Adeka İlaçları › FENOKODIN 20 tablet › Kullanma Talimatı

FENOKODIN 20 tablet Kullanma Talimatı

Kodein + Dionin }

Solunum Sistemi > Öksürük İlaçları > Opium Alkaloid ve Türev Kombinasyonları Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 27 March  2020

FENOKODİN Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet; 20 mg kodein, 10 mg dionin içerir.

Yardımcı maddeler

Mısır Nişastası, Laktoz, Povidon, Mikrokristallin Selüloz PH 102, Aerosil 200, Talk, Magnezyum Stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FENOKODIN nedir ve ne için kullanılır?

2. FENOKODIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FENOKODIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FENOKODIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


1. FENOKODİN nedir ve ne içio kullanılır?

FENOKODİN, ağn kesici ve Öksürük kesici bir ilaçtır.

FENOKODİN soğuk algınlığı ve akciğer enfeksiyonlarından kaynaklanan öksürüklerde

kullanılır.


2.FENOKODIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FENOKODIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

•    FENOKODİN tablet içindeki bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız veya benzeri ilaçlara karşı alerjiniz varsa;

•    Hamileyseniz ya da emziriyorsanız;

•    Nefes darlığı çekiyorsanız ya da astım krizleriniz oluyorsa;

•    Enfarktüs gibi ileri kalp rahatsızlıklarınız varsa;

•    Safra kesesi ağrısı vc kronik kabızlık rahatsızlığı çekiyorsanız;

•    Akut ya da şiddetli bronşiyal astım

•    Barsak hareketlerinin durduğu türde barsak tıkanması olan ya da şüphelenilen hastalar

•    Nadir rastlanan kalıtımsal ve süt şekerine bağlı rahatsızlıklar olan galaktoza dayanıksızlığınız, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon probleminiz varsa.

FENOKODIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

•    Daha önceden benzeri ilaçlara karşı hassasiyetiniz varsa;

•    Psikolojik ve duygusal yönden dengesiz olan hastalarda özellikle önceden bilinen alkol veya madde bağımlılığı öyküsü varsa FENOKODİN kullanılmasından çekinilmelidir. Çünkü bu tür hastalar üzerinde alışkanlık tehlikesi daha büyüktür.

•    Alkol, diğer opioid ya da yasadışı ilaçlarla birlikte kullanıldığında merkezi sinir sistemi baskılanması, solunum baskılanması, tansiyon düşüklüğü, derin uyuklama, koma ya da ölüm de dahil ilave merkezi sinir sistemi baskılanması etkileri ortaya çıkarması beklenebilir.

•    Kafatası yaralanması veya benzeri türde kafaiçi basıncını arttırıcı problem varsa,

•    Kan hacminin azaldığı hastalarda kan basıncını ayarlama mekanizmasının zaten bozulmuş olmasına bağlı olarak, FENOKODİN uygulandığında şiddetli tansiyon düşüklüğüne yol açabilir.

•    Kan hacminizde azalma varsa,

•    Uzun süren mide tıkanıklığı: özellikle barsak hareketlerinin durduğu türde barsak tıkanması olmak üzere mide-barsak tıkanması olan hastalarda durumu kötüleştirebilir. Altta yatan bir barsak hareket bozukluğu olanlarda tıkayıcı barsak hastalığına yol açabilir. Kabızlık ortaya çıkabilir veya varolan kabızlığı arttırabilir. FENOKODİN, akut karın hastalarında tanıyı ve klinik gidişi belirsizleştirebilir.

•    Safra ve pankreas salgılarının azalmasına sebep olabileceğinden akut pankreas iltihabı de dahil olmak üzere safra yolları hastalarında dikkatle kullanılmalıdır.

•    Diğer opioidlerle de olduğu gibi yaşlı ve zayıf hastalarda ve şiddetli böbrek/ karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda, tirod bezinin az çalıştığı durumlarda, böbreküstü bezi yetersizliği, prostat büyümesi ya da idrar yolu darlığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Genel önlemler alınmalı ve solunum baskılanması olasılığı akılda bulundurulmalıdır.

•    Merkezi sinir sistemi baskılanması, alkoliklik ve alkol veya tıbbi başka durumlara bağlı ortaya çıkan sinirsel bozukluklan olan hastalarda FENOKODİN uygulamasında dikkatli olunmalıdır.

