CARDURA XL 8 mg 30 kontrollü salım tableti Kısa Ürün Bilgisi

Doksazosin Mesilat }

Kalp Damar Sistemi > Periferik Etkili Antiadrenerjik İlaçlar > Doksazosin Mesilat
Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | 3 August  2012

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CARDURA XL 8 mg kontrollü salım tableti

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Doksazosin mesilat         10,185 mg (8 mg doksazosine eşdeğer)

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür           58 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


 • 3.   FARMASÖTİK FORMU

Bir yüzü “CXL 8” baskılı, diğer yüzü baskısız, yuvarlak, bikonveks şeklinde, beyaz kontrollü salım tableti.


 • 4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

  • 4.1. Terapötik endikasyonlar

   Benign Prostat Hiperplazisi (BPH)

   CARDURA XL, Benign Prostat Hiperplazisinin (BPH) klinik semptomlarının tedavisinde ve BPH’nin eşlik ettiği azalmış üriner akışın tedavisinde endikedir. CARDURA XL, hipertansif veya normotansif olan BPH hastalarında kullanılabilir. CARDURA XL ile tedavi edilen BPH’li normotansif hastalarda kan basıncı değişiklikleri klinik olarak önemsiz iken, hem hipertansiyonu hem de BPH’ı olan hastalarda, CARDURA XL monoterapisi ile her iki durum da etkili olarak tedavi edilmiştir.

   Hipertansiyon

   CARDURA XL, hipertansiyon tedavisinde endike olup hastaların büyük çoğunluğunda kan basıncını kontrolde ilk ajan olarak kullanılır. Tek antihipertansif ilaç ile yeterli derecede kontrol altına alınamayan hastalarda CARDURA XL, tiazid diüretik, beta blokör, kalsiyum antagonisti veya anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü gibi diğer bir ilaç ile birlikte kullanılabilir.

   • 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

    CARDURA XL’in başlangıç dozu her iki endikasyonda da günde bir kere 4 mg’dır. Hafif ve orta şiddette hipertansiyonu olan hastaların %50’sinden fazlası günde tek doz 4 mg ile kontrol altında tutulabilir. Doksazosinin optimum etkisini göstermesi, 4 hafta kadar sürebilir. Hastanın cevabına göre, gerekirse, bu süreyi takiben dozaj, günde tek doz 8 mg’a çıkarılabilir. Tavsiye edilen maksimum doz günde bir kere 8 mg’dır.

   Uygulama şekli:

   Ağız yolu ile alınır.

   CARDURA XL tabletler yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır. Hastalar tableti çiğnememeli, bölmemeli veya parçalamamalıdır (bkz. Bölüm 4.4).

   CARDURA XL, aç karnına veya yemeklerle beraber alınabilir.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   Böbrek yetmezliği:

   Böbrek yetmezliği olan hastalarda doksazosin farmakokinetiği değişmediği için ve doksazosinin mevcut böbrek disfonksiyonunu kötüleştirdiğine ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı için, bu hastalarda mutad dozlar kullanılabilir. CARDURA XL diyaliz edilemez.

   Karaciğer yetmezliği:

   Karaciğerde tamamen metabolize edilen bütün ilaçlarda olduğu gibi, CARDURA XL karaciğer fonksiyon bozukluğu kanıtı olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır (bkz. Bölüm 4.4 ve Bölüm 5.2).

   Pediyatrik popülasyon:

   Doksazosinin çocuklardaki ve adölesanlardaki etkililiği ve güvenliliği gösterilmemiştir.

   Geriyatrik popülasyon:

   Normal yetişkin dozu tavsiye edilir.

   • 4.3. Kontrendikasyonlar

    CARDURA XL aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

    • • Ürün bileşiminde bulunan etkin maddeye, kinazolinlere veya Bölüm 6.1’de listelenen yardımcı maddelere karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda

    • • Ortostatik hipotansiyon geçmişi olan hastalar

    • • Benign prostat hiperplazisi ve eş zamanlı üst idrar yolları tıkanıklığı, kronik idrar yolları enfeksiyonu veya mesane taşı olan hastalar

    • • Gastrointestinal obstrüksiyon, yemek borusu obstrüksiyonu veya gastrointestinal kanalın lümen çapında herhangi bir derece azalma olan hastalar

    • • Emzirme döneminde (sadece hipertansiyon endikasyonu için bkz. Bölüm 4.6)

    • • Hipotansiyonu olan hastalar (sadece benign prostat hiperplazisi endikasyonu için)

    Doksazosin, ilerleyici renal yetmezlik eşlik etsin ya da etmesin aktif mesane ya da anüri olan hastalarda monoterapi olarak kontrendikedir.

    • 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

     Hastanın Bilgilendirilmesi:

     Hastaya CARDURA XL’i bir bütün olarak yutması söylenmelidir. Hastalar tabletleri çiğnememeli, bölmemeli veya parçalamamalıdır (bkz. Bölüm 4.2).

     Hastalar, dışkılarında tablete benzer bir şey gördüklerinde endişelenmemelidir. CARDURA XL’de medikasyon, ilacın yavaş salınması ve vücut tarafından emilmesi amacı ile özel olarak tasarlanmış, absorbe olmayan bir kabuk içindedir. Bu işlem tamamlandığında boş tablet vücuttan atılır.

     Gastroinstestinal kanaldan geçiş süresinin çok kısa olması (örneğin cerrahi rezeksiyonu takiben) tamamlanmamış emilimle sonuçlanabilir. Doksazosinin uzun yarılanma ömrü göz önüne alındığında bu durumun klinik önemi net değildir.

     Postüral hipotansiyon / senkop

     Tedavinin başlangıcı: Doksazosinin alfa blokör etkisi ile bağlantılı olarak, hastalarda özellikle tedavinin başlangıcında, baş dönmesi ve halsizlik veya nadiren bilinç kaybı (senkop) ile kendini gösteren postüral hipotansiyon görülebilir (bkz. Bölüm 4.2). Bu nedenle, potansiyel postüral etkileri en aza indirmek için tedavi başlatılırken kan basıncı izlemek tedbirli bir tıbbi uygulama olacaktır. Etkili herhangi bir alfa blokörle tedavi başlatılırken, hastaya postüral hipotansiyondan ileri gelebilecek semptomların nasıl önlenebileceği ve bunlar görüldüğü takdirde ne gibi tedbirler alacağı hakkında bilgi verilmelidir. Hasta, doksazosin tedavisinin başlangıç döneminde, baş dönmesi veya halsizlik görüldüğü takdirde yaralanma ile sonuçlanabilecek durumlardan kaçınabilmek için uyarılmalıdır.

     Akut kardiyak durumları olan hastalarda kullanım

     Diğer tüm vazodilatör antihipertansif ajanlarda olduğu gibi, aşağıda belirtilen kardiyak durumları olan hastalara doksazosin uygulanırken dikkatli olunmasını tavsiye etmek tedbirli bir tıbbi uygulama olacaktır.

     • - aort stenozu veya mitral stenozdan kaynaklanan pulmoner ödem

     • - yüksek debili kalp yetmezliği

     • - pulmoner embolizm veya perikard efüzyonundan kaynaklanan sağ kalp yetmezliği

     • - düşük dolum basınçlı sol ventriküler kalp yetmezliği

     Karaciğer fonksiyon bozukluğu

     Bütünüyle karaciğer tarafından metabolize edilen her ilaç gibi, doksazosin de karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri gösteren hastalarda dikkatli kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 4.2 ve 5.2). Ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarla klinik deneyim olmadığı için ilacın bu hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.

     PDE-5 inhibitörleri ile kullanım

     Fosfodiesteraz-5-inhibitörleri (PDE-5) (örn; sildenafil, tadalafil, vardenafil) ve doksazosinin birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır, çünkü her iki ilaç da vazodilatör etkiye sahiptir ve bazı hastalarda semptomatik hipotansiyona sebebiyet verebilirler.

     Hastada ortostatik hipotansiyon riskini asgariye indirmek için; PDE-5 inhibitörü ile tedaviye başlamadan önce hastanın alfa-blokör tedavisi ile hemodinamik olarak stabil olduğundan emin olmak gerekir. Ayrıca PDE-5 inhibitörü ile tedaviye mümkün olan en düşük dozla başlanması ve doksazosin alımını takiben 6 saatlik bir zaman aralığı bırakılması tavsiye edilir. Doksazosinin kontrollü salım formülasyonları ile herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

     Katarakt ameliyatı

     Katarakt ameliyatı sırasında, tamsulosin ile tedavi gören ya da daha önceden tedavi görmüş bazı hastalarda intraoperatif gevşek iris sendromu (Intraoperative Floppy Iris Syndrome-IFIS) gözlenmiştir. Diğer alfa 1 blokörler ile de izole vakalar bildirildiği için sınıf etkisi olasılığı göz ardı edilemez. IFIS katarakt operasyonu sırasında prosedürle ilgili komplikasyonları artırabileceği için, alfa 1 blokörlerin güncel veya geçmiş kullanımı cerrahi öncesinde oftalmik cerraha bildirilmelidir.

     Priapizm

     Pazarlama sonrası deneyiminde doksazosin dahil olmak üzere alfa 1 blokerler ile uzamış ereksiyonlar ve priapizm bildirilmiştir. Eğer priapizm hemen tedavi edilmezse, penil doku hasarına ve kalıcı fonksiyon kaybına neden olabilir. Bu nedenle, hasta acil tıbbi yardım almalıdır.

     Prostat Kanseri Taraması

     Prostat karsinomu, BPH ile ilişkili semptomların çoğuna neden olur ve bu iki hastalık birlikte de görülebilir. Bu nedenle BPH semptomlarının tedavisi için doksazosine başlamadan önce prostat karsinomu durumu araştırılmalıdır.

     Bu tıbbi ürün sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

     • 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

      PDE-5 İnhibitörleri ile kullanım

      Doksazosinin PDE-5 inhibitörleri ile birlikte kullanımı bazı hastalarda semptomatik hipotansiyona sebep olabileceğinden, bu grup ilaçlar ile birlikte tedavide dikkatli olunmalıdır (bkz. Bölüm 4.4). Doksazosinin kontrollü salım formülasyonları ile herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

      Plazmadaki doksazosinin büyük bir kısmı (%98) proteine bağlıdır. İnsan plazmasındaki in vitro veriler doksazosinin, digoksin, fenitoin, varfarin veya indometazinin proteine bağlanması üzerinde bir etkisi olmadığını gösterir.

      İn vitro çalışmalar doksazosinin, sitokrom P450 3A4’ün (CYP3A4) bir substratı olduğunu göstermektedir. Doksazosin, klaritromisin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakinavir, telitromisin veya vorikonazol gibi güçlü bir CYP3A4 inhibitörü ile birlikte uygulandığında dikkatli olunmalıdır (bkz. Bölüm 5.2).

      Doksazosin, klinik deneyimde, tiazid diüretikler, furosemid, beta blokör ilaçlar, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar, antibiyotikler, oral hipoglisemik ilaçlar, ürikozürik ajanlar veya antikoagülanlarla beraber kullanıldığında herhangi bir advers ilaç etkileşmesi görülmemiştir. Bununla birlikte, uygun ilaç-ilaç etkileşimi çalışmalarından elde edilen veriler mevcut değildir.

      Doksazosin diğer alfa-blokörlerin ve diğer antihipertansiflerin kan basıncı düşürücü etkisini güçlendirir.

      22 sağlıklı erkek gönüllüde yapılan açık uçlu, randomize, plasebo kontrollü bir çalışmada, oral simetidinin günde iki defa 400 mg dozda uygulandığı dört günlük bir tedavi rejiminde, ilk gün tek doz 1 mg doksazosin uygulaması, doksazosinin ortalama EAA’sında %10’luk bir artışla sonuçlanırken, ortalama Cmaks ve doksazosinin ortalama yarı ömründe istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Simetidin ile birlikte doksazosinin ortalama EAA’sındaki %10’luk yükselme, plaseboyla birlikte doksazosinin ortalama EAA’sında %27 oranında görülen ve kişisel özelliklere bağlı farklılıkların dahilindedir.

      Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

      Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

      Pediyatrik popülasyon:

      Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

      • 4.6. Gebelik ve laktasyon

       Gebelik kategorisi: C’dir.

      Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

      Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanımı değeri endirilmelidir.

      Gebelik dönemi

      Hipertansiyon endikasyonu için:

      Doksazosinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz. Bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

      Hamile kadınlarda yapılmış iyi kontrollü ve yeterli çalışma olmadığından, hamilelik sırasında CARDURA XL’in güvenliliği henüz belirlenmemiştir. Dolayısıyla, CARDURA XL, hamilelik döneminde sadece, hekimin kanaatince potansiyel faydaları muhtemel risklerinden fazla ise kullanılmalıdır.

      Her ne kadar hayvan deneylerinde doksazosin ile teratojenik etkiler görülmemişse de çok yüksek dozlarda, hayvanlarda fetal hayatta kalmanın azaldığı görülmüştür (bkz. Bölüm 5.3).

      Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) endikasyonu için:

      Bu bölüm uygulanabilir değildir.

      Laktasyon dönemi

      Hipertansiyon endikasyonu için:

      İnsan verileri çok sınırlı olmakla birlikte, anne sütünden doksazosin atılımının çok düşük olduğu (göreceli bebek dozunun %1’den az olduğu) görülmüştür. Yeni doğmuş bebek veya bebek için risk göz ardı edilemez. Buna göre, doksazosin, hamilelik ve emzirme döneminde sadece, hekimin kanaatince potansiyel faydaları muhtemel risklerinden fazla ise kullanılmalıdır.

      Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) endikasyonu için:

      Bu bölüm uygulanabilir değildir.

      Üreme yeteneği/Fertilite

      Doksazosin ile oral dozlarla tedavi edilen erkek sıçanlarda düşük fertilite görülmüştür. Doksazosin bazının oral olarak uygulanmasından sonra sıçanlarda yapılan çalışmalar, erkeklerde 8 mg CARDURA XL’nin önerilen maksimum insan dozundaki insan maruziyetinin (EAA) 13 katından fazla olan baz maruziyetinde, ilaç tedavisi kesildikten iki hafta sonra geri dönüşlü olan fertilite azalması olduğunu göstermiştir. Doksazosinin insanlarda erkek fertilitesi üzerinde herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

      • 4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

       Özellikle CARDURA XL tedavisine başlarken, makine veya motorlu araç kullanımında bozulma görülebilir.

       • 4.8. İstenmeyen etkiler

        Yapılan kontrollü klinik araştırmalarda, doksazosin tedavisine ilişkin en sık rastlanan yan etkiler postüral tipte (nadiren bayılma ile birlikte görülen) veya non-spesifik reaksiyonlardır.

        İstenmeyen etkiler sistem-organ sınıfı ve sıklık gruplandırmasına göre şu esaslar kullanılarak sıralandırılmaktadır: çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

        Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

        Yaygın              : Solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu

        Kan ve lenf sistemi hastalıkları

        Çok seyrek           : Lökopeni, trombositopeni

        Bağışıklık sistemi hastalıkları

        Yaygın olmayan     : Alerjik ilaç reaksiyonu

        Metabolizma ve beslenme hastalıkları

        Yaygın olmayan     : Anoreksi, gut, iştahta artma

        Psikiyatrik hastalıklar

        Yaygın olmayan     : Anksiyete, depresyon, uykusuzluk

        Çok seyrek            : Ajitasyon, sinirlilik

        Sinir sistemi hastalıkları

        Yaygın

        : Baş dönmesi, baş ağrısı, somnolans

        Yaygın olmayan

        : Serebrovasküler olaylar, hipoestezi, senkop, tremor

        Çok seyrek

        : Postüral baş dönmesi, parestezi

        Göz hastalıkları

        Çok seyrek

        : Görmede bulanıklaşma

        Bilinmiyor

        : İntraoperatif gevşek iris sendromu (bkz. Bölüm 4.4)

        Kulak ve iç kulak hastalıkları

        Yaygın              : Vertigo

        Yaygın olmayan     : Çınlama

        Kardiyak hastalıklar

        Yaygın               : Palpitasyon, taşikardi

        Yaygın olmayan      : Anjina pektoris, miyokard enfarktüsü

        Çok seyrek          : Bradikardi, kardiyak aritmiler

        Vasküler hastalıklar

        Yaygın              : Hipotansiyon, postüral hipotansiyon

        Çok seyrek          : Sıcak basması

        Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

        Yaygın               : Bronşit, öksürük, dispne, rinit

        Yaygın olmayan     : Burun kanaması

        Çok seyrek          : Bronkospazm

        Gastrointestinal hastalıklar

        Yaygın              : Abdominal ağrı, dispepsi, ağız kuruluğu, bulantı

        Yaygın olmayan      : Konstipasyon, diyare, şişkinlik, kusma, gastroenterit

        Seyrek               : Sindirim kanalında tıkanıklık

        Hepato-bilier hastalıklar

        Yaygın olmayan      : Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler

        Çok seyrek            : Kolestaz, hepatit, sarılık

        Deri ve deri altı doku hastalıkları

        Yaygın               : Kaşıntı

        Yaygın olmayan      : Deri döküntüsü

        Çok seyrek           : Alopesi, purpura, ürtiker

        Kas-iskelet sistemi bozuklukları , bağ doku ve kemik hastalıkları

        Yaygın                 : Sırt ağrısı, kas ağrısı

        Yaygın olmayan      : Eklem ağrısı

        Çok seyrek           : Kas krampları, kas güçsüzlüğü

        Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

        Yaygın                : Sistit, üriner inkontinans

        Yaygın olmayan      : Disüri, hematüri, idrara sık çıkma

        Çok seyrek           : İşeme bozukluğu, noktüri, poliüri, idrarda artış

        Üreme sistemi ve meme hastalıkları

        Yaygın olmayan      : İmpotans

        Çok seyrek           : Jinekomasti, priapizm

        Bilinmiyor           : Retrograd ejakülasyon

        Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

        Yaygın              : Asteni, göğüs ağrısı, influenza benzeri semptomlar, periferik ödem

        Yaygın olmayan     : Ağrı, yüzde ödem

        Çok seyrek           : Yorgunluk, keyifsizlik

        Araştırmalar:

        Yaygın olmayan      : Kilo artışı

        Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

        Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

        4.9.

        4.9. Doz aşımı ve tedavisi

        Aşırı doz hipotansiyona neden olmuşsa, hasta başı aşağıya doğru, sırtüstü yatar bir vaziyete getirilmelidir. Kişisel olarak hastanın durumuna göre, uygun olacağı düşünülen diğer destekleyici önlemler alınmalıdır. Doksazosin yüksek derecede proteine bağlı olduğu için diyaliz endike değildir.


        • 5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

         5.1. Farmakodinamik özellikler

         ATC kodu: C02CA04

         Etki mekanizması

         Doksazosin postsinaptik bölgede güçlü ve seçici bir alfa 1 adrenoseptör antagonistidir.

         Hipertansif hastalarda CARDURA XL uygulaması, sistemik vasküler rezistansta azalma sonucu kan basıncında klinik olarak anlamlı bir düşme meydana getirir. Bu etkinin vasküler sistemde yerleşmiş alfa-1-adrenoseptörlerin selektif blokajı sonucunda olduğu düşünülmektedir.

         Günde bir defa uygulama ile, gün boyu ve dozu takip eden 24. saatte kan basıncında klinik olarak anlamlı azalma mevcuttur. Hastaların büyük kısmının hipertansiyonu başlangıç dozu olan 4 mg CARDURA XL ile kontrol altında tutulur. Doksazosin ile tedavi sırasında hipertansiyonlu hastalarda kan basıncındaki düşüşler, yatar ve ayaktaki pozisyonlarda benzer olmuştur.

         Standart tabletler ile tedavi edilen hastalar, CARDURA XL 4 mg’a geçiş yapabilir ve doz, gerektiğinde titre edilerek arttırılabilir.

         Farmakodinamik etkileri

         Doksazosinin advers metabolik etkisi olmadığı gösterilmiştir ve beraberinde diabetes mellitus, gut ve insülin direnci olan hastalarda kullanım için uygundur.

         Doksazosinin, astımı olan, sol ventriküler hipertrofisi olan ve yaşlı hastalarda kullanımı uygundur. Doksazosinle tedavinin, sol ventriküler hipertrofide regresyon, trombosit agregasyonunun inhibisyonu ve doku plazminojen aktivatörü etkinliğinde iyileşme sağladığı gösterilmiştir. Ayrıca doksazosin, insülin direnci olan hastalarda insülin hassasiyetini artırır. Doksazosin antihipertansif etkisine ek olarak, uzun süreli çalışmalarda plazma total kolesterol, LDL ve trigliserid konsantrasyonlarında bir miktar bir azalma sağlamıştır. Bu nedenle özellikle hiperlipidemisi de olan hipertansif hastalara yararlı olabilir.

         5.2. Farmakokinetik özellikler

         Genel özellikler

         Emilim:

         Terapötik dozlarda oral uygulamanın ardından, CARDURA XL gastrointestinal sistemden iyi emilir ve dozun ardından yaklaşık 8 ila 9 saat sonra doruk kan seviyelerine ulaşılır. Doruk plazma seviyeleri, aynı dozda verilen standart tabletlerinkinin yaklaşık üçte biri kadardır. Ancak 24 saatteki çukur seviyeleri bu iki preparat için benzerdir.

         CARDURA XL’in doruk/çukur seviye oranı, standart tabletlerinkinin yarısından azdır.

         Kararlı durumda, doksazosin XL’den salınan doksazosinin görece biyoyararlanımı, standart form ile kıyaslandığında 4 mg için %54 ve 8 mg için %59’dur.

         CARDURA XL ile yaşlılarda yapılan farmakokinetik çalışmalar, daha genç hastalar ile karşılaştırıldığında önemli değişiklikler göstermemiştir.

         Dağılım:

         Doksazosinin yaklaşık %98’i plazmada proteine bağlı olarak bulunur.

         Biyotransformasyon:

         Doksazosin öncelikle O-demetilasyon ve hidroksilasyon ile metabolize olur.

         Doksazosin karaciğerde yoğun şekilde metabolize edilir. İn vitro çalışmalar, eliminasyon için primer yolun CYP3A4 ile olduğunu; bunun yanı sıra daha az oranda da olsa CYP2D6 ve CYP2C9 metabolik yollarının da eliminasyona dahil olduğunu göstermektedir.

         Eliminasyon:

         Plazma eliminasyonu bifaziktir ve terminal plazma eliminasyon yarılanma ömrü 22 saattir. Bu durum, günde bir kez uygulanmasının temelini oluşturur.

         Doksazosin %5’inden azı değişmemiş ilaç halinde metabolize edilir.

         Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

         Yeterli bilgi yoktur.

         Hastalardaki karakteristik özellikler

         Böbrek yetmezliği

         Böbrek bozukluğu olan hastalarda standart doksazosin ile yapılan farmakokinetik çalışmalarda, normal böbrek fonksiyonları olan hastalar ile karşılaştırıldığında, önemli farklılıklar olmadığı gösterilmiştir.

         Karaciğer yetmezliği

         Karaciğer bozukluğu olan hastalarla ve karaciğer metabolizmasını etkilediği bilinen ilaçlar (örn; simetidin) üzerine etki ile ilgili sınırlı bilgi mevcuttur. Orta seviyede karaciğer bozukluğu olan 12 hastada yapılan bir klinik çalışmada, tek doz doksazosin uygulaması, eğri altı alan (EAA)’da %43 oranında bir artışla ve oral klerensde %40 oranında bir azalma ile sonuçlanmıştır. Doksazosin primer olarak O-demetilasyon ve hidroksilasyonla karaciğerde metabolize edilir. Karaciğer fonksiyonlarında değişme olan hastalarda, doksazosin kullanımında dikkat edilmesi gereklidir (bkz. Bölüm 4.4).