İlaçları › D-3 FEROL oral damla (15 ml) › Kullanma Talimatı

D-3 FEROL oral damla (15 ml) Kullanma Talimatı

Vitamin D3 }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > A ve D Vitamini > D3 Vitamini İlaçları Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 15 November  2016

D-3 FEROL Oral Damla Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir şişede (15 mL) 50.000 I.U. vitamin D3

Yardımcı maddeler

Bütil hidroksi toluen, ayçiçek yağı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. D-3 nedir ve ne için kullanılır?

2. D-3’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. D-3 nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. D-3’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.D-3 nedir ve ne için kullanılır?

 • D-3 FEROL, etkin madde olarak, kolekalsiferol (vitamin D3) içerir.
 • D-3 FEROL, damlalıklı 20 mL’lik cam şişe ile karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.

 • 2.D-3 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  D-3'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Kolekalsiferol (vitamin D3) veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Ağır yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastasıysanız,
 • İleri seviyede damar sertleşmesi (arterioskleroz) hastasıysanız,
 • • Aktif akciğer tüberkülozunuz varsa, bu ilacı uzun süre yüksek dozda kullanmamalısınız.

 • D hipervitaminozu(D vitaminin aşırı alınmasına ya da birikimine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık. Belirtileri; iştahsızlık, kabızlık, bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür)
 • Hiperkalsemi (kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek bulunması), veya hiperkalsiüri (idrarla atılan kalsiyum miktarının artması) varsa
 • Böbrek taşınız varsa (kalsiyum içeren)
 • Kalsiyuma karşı hassasiyetiniz varsa
 • D-3'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Fazla hareket etmiyorsanız
 • Benzotiadiazin türevi diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar kullanıyorsanız
 • Böbrek taşı geçmişiniz varsa
 • • S arkoi dozunuz varsa

 • Pseudohipoparatiroidizm (bir çeşit paratiroid bezi yetmezliği) varsa
 • Böbrek bozukluğunuz varsa
 • D vitamini ve türevlerini içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız.

D vitamininin tedavi edici indeksi bebek ve çocuklarda oldukça düşüktür. Hiperkalsemi uzun sürerse bebeklerde zihinsel ve fiziksel gelişmede gerileme yapar. Farmakolojik dozlarda D vitamini alan emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski vardır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

D-3'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

D-3 FEROL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

D vitamini anne sütüne geçer.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

D-3 FEROL'ün araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir bilgi yoktur.

D-3'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

D-3 FEROL, butil hidroksi toluen içerir, ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir etki göstermesi beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Antikonvülsanlar, hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon (sara hastalığında kullanılan ilaçlar) ve rifampisin (verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik) ile birlikte kullanıldığında vitamin D'nin etkisi azalabilir.

Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin içeren ilaçlar ile hiperkalsemi (kan kalsiyum seviyesinin yüksek olması hastalığı) tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı adı geçen bu ilaçların etkisini azaltabilir.

Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler ve tiazid (idrar söktürücüler) ile aynı anda birlikte kullanıldığında kanda kalsiyum konsantrasyonu normal düzeyin üzerine çıkabilir (hiperkalsemi riski). Uzun süreli tedavilerde serum kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gereklidir.

D vitamini veya türevlerini içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılması zehirlilik (toksisite) olasılığının artması nedeni ile tavsiye edilmez.

İzoniyazid (tüberküloz tedavisi için kullanılır), vitamin D3etkinliliğini azaltabilir.

Kardiyak glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karşı duyarlı olabilir ve bu nedenle bu hastaların EKG (kalp grafısi) parametreleri ve kalsiyum seviyeleri mutlaka doktor tarafından gözlemlenmelidir.

Yağ emiliminin azalmasına neden olabilen ilaçlar, (orlistat (obezite tedavisinde kullanılır) ve kolestramin (kolestrol tedavisinde kullanılır) gibi) vitamin D emilimini azaltabilir.


3.D-3 nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

D-3 FEROL'ü her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

1 mİ D-3 FEROL çözeltisi 25 damladır.

Tavsiye edilen doz aşağıdaki tabloya uygun olarak hastanın belirtilerine göre belirlenir:

Hastalık

Damla sayısı/gün

Eşdeğer I.U. vitamin D3/gün

Vitamin D eksiklik veya yetmezliğinin tedavisi

Günde 5-30 damla

667-4000 I.U.

Sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı Vitamin eksikliğini önlemek amacıyla

Günde 5-15 damla

667-2000 I.U.

Sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı Vitamin D eksikliği tedavisinde

Günde 5-75 damla

667-10000 I.U.

Çocuklar ve yeni doğanlarda raşitzm tedavisinde

1 yaş altında: Günde 25 damla 1 yaş üstünde: Günde 45 damla İdame dozu: Günde 5 damla

1 yaş altında: günde 3340 I.U.

1 yaş üstünde: günde 6000 I.U.

İdame dozu: günde 667 I.U.

Vitamin D eksikliğine bağlı osteomalazi tedavisi

Günde 75 damla

İdame dozu; Günde 10-15 damla

10000 I.U.

İdame dozu; 1330-2000 I.U.

Kalsiyumla ve endike olan spesifik antiosteoporotik ajanlarla birlikte kemik erimesine destek tedavisi

Günde 5 damla

667 I.U.

Kemik erimesine bağlı kırık riski artmış olan hastalarda (yaşlı hastalar ve glukokortikoid tedavisindeki hastalar) kalsiyumla birlikte önleyici tedavide

Günde 5 damla

667 LU.

Sekonder hiperparatiroidizm

Günde 10-25 damla

1330-3340 I.U.

Gebelik ve emzirmede günlük rutin

cullanım dozu 400-800 IU olmak

a birlikte, gerektiğinde

takip edilerek 4000 IU/gün dozuna kadar çıkılabilir.

Uygulama yolu ve metodu

D-3 FEROL günde bir kez ağızdan alınır.

Süt çocukları veya enjeksiyon uygulanamayan kişilerde ağızdan alınması tercih edilir.

Süt çocuklarına besin maddelerine karıştırılarak uygulanabilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar bölümünde belirtildiği şekilde kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı

Doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Böbrek / karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlaması gerekmemektedir. D3 vitamininin sürekli kullanılmasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği durumunda kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer D-3 FEROL 'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla D-3 kullanırsanız

Eğer aşırı miktarda D-3 FEROL kullandıysanız, sizde hiperkalsemi gelişebilir. Hiperkalseminin belirtileri; yorgunluk, psikiyatrik belirtiler (öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması), sersemlik, bilinç bulanıklığı gibi), bulantı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı, susama, poliüri (aşırı miktarda idrar yapma), böbrek taşı oluşumu, nefrokalsinoz (böbrekte tuz birikmesi), kemiklerde aşırı kireçlenme ve böbrek yetmezliği, EKG değişimleri, kalp ritim bozukluğu ve pankreatittir (pankreas iltihabı).

Tedavisi; Güneş ışığına maruziyetten kaçınınız. İlaç yeni alınmışsa mide içeriği kusarak boşal tılabilir

D-3 FEROL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

D-3'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

D-3 FEROL ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Geri Ödeme KoduA15904
Satış Fiyatı 24.71 TL [ 26 Sep 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 24.71 TL [ 19 Sep 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680265751002
Etkin Madde Vitamin D3
ATC Kodu A11CC05
Birim Miktar 50000
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 15
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > A ve D Vitamini > D3 Vitamini İlaçları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

D-3 FEROL oral damla (15 ml) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
26 Sep 202224.71 TL
19 Sep 202224.71 TL
12 Sep 202224.71 TL
5 Sep 202224.71 TL
26 Aug 202224.71 TL
22 Aug 202224.71 TL
15 Aug 202224.71 TL
5 Aug 202224.71 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları