ERITRETIN 30 gr jel Kısa Ürün Bilgisi

Eritromisin + Tretionin }

Dermatolojik İlaçlar > Sivilce İlaçları > Tretinoin ve Eritromisin
Laboratoires Bailleul İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | 21 February  2020

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ERİTRETİN j el

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Her 1 gjel;

Eritromisin 40 mg (%4 a/a)

Tretinoin 0.25 mg (%0.025 a/a) içerir.

Yardımcı maddeler

Bütilhidroksitoluen    0.50 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Jel

Saydam açık san renkte, çok hafif viskoz, alkol kokulu j eldir.


4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

ERİTRETİN hafif ve orta şiddetli akne tedavisinde endikedir.

İnflamasyonlu ve inflamasyonsuz lezyonların tedavisinde etkilidir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

 Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

ERİTRETİN’in başlangıç dozu akşamları bir defa uygulama şeklindedir. Uygulama sıklığı, hastanın gösterdiği reaksiyona bağlı olarak ayarlanır. Majör primer irritasyon durumunda, ürünün gün aşın uygulamasına geçilir.

Herhangi bir topikal reaksiyonun olmadığı durumlarda, uygulama sıklığı günde 2 defaya çıkanlabilir. İkinci haftanın sonundan itibaren, yüksek doz başlangıç tedavisinin sonuna kadar (6 ila 12 haftalar), uygulama sıklığı ortalama günde bir defa veya inatçı irritasyon durumunda daha seyrektir.

ERİTRETİN uygulama sıklığı, rahatsız edici irritasyon reaksiyonlarından kaçınacak şekilde reçete edilmelidir; yalnızca hafif eritem, orta derecede deri soyulması veya hafif yanma hissi kabul edilebilirdir.

Daha belirgin reaksiyonların hassas cilt yapısına sahip, sarışın veya kızıl saçlı bireylerde görülmesi beklenmektedir. Bu bireylerde en uygun dozaj seçilmelidir.

En iyi sonuçların elde edilmesi için, hastalar tedavinin başlangıcında görülmesi olası normal reaksiyonlar konusunda bilgilendirilmelidir: primer irritasyon, geçici efloresans. Hastalar doz ayarlaması yapılması ve primer irritasyonun asgari düzeye indirgenmesi için düzenli aralıklarla izlenmelidir.

Hastalar aşırı uygulamanın etkililiği iyileştirmeyeceği, ancak cilt irritasyonu riskini artırabileceği konusunda uyarılmalıdır.

Hastalar gecikmiş iyileşme özelliği, ideal sonuca ulaşılması için tedavinin üçüncü aya kadar devam ettirilmesi ve nüksten kaçınmak için idame tedavisine olan ihtiyaç konularında bilgilendirilmelidir.

İyileşme tedavinin 6. haftasına doğru açık şekilde görülür ve 12. haftaya doğru olası en iyi sonuca ulaşılana kadar sürer. 12 hafta ötesinde araştırma yapılmamıştır.

Bu tarihte veya bu tarih öncesinde, tüm akne unsurları ortadan kaybolursa, idame tedavisi haftada 2 veya 3 uygulama ile başlatılabilir.

Uygulama şekli:

Haricen kullanılır.

Cilt yıkandıktan ve iyice kurutulduktan sonra, lezyonlar üzerine hafif masaj uygulayarak; gözlere, göz kapaklarına, dudaklara ve burun deliklerine temastan kaçınarak j el ince bir tabaka halinde uygulanır. Aşırı irritasyon görülürse nemlendirici kullanılabilinir, bu durumda uygulama sıklığı azaltılmalı veya tedavi geçici olarak kesilmelidir. İrritasyon düzeldikten sonra normal uygulama sıklığına dönülebilir. İrritasyon devam ederse tedavi bırakılmalıdır.

Ürün kullanıldıktan sonra eller yıkanmalıdır.

Çoklu terapi uygulanması halinde, kullanım talimatları değiştirilecektir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Topikal uygulamayı takiben eritromisin ve tretinoinin sistemik emilimi düşük olduğundan doz ayarlaması gerekli değildir.