•    Tüm opioidler havale ile seyreden türde bozukluğu olan hastalarda kasılma nöbetlerini alevlendirebilir ve tüm opioidler bazı klinik durumlarda kasılma havale nöbetleri ortaya çıkarabilir veya alevlendirebilir.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza dan ışın iz’’

FENOKODIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol ile birlikte almaktan sakını İmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin içinde alkol olup

olmadığından emin olunuz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

FENOKODİN, makine çalıştırmak, motorlu araç sürmek gibi dikkat gerektiren işleri yapabilme yeteneğini azaltabilir. Kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

FENOKODIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçinde bulunan süt şekeri türü olan laktoz nadir kalıtımsal süt şekerine bağlı bir rahatsızlık olan galaktoz dayanıksızlığı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalarda kullanılmamasını gerektirir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

•    Monoamin oksidaz sınıfından olan ve depresyon tedavisinde kullanılan antidepresan ilaçlarla etkileşim ve geçimsizlik yaptığından bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

•    Monoamin oksidaz inhibitörü ilaç alanlar bu ilacı bıraktıktan ancak iki hafta sonra FENOKODİN kullanabilirler

•    Alkol ve depresan ilaçlarla birlikte almaktan sakınılmalıdır.

•    Merkezi sinir sistemini baskılama ihtimali olan alerji ilaçları (antihistaminikler),

şizofreni tedavisinde kullanlan sinir ilaçlan (antipsikotikler), endişe giderici ilaçlar (anksiyolitikler), ameliyatlarda kullanılan genel    anestezik ler, bulantı-kusma

tedavisinde kullanılan antiemetikler, diğer sakinleştiriciler, afyon türevleri (opioidler), kasılmalarla seyreden bir hastalık olan epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan fenotiazinler, uyutucu-uyuşturucu tipte ağrı kesiciler ve alkol gibi diğer merkezi sinir sistemini baskılanması yapan ilaçlarla beraber kullanımında daha fazla merkezi sinir sistemi baskılanması, solunum baskılanması, tansiyon düşüklüğü, derin uyuşukluk-uyuklama veya komaya yol açabilir. Bu türdeki ilaçlann kullanıldığı durumlarda azaltılmış dozlarda ve dikkatli kullanılmalıdır.

•    Antikolinerjik adı verilen türde ilaç kullananlarda idrar birikmesi ve barsak hareketlerinin durduğu tipte barsak tıkanması riski artabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.FENOKODIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

i uygulama sıklığı için talimatlar:

FENOKODİN’i her zaman doktorunuzun açıkladığı şekilde kullanın. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Günde 3 ila 4 kez birer tablet kullanılmalıdır

Doktorunuz FENOKODİN ile tedavi süresini size bildirecektir. Tedaviyi daha erken kesmeyin veya daha uzun süre kullanmayın, aksi halde durumunuz kötüleşebilir.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletler, tercihen yemeklerden sonra bir miktar su ile alınmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması gerekmez.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız. Yalnızca doktorunuzun tavsiye etttiği süre ve tavsiye ettiği dozda kullanınız, bu süreyi ve dozu aşmayınız.

Eğer FENOKODİN ’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

özel kullanım durumlan:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği hastalarında doz azaltılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği hastalannda doz azaltılmalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FENOKODIN kullanırsanız

FENOKODİN 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FENOKODİN yüksek dozda kullanılmamalıdır. Yüksek dozda kullanıldığında hayatı tehlikeye sokan durumlara yo) açabilir.

Hata ile veya kasıtlı şekilde çok yüksek dozda alındığında hızla en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

FENOKODIN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları engellemek için çift doz almayınız.

FENOKODİN ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Bir etki beklenmemektedir.

Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA02977
Satış Fiyatı 13.03 TL [ 27 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 13.03 TL [ 23 Mar 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuYeşil Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699587011398
Etkin Madde Kodein + Dionin
ATC Kodu R05DA20
Birim Miktar 20+10
Birim Cinsi MG/MG
Ambalaj Miktarı 20
Solunum Sistemi > Öksürük İlaçları > Opium Alkaloid ve Türev Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FENOKODIN 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Mar 202013.03 TL
23 Mar 202013.03 TL
18 Mar 202013.03 TL
13 Mar 202013.03 TL
6 Mar 202013.03 TL
28 Feb 202013.03 TL
21 Feb 202013.03 TL
14 Feb 202011.63 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları