HIBOR 2500 IU/0.2 ml kullanıma hazır 10 enjektör Farmakolojik Özellikler

Bemiparin Sodyum (anti Faktor Xa) }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Bemiparin Sodyum
Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | 30 December  1899

5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapotik grup: Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler (Antitrombotik, Heparin grubu)

ATC kodu: B01AB12

Bemiparin, heparin sodyumun depolimerizasyonu yoluyla elde edilen düşük molekül ağırlıklı bir heparindir. Ortalama molekül ağırlığı yaklaşık 3.600 daltondur. Molekül ağırlığı 2.000 daltondan daha az olan zincirler % 35’den azdır. Zincirlerin % 50-75’inin molekül ağırlığı 2.000 ile 6.000 dalton arasındadır. Molekül ağırlığı 6.000 daltondan fazla olan zincirler % 15’den daha azdır.

Kuru maddeye göre hesaplanan anti-Xa aktivitesi mg başma 80-120 anti-Xa IU arasında değişirken, anti-IIa aktivitesi mg başma 5-20 anti-IIa IU arasında değişim gösterir. Anti-Xa/anti-Ila oranı yaklaşık 8’dir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Bemiparinin farmakokinetik özellikleri amidolitik yöntem yoluyla plazma anti-Xa aktivitesini ölçerek saptanmıştır: WHO’nun İlk Uluslararası Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Referansı

Standardına (NIBSC) dayalıdır. Emilme ve vücuttan atılma işlemleri birinci derece kinetiğine uyar. Emilim ve vücuttan atılım işlemleri birinci derece kinetiğe uyar.

Genel Özellikler

Emilim:

Bemiparin sodyum subkutan enjeksiyon sonrasında hızla emilir, biyoyararlamm oranı % 96 civarındadır. 2.500 IU ve 3.500 IU’luk profılaktik dozlarda maksimum plazma anti-Xa etkisi bemiparin subkutan olarak enjekte edildikten 2-3 saat sonra oluşur. Doruk noktası aktiviteleri sırasıyla 0.34 ± 0.08 ve 0.45 ± 0.07 IU anti-Xa/mL düzeyindedir. Anti-IIa aktivitesi bu dozlarda tespit edilmemiştir. 5.000 IU, 7.500 IU, 10.000 IU ve 12.500 IU tedavi dozlarında maksimum plazma anti-Xa etkisi, bemiparin subkutan olarak enjekte edildikten 3-4 saat sonra oluşur. Doruk noktası aktiviteleri sırasıyla 0.54 ± 0.06, 1.22 ± 0.27, 1.42 ± 0.19 ve 2.03 ± 0.25 IU anti-Xa/mL düzeyindedir. 7.500 IU, 10.000 IU ve 12.500 IU dozlannda 0.01 IU/mL’lik anti-IIa aktivitesi tespit edilmiştir.

Dağılım:

Bemiparinin insan vücudundaki dağılımına ve plazma proteinlerine bağlanmasına dair bir veri bulunmamaktadır.

Biyotransformasyon:

Bemiparinin insanlardaki metabolizmasına dair bir veri bulunmamaktadır.

Eliminasyon:

2.500-12.500 IU doz aralığında uygulanan bemiparinin yaklaşık 5-6 saat arası bir yarı-ömrü olup, bu nedenle günde bir kez uygulanmalıdır.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Doğrusal bir farmakokinetik gösterir.

Hastalardaki karekteristik özellikler

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlardaki farmakokinetiği konusunda bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlı hastalar: Yaşlı hastalardaki farmakokinetiği konusunda bilgi bulunmamaktadır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Bemiparinin klinik öncesi verileri güvenlilik farmakolojisi, tek ve tekrarlanmış doz toksi si sitesi, genotoksisite ve üreme toksisitesinin konvansiyonel çalışmaları temelinde insanlar için özel bir tehlike göstermemektedir.

Bemiparinin hayvanlardaki subkutan uygulamasının ardından akut ve tekrarlanmış doz toksisite çalışmalarında, enjeksiyon bölgesinde esas olarak doz bağlı, geri dönüşümlü hemorajik lezyonları içeren olumsuz değişiklikler görülmüştür.

Bemiparinle, 6-18 gün arasındaki gebelik döneminde olan sıçan ve tavşanlarda uygulanan üreme toksisitesi çalışmalarında, bemiparin kullanılmış dişiler arasında hiç bir ölüm vakası kayıt edilmemiştir. Kaydedilen başlıca klinik belirtiler, test maddesinin farmakolojik etkisine atfolunabilen ciltaltı hematomlardır. Fetusların incelenmesinde, uygulama ile ilgili embriyotoksik etki ya da iskelet ve/veya iç organlar ile ilgili olumsuz değişimler kaydedilmemiştir.

Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir. Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?