Pediyatrik popülasyon:

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda akne vulgaris görülmediğinden özel öneriler yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

İçeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kontrendikedir.

Akut egzema, rozasea, perioral dermatitis olan hastalarda, gebelerde, gebe kalmayı planyanlarda ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Ödem, geçici egzama reaksiyonu gibi olası intolerans olguları nedeniyle ilk uygulama öncesinde deri yüzeyinde küçük bir bölgede tekrarlı bir test (touch test) yapılması önerilir.

Aşırı duyarlılık tipi bir reaksiyon veya şiddetli irritasyon ortaya çıkarsa, tedavi geçici veya kesin olarak kesilmelidir.

Kazayla mukoza, gözler, ağız, burun delikleri veya açık yaralar üzerine uygulama yapılması halinde, temas eden bölgeler ılık su ile iyice yıkanmalıdır.

Tedavinin hafif irritan özelliği göz önünde bulundurulduğunda, astrenjan temizleyici kozmetik ürünlerin ve kurutucu veya irritan ajanların (parfümlü veya alkol içeren ürünler gibi) eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

Topikal antibiyotiklerle akne tedavisi, Propionibacterium acnes ve diğer bakterilerde (örn., Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes) antimikrobiyal direnç gelişimi ile ilişkilendirilir. Eritromisin kullanımı bu organizmalarda direnç gelişimi ile sonuçlanabilir. Tedavi sırasında klinik direnç gelişimine dair bir kanıt görülürse (örn., kötü yanıt veya durumda kötüleşme) ERİTRETİN ile tedavi bırakılmalıdır.

Ek irritasyonu teşvik eden güneşe ve ultraviyole lambalara maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bununla birlikte, tedavi güneşe maruz kalmanın mümkün olduğunca azaltılması halinde sürdürülebilir (şapka takılması ve güneşten koruyucu kullanılması gibi) ve uygulama sıklığı ayarlanabilir.

Güneşe istisnai maruz kalma durumunda (örneğin deniz kenarında bir gün), bir gece öncesinde, aynı günde ve sonraki günde uygulanmamalıdır.

Önceki maruz kalmanın yanıklarla (güneş yanığıyla) sonuçlanması durumunda, tedavi yeniden başlatılmadan önce yanıkların tamamen iyileşmesi beklenmelidir.

Kümülatif iritan etki görülebileceğinden eşlik eden topikal tedavi var ise dikkatli kullanılmalıdır. İrritasyon veya dermatit görülürse, uygulama sıklığı azaltılmalı veya tedavi geçici olarak kesilmeli ve irritasyon düzeldiğinde yeniden başlatılmalıdır. İrritasyon devam ederse tedavi bırakılmalıdır.

Lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) ya da gözlerde ve mükoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir.

Kimyasal soyma, dermabrazyon veya lazerle cilt yenileme gibi prosedürlerin uygulandığı ciltler de dahil olmak üzere, aşınmış veya ekzamatöz cilde de uygulanmasından kaçınılmalıdır ve uygulama yapılmadan önce cildin iyileşmesi beklenmelidir.

ERİTRETİN bölgesel enterit ülseratif kolit, antibiyotikle ilişkili kolit veya öyküsüne sahip hastalarda (psödomembranöz kolit dahil) dikkatle kullanılmalıdır. Psödomembranöz kolit antibiyotik kullanımı ile bildirilmiş olup hafif ila yaşamı tehdit eder şiddet aralığında görülebilir. Bu nedenle, antibiyotik kullanımı sırasında veya sonrasında diyare gelişen hastalarda tanısını dikkate almak önemlidir. Her ne kadar bunun topikal uygulanan ERİTRETİN ile meydana meydana gelme olasılığı daha düşük olsa da, uzun süreli veya önemli diyare görülürse veya hasta karın kramları yaşarsa, tedavi derhal durdurulmalı ve hasta ileri tetkikten geçirilmelidir.

ERİTRETİN yanıcı yapısından ötürü, hastalar uygulama sırasında veya kullanımdan hemen sonra sigara içmemeli veya açık aleve yaklaşmamalıdır.

ERİTRETİN butilhidroksitoluen içerdiğinden lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) ya da gözlerde ve mükoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Eritromisin/tretinonin ile resmi ilaç-ilaç etkileşimi çalışmaları yürütülmemiştir.

Eşzamanlı topikal antibiyotikler, ilaçlı ya da güçlü kurutma etkisi olan yıpratıcı sabun ya da temizleyiciler, yüksek konsantrasyonda alkol ve/veya sıkılaştırıcı içeren maddeler dikkatli kullanılmalıdır; kümülatif irritan etki ortaya çıkabilir. Soyucu bir madde (örneğin benzoil peroksid) içeren preparatlar kullanılırken özel dikkat gereklidir. Kombinasyon tedavisi gerekirse, ürünler günün farklı zamanlarında uygulanmalıdır (örn., biri sabah ve diğeri akşam).

Makrolid grubu diğer antibiyotikler ve klindamisin ile çapraz direnç meydana gelebilir. ERİTRETİN klindamisin bileşeni ile olası antagonizmden ötürü klindamisin içeren ürünlerle kombinasyon halinde kullanılmamalıdır.

Antibiyotik ajan kullanımı antibiyotiğe dirençli organizmaların aşırı üremesi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda, kullanım sona erdirilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Veri yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Veri yoktur.

4.6. Gebelik ve laktasyon

 Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: X

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Topikal tretinoin güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanmayan doğurganlık çağındaki kadınlarda önerilmez.

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince (ve tedavinin ardından 4 haftaya kadar) etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadır. Ancak ilacın doğum kontrol yöntemlerine etkisine ilişkin veri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Eritromisin ve tretinoinin gebelik döneminde uygulandığı takdirde ciddi doğum kusurlarına yol açmaktadır.

ERİTRETİN gebelik döneminde kontrendikedir (bkz. kısım 4.3).

ERİTRETİN hamile ve hamile kalmaya çalışan kadınlarda kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Eritromisinin emziren annelerde topikal uygulamayı takiben anne sütüne geçişi araştırılmamıştır. Emziren annelerde herhangi bir bildirim olmamıştır. Süte geçip geçmediği bilinmediğinden emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Emzirmeyi yada ERİTRETİN tedavisini bırakma kararı, çocuk için emzirmenin ve anne için tedavinin faydası dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Tretinoin sistemik olarak uygulandığı zaman insanlarda teratojenite riskini artırdığı bildirilmiştir. Fakat tavşanlarda insanlardaki terapötik dozundan 60 kat fazla topikal tretinoin uygulamasının yapıldığı üreme çalışmalarında fötüse zararlı etki saptanmamıştır.

Eritromisin ve tretinoinin topikal kullanımının insan fertilitesi üzerinde etkileri üzerine veri bulunmamaktadır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Veri yoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

Sıklık sınıflandırması aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın > 1/10 Yaygın > 1/100 ile <1/10 Yaygın olmayan > 1/1.000 ile <1/100 Seyrek > 1/10.000 ile <1/1.000 Çok seyrek > 1/10.000

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin ediliyor).

Enfeksiyon ve enfestasyonlar Seyrek: Uygulama yerinde folikülit

Eritromisin içeren ürünlerin uzun süreli kullanımı seyrek vakalarda gram-negatif foliküliti tetikleyebilir. Bu durumda ürün kesilmeli ve antibiyotik içermeyen bir monopreparat ile tedaviye devam edilmelidir.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Aleıjik reaksiyonlar

Gastrointestinal hastalıklar

Seyrek: Abdominal rahatsızlık, üst abdomen ağrısı, diyare

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygın: Döküntü

Seyrek: Fotosensitivite reaksiyonu, cilt renginde bozulma, ciltte hiperpigmentasyon, ciltte hipopigmentasyon, ürtiker, yüz ödemi

Uygulama yerinde eritem, soyulma, ciltte irritasyon, ciltte yanma hissi, uygulama yerinde batma hissi görülebilir.

Bu lokal etkiler genellikle tedavinin devam etmesi ile kaybolmaktadır. Aşırı irritasyon meydana gelirse, tedavi geçici olarak durdurulmalı ve reaksiyon kaybolduktan sonra tedaviye yeniden başlanmalıdır. İrritasyon devam ederse, tedaviye son verilmelidir. Reaksiyonlar genellikle tedavinin sonlandırılmasıyla kaybolmaktadır.

Bütilhidroksitoluen içermesi nedeniyle, kontakt egzama ve deride, gözlerde ve mukozada irritiasyon riski söz konusudur.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın: Ağrı

Yaygın: Egzama, eksfolyatif dermatit, cilt kuruluğu, eritem, pullanma, yanma ve kaşıntı

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir, (www.titck.gov.tr; eposta;tufam@titck.gov.tr;tel:0 800 314 00 08; faks:0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Kazara yutma durumunda, oral yolla uygulanan eritromisin ile olana benzer gastrointestinal advers reaksiyonlar görülebilir (örn., bulantı, kusma, diyare).

30 g’lık topikal eritromisin ve tretinoinin kombinasyonunun oral olarak alınması, oral tretinoin için önerilen dozaj ile elde edilenden düşük bir maruziyetle sonuçlanacaktır. Sonuç olarak, teorideki doz aşımı semptomlarının görülmesi (örn., hipervitaminöz A) olası değildir.

İçerikte önemli miktarda etanol bulunmaktadır. Bunun sistemik emilimi doz aşımı durumunda bir olasılık olarak dikkate alınmalıdır.

Tedavi

Aşırı uygulamaya bağlı cilt irritasyonunu hafifletmek için uygun semptomatik önlemler alınmalıdır. Yanlışlıkla yutulması durumunda derhal gastric lavaj yapılmalıdır.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapotik grup: Akne tedavisinde kullanılan topikal retinoidler ATC Kodu: D10AD51

Bu tıbbi ürün, tretinoin ve eritromisin kombinasyonudur:

Akne tedavisinde sıklıkla birden fazla terapi uygulansa dahi, sınıflandırma aynı kalmıştır: monoterapi çerçevesinde şiddetli, orta derece, minör-hafıf akne belirlenmiştir.

Bu tıbbi ürün tretinoin ve eritromisin kombinasyonu olup, her iki maddenin de özelliklerini taşır:

Tretinoinin etki mekanizması

Etkisi akne patojenliğine karşılık gelen etki mekanizmasına dayanır:

Tretinoin, akne unsurlarının oluşumunu önler: folliküler epiteli stimüle ederek birbirine yapışmamış keratinositlerin proliferasyonunu arttırır. Bu serbest boynuzsu hücreler sebum ile cilt yüzeyine boşaltılırlar. Boynuzsu hücreler tıkaç oluşturamazlar, böylelikle yeni akne unsurlarının oluşumu engellenmiş olur.

Tretinoin, retansiyona neden olan unsurların (açık komedonlar, mikrokistler) atılmasına yardımcı olur. Epidermisin yüzeyel deskuamasyonuna ek olarak, tretinoin folliküler epitel seviyesinde derin etki gösterir: Serbest boynuzsu hücrelerin proliferasyonunu stimüle eder, bununla birlikte bu hücrelerin oluşturduğu tıkaçların yapışmasını azaltarak mikrokist ve komedonların da atıhmım sağlar.

Tretinoin, inflamatuvar unsurların (papül ve püstüllerin) gelişimini de hızlandırır. İnflamatuvar dönemin başlangıcında uygulandığında, tretinoin folliküler duvarın inflamasyondan sorumlu irritan ajanlara (keratin fragmanları, serbest yağ asidi eri gibi) permeabilitesini arttırır ve böylece papül ve püstüllerin gelişimini ve atılmalarını hızlandırır. Bu nedenle, söz konusu lezyonların kistik nodüllere dönüşmesini engeller.

Eritromisinin etki mekanizması

Makrolid grubundan bir antibiyotik olup, topikal akne tedavisinde şu etkileri gösterir:

Enflamasyona neden olan bakteri sayısında azalmayla orantısal olarak proteazların ve irritant serbest yağ asitlerinin seviyelerini azaltarak anti-inflamatuvar etki sağlar.

Propionibacterium acnes üzerindeki doğrudan etkisi aracılığıyla, pilosebasöz follikül içerisindeki sayıyı azaltarak antibiyotik etki oluşturur.

Eritromisinin antibakteriyel etki spektrumu

Kritik konsantrasyonlar duyarlı suşları orta derecede duyarlı suşlardan ve orta derecede duyarlı suşları dirençli suşlardan ayırır:

Duyarlı suşlar < 1 mg/L ve Dirençli suşlar > 8 mg/L

Bazı türler için, kazanılmış direnç prevalansı coğrafi bölge ve zamana göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, özellikle ciddi enfeksiyonların tedavisinde bölgesel direnç prevalansı hakkında bilgi sahibi olunması önem taşır. Bu veriler yalnızca bir bakteri suşunun söz konusu antibiyotiğe duyarlılığına ilişkin olasılıklar üzerine bir yön belirlemesini sağlayabilir.

Fransa’da bakteri suşları açısından bilinen direnç prevalansındaki değişkenlik aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Kategori

Fransa’da kazanılmış direnç sıklığı (> %10) (uç değerler)

DUYARLI TÜRLER

Gram pozitif aerobik bakteriler

Bacillus cereus

Direnç gelişmemiştir

Corynebacterium diphtheriae

Direnç gelişmemiştir

Enterococci

% 50 - 70

Rhodococcus equi

Direnç gelişmemiştir

Met-S Staphylococus

Direnç gelişmemiştir

Met-R Staphylococcus *

% 70 - 80

Streptococcus B

Direnç gelişmemiştir

Streptococcus

% 30 - 40

Streptococcus pneumoniae

% 35 - 70

Streptococcus pyogenes

% 16-31

Gram negatif aerobik bakteriler

Bordetella pertussis

Direnç gelişmemiştir

Branhamella catarrhalis

Direnç gelişmemiştir

Campylobacter

Direnç gelişmemiştir

Legionella

Direnç gelişmemiştir

Moraxella

Direnç gelişmemiştir

Anaerobik bakteriler

Actinomyces

Direnç gelişmemiştir

Bacteroides

% 30 - 60

Eubacterium

Mobiluncus

Peptostreptococcus

Porphyromonas

Prevotella

Propionibacterium acnes

Direnç gelişmemiştir Direnç gelişmemiştir % 30 - 40

Direnç gelişmemiştir Direnç gelişmemiştir Direnç gelişmemiştir

Diğerleri

Borrelia burgdorferi

Direnç gelişmemiştir

Chlamydia

Direnç gelişmemiştir

Coxiella

Direnç gelişmemiştir

Leptospires

Direnç gelişmemiştir

Mycoplasma pneumoniae

Direnç gelişmemiştir

Treponema pallidum

Direnç gelişmemiştir

ORTA DERECEDE DUYARLI

TÜRLER

Gram negatif aerobik bakteriler

Haemophilus

Direnç gelişmemiştir

Neisseria gonorrhoeae.

Direnç gelişmemiştir

Anaerobik bakteriler

Clostridium perfringens

Direnç gelişmemiştir

Diğerleri

Ureaplasma urealyticum

Direnç gelişmemiştir

DİRENÇLİ TÜRLER Gram pozitif aerobik bakteriler

Corynebacterium jeikeium

Nocardia aesteroides

Gram negatif aerobik bakteriler

Acinetobacter

Enterobacteria

Pseudomonas

Anaerobik bakteriler

Fusobacterium

Diğerleri

Mycoplasma hominis_

* Metisilin direncinin sıklığı tüm stafılokoklarda yaklaşık %30 ila %50 olup, özellikle hastane ortamında bulunmaktadır.

Yorum: Bu spektrum eritromisinin sistemik formlarına karşılık gelir. Topikal farmasötik dozaj formlarıyla, in situ elde edilen konsantrasyonlar, plazma konsantrasyonlarına göre çok daha yüksektir. İn situ konsantrasyon kinetiği, antibiyotiğin aktivitesini değiştirebilen bölgesel fızikokimyasal koşullar ve ürünün in situ stabilitesi hakkında bazı belirsizlikler devam etmektedir.

Emilim:

Çalışmalar, topikal eritromisin ve tretinoin kombinasyon uygulamasından sistemik eritromisin ve tretinoin emiliminin düşük olduğunu ve bu etkin maddeleri ayrı ayrı içeren bitmiş ürünlerden farklı olmadığını desteklemektedir. Topikal olarak uygulanan eritromisin ciltten emilir görünmemektedir (analiz edilen hiçbir örnekten ölçülebilir düzeylerde eritromisin elde edilmemiştir). Tretinoin ve eritromisinin bir jel formülasyonunda birleştirilmesi, ayrı ayrı etkin maddelerin emilim özelliklerini etkilememektedir.

Tretinoin ve retinoik asidin perkütanöz geçiş hızı topikal kullanıma yönelik preparatlar içerisinde değişken olsa da (farmasötik form, lokalizasyon, tedavi edilen yüzey, tedavi süresi gibi) terapötik dozlarda düşük kalmaktadır.

Dağılım:

Eritromisin ve tretinoinin topikal uygulama sonrasında vücut boyunca dağılımı araştırılmamıştır; bunun nedeni bileşiklerin cilde uygulandıktan sonra ölçülebilir bir boyutta emildiğine dair bir kanıt olmamasıdır.

Metabolizma:

Retinoik asit hızla metabolize olur (48 saat).

Eritromisinin, varsa cilt üzerindeki metabolizması ile ilişkili veri mevcut değildir. Sistemik uygulama sonrasında, eritromisin karaciğerde, sitokrom P450 IIA tarafından kataliz edilen bir reaksiyon olan d-desozamin grubunun demetilasyonu ile inaktive edilir.

İnsan cildine topikal uygulama sonrasında tretinoinin metabolizmasını tariff eden çok az veri mevcuttur. Tretinoin sitokrom P450 enzimleri veya ciltteki diğer endojen oksidatif ajanlar ve radikaller ile metabolize edilebilir.

Eliminasvon:

Topikal olarak uygulanan eritromisin veya tretinoinin ölçülebilir miktarlarda sistemik dolaşıma erişmesi olası değildir. Çok küçük miktarlarda eritromisin veya tretinoin emilirse, bunlar sırasıyla safra veya idrarda oksitlenecek ve atılacaktır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Eritromisin:

Eritromisin bazı ile karsinoj eni site çalışmaları yürütülmemi ştir.

Farelerde ve sıçanlarda diyetle uygulanan eritromisin stearata ilişkin karsinoj eni site çalışmaları tüm örij eni site kanıtı göstermemiştir.

Eritromisin bazı ile genotoksisite çalışmaları yürütülmemi ştir.

Eritromisin stearat, metabolik aktivasyon varlığında ve yokluğunda bakteriyel mutajenisite analizinde (Salmorıella typhimurium) mutajenik değildir ve Çin hamster över hücrelerinde metabolik aktivasyon varlığında ve yokluğunda bir kromozom anomalisi analizinde ve kardeş kromatid değişim analizinde genotoksik bulunmamıştır. Metabolik aktivasyon yokluğunda fare L5178Y lenfoma hücresi analizinde mutasyon sıklığında biyolojik ilgisi şüpheli küçük bir artış gözlenmiştir.

Tretinoin:

Hayvanlarda tretinoin oral yolla, lokal yolla ve yüksek dozlarda teratojenik bulunmuştur, minör iskelet malformasyonlarmı uyarmaktadır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Bütilhidroksitoluen Hidroksipropilselüloz %96 Etanol

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, plastik kapaklı 30 g’lık alüminyum tüplerde.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur. Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Laboratoires Bailleul İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA10682
Satış Fiyatı 33.3 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 29.73 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680771491027
Etkin Madde Eritromisin + Tretionin
ATC Kodu D10AD51
Birim Miktar 4%+0,025%
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Dermatolojik İlaçlar > Sivilce İlaçları > Tretinoin ve Eritromisin
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
ERITRETIN 30 gr jel Barkodu