ELEVIT PRONATAL 60 film kaplı tablet Klinik Özellikler

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :21 Ağustos  2015

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

• Gebelik ve emzirme döneminde artan gereksinim ve yetersiz alım sonucunda ortaya
çıkabilen genel vitamin ve mineral eksikliklerinin önlenmesi ve tedavisi

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Yetişkinlerde tercihen günde bir tablet, 1 bardak su ile birlikte alınmalıdır.

Uygulama şekli:

Kahvaltı ile birlikte alınmalıdır. Hastanın sabahları hiperemezisi varsa, tabletlerin öğle vakti
veya gerekirse akşam alınması gerekir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Böbrek yetmezliği:

ELEVİT PRONATAL böbrek yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir.

Karaciğer yetmezliği:

ELEVİT PRONATAL karaciğer yetmezliği olan kişilerde doktor gözetimi altında
kullanılmalıdır.

Pediatrik popülasyon:

ELEVİT PRONATAL 18 yaşından küçük hamilelerde ve emziren annelerde kullanılabilir.
Özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

• A ve/veya D hipervitaminozu bulunan vakalarda,

• Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda,

• Demir/bakır birikimi ya da demir/bakır kullanım bozukluğu olan kişilerde,

• Hiperkalsemi, ya da hiperkalsiürili vakalarda,

• Hiperfosfatemi, hipermagnezemili vakalarda,

• İlacın içerdiği bileşenlerden bir ya da birkaçına karşı alerjisi olduğu bilinen kişilerde
kullanılmamalıdır.

• Nefrolitiyaz ya da ürolitiyaz vakalarında

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

• Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz glukoz-
galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

• ELEVİT PRONATAL, önerilen dozlarda kullanılmalıdır. Yüksek dozlarda
alındığında, hipervitaminoza yol açabileceği unutulmamalıdır. Başka vitamin ihtiva
eden preparatlarla beraber, doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

• İçerikte bulunan bazı maddelerin çok yüksek dozları; özellikle A vitamini, D vitamini,
demir ve bakır gibi sağlığa zararlı olabilmektedir.

• Bu preparat özellikle A vitamini, sentetik izotretinoin ve etretinat veya beta-karoten
katkılı gıda/içecekler veya takviye ürünler ile birlikte dikkatle alınmalıdır. Bahsi geçen
bileşiklerin yüksek dozlarının fetusa fötusa zararlı olduğu ve A vitamini
hipervitaminozuna neden olabileceği kabul edilmektedir

• Bu preparat özellikle D vitamini katkılı gıda/içecekler veya takviye ürünler ile birlikte
dikkatle alınmalıdır. Büyük miktarlardaki günlük dozlar D vitamini hipervitaminozuna
neden olabilmektedir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

esnasında uygun iyodür

• Folik asit, B12 vitamini ve demir bazı anemi tiplerini maskeleyebilmektedir.

• Yüksek demir dozları zararlı olabilmektedir.

• Bu preparat metastatik kalsifikasyonlar nedeniyle hiperfosfatemili hastalarda dikkatle

kullanılmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Önerildiği gibi kullanıldığında, hiçbir spesifik etkileşim beklenmemektedir. Çeşitli potansiyel
etkileşimler, tekli içerikler için literatürde bildirilmektedir. Bu yüzden başka ilaçları almakta
olan veya bazı tıbbi koşullar altındaki hastalar, bu tıbbi ürünü almadan önce bir hekime
danışmalıdırlar.

• Birbirlerinin emilimlerini bozabileceklerinden, demir içeren preparatlar tetrasiklinler
ile aynı zamanda kullanılmamalıdır. Eğer tetrasiklinlerin ELEVİT PRONATAL ile
aynı zamanda kullanılmaları gerekiyorsa, her iki ilacın alınması sırasında yaklaşık iki
saatlik bir zaman farkı olmalıdır.

• Anti-asitlerin oral demir preparatları ile eşzamanlı olarak verilmeleri demir emilimini
azaltmaktadırlar. Anti-asitler ile demir preparatları uygulamaları arasında üç saatlik
bir zaman aralığı olmalıdır.

• Kalsiyum, magnezyum, demir, bakır veya çinko içeren ürünler oral yoldan verilen
antibiyotiklerin veya antivirallerin emilimini daha düşük sistemik konsantrasyonlara
neden olacak şekilde bozabilmektedir. Her iki ilacı da almakta olan hastalar iki
uygulama arasında en az 1 ila 2 saatlik bir zaman aralığı bırakmalıdırlar.

• E vitamini içeren ilaçlar antikoagülan veya platelet agregasyonunu etkileyen ilaçları
almakta olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

• Parafin yağı gibi laksatiflerle eş zamanlı tedavi D vitamininin gastrointestinal
emilimini azaltabilmektedir.

• Aşağıda belirtilen diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler gözlemlenmiştir: Levodopa,

bifosfonatlar, florokinolonlar, penisilamin, tiroksin, digital ve tiyazid diüretikleri.

• Okzalik asit (ıspanak ve ravent içinde bulunmakta olan) ve fitik asit (tüm tahıllarda
bulunmakta olan) kalsiyum emilimini inhibe edebildiğinden dolayı, yüksek
konsantrasyonlarda okzalik asit ve fitik asit içeren gıdaların yenilmesi halinde iki saat
geçtikten sonra bu ürünün alınması önerilmektedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
ELEVİT PRONATAL böbrek yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir(bkz 4.3).

Pediatrik popülasyon:

Pediatrik popülasyonda hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Gebelik kategorisi A’dır.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

İyi yönetilmiş epidemiyolojik çalışmalar ELEVİT’in gebelik üzerinde ya da fötusun/yeni
doğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileri olduğunu göstermemektedir.

ELEVİT’i çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar kullanabilir.

Gebelik dönemi

Bu preparat, gebelik ve laktasyon döneminde endikedir, ancak belirtilen dozlar aşılmamalıdır.
Her ilaç kullanımında olduğu gibi doktor tavsiyesi ile alınmalıdır.

Günde 10.000 IU’den daha fazla olan A Vitamini dozları eğer gebeliğin ilk trimesteri
esnasında verilirse teratojenik olabilmektedir. Bu yüzden; bu preparat A vitamini, sentetik
izotretinoin ve etretinat veya beta-karoten içeren diğer herhangi bir ilaçla birlikte alınırken
özel bir dikkat sarf edilmelidir. Bahsi geçen bileşiklerin yüksek dozlarının fötusa zararlı
olduğu kabul edilmektedir.

D vitamininin kronik doz aşımı fötusa zararlı olabilmektedir.

Gebe kadınlar için, Tıp Enstitüsü (Amerika Birleşik Devletleri), D vitamininin güvenli olarak
kabul edilen Tolere Edilebilir Üst Alım Seviyelerini (UL) günlük 50^g (2000IU) olarak tayin
etmiştir. Bu formülasyon 500 IU/tablet D vitamini içermektedir.

Kalıcı hiperkalsemi çocuklarda fiziksel ve mental retardasyona, supravalvüler, aortik stenoz
ve retinopatiye neden olabileceğinden D vitamini doz aşımından kaçınılmalıdır. Hayvanlarda,
gebelik esnasında D vitamini doz aşımlarının teratojenik etkilere sahip olduğu gösterilmiştir.
D vitamininin önerilen dozlarda insanlarda teratojenik olduğuna dair hiçbir bulgu mevcut
değildir.

Önerilen dozlarda gebelik boyunca kullanıldığında, herhangi bir problem gözlenmemiştir.
ELEVİT PRONATAL, gebelik döneminde tavsiye edilen dozlardan yüksek dozlarda
kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

ELEVİT PRONATAL, emzirme döneminde tavsiye edilen dozlardan yüksek dozlarda
kullanılmamalıdır.

Sürekli D vitamini doz aşımları yeni doğanlara zararlı olabilmektedir.

D vitamini ve kalsiyum anne sütüne geçmektedir. Eğer bebek her hangi ayrı bir ilave besin
almaktaysa bu durum dikkate alınmalıdır.

Emzirmekte olan kadınlar için, Tıp Enstitüsü (Amerika Birleşik Devletleri), D vitamininin
güvenli olarak kabul edilen Tolere Edilebilir Üst Alım Seviyelerini (UL) günlük 50^g
(2000IU) olarak tayin etmiştir. Bu formülasyon 500IU/tablet D vitamini içermektedir.

Vitamin ve minerallerin nütrisyonel katkı dozları laktasyon esnasında genel olarak güvenli
kabul edilmektedir. Bu preparatlardaki vitaminler ve mineraller anne sütüne geçmektedir
fakat terapötik dozlarda çocuğa zararlı olması beklenmemektedir. Eğer çocuk herhangi bir
ayrı katkı almaktaysa bu durum dikkate alınmalıdır.

Genel açıklama:

4.6. Gebelik ve laktasyon

esnasında günlük alım 2500 mg kalsiyum, 2000IU (50^g) D vitamini ve

Uygun maternal mikro besin durumu özellikle gebelik ve laktasyon esnasında kritiktir ve
çoğu mikro besine olan gereksinim bu periyotlarda yüksektir. Diğer bileşenlerin yanı sıra
folik asit ve güvenli miktarlarda A vitamini, D vitamini içeren tam bir multi-vitamin ürünü bu
yüzden yeterli mikro besin alımını temin etmek üzere gebelik ve laktasyon esnasında
kullanılabilmektedir.

Üretme yeteneği

ELEVİT PRONATAL’in üreme yeteneği üzerine etkisine dair bilgi mevcut değildir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etki oluşturması beklenmez.

4.8. İstenmeyen etkiler

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100);
seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden
hareketle tahmin edilemiyor).

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın: Gastrointestinal rahatsızlıklar (örn: kabızlık, diyare ve kusma) görülebilir, ancak
bunlar genellikle tedavinin sonlandırılmasını gerektirmez.

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Yaygın olmayan: Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Bazı vakalarda bu ürün anafilaktik şoka kadar gidebilecek alerjik veya anafilaktik
reaksiyonlara sebep olabilir. Deride döküntü (ekzantem), astım, anjiyoödem ve ürtiker dahil
aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Bilinmiyor:

Glukoz 6 fosfat dehidrojenaz eksikliği olanlarda C vitamini hemolitik anemiye yol
açabilmektedir.

Hiperkalsiüri

Baş ağrısı, sersemlik, uykusuzluk, sinirlilik
Ayrıca;

İdrarda hafif bir sarı renklenme görüşebilir. Bu etki preparatın içeriğindeki Vitamin B12’den
kaynaklamaktadır ve zararsızdır.

ELEVİT PRONATAL dışkıda siyah renklenmeye neden olabilecek demir içermektedir.
Klinik olarak bir ilintisi yoktur.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Bu ürün önerildiği gibi kullanıldığında, bir doz aşımına yol açabileceğine dair hiçbir bulgu
mevcut değildir.

Çoğunlukla, doz aşımı ile ilgili raporların tümü yüksek dozda tekli ve/veya multi-vitamin
preparatlannın aynı anda alımı ile bağlantılı olmamakla beraber, akut veya uzun süreli doz
aşımı demir ve bakır toksisitesinin yanı sıra A ve D hipervitaminozuna ve hiperkalsemiye
neden olabilmektedir.

Ani başlayan baş ağrısı, konfüzyon ve kabızlık, diyare, bulantı ve kusma vb gastrointestinal
bozukluklar gibi karakteristik olmayan semptomlar, bir akut doz aşımı için belirleyici
olabilmektedir.

Eğer böyle semptomlar meydana gelirse, tedavi sonlandırılmalı ve bir hekime danışılmalıdır.

İnme İnme
İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu
Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Geri Ödeme KoduA09289
Satış Fiyatı16.02 TL [ 21 Ağustos 2015 ]
Önceki Satış Fiyatı16.02 TL [ 14 Ağustos 2015 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699546095933
Etkin Madde Multivitamin + Mineral
ATC Kodu A11AA
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Multivitamin Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ EŞDEĞERLERİ

Eşdeğer İlaç Adı Barkodu İlaç Fiyatı
FERREVIT 8699514099239 7.09TL
SUPRAVIT 8699505570211
UNICAP-THERAPEUTIC 8699502092143 4.95TL
Diğer Eşdeğer İlaçlar