı serolojik testler ile karışabilir (örneğin; Coombs testi).

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Ivhebex’in çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin özel bir öneri veya, tedavi sırasında veya sonrasında doğum kontrolünün gerekli olduğuna dair herhangi bir bilgi söz konusu değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/doğum /ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır. Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

IVheBex’in hamilelerde güvenli kullanımı kontrollü klinik çalışmalarla değerlendirilmemiştir. Bu nedenle emziren annelerde çok dikkatli kullanılmalıdır. IVheBex anne sütü ile atılmaktadır (süte geçmektedir). Ancak IVheBex’in tüm dozlarında emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir olumsuz etki öngörülmemektedir.

Üreme yeteneği/ fertilite

IVheBex ile hayvanlarda üreme çalışmaları yapılmamıştır. İnsanlardaki üreme yeteneği/fertiliteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımına ilişkin herhangi bir etki gözlenmemiştir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Yan etkilerin sıklık gruplandırması şöyledir:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 - <1/10); yaygm olmayan (>1/1.000 - <1/100); seyrek (>1/10.000 - <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Alerjik reaksiyon

Seyrek: Anafilaktik şok, hasta daha önceki uygulamaya hiçbir aşırı duyarlılık göstermediğinde bile

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın olmayan: Baş ağrısı
Vasküler hastalıkları
Seyrek: Hipotansiyon
Gastrointestinal hastalıkları

Yaygm olmayan: Bulantı, kusma

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygm olmayan: Sırt ağrısı, bel ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı

Genel bozukluklar

Yaygm olmayan: Ateş, titreme

Bu yan etkilerin yanında çok seyrek olarak karaciğer nakli yapılan hastalarda nakledilen dokunun

tekrar enfeksiyonunu önlemek için yapılan tedavi sırasında, iki uygulama arasındaki sürenin uzamasına bağlı olarak intolerans reaksiyonları oluşabilir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımının sonuçları bilinmemektedir.

Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır. Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.