Merck Sharp & Dohme İlaçları › CANCIDAS 70 mg 1 flakon › Kullanma Talimatı

CANCIDAS 70 mg 1 flakon Kullanma Talimatı

Kaspofungin Asetat }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Kaspofungin Asetat Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) | Güncelleme : 20 November  2020

CANCIDAS 70 mg Konsantre Çözelti için İnfüzyonluk Liyofilize Toz Intravenöz infüzyonla uygulanır.

Steril

Etken Madde

Her bir flakon 70 mg kaspofungin (asetat tuzu halinde) içerir.

Yardımcı maddeler

Sukroz, mannitol, glasiyal asetik asit, sodyum hidroksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CANCIDAS nedir ve ne için kullanılır?

2. CANCIDAS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CANCIDAS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CANCIDAS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CANCIDAS nedir ve ne için kullanılır?

CANCIDAS kaspofungin adı verilen bir ilaç içerir. Bu ilaç antifungaller olarak adlandırılan bir

gruba mensuptur.

CANCIDAS çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde

kullanılır:

•    dokularınızda veya organlarınızda bulunan ciddi fungal enfeksiyonlar (“invazif kandidiyazis” adı verilir. İnvazif kandidiyazis kan, kalp, beyin, gözler, kemikler ve vücudun diğer kısımlarını etkileyebilen ciddi bir enfeksiyondur. Bu enfeksiyon Candida adı verilen mantar (maya) hücrelerinden kaynaklanır. Bu enfeksiyona yakalanan kişiler çok kısa zaman önce bir operasyon geçirmiş veya bağışıklığı zayıflamış kişileri içerir.

•    Bir antibiyotiğe cevap vermeyen ateş ve üşüme bu tip enfeksiyonun en yaygın belirtileridir.

•    Burnunuz, nazal sinüsleriniz veya akciğerlerinizde bulunan fungal enfeksiyonlar (“invazif aspergilloz” adı verilir). Diğer antifungal tedaviler bu enfeksiyona karşı etkili olmadığında veya yan etkilere yol açtığında CANCIDAS kullanılabilir. Bu enfeksiyon Aspergillus adı verilen bir küften kaynaklanır. Bu enfeksiyona yakalanan kişiler kemoterapi almakta olan,

Bu belge 5070 sa^J|*E^|^JgJiluJ^^gjjıuijı@ıJ3rgtwçaı|^^&jn^gjİ0|t|[^2j|çjjfejQKİJrgÇİ)Jm^|qJıttp://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontraL edilebilir^ GüvenlL elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama.Kodu : lYnUyak1lUQ3NRZlAxQ3NRZlAxSHY3 ,    ,

•    Bir antibiyotik ile tedaviye cevap vermeyen ateşiniz varsa ve beyaz Kan hücre sayınız düşük ise, CANCIDAS kuşkulanılan fungal enfeksiyonlarda kullanılabilir. Bir fungal enfeksiyona

yakalanma riski taşıyan kişiler çok kısa zaman önce bir operasyon geçirmiş veya bağışıklığı zayıflamış kişileri içerir.

CANCIDAS mantar hücrelerini dayanıksız hale getirir ve mantarın düzgün şekilde büyümesini durdurur. Böylelikle enfeksiyonun yayılmasını durdurur ve vücudun doğal savunma mekanizmalarına enfeksiyonu tamamen temizleme şansı verir.

CANCIDAS 70 mg, sarı-turuncu, alüminyum bantlı ve plastik kapaklı flakon içerisinde bulunan beyaz-beyazımsı renkte toz/kompakt bir tozdur.


2.CANCIDAS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CANCIDAS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•    Kaspofungine veya ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz.

CANCIDAS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlar sizde mevcutsa size CANCIDAS verilmeden önce mutlaka doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza bildiriniz:

•    Başka herhangi bir ilaca karşı alerjiniz varsa.

•    Geçmişte karaciğer ile ilgili problemleriniz olduysa. Size bu ilacın farklı bir dozunun verilmesi gerekebilir.

•    Siklosporin kullanıyorsanız (organ nakli reddini önlemeye veya bağışıklık sisteminizi baskılamaya yardımcı olmak amacıyla kullanılır). Doktorunuz tedaviniz boyunca ilave kan testleri isteyebilir.

•    Geçmişte başka herhangi bir tıbbi sorun yaşadıysanız.

Yukarıdaki durumlardan herhangi biri sizde mevcutsa (veya emin değilseniz) CANCIDAS almadan önce mutlaka doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza bildiriniz.

CANCIDAS Stevens-Johnson Sendromu (SJS) ve toksik epidermal nekroliz (TEN) gibi ciddi deri ile ilgili istenmeyen reaksiyonlara neden olabilir.

CANCIDAS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CANCIDAS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    CANCIDAS gebe kadınlarda incelenmemiştir. CANCIDAS hamilelik döneminde ancak potansiyel yararı anne karnındaki bebek üzerindeki potansiyel riskten fazlaysa kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

Bu belge 507(IsaYÜı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.7Doküman https://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

lYnUyaklUQ3NRZlAxQ3NRZlAxSHY3

CANCIDAS alan kadınlar emzirmemelidir.

Araç ve makina kullanımı

CANCIDAS’ın araç ve makine kullanma becerisini etkilediğini ortaya koyan hiçbir bilgi etkileri ile ilgili bir çalışma yoktur.

CANCIDAS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum: Sodyum hidroksit y.m. pH ayarı için kullanılır.

Bu tıbbi ürün her flakonunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka herhangi bir ilacı şu anda alıyorsanız, yakın tarihte aldıysanız veya alma olasılığınız varsa lütfen doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söyleyiniz. Bunlara bitkisel ilaçlar dahil reçetesiz alınan ilaçlar da dahildir. CANCIDAS diğer bazı ilaçların etki mekanizmasını etkileyebilir. Ayrıca başka ilaçlar CANCIDAS’ın etki mekanizmasını etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söyleyiniz:

•    siklosporin veya takrolimus (organ nakli reddini önlemeye veya bağışıklık sisteminizi baskılamaya yardımcı olmak amacıyla kullanılır); bu durumda doktorunuz tedaviniz sırasında ilave kan testleri isteyebilir.

•    efavirenz veya nevirapin gibi bazı HIV ilaçlan.

•    fenitoin veya karbamazepin (nöbetlerin tedavisinde kullanılır)

•    bir steroid olan deksametazon.

•    bir antibiyotik olan rifampisin.

Yukandaki ilaçlardan herhangi birinin kullanımı sizde mevcutsa (veya emin değilseniz) CANCIDAS almadan önce mutlaka doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza bildiriniz.


3.CANCIDAS nasıl kullanılır ?

CANCIDAS her zaman doktorunuz veya bir sağlık personeli tarafından hazırlanacak ve uygulanacaktır. Tedavi sürenizi ve her gün ne kadar CANCIDAS alacağınızı doktorunuz belirleyecektir. İlacın size ne derece faydalı olduğunu doktorunuz takip edecektir. Vücut ağırlığınız 80 kg’ın üzerindeyse farklı bir doza ihtiyacınız olabilir.

Uygulama yolu ve metodu

CANCIDAS günde bir kez yaklaşık 1 saat süren, damar içine enjeksiyonla (intravenöz infüzyon) yavaş yavaş uygulanmalıdır.

Değişik yaş grupları

Bu    uyannca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresiıraenkontrol eaileDİlır. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. I)okü,manın doğrulama kodu : lYnUyak,iyQ3NRZlAxQ3NRZlAxSHY3

Çocuklar ve ergenlere uygulanacak doz yetişkin dozundan farklı olabilir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez; ancak bazı yaşlı kişilerde artmış duyarlılık göz ardı edilmemelidir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Hafif karaciğer yetmezliği olan erişkin hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Orta ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar için uygun dozu doktorunuz belirleyecektir.

Eğer CANCIDAS'ırı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANCIDAS kullanırsanız

Her gün doktorunuz CANCIDAS’a ne kadar süre ve hangi miktarda ihtiyacınız olduğuna karar verecektir. Eğer çok fazla CANCIDAS verildiğini düşünüyorsanız derhal doktorunuzla veya hemşirenizle temasa geçiniz.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.

CANCIDAS'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CANCIDAS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
Geri Ödeme KoduA01581
Satış Fiyatı 1292.87 TL [ 20 Nov 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 1292.87 TL [ 13 Nov 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699636260203
Etkin Madde Kaspofungin Asetat
ATC Kodu J02AX04
Birim Miktar 70
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Kaspofungin Asetat
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CANCIDAS 70 mg 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 Nov 20201,292.87 TL
13 Nov 20201,292.87 TL
6 Nov 20201,292.87 TL
27 Oct 20201,292.87 TL
20 Oct 20201,292.87 TL
13 Oct 20201,292.87 TL
6 Oct 20201,292.87 TL
25 Sep 20201,292.87 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları