Pfizer İlaçları › INSPRA 25 mg 30 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

INSPRA 25 mg 30 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Eplerenone }

Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutan Diüretiker > Eplerenone Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 22 May  2020

INSPRA 25 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

•

Etken Madde

Her film tablet 25 mg eplerenon içerir.

•

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz (E460), kroskarmeloz sodyum (E468), hipromeloz (3 cp) (E464), sodyum lorilsülfat, talk (E553b), magnezyum stearat (E470b), HPMC 2910/ hipromeloz 3cP (E464), HPMC 2910/ hipromeloz 6 cP (E464), titanyum dioksit (El 71), makrogol/ PEG 400, polisorbat 80 (E433), demir oksit sarısı (E172İİİ), demir oksit kırmızısı (E172İİ)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. INSPRA nedir ve ne için kullanılır?

2. INSPRA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. INSPRA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. INSPRA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.INSPRA nedir ve ne için kullanılır?

INSPRA, film kaplı tablettir . Opak polivinil klorür (PVC)/ alüminyum folyo ile ambalajlanmıştır. Her kutu 30 tablet içerir. Etkin maddesi eplerenondur.

INSPRA, kalp damar sistemine etki eden ilaçlardan aldosteron antagonistleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

INSPRA, bir kalp krizinden sonra konjestif kalp yetersizliği gelişen yetişkinlere yönelik bir ilaçtır. Konjestif kalp yetersizliği, kalbin vücuda yeterli miktarda kan pompalayamayacak kadar güçsüz olduğu anlamına gelir. Akciğerde veya vücudun diğer bölümlerinde sıvı birikebilir. INSPRA bu hastalann hayatta kalmasına yardımcı olabilir. Diğer kalp ilaçlan ile birlikte kullanılabilir.

INSPRA ayrıca yüksek kan basıncı (hipertansiyon) olan yetişkinler tarafından da alınabilir. Kendi başına veya diğer ilaçlarla birlikte kan basıncını düşürür. Kan basıncını düşüren ilaçlar, felç veya kalp krizi riskinizi de azaltır.


2.INSPRA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

INSPRA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Eplerenon ya da INSPRA’nın içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa

• Potasyum seviyeniz yüksekse. Doktorunuz potasyum değerinizi ölçmek için kan testi yapacaktır.

• Ciddi böbrek sorunlannız varsa

• Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa

• Aşağıdaki hastalıklar için belirtilen ilaçlan alıyorsanız:

• Potasyum tutucu idrar söktürücü (diüretik)

• Potasyum takviyesi

• Mantar enfeksiyonlan, öm. ketokonazol, itrakonazol

• Enfeksiyonlar, öm. klaritromisin, telitromisin

• Depresyon, öm. nefazodon

• HIV (AIDS), öm.ritonavir, nelfınavir

• Kalp sorunlan veya hipertansiyonu tedavi eden anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü ve anjiyotensin reseptör blokörü (ARB) olarak adlandırılan ilaçlann her ikisini birlikte alıyorsanız

INSPRA’yı yüksek kan basıncınızı tedavi amaçlı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız Eğer;

 • İdrarda proteinle birlikte tip 2 diyabetiniz varsa.
 • Erkek hastalarda serum kreatinin değeri >2.0 mg/dL veya kadm hastalarda >1.8 mg/dL ise,
 • Kreatinin klerensi değeriniz <50 mL//dak ise,
 • Potasyum veya potasyumu artıran amilorid, spironolakton veya triamteren gibi idrar söktürücü (diüretik) ilaçlan eşzamanlı alıyorsanız.
 • INSPRA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Kanda potasyum seviyenizin artma (hiperkalemi) riskiniz bulunuyorsa,

  Doktorunuz tedavinizin başlangıcında ve dozda bir değişiklik yapüğında potasyum seviyelerinizi izleyecektir.

  • Böbrek hastalığınız varsa,

  • Hafif ve orta şiddette karaciğer hastalığınız varsa,

  • Ağrı, katılık ve iltihabı gidermek için kullanılan ilaçlar (NSAİ ilaçlar) kullanıyorsanız,

  • Lityum (genellikle bipolar bozukluk olarak da bilinen manik depresif bozukluk için verilir) ile aynı zamanda alıyorsanız,

  • Takrolimus veya siklosporin (psöriyazis ve egzema gibi cilt sorunlannı tedavi etmek için ve organ nakli sonrası rejeksiyonu önlemek için kullanılır) alıyorsanız,

  • INSPRA’nın yıkıhmım arttırarak, böylece etkisini azaltan güçlü CYP3A4 indükleyicileri

  INSPRA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  INSPRA yemeklerden önce veya sonra kullanılabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebe kalırsanız hemen doktorunuza haber veriniz. INSPRA’nın doğmamış bebeğinize zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Ancak beklenen potansiyel yarar risklerden daha fazla ise, gebelik döneminde kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. INSPRA anne sütü yoluyla bebeğinize geçebilir. Birçok ilaç insan sütüne geçtiğinden ve emzirilen bebek üzerindeki istenmeyen etkilerin bilinmeyen potansiyelinden dolayı, ilacın anne açısından önemi dikkate alınarak, emzirmeye son verilmesi veya ilacın kesilmesi konusunda doktorunuz karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  INSPRA’nın araç ve makine kullanma becerisi üzerindeki etkisiyle ilgili herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Eplerenon uyku hali veya zihinsel fonksiyon bozukluğuna neden olmaz ancak araç veya makine kullanırken, tedavi sırasında baş dönmesi görülebileceği dikkate alınmalıdır.

  INSPRA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  INSPRA laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  INSPRA sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyum diyetindeyseniz bunu gözönünde bulundurunuz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  INSPRA,

  Aşağıdaki ilaçlarla birlikte INSPRA almayınız:

  • INSPRA’nın yıkımını azaltarak vücut üzerindeki etkisini arttıran itrakonazol veya ketokonazol (mantar enfeksiyonlannı tedavi etmek için kullanılır), ritonavir, nelfınavir (HlV’yi tedavi etmek için kullanılan antiviral ilaç), klaritromisin, telitromisin (bakteriyel enfeksiyonlan tedavi etmek için kullanılır) veya nefodazon (depresyon tedavisi için kullanılır).

  • Kanınızda yüksek potasyum seviyesi riskini arttıran potasyum tutucu diüretikler (vücudunuzdaki fazla sıvıyı atmanıza yardım eden ilaçlar) ve potasyum destekleri (takviyeleri) (sofra tuzlan)

  • Kanınızda yüksek potasyum seviyesi riskini arttıran anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokörlerinin birlikte kullanımı (ARB) (yüksek kan basıncı, kalp hastalığı ve özel böbrek sorunlannın tedavisinde kullanılır)

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

  • Lityum (genellikle bipolar bozukluk olarak da adlandınlan manik depresif bozukluk için verilir). Lityumun diüretikler ve ADE inhibitörleri (yüksek kan basıncı ve kalp hastalığı tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanımının; tat kaybı, göz bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kas seğirmesi yan etkilerine yol açabilen kanda lityum seviyelerinin çok artmasına neden olduğu görülmüştür

  • Siklosporin veya takrolimus (psöriyazis ve egzema gibi cilt sorunlarının tedavisinde ve organ nakli sonrası doku reddini önlemede kullanılır). Bu ilaçlar böbrek problemlerine neden olabilir ve bu nedenle kanınızda yüksek potasyum seviyesi riskini arttırırlar.

  • NSAİ ilaçlar (ağrı, katılık ve iltihabı gidermek için kullanılan ibuprofen gibi belli ağn kesiciler). Bu ilaçlar böbrek problemlerine neden olabilir ve bu nedenle kanınızda yüksek potasyum seviyesi riskini arttınrlar.

  • Trimetoprim (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır). Bu ilaç kanınızda yüksek potasyum seviyesi riskini arttırabilir.

 • Prazosin, alfuzosin gibi alfa I blokörler (yüksek kan basıncının ve özel prostat problemlerinin tedavisinde kullanılır). Bu ilaçlar kan basıncınızda düşüşe ve ayağa kalktığınızda başınızın dönmesine neden olabilir.
 • Amitriptilin veya amoksapin gibi trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisi için), klorpromazin veya haloperidol (psikiyatrik bozuklukların tedavisi için) gibi antipsikotikler (ayrıca nöroleptikler olarak bilinirler), amifostin (kanser kemoterapisi sırasında kullanılır). Bu ilaçlar kan basıncınızda düşüşe ve ayağa kalktığınızda başınızın dönmesine neden olabilir.
 • Hidrokortizon veya prednizon gibi glukokortikoidler (iltihap veya belli cilt sorunlannın tedavisinde kullanılır) ve tetrakosaktid (esas olarak adrenal korteks bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılır). Bu ilaçlar INSPRA’nın kan basıncı düşürücü etkisini azaltabilir.
 • Digoksin (kalp sorunlannın tedavisinde kullanılır). INSPRA ile birlikte alındığında, digoksin kan seviyeleri yükselebilir.
 • Varfarin (pıhtı önleyici bir ilaç). Kanda yüksek varfarin seviyeleri, INSPRA’nın vücut üzerine olan etkisinde değişikliklere neden olabileceğinden; varfarin ile alındığında dikkatli olunmalıdır.
 • Eritromisin (bakteriyel enfeksiyonlann tedavisinde kullanılır), sakinavir (HIV tedavisi için antiviral ilaç), flukonazol (mantar enfeksiyonlannın tedavisinde kullanılır), amiodarone, diltiazem ve verapamil (kalp sorunlan ve yüksek kan basıncı tedavisi için). Bu ilaçlar INSPRA’nın yıkılımım azaltarak INSPRA’nın vücut üzerine etkisini uzatır.
 • Sarı kantaron (St. John’s Wort) (bitkisel ilaç), rifampisin (bakteriyel enfeksiyonlann tedavisinde kullanılır), karbamazepin, fenitoin, ve fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılır). Bu ilaçlar INSPRA’nın yıkılımım arttırır ve böylece etkisini azaltır.

Doktorunuza reçetesiz ilaçlar, bitkisel veya doğal ilaçlar ve takviyeler dahil aldığınız tüm ilaçlan bildiriniz.

Doktorunuza veya eczacınıza göstermek üzere yanınızda vitaminleri ve doğal veya bitkisel ilaçlan da içeren ilaç listenizi bulundurunuz.

Yeni bir ilaç ya da doğal veya bitkisel ilaç kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.INSPRA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Hipertansiyon

INSPRA’nın önerilen başlangıç dozu günde bir kez 50 mg’dır. INSPRA’nın tam terapötik etkisi, 4 hafta içinde ortaya çıkar. Günde bir kez 50 mg’a yetersiz kan basıncı yanıtı olan hastalarda, INSPRA dozajı, günde iki kez 50 mg’a artırılır. Kan basıncı üzerinde 100 mg’dan daha büyük bir etkisi olmaması ve hiperkalemide bir risk artışıyla ilişkilendirilmesi nedeniyle, daha yüksek dozajlarda INSPRA önerilmez.

Kalp yetmezliği- miyokard enfarktüsü (MI) sonrası

INSPRA genellikle standart tedavilerle birlikte uygulanır. Önerilen INSPRA dozu günde bir kez 50 mg'dır. Tedavi günde bir kez 25 mg dozunda başlatılır ve hasta tarafından tolere edilebilecek şekilde ve serum potasyum düzeylerini dikkate alarak, tercihen 4 hafta içinde günde bir kez 50 mg hedef dozuna titre edilir.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır.

INSPRA aç veya tok kamına uygulanabilir.

Çocuklarda kullanımı

Pediyatrik popülasyonda eplerenon kullanımının önerilmesi için yeterli veri yoktur; dolayısıyla bu yaş grubunda kullanımı önerilmez.

Özel kullanım durumları

Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda başlangıç dozu ayarlaması gerekmez.

Potasyum düzeyleri, idrarda proteinle seyreden şeker hastalan da dahil olmak üzere böbrek fonksiyonlan yetersiz olan hastalarda düzenli olarak izlenmelidir. Serum kreatinin düzeyi 2.5 mg/dL'den yüksek veya kreatinin klerensi 50 mL/dak.'dan düşük olan hastalann dikkatle

tedavi edilmesi gerekir. Böbrek fonksiyonları azaldıkça, kan potasyum seviyesinde artış riski gözlenir. Eplerenon hemodiyalizle atılmaz.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda başlangıç dozunun ayarlanması gerekmez.

Eğer INSPRA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla INSPRA kullanırsanız

INSPRA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

INSPRA'i kullanmayı unuttuysanız

INSPRA'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

INSPRA ile tedavi sonlandırddığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz size söylemediği sürece INSPRA almayı durdurmayınız. INSPRA almayı kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir. INSPRA kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA14509
Satış Fiyatı 94.97 TL [ 22 May 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 94.97 TL [ 18 May 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699532094001
Etkin Madde Eplerenone
ATC Kodu C03DA04
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutan Diüretiker > Eplerenone
İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

INSPRA 25 mg 30 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 May 202094.97 TL
18 May 202094.97 TL
15 May 202094.97 TL
8 May 202094.97 TL
30 Apr 202094.97 TL
24 Apr 202094.97 TL
17 Apr 202094.97 TL
10 Apr 202094.97 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları