› › › Kullanmadan Önce

KETORAL 200 mg 30 tablet Kullanmadan Önce

Ketokanazol }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Ketokonazol Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 17 February  2017

2.KETORAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KETORAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Şu durumlarda KETORAL kullanmayın:

• Herhangi bir karaciğer sorununuz varsa;

• İlaca aşın duyarlı olduğunuzu biliyorsanız

Aynca, KETORAL alırken şunlan kullanmayın:

• Terfenadin, astemizol ve mizolastin gibi belirli aleıji ilaçlan;

• Sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaç olan halofantrin;

• Şiddetli ağn ya da bağımlılığın yönetiminde kullanılan bir ilaç olan levasetilmetadol (levometadil);

• Birtakım sindirim sorunlannda kullanılan bir ilaç olan sisaprid;

• Azalan mide hareketi ile ya da mide asidinin yemek borusuna geri akışı ile bağlantılı bulantı, kusma ve rahatsızlıklarda kullanılan bir ilaç olan domperidon;

• Kolesterolü düşüren, simvastatin ve lovastatin gibi bazı ilaçlar;

• Bazı uyku hapları, midazolam ve triazolam;

• Psikotik bozukluklar için kullanılan ilaçlar, pimozid ya da sertindol;

• Düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan kinidin, dizopramid ve dofetilid gibi bazı ilaçlar;

• Anjin (ezici göğüs ağrısı) ve yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bepridil, epleronon ve nizoldipin gibi bazı ilaçlar;

• Ergotamin, dihidroergotamin, ergometrin (ergonovin), metilergometrin (metilergonovin) gibi kanamayı kontrol etmek ve doğumdan sonra uterus kontraksiyonunu sürdürmek için kullanılan, ergot alkaloitleri olarak adlandınlan ilaçlar;

• Bir anti-kanser ilacı olan irinotekan;

• Genellikle organ naklinden sonra verilen everolimus.

KETORAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• İştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik, gözlerin ve/veya cildin san renk alması, kann ağnsı, idrar renginde koyulaşma gibi belirtiler ortaya çıkarsa, ilacı almayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bunlar bir karaciğer iltihabının (hepatit) belirtileri olabilir.

Ketokonazol karaciğer üzerinde zehirli etkisi olabilen bir maddedir. Karaciğer fonksiyonlan, tedavi öncesinde incelenmeli, aynca tedavi sırasında sık ve düzenli aralıklarla izlenmelidir. Çok nadir vakalarda ağızdan ketokonazol kullanımına bağlı ölümcül seyreden veya karaciğer nakli gerektiren ciddi karaciğer zehirlenmesi meydana gelmiştir. Bu hastalann bir kısmında, karaciğer hastalığı için belirgin risk faktörü bulunmamaktadır. Vakalar, bazılan ilk hafta olmak üzere tedavinin ilk ayında bildirilmiştir.

• Mide şikayetleriniz için antasit ilaçlar alıyorsanız, bunlan KETORAL'i aldıktan 2 saat sonra alınız. Çünkü bu ilaçlar ketokonazolün emilimini azaltırlar.

• Mide şikayetleriniz için asit salınımını baskılayan (H2 antagonistleri, proton pompa inhibitörleri gibi) ilaçlar alıyorsanız, KETORAL’i asit arttmcı içecekler (kola, gazoz vb.) ile alınız. Çünkü bu ilaçlar ketokonazolün emilimini azaltırlar

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Böbrek üstü bezlerinde yetmezliği olan veya bu bezin işlevleri sınırlı olan hastalarda, uzun süre stres altmda olan hastalarda (büyük operasyon geçiren, yoğun bakımda olan hastalar, vb.) böbrek üstü bezi fonksiyonlan izlenmelidir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KETORAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

KETORAL yemekle birlikte, bir miktar sıvı ile yutulmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Çok zorunlu durumların dışında, hamilelikte KETORAL kullanılmasından kaçınılmalıdır. Eğer hamile iseniz, doktorunuz durumu dikkatle değerlendirecek ve KETORAL kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğini emziren annelerde KETORAL kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

KETORAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KETORAL tablet sükroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

KETORAL’in her dozu 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

KETORAL'in vücudunuz tarafından düzgün şekilde absorbe edilmesini sağlamak için yeterince mide asidi olmalıdır. Bu nedenle, KETORAL'den sonra en az 2 saat boyunca mide

3

asidini nötralize eden ilaçlar alınmamalıdır. Aynı nedenle, mide asidi üretimini durduran ilaçlar alıyorsanız, KETORAL’i kola ihtiva eden bir içecekle birlikte almalısınız.

• O anda kullandığınız ilaçlan doktorunuza ya da eczacınıza söylemeyi ihmal etmeyin. Özellikle bazı ilaçlar aynı dönemde alınmamalıdır ve diğer ilaçlar için adaptasyon yapılmalıdır.

KETORAL alırken kesinlikle almamanız gereken ilaçlara örnekler:

• Terfenadin, astemizol ve mizolastin gibi belirli alerji ilaçlan;

• Sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaç olan halofantrin;

• Şiddetli ağn ya da bağımlılığın yönetiminde kullanılan bir ilaç olan levasetilmetadol (levometadil);

• Birtakım sindirim sorunlarında kullanılan bir ilaç olan sisaprid;

• Azalan mide hareketi ile ya da mide asidinin yemek borusuna geri akışı ile bağlantılı bulantı, kusma ve rahatsızlıklarda kullanılan bir ilaç olan domperidon;

• Kolesterolü düşüren, simvastatin ve lovastatin gibi bazı ilaçlar;

• Bazı uyku haplan, midazolam ve triazolam;

• Psikotik bozukluklar için kullanılan ilaçlar, pimozid ya da sertindol;

• Düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan kinidin, disopiramid ve dofetilid gibi bazı ilaçlar;

• Anjin (ezici göğüs ağrısı) veya yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bepridil, epleronon ve nisoldipin gibi bazı ilaçlar;

• Ergotamın, dihidroergotamin, ergometrin (ergonovin), metilergometrin (metilergonovin) gibi kanamayı kontrol etmek ve doğumdan sonra uterus kontraksiyonunu sürdürmek için kullanılan, ergot alkaloitleri olarak adlandınlan ilaçlar;

• Bir anti-kanser ilacı olan irinotekan;

• Genellikle organ naklinden sonra verilen everolimus.

Diğer ilaçlarla kombinasyon için KETORAL ya da diğer ilaçta doz değişikliği yapılması gerekebilir. Ömeğin:

• Tüberküloz (öm. rifampisin, rifabutin ve izoniazid) ve epilepsi (öm. karbamazepin ve fenitoin) tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar;

• Kalp ve kan damarlanna etki eden bazı ürünler (digoksin ve kalsiyum kanalı blokeri verapamil);

• Kanın pıhtılaşmasını yavaşlatan ilaçlar;

• Metilprednizolon, budesonid, flutikazon ve deksametazon, vücuttaki iltihap, astım ve aleıjiler için enjeksiyon ya da inhalasyon yoluyla veya ağızdan alınan ilaçlar;

• Genellikle organ naklinden sonra verilen siklosporin, takrolimus ve rapamisin (sirolimus);

• Bazı HIV proteaz inhibitörleri;

• Bir HIV nükleosit olmayan ters transkriptaz inhibitörü olan nevirapin;

• Vinka alkoidleri, bulusfan, dosetaksel, erlotinib ve imatinib gibi kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar;

• Anksiyete için ya da uyumanıza yardımcı olmak için (sakinleştirici) kullanılan buspiron, alprazolam ve brotizolam gibi bazı ilaçlar;

• Erektil bozukluk için sildenafıl;

• Belirli bir pnömoni türünün tedavisinde kullanılan trimetreksat;

• Aleıji için kullanılan ebastin;

• Kolesterolü düşürmek için kullanılan atorvastatin;

• Depresyon tedavisinde kullanılan reboksetin;

• Fentanil ve al fentanil gibi bazı ağn kesiciler;

• Dolaşıma yardımcı olmakta kullanılan silostazol;

• Migren baş ağrılarında kullanılan eletriptan;

• Diyabette kullanılan repaglinid;

• Çok sık idrara çıkma ihtiyacını kontrol etmeye yardımcı olmakta kullanılan tolterodin ve solifenasin;

• Psikiyatrik bozuklarda kullanılan ketiapin.

Çok nadir vakalar şeklinde, alkolle birlikte kullanıldığında, yüz ve boyunda kızarma, döküntü, vücutta sıvı toplanması, bulantı ve baş ağnsı ile karakterize olan disülfıram benzeri reaksiyon görüldüğü bildirilmiştir. Bu nedenle KETORAL tedavisi sırasında alkol almamanız tavsiye edilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Otism Hastalığı Otism Hastalığı  Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA04290
Satış Fiyatı 23.18 TL [ 17 Feb 2017 ]
Önceki Satış Fiyatı 20.96 TL [ 10 Feb 2017 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699569010104
Etkin Madde Ketokanazol
ATC Kodu J02AB02
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Ketokonazol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

Tarihi İlaç Fiyatı
17 Feb 201723.18 TL
10 Feb 201720.96 TL
3 Feb 201720.96 TL
27 Jan 201720.96 TL
20 Jan 201720.96 TL
13 Jan 201720.96 TL
6 Jan 201720.96 TL
2017 / 2008 İlaç Fiyatları